Budsjettbalansering

Etter kommuneloven skal det utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden og ut i fra disse vise at kommunen har økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte oppgaver.

Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å bygge opp reserver for å takle uforutsette hendelser i driften og for å ha egenkapital til investeringer. I og med at kommunen står overfor betydelige økonomiske utfordringer i forhold til at inntektene ikke er tilstrekkelige til å dekke de løpende utgiftene, er målsettingen at denne strategien gradvis blir realisert i løpet av den kommende planperioden. Den umiddelbare utfordringen kommunen nå står overfor, er at resultatprognosene i tertialrapporten per 31. august 2015 viser et underskudd for året på 13,9 mill. kroner. Underskuddet for 2013 på 19,9 mill. kroner skal i sin helhet dekkes i årets budsjett, mens underskuddet for 2014 på 36,9 mill. kroner i sin helhet skal dekkes innenfor de økonomiske rammene for 2016. Dersom årets negative prognose slår til, tilsier det at fylkesmannen vil melde kommunen inn i ROBEK (register over betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen har betydelig fokus på å bedre prognosene per 2. tertial og avslutte året i balanse eller bedre.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsresultat lik null vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Samtidig vil det være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat over en periode på flere år. Teknisk Beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av totale driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer at netto driftsresultat bør utgjøre minst 1,75 pst. av totale driftsinntekter i kommunene dersom kommunesektorens formue skal bevares. Et positivt resultat i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en sunn og god økonomi over tid. Et slikt resultat har som mål at kommunen kan egenfinansiere en større del av sine investeringer og bedre møte svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil si at Molde kommune bør ha et positivt netto driftsresultat på ca. 30,0 mill. kroner i 2016. I hele den kommende planperioden er dette nivået umulig å oppnå uten gjennomføring av svært dramatiske tiltak. Dette er allikevel ikke til hinder for at målet om et netto driftsresultat på 1,75 pst. av totale driftsinntekter på sikt, står ved lag.

Av særlig store utfordringer i kommende planperiode som vil kunne bety betydelige merutgifter for kommunen kan nevnes:

  • Underskuddet for 2014 på 36,9 mill. kroner skal i sin helhet finne sin dekning i de økonomiske rammene for 2016. Det forutsettes at økonomisk balanse oppnås i 2015.
  • Regnskapsprognosene for 2015 varsler per 2. tertial et forventet negativt resultat på 13,9 mill. kroner. Etter dette er det konstatert reduserte inntekter fra eiendomsskatten og ekstern forvaltning samtidig som skatteinntektene er noe høyere enn budsjettert per utgangen av oktober.
  • Utskrivningsklare pasienter har påført kommunen store budsjettoverskridelser de siste årene. I budsjettrammene for 2016 og kommende planperiode, er utgiftene videreført på samme nivå som for 2015. Dette betyr at det for 2016 er innlagt drøyt 4,0 mill. kroner til formålet. Oppholdsbetaling til helseforetaket har avtatt i den senere tid og sannsynligvis ført til økte utgifter i det kommunale mottaksapparatet. Innsparinger overfor helseforetaket må derfor ses i sammenheng med utgiftene kommunen blir påført ved tidligutskriving fra spesialisthelsetjenesten.
  • Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Morselskapet dekker nå kapitalutgiftene på foretakets lån samt renter av forskutterte spillemidler. Samtidig er det i budsjettet for 2016 forutsatt at morselskapet dekker foretakets underskudd for 2014 med 1,5 mill. kroner. Foretaket har rapportert en negativ årsprognose også i 2015 på anslagsvis 1,5 mill. kroner og hevder driftsrammene er for knappe. Dette er og blir en stor økonomisk utfordring i første rekke for foretaket, men når det ender med at morselskapet må dekke foretakets underskudd gjennom kutt i egen tjenesteproduksjon, er det Molde kommune som må finne den bærekraftige fremtidige løsningen.

Det som er nevnt over, bare understreker stramheten i budsjettopplegget for 2016. Det vil bli særdeles viktig å holde igjen i forhold til økning i utgifter dersom mulighetene skulle by seg gjennom ekstrainntekter og lignende. Dersom det mot formodning skulle oppstå et slikt handlingsrom, bør det umiddelbart settes av til å møte noen av utfordringene som er nevnt over. Noen av disse vil helt sikkert slå til og utløse til dels betydelige utgifter for kommunen.

Driftsutgifter

Faste 2016 priser i hele 1.000
Driftsutgifter
Opprinnelig 2015 Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og enheter 1 253 556 1 273 043 1 292 095 1 299 450 1 295 050 1 293 950
Årslønnsvekst avsatt til lønnspott 20 478 3 177 25 417 25 417 25 417 25 417
Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift -8 445 -8 445 -4 352 -4 352 -4 352 -4 352
Investeringer i IKT skal gi en produksjonsvekst på 0,5 pst. i planperioden -6 000 -12 000 -18 000
Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP) 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
Netto driftsutgifter inkludert årslønnsvekst og pensjon 1 270 289 1 272 475 1 317 860 1 319 215 1 308 815 1 301 715
Kommunale foretak og andre
Molde Eiendom KF (3) 55 443 55 985 58 255 58 067 58 717 59 367
Moldebadet KF (3) 8 783 8 783 7 947 5 908 5 794 5 681
Kirkelig fellesråd 9 529 9 646 9 825 9 923 9 921 9 919
Sum kommunale foretak og andre 73 755 74 414 76 027 73 898 74 432 74 967
Sum driftsutgifter 1 344 044 1 346 889 1 393 887 1 393 113 1 383 247 1 376 682

Driftsbalanse

Faste 2016 priser i hele 1.000
Driftsbalanse
Opprinnelig 2015 Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Driftsinntekter -1 457 227 -1 459 442 -1 526 177 -1 522 051 -1 523 140 -1 524 229
Driftsutgifter 1 344 044 1 346 889 1 393 887 1 393 113 1 383 247 1 376 682
Brutto driftsresultat -113 183 -112 553 -132 290 -128 938 -139 893 -147 547
Renter (1) 28 962 22 443 23 188 27 596 34 370 45 070
Avdrag (2) 64 349 67 138 72 222 75 571 79 374 81 231
Nettofinansutgifter 93 311 89 581 95 410 103 167 113 744 126 302
Netto driftsresultat -19 872 -22 972 -36 880 -25 771 -26 149 -21 245
Fond bruk/avsetning
Avsetning til disposisjonsfond 3 100 19 771 14 149 3 245
Andre
Inndekning av underskudd 19 872 19 872 36 880
Resultat (udisponert) (4) 0 0 0 -6 000 -12 000 -18 000
(1) Renteutgifter er budsjettert med 1,6 pst. i 2016 og økes med 0,15 pst. i 2017, 0,25 pst. i 2018 og 0,5 pst. i 2019

(2) Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 inntil året etter at investeringen er gjennomført. Renter og avdrag er i planperioden deflatert med 2,7 pst. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at alle andre priser blir oppgitt i 2016 priser, mens rente- og avdragskostnadene vil bli "lettere å bære" med verdien av deflatoren i perioden)

(3) For nærmere oversikt over rammene til kommunale foretak se kapitlet som omhandler kommunale foretak

(4) Udisponert overskudd 2017 - 2019 skyldes uspesifisert trekk

Kommentarer til ulike balanseringsposter

Driftstilskudd til Molde Eiendom KF

Driftstilskuddet til Molde Eiendom KF behandles på lik linje med enheter i Molde kommune. Se tabell i kapitlet Molde Eiendom KF drift. Foretaket vil også i de kommende årene være særdeles avhengig av at rentenivået forblir lavt i forhold til sin utleievirksomhet.

Driftstilskudd til Moldebadet KF

Det ligger nå inne forutsetning om at morselskapet skal dekke samlede kapitalkostnader på foretakets lånegjeld samt forskutterte spillemidler. I tillegg er det i 2016 lagt inn forutsetning om at morselskapet gir et tilskudd til foretaket på 1,5 mill. kroner som foretaket skal benytte til å dekke sitt underskudd for 2014. Videre forutsettes det at foretaket selv dekker alle kapitalkostnader av nye investeringer som gjennomføres ved anlegget ut over den opprinnelige investeringen ved realiseringen av bygget. Dette innebærer at foretaket selv må sørge for driftsmessig balanse ut over det som kommunen dekker av kapitalutgifter.

Lokal lønnsreservepott

Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 2016. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et hovedoppgjør i kommunal sektor uten at det nødvendigvis behøver å ha noen betydning for utfallet. Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret samsvarer med de 2,7 pst. som er anslått i forslaget til statsbudsjett. Det er også lagt inn forutsetning om at ulike kommunale gebyrer, brukerbetalinger, avgifter med videre justeres for forventet lønns- og prisvekst for på denne måten å delfinansiere økningen i lønnsutgifter. Dette bidraget er trukket i enhetenes rammer. Dette betyr at resultatet av lønnsoppgjøret for 2016 fullt ut vil bli kompensert i enhetenes rammer. Beregnet lønnsoverheng fra 2015 til 2016, er allerede delvis kompensert i enhetenes rammer.

Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon

Kommunens pensjonskostnader er for 2015 budsjettert i alle avdelinger og enheter med 15,2 pst. av all pensjonsgivende inntekt med unntak av pensjon for lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse hvor pensjonskostnaden er satt til 11,2 pst. Molde kommune etablerte fra 1. januar 2008 egen kommunal pensjonskasse. Sykepleierne er fortsatt pliktige medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Storebrand er forretningsfører for Molde Kommunale Pensjonskasse.

I kommende planperiode legges følgende forutsetninger til grunn for budsjettert pensjonskostnad.

Faste 2016 priser i hele 1.000

Forutsetninger for budsjttert pensjonskostnad

Forutsetninger for budsjttert pensjonskostnad
Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
For mye belastet pensjonskostnad på enhetene -8 445 -8445 -8 445 -8445
Forventet økning i pensjonskostnader i 2016 på 0,8 mrd. kroner for primærkommunene ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren (innlagt i lønnspotten) 4 093 4093 4 093 4093
Reduksjon pensjonskostnad fellesområde -4 352 -4 352 -4 352 -4 352

Tabellen over tar utgangspunkt i beregnet og budsjettert pensjonskostnader for 2015 som videreføres på samme nivå i planperioden. Det som imidlertid kommer som en økt kostnad i 2016, er anslaget for primærkommunenes vekst i pensjonskostnad på 0,8 mrd. kroner ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Molde kommunes andel av denne kostnadsveksten anslås til 4,1 mill. kroner. Ved budsjetteringen av lokal lønnspott, tas det hensyn til deflatoren. Økningen i pensjonskostnad som følge av lønnsøkninger i 2016 er derfor tatt hensyn til. Endelige aktuarberegninger vil gi den endelige pensjonskostnaden for kommunen det enkelte år.

Pensjonspremien som har vært innbetalt siden ordningen med premieavvik ble innført, har frem til utgangen av 2014 vært 127,8 mill. kroner større enn regnskapsført kostnad. Dette beløpet har derfor ikke hatt resultateffekt i kommunens regnskap enda, men er en vesentlig likviditetsbelastning. For kommunesektoren samlet, er det totale bokførte premieavviket ca. 30,0 milliarder kroner. Dette er et betydelig beløp som etter hvert skal belastes kommunens regnskaper og vil medføre en vesentlig kostnadsvekst de kommende årene.

Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskriving av eiendommene Molde Kommunale Pensjonskasse har overtatt fra kommunen, vil dette bidra til å redusere Molde kommunes pensjonskostnader på sikt. De kommunale regnskapsreglene medfører at økt avkastning, oppskriving av eiendom med videre vil manifestere seg langsomt i kommunens regnskap. Effektene på kommunens økonomi må derfor ses i et langsiktig perspektiv.

Føring av investeringsmoms i investeringsregnskapet

Fra 2014 skal all momskompensasjonen på investeringer føres direkte i investeringsbudsjettet. Det er derfor naturlig at denne «inntekten» bidrar i finansieringen av de ulike investeringene og derigjennom reduserer behovet for låneopptak. Kompensasjonsbeløpene som budsjetteres i morselskapet, Molde Eiendom KF og Moldebadet KF kommer derfor direkte til fradrag på kommunens låneopptak og reduserer derved investeringskostnaden og belastningen av renter/avdrag i driftsbudsjettet.

Dekning av underskudd for 2014

Molde kommune hadde i 2014 et udekket regnskapsmessig underskudd på 36,9 mill. kroner. Ved behandlingen av regnskapet for dette året i k-sak 20/15, vedtok kommunestyret å dekke underskuddet i sin helhet i budsjettet for 2016. Beløpet er derfor innlagt til oppdekning og utgjør således den største økonomiske utfordringen dette året.

Moldebadet KF avla regnskap for 2014 med et underskudd på 1,5 mill. kroner. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2014 at foretaket selv skulle dekke dette underskuddet i 2015. Dette ser imidlertid ikke ut til å være oppnåelig med henvisning til foretakets økonomirapport for 2. tertial 2015 som foruten mangel på inndekning av denne utgiften, rapporterer et sannsynlig underskudd på nye 1,5 mill. kroner. Det er derfor lite sannsynlig at underskuddet dekkes av foretaket i 2015, og beløpet er lagt til tilskuddet fra morselskapet til foretaket for 2016.