Fordeling av driftsrammer

Til å gjennomføre nødvendige prosesser og arbeid frem mot endelig budsjettsak, har rådmannen benyttet den administrative budsjettkomitèen bestående av økonomisjef Kurt Magne Thrana, seksjonsleder for budsjett, økonomi og controll Terje Tveeikrem Sæter og utviklingssjef Randi Myhre. Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik (Magne Orten frem til 1. september) har deltatt i mange av komiteens møter og representert rådmannsnivået. Også rådmannen, personal- og organisasjonssjefen og kommunalsjef for plan og utvikling har deltatt på noen av møtene. Arbeidet komiteen har utført, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av enhetene i budsjettmøtene i mai/juni, rammesaken vedtatt av kommunestyret i september samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester hos de enkelte enheter, fagområder og foretak.

I budsjettet for 2016 som for 2015, er det på den enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammen. Det er fokusert på en mer detaljert oversikt over tjenester enn tidligere. I tillegg synliggjøres behovet for å få en samlet oversikt på enkelte områder slik som skole, pleie og omsorg og barnehager. Det er derfor i dette dokumentet, i tillegg til rammer for den enkelte enhet, satt opp en oversikt over disse områdene samlet. Når det gjelder fagområdene skole, barnehage og pleie og omsorg, så er personellressursen med tilhørende utgifter beholdt under plan- og utviklingsavdelingen mens øvrige utgiftsrammer er lagt til et eget fellesområde under det enkelte fagområde.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, enheter og foretak som omfatter følgende:

 • Levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området.
 • Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer.
 • Utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomiplan.
 • Oppnå grønt resultat (ønsket resultat) i målekortet i balansert målstyring.

Netto driftsutgifter i planperioden

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2016 – 2019. Hvordan den enkelte enhets driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den enkelte enhets driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

 • Rådmannen har hatt som et overordnet mål å få til så ”riktige” rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt.
 • Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter er i hovedsak basert på revidert budsjett 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet 3. september justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.
 • Generell prisjusteringen av rammene med 2,3 pst. på utvalgte arter synliggjøres i de enkelte rammer. Videre er rammene justert for spesiell prisvekst der dette har vært nødvendig. Dette kan for eksempel gjelde driftsavtaler som har prisvekst lik lønnsvekst, strømutgifter m.v. Samlet prisvekst er anslått til 2,7 pst.
 • Rammene er kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2015 (overheng). Resterende del av årslønnsveksten vil bli fordelt ved bruk av lønnsreservepotten i 2016.
 • Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2015 til 2016 anslås til 2,7 pst. og er i hovedsak budsjettert på en felles lønnspott.
 • Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde Kommunale Pensjonskasse på 15,2 pst. i 2015. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst.
 • Som det vil fremkomme på den enkelte avdeling/enhet er det en del kostnader man ikke vil komme utenom og disse er kompensert i rammene til de berørte avdelinger/enheter og beskrevet der.


Fordeling driftsrammer sektor pst.

Tall i hele 1.000

Fordeling på sektor i kroner

Fordeling på sektor i kroner
Sektor Budsjett 2016
Stab 99 314
Skole 254 630
Barnehage 186 947
Familie- og sosialtjenester 140 201
Helse og omsorg 538 671
Teknisk 28 446
Kultur 43 887
Totalsum 1 292 095

Rammer til den enkelte avdeling/enhet

Faste 2016 priser i hele 1.000
Rammer til den enkelte avdeling/enhet
Opprinnelig 2015 Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Rådmannen 6 370 7 800 7 800 7 800
Plan- og utviklingsavdelingen 18 308 19 000 18 910 19 010 19 010 19 010
Driftsavdelingen 46 198 46 406 7 318 7 318 7 318 7 318
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 291 20 455 52 698 55 268 54 418 55 268
Økonomiavdelingen 11 925 12 142 14 018 12 508 12 508 12 508
Informasjons- og serviceavdelingen 4 169 4 232
Fellesområdet skole 8 292 7 593 8 787 8 549 8 549 8 549
Kvam skole 14 130 14 757 15 171 15 171 15 171 15 171
Sellanrå skole 24 336 24 610 24 742 24 742 24 742 24 742
Langmyra skole 30 694 31 205 31 567 31 567 31 567 31 567
Nordbyen skole 20 384 20 824 21 237 21 237 21 237 21 237
Kviltorp skole 30 688 31 736 31 760 31 760 31 760 31 760
Kleive oppvekstsenter 9 719 10 468 10 817 10 817 10 817 10 817
Bolsøya skole 6 638 6 601 6 405 6 405 6 405 6 405
Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 600 19 325 20 162 20 162 20 162 20 162
Sekken oppvekstsenter 4 784 4 822 4 821 4 821 4 821 4 821
Bekkevoll ungdomsskole 32 256 31 509 30 155 30 155 30 155 30 155
Bergmo ungdomsskole 23 119 22 874 22 316 22 316 22 316 22 316
Skjevik barne- og ungdomsskole 18 714 18 529 18 145 18 145 18 145 18 145
Molde voksenopplæringssenter 8 657 8 561 8 544 8 544 9 244 8 544
Fellesområdet barnehage 113 691 109 979 121 794 123 344 123 344 123 344
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 298 12 078 11 670 11 670 11 670 11 670
Hatlelia barnehage 8 526 8 912 8 294 8 294 8 294 8 294
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 165 11 921 11 398 11 398 11 398 11 398
Hjelset barnehage 8 795 9 156 9 088 9 088 9 088 9 088
Barnas Hus 10 538 10 322 8 755 8 755 8 755 8 755
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 415 5 593 5 622 5 622 5 622 5 622
Lillekollen barnehage 14 128 13 037 10 326 10 326 10 326 10 326
Barneverntjenesten 28 100 28 462 32 019 32 247 32 247 32 247
Sosialtjenesten NAV Molde 28 025 28 849 31 214 31 473 31 473 31 473
Flyktningtjenesten 46 853 55 784 67 287 67 887 67 887 67 887
Ressurstjenesten 9 155 9 259 9 681 10 549 10 549 10 549
Helsetjenesten 62 943 64 027 87 211 88 411 88 411 88 411
Fellesområdet pleie og omsorg -19 484 -19 450 -21 226 -21 126 -23 526 -23 526
Glomstua omsorgssenter 107 332 110 060 98 810 96 810 96 810 96 810
Kirkebakken omsorgssenter 51 812 50 969 51 101 51 101 51 101 51 101
Råkhaugen omsorgssenter 43 524 43 981 44 769 44 769 44 769 44 769
Bergmo omsorgssenter 72 990 73 344 65 130 65 130 65 130 65 130
Røbekk omsorgssenter 1 527 1 531
Kleive- og Skåla omsorgssenter 38 095 38 027 59 841 59 441 59 441 59 441
Skåla omsorgssenter 23 366 23 059
Tiltak funksjonshemmede 150 259 154 055 153 036 154 036 154 036 154 036
Brann- og redningstjenesten 19 594 20 674 20 160 20 260 20 260 20 260
Byggesak og geodata 1 094 1 451 244 1 044 1 044 1 044
Molde bydrift 9 278 9 411 8 042 8 950 8 850 8 850
Kulturtjenesten 33 447 33 615 34 670 35 170 33 420 32 170
Kulturskolen 9 188 9 288 9 217 8 507 8 507 8 507
Sum ramme avdelinger/enheter 1 253 556 1 273 043 1 292 095 1 299 450 1 295 050 1 293 950