Barnas Hus

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 10 538 10 322 8 755 8 755 8 755
Driftsinntekter -1 492
Driftsutgifter 12 030 10 322 8 755 8 755 8 755
Lønns- og prisvekst 134 44
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -60
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 28
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 16 9
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 118 67
Andre rammeendringer 26 -620
Husleie sykepleierskolen -620
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 26
Internt på fagområde -376 -991
Funksjonshemmede barn vår 2015 112 -112
Spesialpedagogisk assistent 2015 55 -55
Funksjonshemmede barn høst 2015 145 -145
Husleie sykepleierskolen fra fellesområdet 500 -500
Omfordeling barnehageområdet -1 188 -179
Utgående 10 322 8 755 8 755 8 755 8 755