Barnehageområdet

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2018 (samlet for barnehagene inkludert fellesområdet)

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2018 (samlet for barnehagene inkludert fellesområdet)
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 184 556 180 998 186 947 188 497 188 497
Driftsinntekter -28 222
Driftsutgifter 212 778 180 998 186 947 188 497 188 497
Lønns- og prisvekst 1 073 380
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -602
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 372
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 107 62
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 966 548
Andre rammeendringer 836 -1 549 1 550
Husleie sykepleierskolen -620
Logoped 50 pst. til helsetjenesten -338
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - gradert foreldrebetaling 592
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 219
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - administrativ ressurs behovsprøving økte utgifter 201 -212
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - gratis kjernetid barnehage økte utgifter 246
Generelt rammetrekk -1 550 1 550
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -41
Statsbudsjettet 2016 - nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehager, helårseffekt av endringer 2015 792
Statsbudsjett 2016 - økt maksimalpris kommunale barnehager, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 -288
Statsbudsjett 2016 - gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 267
Funksjonshemmede barn høst 2015 til Kleive oppvekstsenter -32 32
Økning makspris (statsbudsjett 2016) fra oppvekstsentre 19
Funksjonshemmede barn vår 2015 til Kleive oppvekstsenter -52 52
Tilskudd ikke-kommunale barnehager -5 467 7 118
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 287
Statsbudsjett 2016 - likeverdig behandling 100 pst. minstesats ikke-kommunale 890
Statsbudsjett 2016 - endring finansieringsordning ikke-kommunale -1 672
Statsbudsjett 2016 - fleksibelt barnehageopptak 1 978
Statsbudsjett 2016 - økt maksimalpris ikke-kommunale barnehager, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 -378
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - redusert tilskudd ikke-kommunale barnehager -5 754
Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager 6 300
Utgående 180 998 186 947 188 497 188 497 188 497

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene for 2016 - 2019

Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Kommunen skal sikre finansieringen av all kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og forskrift. Kommunen skal gi veiledning og påse at lovverket i kommunale og private barnehager følges gjennom sin rolle som barnehagemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet.

Molde har et mangfoldig barnehagetilbud:

 • 12 kommunale barnehager. Kommunen er eier og driver. De kommunale barnehagene er organisert i 7 større barnehageenheter og 2 oppvekstsenter.
 • 15 private barnehager. 10 ulike private aktører eier og driver de private barnehagene.

Samtlige eiere er viktige samarbeidsparter for kommunen, og samlet gis det barnehagetilbud til 1.420 barn i kommunen. I tillegg gis det tilbud i åpen barnehage i Mordalstua barnehage (privat) og Kvam barnehage (kommunal). Kommunen har en dekningsgrad i aldersgruppen 1 - 5 år på 94,6 pst. (endelige KOSTRA-tall 2014).

Kommunen som barnehagemyndighet

På barnehageområdet har kommunen to sentrale roller. Den ene som barnehageeier, den andre som barnehagemyndighet. Rollen som barnehagemyndighet ivaretas i fagseksjon barnehage i plan- og utviklingsavdelingen. Myndighetens oppgaver omfatter all barnehagevirksomhet i kommunen, både den kommunale og den private. Viktige oppgaver er å påse at lov og regelverk i barnehagesektoren følges, sikre helhetlig utvikling, kvalitet og kapasitet i tråd med sentrale og lokale føringer. Herunder føre tilsyn, godkjenne barnehager og gi veiledning.

Kommunen som eier

Rollen som barnehageeier for kommunale barnehager ivaretas primært gjennom driftslinjen. Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lov og regelverk herunder fastsette barnehagens vedtekter. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Eier skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Eier skal sikre barn og foreldre et tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Enhetsleder i de kommunale barnehagene har fag-, personal- og økonomiansvar for sin enhet.

Kvalitet i barnehagene

Barnehagene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk barnehagetilbud i tråd med barn og foreldres behov, sentrale lover, forskrifter og retningslinjer, nyere forskning og kommunens strategier. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven og et sentralt dokument i kvalitetsarbeidet.

Store endringer i sektoren har ført til behov for endringer i lovverket. Det er gjennomført flere høringer og endringer i deler av lovverket. Revidering av rammeplan har blitt utsatt gjentatte ganger, men er nå varslet å komme våren 2016, med iverksettelse i 2017. Dette arbeidet er svært viktig for barnehagesektoren og vil ha stor betydning for hvordan kvaliteten i sektoren skal sikres. Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-202» er et annet sentralt dokument. Innholdet i den sentrale kompetansestrategien implementeres i Molde kommunes strategiske kompetanseplan.

Sektoren ser viktigheten av samordning og helhet i forhold til fylkesmannens satsing «Bedre oppvekst». Denne satsingen skal bygge videre på fire strategimål:

 • Sikre medvirkning fra barn og unge.
 • Bedre det fysiske oppvekstmiljøet for barn og unge.
 • Bedre det psykososiale oppvekstmiljøet for barn og unge.
 • Redusere de negative konsekvensene av sosiale forskjeller.

Dette er også satsingsområder som vil være sentrale i ny barnehageplan og kommunedelplan for barn og unge. Disse planene er under utarbeidelse og vil bli lagt frem til politisk behandling i 2016.

Det er svært godt faglig samarbeid i barnehagesektoren i Molde. Alle eiere, styrere og barnehageansatte arbeider aktivt for å kunne gi barnehagebarn et kvalitativt godt barnehagetilbud innenfor stramme økonomiske rammer. Gjennom mange år har sektoren i fellesskap gjennomført flere store prosjekter for å styrke kompetanse og kvalitet. Det siste prosjektet «Vennskap på ramme alvor – kvalitetsutvikling i Moldebarnehagene» avsluttes ved årsskiftet. Sektoren er nå i ferd å planlegge og forankre videre kvalitetssamarbeid. Så godt som alt arbeid med kvalitetsutvikling finansieres av eksterne midler (med unntak av utgifter til vikar og arbeid i barnehagene).

Tidligere bruker- og medarbeiderundersøkelser viser generelt høy brukertilfredshet for barnehagetjenesten i Molde. Kommunale og private barnehager har mange dyktige medarbeidere. Samtidig er det et stort behov i sektoren for økt barnehagefaglig kompetanse (NOU 2012:1).

Barn med særskilte behov

Noen barn har behov for tettere oppfølging enn andre. Det arbeides kontinuerlig med å sikre barn med særskilte behov et godt tilbud innenfor økonomisk stramme rammer. Det er iverksatt et tettere tverrfaglig samarbeid mellom spesialpedagogene og aktuelle samarbeidsparter som PPT, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre og andre. Det legges opp til veiledning og kompetanseheving ut til barnehagene både med nettverk for minoritetsspråklige barn og basiskompetanse. Det er høyt fokus på faglig kvalitet både i kommunen, men også i et samarbeid mellom spesialpedagoger i Møre og Romsdal. Ikke minst er det viktig å sikre et godt og inkluderende miljø for alle barn. Det forventes at mottak av flyktninger vil få betydning også for barnehagetilbudet i Molde. Barnehagesektoren i kommunen skal legge til rette for å finne så gode løsninger som mulig, sikre integrering og inkludering. Det kan både bli krevende, givende og meningsfullt.

Bemanning i barnehagene

Barnehageloven setter rammer for hvilken bemanning barnehagene skal ha. Barnehagene skal ha forsvarlig pedagogisk bemanning og administrativ ledelse. For styrer og pedagogisk leder er det fastsatt utdanningskrav som barnehagelærer. For pedagogbemanningen er det fastsatt normtall for hvor mange barn en pedagog kan ha ansvar for. Det skal være minimum være én pedagogisk leder per 14-18 barn over 3 år og én pedagogisk leder per 7-9 barn under 3 år. For barnehagens øvrige personale må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en pedagogisk virksomhet. Det er ikke fastsatt utdannings- eller erfaringskrav for øvrig bemanning i lovverket. Hovedtyngden av øvrige ansatte er assistenter eller barne- og ungdomsarbeidere. Disse skal følges opp med veiledning og sikres kompetanseheving, noe det er lite rom for innenfor dagens økonomiske ramme. Med unntak av avtalefestet administrativ styrerressurs, fire timer per uke lovfestet planleggingstid til pedagogiske ledere og marginal tid til helt nødvendig møtevirksomhet, er all bemanningsressurs i barnehagene knyttet til direkte arbeid med barna.

Barnehagene har gjennomført bemanningsreduksjon og ligger generelt på minimumsgrensen for pedagogbemanning. Gjennomsnittlig er totalbemanning mellom 6,5 til 7 barn per voksen. Det kan i realiteten bety at en voksen i deler av dagen har ansvar for 10-12 barn. I NOU 2012:1 Til barnas beste, er 6 barn per voksen antydet som en minimumsnorm. Det bør være et mål for alle barnehager i Molde å søke en voksentetthet innenfor denne normen. Det er det ikke rom for innenfor den økonomiske rammen som er satt.

Barnehagene skal til enhver tid drive forsvarlig og sikkerheten for barna er ivaretatt, men de balanserer nå på en grense og bemanningen bør ikke reduseres ytterligere.

Dispensasjon fra utdanningskravet

Kommunen mottar nå færre dispensasjoner fra utdanningskravet som barnehagelærer både fra kommunale og private barnehager. I følge rapportering per oktober 2015 er det gitt dispensasjoner for 13 stillinger mot 15,5 stillinger på samme tidspunkt i 2014. (2,9 stillinger i kommunale barnehager, 10,1 stillinger i private barnehager). Dette tilsvarer 9,1 pst. av den totale pedagogbemanningen (inkludert styrerressurs) mot 12,9 pst. i 2014.

Andre driftsutgifter

Det er gjennomført omfordeling av budsjettmidler mellom de kommunale barnehagene for å sikre likeverdig fordeling av ressurser både til bemanning og øvrige driftsmidler. Årsrapporten for 2014 viser at 92,0 pst. av barnehagenes driftsbudsjett går til lønn. Som omtalt over er bemanningen svært marginal. Det sier seg selv at det gjenstår svært lite ressurser til øvrig drift som lekemateriell, formingsmateriell, barnelitteratur, digitale verktøy, pedagogisk materiale, kompetanseutviklingsmidler, kontorrekvisita, telefon, renhold osv. Det er ikke handlingsrom for å redusere dette nivået ytterligere.

Kapasitet

Den senere tids satsing på barnehageutbygging i Molde har gitt gode resultat. Siden 2013 har det vært flere store prosjekt med utvidelser, renovering eller nybygg. Her kan nevnes ny kommunale barnehagen ved Hjelset, Cecilienfryd (MoBarn), Øverland (MoBarn) og Krohnstad Montessori (privat). Nye Barnas Hus (kommunal) ferdigstilles i november 2015 og Sykepleierskolen har blitt brukt som midlertidige lokaler.

Alle barn med rett til plass har tilbud, og også svært mange barn uten rett har fått barnehageplass. Det er ca 30 barn uten rett på venteliste til plass før årsskiftet. Dette er en økning fra i fjor, hvor det ikke var barn på venteliste på denne tiden. Det er arealmessig kapasitet til å gi flere barn tilbud, men det er ikke driftsmidler.

Det er svært viktig for barn, foreldre, privat og offentlig næring at ventelistene holdes så lave som mulig. Ideelt sett burde det vært økonomisk rom for å sette av økonomisk buffer slik at kapasiteten kan økes eller reduseres etter behov.

Befolkningsframskrivninger fra SSB for Molde kommune viser at det fortsatt må satses på kapasitetsvekst i Molde-barnehagene. Temaet vil bli grundig belyst når ny strategisk barnehageplan kommer til politisk behandling i 2016.

Finansiering

Kommunen finansierer i hovedsak all barnehagedrift, både den kommunale og den private.

Finansiering av private barnehager

Som kjent har finansieringsreformen på barnehageområdet vært svært uforutsigbar, krevende og kompleks for alle aktører. Utdanningsdirektoratet har utredet to nye modeller for finansiering: en modell som baserer seg på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager, samt en modell som baserer seg på utgifter i den enkelte kommune. Saken har vært på høring og Molde formannskap behandlet høringen den 18. august 2015 i sak 84/15.

Ny forskrift ble kunngjort 9. oktober 2015 og iverksettelsesdato er den 1. januar 2016:

Kommunen skal gi driftstilskudd til alle private ordinære barnehager. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlig ordinære driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Videre gis det kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.

Statsbudsjettet og foreløpig beregning av tilskudd til ikke- kommunale barnehager viser at Molde kommune kommer svært dårlig ut av endringene i 2016. Hovedårsaken til dette er endringene på pensjon. Kommunene skal nå bruke et sjablongpåslag på 13,0 pst. på pensjon og ikke som tidligere betalt premie. For kommunesektoren samlet er dette beregnet til å gi reduserte utgifter i 2016. Det er ikke tilfellet for Molde kommune. Denne endringen vil anslagsvis gi økte utgifter på 3,2 mill. kroner for Molde kommune i 2016. Videre skal kapitaltilskuddet differensieres etter alder. Dette innebærer at tilskuddet til nye ikke-kommunale barnehager skal økes. Dette vil også øke kommunens utgifter i 2016. Utover dette er det lagt opp til at administrasjonspåslaget skal øke og at kommunene ikke kan holde barnehager med spesielt høye utgifter eller barnehager i midlertidige lokaler utenfor tilskuddsberegningen. Molde kommune har spesielt dyr barnehagedrift på Sekken oppvekstsenter grunnet få barn og krav til minimumsbemanning. Også denne endringen i forskriften vil øke Molde kommunes utgifter i 2016. Samlet sett er endringene i forskriften anslått til å gi Molde kommune økte utgifter på rundt 4,6 mill. kroner. I tillegg kommer reduksjonen i rammetilskuddet på 1,7 mill. kroner.

I tillegg til forskriftsendringen foreslås det at ikke-kommunale barnehager skal bli fullt ut likebehandlet med kommunale barnehager i 2016. Det betyr minimumssatsen skal økes fra 98,0 til 100,0 pst. av utgiftene i de kommunale barnehagene. Molde kommune får knappe 0,9 mill. kroner i økt rammetilskudd som følge av endringen. Utgiftene til Molde kommune er anslått til å øke med rundt 2,2 mill. kroner i 2016 som følge av endringen. Differansen skyldes at alle barnehager som har startet opp etter 2003, allerede er fullfinansiert i rammetilskuddet gjennom tidligere økninger.

Samlet tilskudd til ikke-kommunale barnehager er ennå usikkert grunnet at Kunnskapsdepartementet ennå ikke har kommet med nye satser for kapitaltilskudd. Det er også lagt til grunn barnetall per september 2015. Tilskuddet skal utbetales ut fra barnetall per desember 2015.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager er regulert i egen forskrift og med en fastsatt maksimalpris. I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager på samme reelle nivå som høsten 2015 (kr. 2.655,- fra 1. januar 2016). Regjeringen vil videreføre det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier som ble innført 1. mai 2015. Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med gratis kjernetid for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt som ble innført 1. august 2015.

Ordningen med redusert foreldrebetaling gir familier med lav inntekt billigere barnehageplass, noe som er bra for disse familiene. Det er imidlertid en svært byråkratisk ordning som krever mye saksbehandlingstid i fagseksjon barnehage. Med bakgrunn i kommunens vanskelige økonomiske situasjon har ikke saksbehandlingskapasiteten blitt økt så langt, men dette må vurderes i fortsettelsen. Arbeidet med redusert foreldrebetaling går nå på bekostning av annet viktig arbeid i sektoren.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2016 - 2018

Barnehageområdet har fått et rammetrekk på 1,6 mill. kroner. Barnehagene rapporterer stor bekymring rundt ytterligere innstramming av personalressursen. Det er allerede gjennomført bemanningsreduksjon og ansettelsesstopp og innkjøpsstopp følges lojalt opp. Barnehagene sparer der de ser mulighet til det, men det erkjennes at det ikke er særlig mer å hente verken på bemanning eller driftsmidler. Handlingsrommet må i så fall være å redusere volumet. Fra august 2015 ble paviljongen på Lillekollen tatt ut av drift, reduserte driftsutgifter her vil få helårseffekt i 2016. Også ved Hatlelia er barnetallet redusert.

Samlet sett er det 42 færre barn i de kommunale barnehagene per september 2015 sammenlignet med desember 2014.

Høsten 2013 var det 90 søkere på venteliste. Politisk og administrativ prioritering av vekst i barnehagevolum resulterte i at kommunen høsten 2014 ikke hadde ventelister, høsten 2015 er det nå 30 barn på venteliste. Det forventes videre vekst i Molde kommune. Sannsynlig vil dagens volum være tilstrekkelig i 2016, men det forventes ytterligere vekst i 2017.

Fremtidige utfordringer

Kommunen har etter lovverket ansvar for å sikre kvalitet, rett til plass og levedyktig økonomisk ramme både for kommunale og private barnehager.

Sentrale utfordringer for kommunale og private barnehager vil være at de:

 • sikres økonomisk ryggrad og forutsigbarhet
 • sikres mulighet til å videreutvikle kvaliteten i tilbudet til alle barn
 • sikres rekruttering og høy barnehage – og barnefaglig kompetanse
 • videreutvikler barnehagetilbudet i tråd med ny forskning, ny lovgivning og samfunnsutviklingen
 • fortsatt sikre driftsoptimale barnehager både hva gjelder kvalitet, bygg, bemanning og organisering

Sentrale utfordringer for kommunen som barnehagemyndighet vil være å sikre:

 • høy kvalitet i barnehagetilbudet til alle barn i Molde innenfor stramme økonomiske rammer
 • videre kapasitetsvekst i tråd med befolkningen behov
 • finansiering av kapasitetsvekst, økonomisk buffer ved eventuell ledig kapasitet
 • fortsatt god samordning av opptaket, særlig i perioder med ledig kapasitet
 • fortsatt godt faglig samarbeid i hele sektoren
 • god styring i sektoren
 • god strategisk planlegging, sammenheng i ulike plandokument
 • sikre tverrfaglig samarbeid

For at barnehagene på en god måte skal kunne ivareta det viktige samfunnsmandatet de er gitt, må det lokalt og nasjonalt settes fokus på barnehagefaglig kvalitetsutvikling. Helt sentralt i dette arbeidet er økning i andel barnehagelærere i sektoren, iverksetting og realistisk finansiering av tiltak i departementets kompetansestrategi og styrket finansiering av sektoren generelt.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 2776 50 500 4 000 46 000
Kommunale barnehager - rehabilitering/tilpasninger 2763 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunale barnehager - uteområder 2757 500 500 500 500
Sum investeringer 1 500 1 500 5 500 47 500

Fremtidig barnehagedekning – strategisk utvikling av barnehagetilbudet

Full barnehagedekning er en svært viktig faktor for en kommune i vekst og utvikling. Det er en uttalt politisk vilje om at kommunen skal vokse og nye innbyggere skal komme og bosette seg i Molde. Molde har en svært stor arbeidsplassdekning på 127,0 pst. og en innpendling med ca. 5.900 personer daglig som har sitt arbeid og virke i kommunen. For å kunne tiltrekke oss kompetente personer til kunnskapsbaserte arbeidsplasser i vårt nærområde, vil full barnehagedekning være et svært viktig og effektivt element for økt bosetting og folketallsøkning i Molde kommune.

Det arbeides nå med en strategisk plan for utvikling av det framtidige barnehagetilbudet i kommunen. Denne planen vil ventelig komme til behandling i kommunestyret i løpet 2016. Det vil derfor på nåværende tidspunkt være feil å peke på hvilke av dagens barnehager som skal utvikles og renoveres eller påbygges for å kunne gi tilbud de neste tiårene, eller for den saks skyld hvilke nye skal komme. Fokuset på full barnehagedekning skal være til stede også i kommende økonomiplanperiode. Behovet for nye plasser må i årene frem til høsten 2019 dekkes ved bruk av ledige plasser i Sykepleierskolen, og som etter at nye Barnas Hus tas i bruk nå i høst, vil ha stor ledig kapasitet. Det avsettes 4,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2018 og 46,0 mill. kroner i 2019 til renovering eller nybygg. Det videre løpet vil bli lagt ved politisk behandling av strategisk plan for utvikling av barnehagetilbudet i kommunen i løpet av 2016. Kommende års barnetallsutvikling vil kunne justere fremdriften noe, dersom behovet til barnehageplasser krever det.

Lillekollen barnehage – renovering/nybyggg

Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering og nybygg ved barnehagen. Behovene ved barnehagen er derimot erkjent, og barnehagen vil bli vurdert i saken om strategisk utvikling av barnehageområdet, som blir behandlet i 2016. Det foretas en tilstandsvurdering med livssyklusberegning av byggene for å gi best mulig grunnlag for hvilke tiltak som blir nødvendige ved barnehagen.

Hatlelia barnehage – renovering/nybygg

Bygningene ved Hatlelia barnehage er som ved Lillekollen barnehage nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering, tilpasninger og eventuelt nybygg ved barnehagen. Behovene er erkjent også for Hatlelia barnehage, og barnehagen vil bli vurdert i saken om strategisk utvikling av barnehageområdet som blir behandlet i 2016. Det foretas en tilstandsvurdering med livssyklusberegning av byggene for å gi best mulig grunnlag for hvilke tiltak som blir nødvendige ved barnehagen.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.

Kommunale barnehager – uteområder

Slitasje på lekeapparat og behov for tilpasninger i uteområdene ved barnehagene krever hvert år midler til utskifting og oppgraderinger. Det bevilges 0,5 mill. kroner årlig i perioden.