Fellesområdet barnehage

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 113 691 109 979 121 794 123 344 123 344
Driftsinntekter -9 984
Driftsutgifter 123 675 109 979 121 794 123 344 123 344
Lønns- og prisvekst 40 188
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -120
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 285
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 40 23
Andre rammeendringer 617 -929 1 550
Logoped 50 pst. til helsetjenesten -338
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - gradert foreldrebetaling 592
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - administrativ ressurs behovsprøving økte utgifter 201 -212
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - gratis kjernetid barnehage økte utgifter 246
Generelt rammetrekk -1 550 1 550
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -41
Statsbudsjettet 2016 - nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehager, helårseffekt av endringer 2015 792
Statsbudsjett 2016 - økt maksimalpris kommunale barnehager, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 -288
Statsbudsjett 2016 - gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 267
Funksjonshemmede barn høst 2015 til Kleive oppvekstsenter -32 32
Økning makspris (statsbudsjett 2016) fra oppvekstsentre 19
Funksjonshemmede barn vår 2015 til Kleive oppvekstsenter -52 52
Internt på fagområde 1 098 5 438
Funksjonshemmede barn vår 2015 -1 527 1 527
Spesialpedagogisk assistent 2015 -632 632
Funksjonshemmede barn høst 2015 -1 418 1 418
Husleie sykepleierskolen til Barnas Hus -500 500
Omfordeling barnehageområdet 5 175 1 361
Tilskudd ikke-kommunale barnehager -5 467 7 118
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 287
Statsbudsjett 2016 - likeverdig behandling 100 pst. minstesats ikke-kommunale 890
Statsbudsjett 2016 - endring finansieringsordning ikke-kommunale -1 672
Statsbudsjett 2016 - fleksibelt barnehageopptak 1 978
Statsbudsjett 2016 - økt maksimalpris ikke-kommunale barnehager, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 -378
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - redusert tilskudd ikke-kommunale barnehager -5 754
Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager 6 300
Utgående 109 979 121 794 123 344 123 344 123 344