Flyktningtjenesten

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 46 853 55 784 67 287 67 887 67 887
Driftsinntekter -31 749
Driftsutgifter 78 602 55 784 67 287 67 887 67 887
Lønns- og prisvekst 1 500
Lønns- og prisvekst finansiert av økt integreringstilskudd 1 500
Andre rammeendringer 8 931 10 103 600
Andel tilskudd 2 -1 200
Generelt rammetrekk -600 600
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -27
Rammeøkning økt bosetning og økte kostnader hos flyktningtjenesten og andre enheter/foretak finansiert av økt integreringstilskudd 10 730
Økt bosetning finansiert av økt integreringstilskudd 10 131
K-sak 113/15 -100
K-sak 113/15 - økt tilskudd KIA (sosialtjenesten NAV Molde) inndekkes av integreringstilskudd -100
Utgående 55 784 67 287 67 887 67 887 67 887

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember at tilskudd KIA ikke skulle reduseres med 0,1 mill. kroner, inndekning fra integreringstilskuddet.

Flyktningtjenesten ble i 2015 skilt ut fra sosialtjenesten NAV Molde og etablert som egen enhet. Den nye enheten ble delt inn i tre avdelinger: bosetting, kvalifisering og integrering og avdeling for enslige mindreårige. Flyktningtjenesten flyttet samtidig til kontorlokalene fra det nedlagte Molde asylmottak. Ansatte har hatt utfordrende arbeidsforhold ettersom det kun var åtte kontorer som skulle fordeles på 18 ansatte. Mangel på lokaler, utstyr samt tilstrekkelige personalressurser har medført stor slitasje på personalet.

Det er per ultimo oktober bosatt 62 flyktninger i 2015, i tillegg er det registrert 35 personer til kommunen gjennom familiegjenforening.

Arbeidet med å flytte flyktninger fra kommunale boliger til private boliger har fortsatt med full styrke i 2015. Det er fortsatt stor tilgang på private leieboliger. Flyktningtjenesten har fokus på å gi veiledning om startlån, og flere flyktninger har kjøpt egen bolig.

Molde kommune har ca. 175 deltakere i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er helårlig fulltidsprogram som gjennomføres i samarbeid med Molde voksenopplæringssenter. Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet har liten eller ingen utdanning fra hjemlandet. Det er derfor viktig å ha fokus på områder som grunnleggende ferdigheter og forsterket arbeidslivsstart.

Fulltidsprogram oppnås ved at flyktningtjenesten har noe undervisning per uke, samt undervisning i sommerferien, juleferien og påskeferien. I høst- og vinterferien får deltakerne tilbud om samfunnsfag på eget morsmål. Tilbudet om grunnskoleopplæring, som inngår i introduksjonsprogrammet videreføres. I 2015 kjøres grunnskole kun som toårig løp. Tilbud om grunnskoleopplæring som en del av introduksjonsprogrammet er en suksessfaktor når det gjelder å komme inn på videre utdanning. Svært mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet velger å gå videre på utdanning ved avsluttet program. Flyktningtjenesten samarbeider godt med Molde voksenopplæringssenter og de videregående skolene i området. Flyktningtjenesten hadde for 2015 en måloppnåelse på ca. 70,0 pst., i 2014 var måloppnåelsen ca. 80,0 pst.

Rammen til flyktningtjenesten omfatter i tillegg til bosetting av voksne også tjenester til enslige, mindreårige flytninger, samt refusjoner til andre enheter i kommunen. Spesielt refunderes det vesentlige utgifter til sosialtjenesten NAV, Molde voksenopplæringssenter, skoleområdet, helsetjenesten og barneverntjenesten.

Aukra kommune kjøper tjenester av Molde kommune vedrørende bosetting og kvalifisering av flyktninger.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Rammen til flyktningtjenesten er beregnet utfra bosetting av 95 personer i 2016, dette er inklusiv 8 nye enslige mindreårige. I tillegg forventes det bosetting av 30 personer gjennom familiegjenforening i 2016. Flyktningestrømmen til Norge er for tiden økende og svært uoversiktlig, og behovet for bosettinger ute i kommunen kan bli endret fremover.

Rammen foreslås økt med 10,7 mill. kroner finansiert med økt integreringstilskudd. I tillegg til økte utgifter hos flyktningtjenesten må beløpet også finansiere økte utgifter til andre enheter i kommunen som blir berørt av økt bosetting av flyktninger. Rådmannen vil i tiden frem til nytt budsjettår, avklare fordeling og prioritering mellom berørte enheter. Det er også varslet i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet at det vil komme forslag om nye regler, modeller og virkemidler på området i 2016. Dette må følges nøye opp.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er å få tilstrekkelige personalressurser til å håndtere Molde kommunes vedtak om bosetting av flyktninger, samt tilstrekkelige ressurser til andre enheter som blir berørt av bosettingen. Vellykket integrering på lang sikt er avhengig av tidlig og god språkopplæring, samt kvalifisering for arbeidslivet eller videre utdannelse.

Det må påregnes at måloppnåelsen for introduksjonsprogrammet vil synke, både på grunn av begrensede personalressurser til oppfølging av deltakerne, samt metoden IMDi måler måloppnåelse på. Deltakere som er i et utdanningsløp trenger tre år for å fullføre toårig grunnskole for voksne, ettersom en må oppnå et visst nivå i norsk for å komme inn på grunnskolen. Slik IMDi måler måloppnåelse, er det kun overgang til offentlig utdanning eller arbeid som gir måloppnåelse.