Ressurstjenesten

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 9 155 9 259 9 681 10 549 10 549
Driftsinntekter -6 488
Driftsutgifter 15 643 9 259 9 681 10 549 10 549
Lønns- og prisvekst 104 31
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -113
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 85
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 16 9
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 88 50
Andre rammeendringer 391 868
Generelt rammetrekk -200 200
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -22
Kjøp av biler finansiert av reduserte driftskostnader -86 -86
Statsbudsjett 2016 - opptrappingsplan på rusfeltet oppstart juli/august 2016 699 754
Utgående 9 259 9 681 10 549 10 549 10 549

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Ressurstjenesten består av ulike tiltak som tilbyr tjenester til personer med utfordringer i arbeidslivet, personer med rusproblemer, psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Ressurstjenesten er samarbeidspartner med ulike instanser og samarbeider om ulike tjenester.

Arbeidstiltakene

Ressurstjenestens arbeids- og aktivitetstiltak har som formål å gi arbeidssøkere i aldersgruppen 16 - 67 år med bistandsbehov og med psykososiale utfordringer arbeidspraksis, aktiviteter og tilrettelagt oppfølging i form av avklaring og kartlegging. Det legges til rette for at deltakerne kan prøve ut og videreutvikle sine ressurser ut fra en målsetting om å stå i jobb, videreføring til ordinær jobb, utdanning eller annet egnet tiltak eller behandlingstilbud.

Ressurstjenesten tilbyr arbeidspraksis innenfor ulike felt, som eksempel kjøkken og kantine (Rådhuskantina), brukthandel (Ressursbua), monteringsoppdrag for Astero og Glamox, produksjon av gaveartikler i glass og keramikk (MAKE gaveartikler), samt prosjektbaserte oppdrag internt i kommunens enheter.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Er et godkjent arbeidsmarkedstiltak med ti plasser. NAV tildeler alle plassene i tiltaket. Deltakere vil få anledning til å prøve ut ulike arbeidsformer, og vil i tett samarbeid med kvalifisert veiledningspersonell få kartlagt og videreutviklet sin sosiale og formelle kompetanse og slik styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

JobbStart

Er et tilbud til ungdom og unge voksne stønadsmottakere i alderen 16-30 år som av ulike årsaker har vært ute av skole eller arbeidslivet i en kortere eller lengre periode og som trenger bistand til å komme seg videre. JobbStart gir deltakerne nye muligheter i arbeidslivet gjennom karriereveiledning og arbeidspraksis med tilrettelegging og oppfølging internt i kommunens ulike enheter. Målsettingen er formidling til ordinær jobb, skole eller annet egnet tiltak, til sammen tolv plasser. NAVtildeler alle plassene i tiltaket.

Tilrettelagt arbeid og aktivitet

Lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud for personer med psykiske lidelser. Tiltaket har inntil 20 plasser. De fleste deltakerne har deltidsplass. Formålet er å gi personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet tilrettelagt arbeidstrening og aktivitet. Tilbudet driver delproduksjon for ulike aktører og har egen glass- og keramikkproduksjon.

Tiltakene for rusavhengige

Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige i Molde kommune. Enheten har oppfølging av ca. 200 personer med rusproblemer. Tiltakene er forankret i ruspolitisk handlingsplan 2012 - 2016. Ressurstjenesten tilbyr ulike tjenester til personer med rusproblem i aldersgruppen 16 år og oppover. I 2013 mottok Molde kommune rusprisen for godt rusfaglig arbeid.

Mottak- og oppfølgingssenter

Senteret tilbyr oppfølging av personer med rusproblem og gir råd og veiledning til pårørende og andre offentlige instanser. Senteret er åpent alle hverdager, det er da også mulig å komme uten timeavtale til åpen rådgiving. Ruskonsulenter bemanner mottak og oppfølgingssenteret.

Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til den enkelte rusavhengige som innebærer bistand for å begrense rusbruk. Dette innebærer blant annet hjelp til å få behandling, egnet bolig, ordnet økonomi, meningsfulle aktiviteter og beholde ordinært arbeid.

Ruskonsulentene henviser til ulike behandlingstilbud som poliklinisk behandling, døgnbehandling og LAR-behandling. I tillegg er det oppfølging og koordinering av behandlingen for LAR-pasientene i kommunen. Ruskonsulentene arbeider med motivasjonsarbeid, kartlegging og tilbakefallsforebygging i tett samarbeid med bruker, øvrige tiltak i ressurstjenesten, NAV, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Rusmiddeltesting

Avlegges ved overvåkede urinprøver. Er et tilbud til personer som har et tilbud tilknyttet ressurstjenesten eller etter bestilling og avtale fra spesialisthelsetjenesten (LAR- pasienter) NAV, fylkesbarnevernet, barneverntjenesten og kriminalomsorgen.

Jentegruppa

Er et tilbud til damer og jenter som er i rusrehabilitering. Det er gruppemøte hver tredje uke på kveldstid, med ulike aktiviteter som samtalegruppe, turer i naturen, matlaging, teater og kino.

Rusfritt værested RIM

Er et tilbud for LAR-pasienter og for personer som har gjennomført rusbehandling eller er blitt rusfri på egen hånd. Værestedet har åpent alle ukedager. Det tilbys, råd, veiledning, oppfølging knyttet til nettverk, arbeid og fritid med mer. Det er mulighet for brukerstyrt åpningstid.

Halvveishus

Halvveishuset er et boligtilbud med tilbakefallsforebygging som målsetting. I hovedsak et tilbud til personer over 23 år som har vært i rusbehandling, fengsel eller på annen måte har vist rusfrihet over tid, og som er i en sårbar livsfase, men motivert for rusfrihet. Halvveishuset er en overgangsbolig med tanke på å etablere et liv uten rus og kriminalitet og består av fem toroms leiligheter. Halvveishuset er samlokalisert med kommunens rusfrie værested, og beboerne får oppfølging av personalet ved værestedet.

Nærbehandlingen

Nærbehandlingen er en dagbehandling for personer med alkohol- eller rusmiddelavhengighet. Behandlingen strekker seg over ca. 20 uker, med påfølgende ettervern over ett år. Behandlingen er basert på Minnesotamodellen. Behandlingen ledes av to terapeuter. Tilbudet gis til innbyggere i Molde kommune og andre kommuner har mulighet til å kjøpe behandlingsplass.

Helsetiltak

Helsestasjon INDIGO er et lavterskel helsetiltak. Målgruppen er de mest belastede rusavhengige personene som ikke klarer å nyttiggjøre seg av ordinære tjenestetilbud i kommunen. INDIGO har åpent tre dager i uken og har fokus på kost og ernæring. Tiltaket tilbyr oppfølging, sprøytebytte, sårstell, samtaler, hepatittvaksine, vitaminer, måltider, næringsdrikk og koordinering av helsetjenester.

Ambulant oppfølgning voksen

Tiltaket følger opp voksne personer med rusproblemer og/eller psykiske problemer. Oppfølgingen er individuelt tilrettelagt og kan inneholde støtte- og motivasjonssamtaler, praktisk bistand, bo-veiledning og pårørendearbeid. Tiltaket administrerer utdeling av LAR-medikament hjemme hos pasientene.

Ambulant oppfølging ungdom

Tiltaket følger opp ungdom mellom 16 - 25 år. Det er et oppsøkende, forebyggende tiltak og har en todelt oppgave:

  1. Hindre eskaleringen mot en tung rusavhengighet gjennom tett samarbeid med deltaker, NAV, skole, arbeidsplass og politi.
  2. Følge opp ungdom som har utviklet en avhengighet og sørge for rask innleggelse i institusjon og å ta imot utskrivningsklare pasienter fra rusinstitusjoner.

Ungdomskontrakt

Tiltaket er et samarbeid mellom ressurstjenesten, barneverntjenesten og politiet. Målgruppen er ungdom mellom 12 - 20 år, som har begått straffbare handlinger. I stedet for tradisjonelle reaksjoner som straff og bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Innholdet og vilkårene i en kontrakt er individuelt tilpasset til kravet om aktivitet, skole og oppfølging, men inneholder alle et krav om rustesting.

Housing First

Tiltaket er finansiert med statlige tilskuddsmidler. Housing First bygger på prinsippene om valgfrihet og brukermedvirkning knyttet til type bolig og oppfølging. Tiltaket krever tett samarbeid med Molde Eiendom KF, kontoret for tildeling og koordinering og sosialtjenesten NAV Molde.

EXIT

Tiltaket skal i samarbeid med NAV bidra til at ungdommer mellom 18 - 30 år som har økt risiko for å utvikle (alvorlige) rusproblemer, får et koordinert, helthetlig og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø. EXIT ønsker å bidra til økt sosial inkludering og livsmestring hos den enkelte ungdom. En erfaringskonsulent, det vil si en person som har egenerfaring med rus, er ansatt i tiltaket.

Cannabisavvenning

Er et avvenningskurs til ungdommer som har en cannabisavhengighet. Forløpet strekker seg over 15 samtaler og er individuell tilrettelagt.

Interkommunalt samarbeid innen rustiltak

Ressurstjenesten har invitert noen nabokommuner til interkommunalt samarbeid om noen rustiltak. Dette er basert på en partnerskapsmodell hvor samarbeidskommunene tildeler plasser i de ulike tiltakene i ressurstjenesten.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Ressurstjenesten får en netto rammeøkning på 0,5 mill. kroner i 2016 når en også tar hensyn til et generelt rammetrekk på 0,2 mill. kroner. Regjeringens satsing på rusfeltet gir en samlet styrking med helårsvirkning på 1,4 mill. kroner og rådmannen foreslår at opptrappingen skjer fra 2. halvår 2016. Enheten fikk en rammereduksjon på omtrent tilsvarende beløp i 2015. Rammereduksjonen i 2015 medførte at enheten har hatt vakante stillinger slik at det kun er opprettholdt en minimumsbemanning på enhetens ulike tiltak. Opptrappingen medfører at enheten kommer opp igjen på det samme tjenestenivået som i 2014.

I 2015 mottok enheten øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid på 2,2 mill. kroner som ble tildelt ut i fra søknad. Regjeringen vil i 2015 legge frem en opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016 - 2020. Med planen vil det følge med 2,4 mrd. kroner i øremerkede tilskudd. Det er knyttet usikkerhet til om hvordan dette tilskuddet vil bli fordelt, samt hvor mye som eventuelt vil bli tildelt Molde kommune.

Fremtidige utfordringer

Mange av kommunens rusavhengige har et forholdsvis langt liv bak seg med tung rusavhengighet som tærer på helsetilstanden både fysisk og psykisk. En ser en «eldrebølge» blant rusavhengige, selv om de kun er i begynnelsen av 50-årene. Flere av disse har de siste årene utviklet alvorlige somatiske og psykiatriske tilleggslidelser, såkalte trippelpasienter. Eldre rusavhengige har behov for andre tjenester enn tidligere for å mestre livet og krever en større helhetlig kommunal innsats, blant annet har flere behov for sykehjemsplass.

Egnet bolig er nødvendig for god livskvalitet og mestring av eget liv. En stabil boligsituasjon er basis for alt endringsarbeid og har stor betydning for effekten av andre tjenester som ytes. Det å ha en egen bolig bidrar til betydelig egenmotivasjon til å ta fatt på andre utfordringer og skape sitt eget liv. En stabil bosituasjon kan i mange tilfeller føre til bedring i helse og stabilisering eller eliminering av rusmiddelbruken. Mange av kommunens rusavhengige bor ikke i en egnet bolig. På grunn av lav boevne og på grunn av sin livssituasjon har de behov for tilpassete boliger som for eksempel småhus/hardbrukshus. Det er vanskelig og skaffe til veie egnede tomter og dette medfører at kommunen ikke får bygd tilstrekkelig av tilpassede boliger. Videre er det stort press på øvrige kommunale utleieboliger slik at det er få boliger å velge mellom og enda færre egnede boliger. Det må derfor ofte tilbys boliger som ikke er egnet.

Enheten har registrert en økning blant unge, spesielt jenter fra 16 år og oppover som ruser seg mye. Denne ungdomsgruppen er mer ressurskrevende enn eldre rusmiddelavhengige, fordi de krever en annen metodikk og innfallsvinkel. Utfordringen fremover blir å fange tidligere opp de som tilsynelatende fungerer godt, for å forebygge utvikling av alvorlig ruslidelse.

Nytten av rusbehandling er best der det gis påfølgende oppfølging i form av polikliniske konsultasjoner og oppfølging i kommunal regi. Ved brudd i den planlagte behandlingen er det funnet 16 ganger så høy risiko for å dø av overdose. Effektive behandlingsinnsatser svekkes dersom det kommunale tjenestetilbudet ikke er godt nok. Ressurstjenesten ser behov for å styrke det kommunale tjenestetilbudet for personer som har gjennomført rusbehandling.

Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp er vedtatt og vil bli innført i løpet av 2016. Mange av enhetens brukere er i målgruppen for vilkår om aktivitetsplikt og det er naturlig at enheten i samarbeid med sosialtjenesten NAV Molde utvikler egnede aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. Formålet med vilkår om aktivitet, er å styrke den enkeltes muligheter til å komme i arbeid og bli selvforsørget. Kommuner som har praksis med å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere.

Det blir gjennomført endringer i arbeidsmarkedstiltakene og dette vil også berøre enhetens APS-tiltak (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Et nytt tiltak, AFT (arbeidsforberedende trening) vil erstatte dagens APS-tiltak. Det er usikkert hvordan innføringen av det nye tiltaket vil endre driften av dagens APS-plasser.

Ressurstjenesten har gjennom driften av JobbStart påbegynt et arbeid med å få opprettet faste praksisplasser hos kommunens forskjellige enheter. Å få etablert disse praksisplassene er avgjørende for hvor godt tiltaket lykkes med å få sosialhjelpsmottakere over i aktivitet og arbeid. Det har vist seg å være utfordrende å få etablert dette tiltaket. Hittil er det etablert kun fire faste praksisplasser, men arbeidet vil bli videreført i 2016.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Kjøp av biler ressurstjenesten 3600 1 490 1 490
Sum investeringer 1 490

Kjøp av biler

Ressurstjenesten har i dag en bilpark bestående av innleide og leasede biler. Ved frikjøp av disse avtalene for å kunne ha egne, eide biler, vil dette tiltaket føre til reduserte driftsutgifter som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme.