Sosialtjenesten NAV Molde

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 28 025 28 849 31 214 31 473 31 473
Driftsinntekter -22 489
Driftsutgifter 50 514 28 849 31 214 31 473 31 473
Lønns- og prisvekst 105 472
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter
Spesiell prisvekst kvalifiseringsstønad 2015 50
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 361
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 105 61
Andre rammeendringer 719 1 793 259
Støttekontakt til tiltak funksjonshemmede -646 -323
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -47
Styrking av tjenesteområde 1 800
Statsbudsjett 2016 - innnføring eSøknad startlån redusert saksbehandling -54
Kompensasjon opphør refusjon flykningtjenesten finansiert ved økt intergreringstilskudd 1 365
Økt driftstilskudd krisesenteret økt husleie nytt bygg fra 1. mai 2016 517 259
Redusert tilskudd KIA -100
K-sak 113/15 100
K-sak 113/15 - økt tilskudd KIA fra flyktningtjenesten 100
Utgående 28 849 31 214 31 473 31 473 31 473

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember at tilskudd KIA ikke skulle reduseres med 0,1 mill. kroner, inndekning fra integreringstilskuddet.

NAV Molde ble etablert som egen enhet i 2009 der flyktningtjenesten inngikk som en del av enheten. Flyktningtjenesten ble fra 2015 skilt ut som egen enhet og flyttet til egne lokaler. Enheten består nå av ca. 55 ansatte der 21,5 årsverk har kommunal tilsetting og de resterende er statlig tilsatt.

NAV Molde utfører både statlige og kommunale oppgaver. Statlige ansatte følger opp brukerne også når det gjelder det sosialfaglige og enheten følger anbefalingen om at bruker så langt det er mulig kun skal ha én kontaktperson i NAV.

Både tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (STL) og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen ligger til enheten. Husbankens tilskuddsordninger som bostøtte og startlån inngår også i tjenestetilbudet.

NAV Molde yter fortsatt tjenester til flyktningtjenesten som vedtak og samtaler ved behov om bistand etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (STL).

Sosialtjenesten

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområdet i NAV. Det å gi mennesker muligheter til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. Enheten har etablert et eget ungdomsteam, dette for å være i stand til å møte de utfordringene som frafall fra skole og arbeid gir. Tanken er å møte utfordringene tidlig. Dette vil hindre langt større utfordringer på et senere tidspunkt. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel, samt etablering av gode samarbeidsarenaer mellom kommune og næringsliv. Det nye kravet til kommunene om bruk av vilkår om aktivitet ved stønad til livsopphold er både spennende og utfordrende.

Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging ble innført i 2013 og dette verktøyet blir stadig videreutviklet og forbedret. Videre jobber enheten godt inn mot næringslivet, noe en gir kompetansen fra arbeidsmarkedsplattformen æren for. Opplæringen i veiledningsplattformen er ikke fullført enda. Alle plattformene er verktøy som skal gi enhetlig oppfølging av brukerne. Det å satse på veiledningskompetanse er viktig ut fra at brukergruppen er krevende. God veiledningskompetanse gir også økt mulighet for å avklare bruker langt tidligere. Opplæring i ledelsesplattformen pågår fortsatt.

Samarbeidsprosjektet Molde IPS sammen med Helseforetaket pågår fortsatt. Her gis deltakerne mulighet for ordinær jobb, parallelt med behandling. Resultatene har vært meget gode så langt.

På personellsiden har enheten nå større stabilitet, men dessverre et høyt sykefravær. Tiltak er satt inn for å redusere sykefraværet.

Enheten jobber ut fra tanken om kontinuerlig forbedring av sine tjenester. Økte utgifter på noen områder gir enheten utfordringer med tanke på å ivareta tjenestetilbudet. Gjennom økt veiledningskompetanse, markedskompetanse og opplæring via Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er målet fortsatt å gi gode tjenester til brukerne.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Enheten har over flere år hatt et merforbruk og en rammeøkning på 1,8 mill. kroner er derfor positivt. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdstjenesten gir klare føringer på hva brukerne har krav på av ytelser. Det knyttes derfor usikkerhet til om styrkingen er tilstrekkelig. Spesielt er det økonomiske utfordringer til flyktninger som etter endt introduksjonsperiode ikke kommer i arbeid.

Ansatte har gjennomført varslede tiltak for å redusere merforbruket, både mot langtidsmottakere av sosialhjelp og mot ungdom som har søkt om økonomisk bistand fra NAV. Spesielt har tiltak rettet mot ungdom gitt positive resultat, både i antall og beløpsstørrelse. Det å få en langtidsmottaker av sosialhjelp over i en prosess for avklaring mot riktig ytelse er krevende. Per oktober 2015 har enheten avklart åtte langtidsmottakere.

Opplæringen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal har hatt fokus på barna i familier med bistandsbehov fra NAV. Dette fokuset gjelder også for 2016. Det at barns behov skal være med i vurderingen i vedtak om økonomisk sosialhjelp er et krav. Disse barna skal gis samme muligheter for deltakelse i aktiviteter tilsvarende det andre barn har. Ikke minst gjelder dette barn med innvandrerbakgrunn. Å lykkes med dette krever økonomiske ressurser.

Enheten er gitt en rammereduksjon ved innføring av eSøknad på startlån. Enheten sin vurdering er at språkproblemer og manglende tilgang på dataverktøy i hjemmet, medfører ingen endringer på antall henvendelser til sosialtjenesten NAV Molde. Det er derfor usikkert om effekten blir økt selvbetjening. Videre må det forventes at nytt saksbehandlingssystem for kommunen vil gi en effekt i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet.

Driftstilskudd til kristent interkulturelt arbeid (KIA) Møre foreslås redusert med 0,1 mill. kroner i 2016.

Fremtidige utfordringer

Den økende arbeidsledigheten vil også ramme innbyggerne i Molde, spesielt vil dette være utfordrende for flyktninger som i dag sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette kan føre til økt og forlenget behov for økonomisk bistand fra sosialtjenesten NAV Molde.

Gruppen unge som strever med å komme seg videre etter endt skolegang vil også rammes. Tilgangen på lærlingeplasser er allerede redusert. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett foreslått å øke tilskudd til lærlinger gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. Dette for å motvirke økt arbeidsledighet blant unge gjennom flere lærlingeplasser. Dersom kommunen benyttet lærlingeplasser, kan dette være en god mulighet for tilgang på fremtidig arbeidskraft. Aktivitetskravet ved stønad til livsopphold vil også utfordre kommunen med tanke på oppgaver som kan løses av denne gruppen.

Boliger er fortsatt en utfordring. Enheten trenger tilgang på forsterkede boliger for krevende brukere, samt tilgang på mindre og rimelige boalternativer. Fortsatt er ikke enheten i stand til å fylle lovens krav til midlertidig bolig med bakgrunn i at slike boliger mangler.

Å ivareta sikkerheten for ansatte og brukere i enhetens lokaler er en utfordring. Bygningsmessige forbedringer av lokalene ble påpekt i sikkerhetsrapport av 2013 for NAV Molde. Tiltakene er enda ikke utført med bakgrunn i kostnadsnivået.

Rapporten om fattigdom og levekår i Norge fra 2014 viser at en svak økning i ledigheten og en økning i innvandrerbefolkningen vil føre til økt fattigdom for unge voksne og innvandrerfamilier de nærmeste årene. Å sette inn ekstra ressurser til å jobbe med ungdom og lykkes med integreringen av flyktninger vil derfor være blant de viktige oppgavene fremover.