Glomstua omsorgssenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 107 332 110 060 98 810 96 810 96 810
Driftsinntekter -8 396
Driftsutgifter 115 728 110 060 98 810 96 810 96 810
Lønns- og prisvekst 1 001 725
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 78
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -49
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 235
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 14 6
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 909 533
Andre rammeendringer 18 -10 295 -2 000
Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten -3 520
Glomstua bofellesskap til helsetjenesten -5 565
Opphør ressurskrevende tjeneste (37154) redusert statlig refusjon -587
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økte utgifter ressurskrevende tjenester (37159) 605
K-sak 94/14 - opphør 8 midlertidige plasser (avvikling Røbekk omsorgssenter) -3 210
Styrking hjemmetjenesten 2 000 -2 000
Internt på fagområde 1 709 -1 680
Oversykepleier fra Kirkebakken omsorgssenter 1 359
Overført brukerstyrt personlig assistent fra Bergmo omsorgsenter (37145) 852 1 707
Overført praktisk bistand fra Bergmo omsorgsenter (37140) 94 188
Overføring matbudsjett 32 beboere til Bergmo omsorgssenter -596
Omfordeling ramme institusjonsdrift (Glomstua) -3 575
Utgående 110 060 98 810 96 810 96 810 96 810