Helsetjenesten

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 62 943 64 027 87 211 88 411 88 411
Driftsinntekter -36 418
Driftsutgifter 99 361 64 027 87 211 88 411 88 411
Lønns- og prisvekst 1 080 810
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -379
Basistilskudd leger, økt sats 1. juli 2015, 26.048 innbyggere 78 78
Basistilskudd leger, økt antall innbyggere fra 26.048 til 26.547 213
Lønnskompensasjon turnusleger 38 38
Lønnskompensasjon turnusfysioterapeut 5 9
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 632
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 18 10
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 203 120
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 525 302
Andre rammeendringer 4 22 374 1 200
Drift helsetjenester Røbekk sjukeheim -310
Overføring av helsekoordinator 80 pst. til plan- og utviklingsavdelingen -424
Tilskudd oppstart lege 2013 -100
Generelt rammetrekk -700 700
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -65
Logoped 50 pst. fra Molde voksenopplæringsenter 169 169
Logoped 50 pst. fra barnehageområdet 338
Statsbudsjett 2016 - innlemming øyeblikkelig hjelp døgnopphold 6 136
Renhold ergoterapi Enen til Molde Eiendom KF -79
Hjemmetjeneste psykiatri fra Glomstua omsorgssenter 3 520
Glomstua bofellesskap overført fra Glomstua omsorgssenter 5 565
Rosestua dagsenter fra Kirkebakken omsorgssenter 1 340
Hjemmetjeneste psykiatri fra Bergmo omsorgssenter 693
Tollero bofelleskap fra Bergmo omsorgssenter 4 251
Tollero tiltak (37476) fra Bermo omsorgssenter 153
Hjemmetjeneste psykiatri fra Kleive- og Skåla omsorgssenter 1 166
Psykiatrisk dagtilbud fra Kleive- og Skåla omsorgssenter 52
Statsbudsjett 2016 - styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste oppstart 1. juli 504 500
Utgående 64 027 87 211 88 411 88 411 88 411

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Legetjenester

26 fastleger og 2 turnusleger arbeider ut fra 7 legekontor. Kommunen driver 4 av disse, Kvam, Skåla, Kleive og Kirkebakken legekontorer. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid innen institusjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk helse, rus, flyktningehelse med mer, med til sammen rundt 4 årsverk fordelt på vel 40 deltidsstillinger.

Etter samlingen av alle korttidsplassene på Kirkebakken har behovet for tilsynslege økt med et halvt årsverk. Alle legene deltar også i døgnkontinuerlig legevakt. Molde er vertskommune for legevaktsamarbeid med Eide, Fræna og Nesset kommuner. Legevakta flyttet i 2014 inn i nye lokaler i Kirkebakken helsehus sammen med legesenter og døgnposten for øyeblikkelig hjelp (KAD). KAD-avdelingen er et samarbeid med Aukra og Eide kommuner fra 2015 og med Nesset kommune fra 2016 med til sammen 5 sengeplasser.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til 7 fysikalske institutt. Kommunen reduserte med ett årsverk i 2015. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kommunal støtte. Det er stor etterspørsel etter denne tjenesten da mange har spesialistkompetanse som ikke er tilgjengelig i nabokommuner.

Innen kommunal fysioterapi er det 2,7 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming lokalisert ved Enensenteret. Antall henvendelser er økende. Mange har behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Det er rundt 7 årsverk knyttet til voksne og eldre ved korttidsopphold på Kirkebakken og ambulerende i distriktene.

Ergoterapi har hovedarbeidsområde å tilrettelegge for mestring av eget liv, i hjem, skole og arbeidsplass. Etter innføring av samhandlingsreformen har antall henvendelser og behov for ergoterapitjenester vært sterk økende, dette spesielt i forbindelse med tidligere utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler. Det finnes et bredt spekter med hjelpemidler som gjør hverdagen lettere å mestre. Å ha kapasitet og kompetanse til formidling av dette til brukere, er viktig for å nå målet i helse- og omsorgsplanen. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 1,7 årsverk til voksne og eldre. Det er lang ventetid på denne tjenesten.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglig og målretta tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon, for å øke graden av mestring og selvstendighet, til sammen tre årsverk.

Frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester og har startet opp nytt tilbud for mennesker med kroniske og langvarige helseutfordringer. Til nå har enheten lykkes med å hente inn statlige tilskudd til dette tilbudet.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger. Virksomheten har ansvar for å følge opp gravide og barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling fra de er født til de er 20 år gamle. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som møter alle barn og familier. Det er et stort ansvar med et stort potensiale for å jobbe helsefremmende og forebyggende.

I 2015 ble skolehelsetjenesten styrket med 1,2 årsverk helsesøster og 0,5 årsverk jordmor. Det ytes jordmortjenester også til Aukra kommune.

Folkehelse og forebyggende arbeid

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjenning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og byggesaker med tanke på miljø, omgivelseshygiene og tilgjengelighet.

Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og smitteoppsporing.

Folkehelsekoordinator ble i 2015 overført fra helsetjenesten til plan- og utviklingsavdelingen.

Psykisk helsearbeid

Feltet får en betydelig utvidelse ved å samle alle tjenestene innen psykisk helse som tidligere var knyttet til pleie og omsorg, samt helsetjenesten. Sentralt for sammenslåingen er det etablert midlertidige lokaler for den utadrettede virksomheten i Kirkebakken helsehus. Virksomheten, som blir utvidet fra ca. 9 til ca. 32 årsverk, vil inneholde rehabilitering og individuelle tjenester, dagtilbud (Rosestua), 2 bofellesskap (Glomstua og Tollero), miljøarbeid, veiledning og kommunepsykolog.

Kommunepsykologen er nært knyttet til prosjektet «Psykisk helse og rus», men deltar også i folkehelsearbeid, veiledning og helsestasjon for ungdom. Virksomhetsledelsen deles mellom psykolog og rådgiver. Det er ROR-samarbeid på fagfeltet, samarbeid med Helseforetaket og Høgskolen i Molde. Tjenesten administrerer pilotprosjektet «Rask psykisk helsehjelp» som går ut 2016 og gir tilbud om behandling av lettere angst og depresjon. I fortsettelsen av pilotprosjektet har dette fagmiljøet fått prosjektmidler til å utvide aldersgrenser samt interkommunal virksomhet. Dette skal gjennomføres i 2016. Foreløpig er det ikke eksterne midler etter 2016.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler og utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra og Midsund kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Logopedtjenestene ble i 2015 overført med halv stilling fra voksenopplæringen og halv stilling fra barnehageseksjonen. To årsverk logoped blir nå samlet i PPT.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Helsetjenesten har fått et generelt trekk på 0,7 mill. kroner for 2016. Trekket innfris ved å periodisere om tilskudd og får dermed ingen konsekvenser for driften. Rammereduksjonen er foreslått tilbakeført i 2017.

Det er lagt opp til en ytterligere styrking av skolehelsetjenesten med 1,0 mill. kroner som følge av sentral satsing i forslag til statsbudsjett for 2016. Rådmannen foreslår at opptrappingen skjer fra andre halvår 2016 med helårsvirkning i 2017.

Oppstarten av kommunal akutt døgnpost (KAD) har til nå vært fullfinansiert av statlige øremerkede midler. Fra 2016 legges dette inn i kommunens rammetilskudd og enhetens ramme styrkes med 6,1 mill. kroner.

Helsetjenesten har overtatt ansvaret for hele det psykiske helsearbeidet fra pleie- og omsorgsområdet. Overføringen utgjør en samlet økning på 16,7 mill. kroner og til sammen 32 årsverk.

Fremtidige utfordringer

En stor utfordring er tjenester knyttet til det økende antallet flyktninger. Til nå har enheten klart å gi godt helsetilbud til de som er bosatt, men en har ikke kapasitet til noen økning utover det som er vedtatt. Spesielt gjelder det for helsesøster og lege, men også innen psykisk helse, fysioterapi og PPT er det stort press på tjenestene. De tre siste tjenestene er ikke styrket for å takle det økte presset.

Nye tilbud innen forebygging, behandling og rehabilitering burde bygges opp og kompetansen heves på etablerte områder. Det er en klar økning i utskrivingen av pasienter til opptrening og rehabilitering. Samtidig reduserer helseforetaket sine rehabiliteringssenger og kommunen bygger ned sitt fysioterapitilbud. Dette fører til økt ventetid på tjenesten og økt liggetid på sykehuset og i kommunens institusjoner. Det vil også gå ut over drift og videreutvikling av Frisklivssentralen, redusere forebyggende tiltak og stoppe videreutvikling av lærings- og mestringstilbud. Enheten har i 2015 fått 43 avvik på for seint utført ergoterapi som har medført uønsket ventetid og mindre grad av selvhjulpenhet. Ingen av helsetjenestens tiltak i helse- og omsorgsplanen som krever økte kommunale ressurser, kan startes opp. Etablering av hverdagsrehabilitering i kommunen er vedtatt, forslag til finansiering med oppstart i 2016 er beskrevet under pleie- og omsorgsområdet.

Etter samlingen av alle korttidsplassene på Kirkebakken omsorgssenter har behovet for tilsynslege økt med et halvt årsverk. Finansiering av dette må skje på bekostning av andre tjenester i enheten.

Overføringen av ansvaret for psykisk helse og videreutvikling av tjenesten er utfordrende. Det er et økende behov for disse tjenestene. Blant annet ligger det føringer på at psykisk helse og rus skal tas inn i det kommunale akutte døgntilbudet fra 2017. Videre er det viktig å sikre tidlig innsats ved psykisk helsesvikt og dermed er det behov for å videreføre behandlingstilbudet «Rask psykisk helsehjelp» etter prosjektslutt 2016. Dette vil kreve én ny psykologstilling. Foreløpig er det ikke signal om videre statlig satsing.

Tidligere hjemreise fra fødeavdelingen fører til behov for mer og tidligere besøk av jordmor, enheten er spent på om økningen på 0,5 årsverk vil dekke behovet.

PPT har jobbet mye med å styrke skolene på systemnivå og sammen med fagseksjon skole er det utarbeidet en plan for tilpasset opplæring i Molde kommune (Plass for alle). Lav bemanning og generasjonsskifte i tjenesten gir utfordringer med å rekruttere nye ansatte som er med på å ivareta og sikre den gode kompetansen. En stor utfordring er antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker. Antall stillinger i PPT er redusert samtidig med økning av oppgavene og det er store utfordringer knyttet til arbeidet med å få ned spesialundervisningen i kommunen.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Journalsystem PPT 3189 100 100
Sum investeringer 100

PPT- nytt journalsystem

Dagens journalsystem for PPT-tjenesten utfases i 2016, og nytt system må anskaffes. Det bevilges 0,1 mill. kroner i 2016.