Kirkebakken omsorgssenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 51 812 50 969 51 101 51 101 51 101
Driftsinntekter -13
Driftsutgifter 51 825 50 969 51 101 51 101 51 101
Lønns- og prisvekst 516 333
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 50
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 59
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 15 8
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 451 268
Andre rammeendringer -1 340
Rosestua dagsenter til helsetjenesten -1 340
Internt på fagområde -1 359 1 139
Oversykepleier til Glomstua omsorgssenter -1 359
Omfordeling ramme institusjonsdrift (Kirkebakken) 1 139
Utgående 50 969 51 101 51 101 51 101 51 101