Pleie- og omsorgsområdet

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 319 162 321 521 298 425 296 125 293 725
Driftsinntekter -49 632
Driftsutgifter 368 794 321 521 298 425 296 125 293 725
Lønns- og prisvekst 3 260 1 702
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 225
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -991
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 905
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 55 30
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 2 980 1 758
Andre rammeendringer -901 -24 798 -2 300 -2 400
Fordeling bevilgning statsbudsjettet 2015 BPA til tiltakfunksjonshemmede -919
Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten -5 379
Glomstua bofellesskap til helsetjenesten -5 565
Rosestua dagsenter til helsetjenesten -1 340
Tollero bofelleskap til helsetjenesten -4 251
Tollero tiltak (37476) til helsetjenesten -153
Psykiatrisk dagtilbud til helsetjenesten -52
Opphør ressurskrevende tjeneste (37154) redusert statlig refusjon -587
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økte utgifter ressurskrevende tjenester (37159) 605
K-sak 94/14 - opphør 8 midlertidige plasser (avvikling Røbekk omsorgssenter) -3 210
K-sak 94/14 - opphør overbelegg institusjon (avvikling Røbekk omsorgssenter) -228
K-sak 94/14 -opphør overbelegg Skåla omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -250
K-sak 94/14 - opphør bevilgning natt Råkhaugen omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -1 590
K-sak 94/14 - opphør styrking utskrivingsklare (avvikling Røbekk omsorgssenter) -500
K-sak 94/14 - opphør overbelegg fra Kleive og Skåla omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -953
K-sak 94/14 - opphør avviklingsskostnader Røbekk omsorgssenter -1 531
K-sak 94/14 - opphør styrking Kirkebakken omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -3 226
Generelt rammetrekk fellesområde pleie- og omsorg -200 200
Reduksjon i generell rammestyrking -800 800
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Røbekk omsorgssenter -200 200
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Råkhaugen omsorgsssenter -500 500
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Bergmo omsorgsssenter -800 800
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Kleive og Skåla omsorgssenter -600 600
Rammetrekk institusjonsdrift - andel av styrket innkjøpsfunksjon -288
Styrking hjemmetjenesten 2 000 -2 000
Generell rammestyrking institusjonsdrift Kirkebakken omsorgsenteret 4 000 -4 000
Styrking hjemmetjenesten Skåla 400 -400
Statsbudsjettet 2016 - brukerstyrt personlig assistanse (40 pst. av 1.044) 418
Økte betalingssatser pleie og omsorg -1 400
Etablering hverdagsrehabilitering finansiert av økte betalingssatser 1 400 1 000 -2 400
K-sak 113/15 0
K-sak 113/15 - styrking hjemmesykepleie 2 000
K-sak 113/15 - styrking hjemmesykepleie inndekkes fra avsetning kostnad utskrivningsklare pasienter -2 000
Totalsum 321 521 298 425 296 125 293 725 293 725

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å øke satsingen på hjemmesykepleie i pleie og omsorg med 2,0 mill. kroner. Inndekningen fra avsetning kostnad utskrivningsklare pasienter.


Pleie- og omsorgsområdet i Molde kommune består av

  • institusjoner for heldøgns omsorg og rehabilitering
  • hjemmebaserte tjenester, inklusiv nattpatrulje
  • drift av vaskeri og hovedkjøkken
  • døgnbemannede bo-fellesskap
  • dagsenter for eldre og personer med demenssykdom
  • kommunal hjelpemiddelforvaltning

Pleie og omsorg har ansvar for å yte tjenester i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen, Lov om pasient- og brukerrettigheter samt Lov om helsepersonell.

Implementering av deler av helse- og omsorgsplanen har medført store omstillingsprosesser for pleie- og omsorgstjenesten de siste årene. Institusjonsdriften er differensiert ved at Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla er rene langtidssykehjem. Kirkebakken har status som sykehjem med korttids- og rehabiliteringsplasser, mens de skjermede plassene for personer med demens er samlet på Råkhaugen omsorgssenter. Røbekk sykehjem ble avviklet i januar 2015.

I tillegg til omstrukturering av institusjonsdriften, ble hjemmetjenestene i distrikt sentrum og vest samlet under Glomstua omsorgssenter i 2014. På sikt er det et mål å samle hele hjemmetjenesten i Molde sentrum i en egen enhet. Dette betinger at man skaffer til veie egnede lokaler for virksomheten. Fra oktober 2014 ble Gotfred Lies plass omgjort til heldøgns-bemannet bofellesskap, og Råkhaugen bofelleskap for yngre personer med demens ble tatt i bruk i 2015.

Kommunen har over tre år mottatt prosjektmidler fra Kreftforeningen til stilling som kreftkoordinator. Ordningen videreføres de neste tre årene, men med en gradvis nedtrapping av tilskuddet fra 60 pst. til 20 pst., med tilsvarende økning av kommunal egenfinansiering i perioden 2016-2018. Prosjektstillingen søkes videreført så lenge Kreftforeningen lyser ut midler, og det er av stor betydning at stillingen også videreføres etter at prosjektmidler fra Kreftforeningen opphører. Tiltaket er forankret i helse- og omsorgsplanen.

Pleie og omsorg deltar i utprøving, innføring og implementering av digitaliserings- og velferdsteknologiske prosjekter. Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO, Helseforetaket og legekontorene, samt innføring av elektronisk arbeidsplan og håndholdte enheter i hjemmetjenesten er noen eksempler som videreføres og utvikles videre i økonomiplanperioden.

I K-sak 60/15 ble det fattet vedtak om å etablere hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud i hjemmebasert omsorg. I vedtaket heter det: «Tiltaket må finansieres innenfor egne rammer.» Løsningen skal sees i sammenheng med prosjekt «Gjennomgang av helse og omsorg», og de endringstiltak rapporten konkluderer med for å tilpasse pleie- og omsorgsområdet til et driftsnivå på linje med gjennomsnittet i kommunegruppe 13. I november 2015 fremmes det en egen sak om endring av betalingssatser innen pleie- og omsorgsområdet, endringen kan gi en merinntekt som foreslås benyttet til finansiering av hverdagsrehabilitering med oppstart i løpet av 2016.

Glomstua omsorgssenter

Sykehjem

Etter spesialisering av sykehjemmene driftes kun langtidsplasser ved sykehjemmet. Fire plasser er tilbud til yngre med alvorlig nevrologisk lidelse og som har behov for heldøgns omsorg. Som følge av gjennomføring av helse og omsorgsplan reduseres fra 2016 antallet institusjonsplasser fra 54 til 46. Alle rom vil være enerom.

Kjøkken

Kjøkkenet på Glomstua produserer mat til beboere ved institusjonene Glomstua og Råkhaugen, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Høsten 2014 ble første trinn i arbeidet med strukturendring i hjemmetjenesten gjennomført. Hjemmetjenesten ved Kirkebakken er overført til Glomstua omsorgssenter og lagt under felles ledelse. Administrativ plassering av tjenesten brukerstyrt personlig assistent ble i utgangspunktet lagt til Bergmo omsorgssenter, men er i løpet av 2015 fordelt mellom Glomstua og Bergmo omsorgssentre. I september 2015 ble hjemmetjeneste psykisk helse administrativt overført til helsetjenesten, budsjettet blir overført fra 2016.

Nattpatrulje

I forbindelse med strukturendring i hjemmetjenesten er nattpatruljen samlet ved Glomstua omsorgssenter under felles ledelse. Del av ressursen er knyttet til bofelleskapet på Godfred Lies plass 1, og betjener hele huset med tilstedeværelse på natt. Tiltaket er i tråd med helse- og omsorgsplanen og skal bidra til å gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende.

Dagavdeling Glomstua

Det er dagtilbud til 20 brukere per dag, 5 dager i uka.

Bofelleskap

Bofelleskap Godfred Lies plass 1 har 22 døgnbemannede boenheter.

Glomstua bofelleskap for personer med psykisk sykdom ble i september 2015 administrativt overført til helsetjenesten. Budsjettet blir overført fra 2016.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet

Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurskrevende tjeneste. Tjenesten styrkes i 2016 med 2,0 mill. kroner ettersom tiltaket mangler finansiering. Styrkingen videreføres ikke i økonomiplanperioden.

Kirkebakken omsorgssenter

Sykehjem

Kirkebakken omsorgssenter drifter 56 døgnplasser for tidsavgrenset opphold. Det er 8 plasser for rehabilitering og 48 korttidsplasser. Plassene fordeles på 18 dobbeltrom og 20 enkeltrom.

Vaskeri

Vasker tøy for Kirkebakken sykehjem, legekontor, legevakt, akutt døgnpost, samt bofelleskapet på Godfred Lies plass.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

Rosestua dagsenter

Aktivitetstilbudet ved Rosestua driftes som lavterskeltilbud for personer med psykiske vansker, og ble i september 2015 administrativt overført til helsetjenesten. Budsjettet blir overført fra 2016.

Råkhaugen omsorgssenter

I desember 2014 flyttet avlastningstjenesten for utviklingshemmede ut fra Råkhaugen omsorgssenter og inn i lokaler ved Røbekk sykehjem. Krisesenteret (16 boenheter) er fortsatt lokalisert i bygget i påvente av ferdigstilling av nye lokaler. Krisesenteret planlegger utflytting medio 2016.

Sykehjem

Råkhaugen omsorgssenter er kommunens kompetansesenter for personer med demens. Det driftes 40 døgnplasser i skjermede enheter inklusiv forsterkede plasser. Alle rom er enerom.

Vaskeri

Vasker tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo omsorgssenter, samt bofelleskapet i Råkhaugen.

Dagavdeling

Råkhaugen drifter kommunens dagsenter for personer med demens som er et felles tilbud for hele kommunen. Tilbudet har i snitt 15 plasser hver ukedag. Det gis også tilbud på kveld 2 dager i uka. Grunnet store avstander og individuelle behov, er det opprettet desentraliserte plasser for personer med demens på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgssenter.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har åtte døgnbemannede boenheter som tildeles yngre personer med demens.

Bergmo omsorgssenter

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell driftes det 47 langtidsplasser. Alle rom er enerom.

Kjøkken

Kjøkkenet på Bergmo produserer mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Høsten 2014 ble første trinn i arbeidet med strukturendring i hjemmetjenesten gjennomført. Administrativ plassering av tjenesten brukerstyrt personlig assistent ble fra 2015 i sin helhet lagt til Bergmo omsorgssenter, men er i løpet av året fordelt mellom Glomstua og Bergmo omsorgssenter.

Fra september 2015 ble hjemmetjeneste psykisk helse administrativt overført til helsetjenesten. Budsjettet blir overført fra 2016.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet

Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurskrevende brukere.

Dagavdeling

Det driftes 20 plasser per dag, 5 dager i uka.

Bofelleskap

Tollero bofelleskap for personer med psykisk sykdom, ble i september 2015 administrativt overført til helsetjenesten. Budsjettet blir overført fra 2016.

Kleive- og Skåla omsorgssenter

Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsleder, oversykepleier og merkantil ressurs. Fra 2016 slås dette sammen til ett resultatområde både økonomisk og administrativt.

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har Kleive 24 langtidsplasser og Skåla 17. Alle rom er enerom.

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserer mat til beboere ved Kleive og Skåla omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Vaskeri

Både Kleive og Skåla har vaskeri i tilknytning til institusjonsdriften. Disse vasker personaltøy samt flat-tøy og privattøy til beboere ved sykehjemmene.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ved Skåla styrkes med 0,4 mill. kroner i 2016 knyttet til behov for ekstra bemanning på kveldsvakt samt dagvakt helg for å håndtere vedtaksmengden. Styrkingen videreføres ikke i økonomiplanperioden.

Fra september 2015 ble hjemmetjeneste og dagtilbud psykisk helse ved Kleive administrativt overført til helsetjenesten. Budsjettet overføres fra 2016.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet

Omsorgsenheten utfører døgntjeneste til ressurskrevende tjenestemottaker.

Dagavdeling

Både Kleive og Skåla har dagtilbud og denne driften videreføres uten endringer i 2016.

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern
Molde Kommune- gruppe 13 Landet uten Oslo
2012 2013 2014
Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 53,0 50,7 50,3 43,5 44,7
Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 41,7 44,7 44,9 50,8 50,1
Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 5,3 4,6 4,7 5,7 5,2
Netto driftsutgifter per innbygger i kr., pleie og omsorg 16 613 17 213 18 777 14 986 16 386
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 332 985 355 848 388 975 360 868 372 276
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 116 423 116 793 124 856 107 042 113 094
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 72 73 72 75 75
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over 19,1 20,9 19,4 16,9 18,4
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i pst. av befolkningen 80+ 23,0 25,0 21,0 27,0 29,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 18,3 21,4 24,0 20,6 19,5
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 13,8 13,0 16,8 25,1 24,5
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 3,3 3,1 3,2 6,7 7,7
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 1 030 855 1 020 407 1 178 602 1 070 077 1 039 336

Sentrale måltall

Sentrale måltall
2012 2013 2014
Antall 80 år og over 1 264 1 266 1 436
Mottakere av hjemmehjelp totalt/ 80 år og over 378/242 385/239 384/234
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,1 1,0 0,9
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt, 80 år og over 883/522 892/520 875/503
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 6,0 5,8 4,4
Matombringing antall porsjoner 44 840 46 399 42 966
Mottakere av trygghetsalarm 536 644 600
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 6 885/32 7 293/32 7 936/32
Dagplasser per dag/brukere per år 60/196 58/148 58/163
Dagplasser for personer med demenssykdom/antall brukere 15/53 15/56 15/50
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Eiendom KF og MOBO) 188 188 188
Antall trygdeboliger / andre boliger med utpekingsrett 66/11 66/11 66/16
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år 11 16 12
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år 6 4 5
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 379 2 407 2387
Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen Ålesund 3 698/1 548 3 612/2 630 3 460/1 814
Antall sykehjem 7 7 7
Antall sykehjemsplasser 230/246 246 246
Enerom i pst. 95,2 87,7 89,8
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 158 154 132
Vedtak faste plasser i sykehjem 77 118 119
Antall avslag sykehjemsplass 34 36 31

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Rammen til pleie- og omsorgsområdet er foreslått redusert med 23,1 mill. kroner fra 2015 til 2016.

Den største rammeendringen skyldes overføring av tjenestetilbudet for psykisk helsearbeid med 16,7 mill. kroner fra pleie- og omsorgsområdet til helsetjenesten. Dette omfatter hjemmetjeneste psykisk helse, Glomstua bofelleskap, Tollero bofelleskap og Rosestua dagsenter. Endringen er i tråd med prosjektet «Samhandlingsmodeller rus og psykisk helse», der det for 2016 er iverksatt utprøving av en modell der alle helse- og omsorgstjenester til personer med psykiske vansker er samlet og lagt under helsetjenesten med felles faglig og administrativ ledelse. Modellen skal gå ut 2016 for så å evalueres.

Rammen er videre korrigert for gjennomføring av tiltak i henhold til helse- og omsorgsplanen knyttet til avvikling av Røbekk omsorgssenter og tilpasning av institusjonsdriften til 230 plasser. Samlet utgjør dette en reduksjon på 11,5 mill. kroner som ble vedtatt i gjeldende økonomiplan.

I rammesaken fikk pleie- og omsorgsområdet en styrking på 3,0 mill. kroner for 2016. Den største andelen på 2,4 mill. kroner er knyttet til hjemmetjenesten ved Glomstua og Skåla omsorgssenter som i dag har tiltak uten finansiering. En økning på 0,8 mill. kroner er innarbeidet i omfordelingsmodell institusjonsdrift og reduserer dermed noe utfordringen fra vedtatt økonomiplan. I tillegg er det en rammereduksjon på 0,2 mill. kroner på fellesområde som foreløpig mangler tiltak. Resterende rammeøkning på 0,4 mill. kroner er andel fra statsbudsjettet til styrking av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Av rammestyrkning i 2016 er 3,3 mill. kroner foreslått trukket ut igjen i 2017 og videreføres dermed ikke i økonomiplanperioden. Rammen er for 2016 kompensert med forventet lønns- og prisvekst på 1,7 mill. kroner.

I november 2015 fremmes det en egen sak om endring av betalingssatser innen pleie- og omsorgsområdet. Endringen kan gi en merinntekt på 1,4 mill. kroner og foreslås benyttet til finansiering av hverdagsrehabilitering som ble vedtatt i K-sak 60/15. Hverdagsrehabilitering skal være selvfinansierende og etableringskostnaden på 2,4 mill. kroner trekkes derfor ut igjen i 2018.


Prosjektgjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten, inklusiv tiltak funksjonshemmede

En av konklusjonene i prosjektrapporten er at vedtatte endringer i helse- og omsorgsplanen, samt gjeldende økonomiplanen, må gjennomføres for at Molde kommune skal komme ned på et utgiftsnivå tilsvarende gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Molde kommune har liten kapasitet i bemannede bofellesskap sammenlignet med andre kommuner, noe som øker presset på institusjonsplasser. Kapasiteten i bemannede bofellesskap bør derfor økes så snart som mulig. For å kunne finansiere bemanning i nye bofellesskap, må det frigjøres midler fra dagens institusjonsdrift.

Rapporten konkluderer videre med å foreslå en ny modell for fordeling av ramme mellom institusjonsdriften i omsorgssentrene fra 2016. På sikt bør det også vurderes andre modeller for finansiering av hjemmetjenestene som i større grad enn nå tar høyde for aktiviteten som utføres.

Helse og omsorgsplanen

Institusjonsdrift

Tjenesten har siden 2012 driftet 246 sykehjemsplasser. I 2015 var planen å redusere kapasiteten med 16 plasser fra 246 til 230 plasser. Dette ble innarbeidet som en forutsetning i budsjett 2015.

Fra årsskiftet ble 16 institusjonsplasser redusert ved avvikling av Røbekk omsorgssenter. 11 av plassene ble videreført i de andre institusjonene og skulle tas ned i perioden frem til 2.tertial 2015. Denne delen av tiltaket er imidlertid nå utsatt til 1. februar 2016 som følge av det høye tallet på utskrivningsklare pasienter ved Molde sjukehus første halvår 2015.

Utvikling antall institusjonsplasser

Utvikling antall institusjonsplasser
År Antall plasser
2012 246
2013 246
2014 246
2015 246
2016 230

Ytterligere reduksjon i antall sykehjemsplasser anbefales ikke før det er mulighet til å bygge opp kompenserende tiltak i hjemmebaserte tjenester. Tiltakene må tilpasses i innenfor rammen til drift av 230 sykehjemsplasser.

Tiltak

Kapasiteten på antall sykehjemsplasser reduseres fra 246 til 230 i 2016.

Egne rammer for sykehjemsdrift blir fastsatt basert på ny omfordelingsmodell med ny bemanningsnorm for de ulike kategorier institusjonsplasser. I forbindelse med spesialisering av sykehjemmene høsten 2013 ble ikke bemanningsnormene revidert. En ordinær langtidsplass og en korttidsplass var dermed likt vektet. Slik bruken av korttidsplasser har blitt etter samhandlingsreformen, må bemanningsnormen for disse plassene økes. Lav bemanningsnorm har vært medvirkende til merforbruket ved korttidsinstitusjonen de siste årene. Molde kommune har tidligere utarbeidet bemanningsnorm per sykehjemsplass for pleieressurs, avdelingsledelse og støttefunksjon (boligassistent). Prosjektarbeidet som er gjennomført i 2015 knyttet til gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene, og institusjonsdriften spesielt, viser at det er avvik i forhold til de forskjellige normene institusjonene i mellom. Det er derfor behov for å endre fordelingen av budsjettrammer til institusjonsdriften etter gjennomgang av nåværende rammefordeling og bemanningsnorm for ulike kategorier av sykehjemsplasser. Det foreslås også å innføre bemanningsnorm per plass ved fordeling av støttefunksjoner samt merkantile, administrative- og ledelsesfunksjoner. På den måten vil også ressurser til disse funksjonene blir mer harmonisert.

Bemanningsnorm per sykehjemsplass for turnuspersonell dag/kveld

Bemanningsnorm per sykehjemsplass for turnuspersonell dag/kveld
Gjeldende bemanningsnorm Forslag ny bemanningsnorm Bemanningsnorm KS
Ordinær langtidsplass 0,68 0,68 0,68
Korttidsplass 0,68 0,77 0,77
Rehabilitering (1) 0,81 0,81 0,98
Skjermet demens 0,75 0,75 0,73
Forsterket demens 1,00 1,00 1,04
(1) Rehabilitering inkluderer ressurs til fysio- og ergoterapeut. Denne kompetansen er i Molde kommune lagt til helsetjenesten og inngår dermed ikke som en del av grunnbemanning knyttet til rehabiliteringsavdelingen institusjon.

Ressurser og budsjett til vikarpool og øvrig budsjett til vikarbruk samt ekstrahjelp, har vært ulikt fordelt mellom omsorgssentrene. Det er også her behov for fastsetting av en norm slik at lik andel avsettes til vikarposter på institusjonene.

Med bakgrunn i ovenfor nevnte, er det utarbeidet en omfordelingsmodell for beregning av rammer for 2016 til det enkelte sykehjem. I forhold til budsjett for 2015 er det små avvik fra ny bemanningsnorm når en ser institusjonene under ett. Innføringen vil imidlertid gi en omfordeling ved at Kirkebakken og Råkhaugen omsorgssenter får en permanent styrking i rammene. For å komme ned på disponibel ramme er saldering lagt til postene for vikarpool og vikarinnleie.

Hele 1.000

Omfordeling av ramme institusjonsdrift 2016

Omfordeling av ramme institusjonsdrift 2016
Glomstua Kirkebakken Råkhaugen Bergmo Kleive/Skåla Sum
Ramme før omfordeling/reduksjoner 38 305 46 824 33 452 36 899 33 772 189 252
Endring omfordelingsmodell -2 821 2 180 1 255 -756 142 0
Endring rammer institusjonsdrift -754 -1 041 -732 -768 -709 -4 004
Sum endring per resultatområde -3 575 1 139 523 -1 524 -567 -4 004
Sum ramme drift av 230 plasser 34 730 47 963 33 975 35 375 33 205 185 248

Konsekvenser

Glomstua får i henhold til omfordelingsmodellen ramme til drift av 46 sykehjemsplasser. Institusjonen har i dag en relativt høyere norm knyttet til vikarressurs enn fastsatt. Omfordelingsmodell institusjonsdrift, vedtatte endringer i gjeldende økonomiplan, samt rammesaken, gir institusjonen en rammereduksjon på 3,6 mill. kroner for 2016.

Kirkebakken får i henhold til omfordelingsmodellen ramme til drift av 56 sykehjemsplasser. Institusjonen har i dag en lavere bemanningsnorm knyttet til grunnbemanning enn fastsatt. Omfordelingsmodell institusjonsdrift, vedtatte endringer i gjeldende økonomiplan, samt rammesaken, gir institusjonen en rammeøkning på 1,1 mill. kroner for 2016.

Råkhaugen får i henhold til omfordelingsmodellen ramme til drift av 40 sykehjemsplasser. Institusjonen har en lavere bemanningsnorm knyttet til natt og vikarressurs. Omfordelingsmodell institusjonsdrift, vedtatte endringer i gjeldende økonomiplan, samt rammesaken, gir institusjonen en rammeøkning på 0,5 mill. kroner for 2016.

Bergmo får i henhold til omfordelingsmodellen ramme til drift av 47 sykehjemsplasser. Institusjonen har i dag noe høyere bemanningsnorm knyttet til grunnbemanning enn fastsatt. Omfordelingsmodell institusjonsdrift, vedtatte endringer i gjeldende økonomiplan, samt rammesaken, gir institusjonen en rammereduksjon på 1,5 mill. kroner for 2016.

Kleive og Skåla får i henhold til omfordelingsmodellen ramme til drift av til sammen 41 sykehjemsplasser. Kleive har minimalt avvik knyttet til norm for grunnbemanning, men en noe høyere norm knyttet til vikarressurs. Skåla har lavere bemanningsnorm knyttet til grunnbemanning samt minimalt avvik knyttet til norm for vikarressurs. Omfordelingsmodell institusjonsdrift, vedtatte endringer i gjeldende økonomiplan, samt rammesaken, gir institusjonsdriften en samlet rammereduksjon på 0,6 mill. kroner for 2016.

Omfordelingsmodellen gir en reduksjon i gjennomsnittlig utgift og kommer på kr. 805.000,- per plass. Prognosen for institusjonsdrift for 2015 tilsier en gjennomsnittsutgift på nær kr. 850.000,- per plass. Det blir svært krevende og oppnå denne reduksjonen i utgifter.

Omfordelingsmodellen er i all hovedsak basert på utgifter knyttet til lønn. Salderingen kommer på vikarpostene, noe som tvinger frem større fleksibilitet i bruk av vikarressurs på tvers mellom omsorgsenhetene. Det må utvikles en god modell for å sikre smidighet og god tilgjengelighet i bruk av felles vikarressurs. I tillegg vil det fortsatt måtte være en restriktiv holdning til innleie av vikarer i 2016. Tjenestestandardene må gjennomgås med nødvendige tilpasninger til redusert driftsnivå. Samlet sett får en ved implementering av omfordelingsmodellen en mer rettferdig fordeling av de rammeforutsetninger som er gitt.

Dersom tjenesteområdet lykkes med å ta ned driftsutgiftene i den størrelsesorden som beskrevet, vil gjennomsnittlige utgifter per plass nærme seg nivået i kommunegruppe 13.

Tjenester i hjemmet

Hjemmetjenesten er foreslått styrket med til sammen 2,4 mill. kroner i 2016. Styrkingen legges til Glomstua og Skåla, og vil i all hovedsak gå til å dekke utgifter til ikke-finansierte ressurskrevende tiltak, samt noe av merforbruket i ordinær hjemmetjeneste. Styrkingen er ikke videreført i økonomiplanperioden.

Hovedsakelig alle rammeendringer fra rammesaken foreslås tilbakeført i 2017. For pleie- og omsorgstjenesten gir det en samlet utfordring i 2017 på 3,3 mill. kroner. Så lenge det ikke bygges opp alternative tiltak i hjemmetjenesten vil det være vanskelig å redusere ytterligere på institusjonssiden. Rådmannen vil komme nærmere tilbake med oversikt over nødvendige tiltak.

Fremtidige utfordringer

Det gjøres mye godt arbeid ute i enhetene, og en tilstreber å ha best mulig kvalitet på de tjenestene som ytes innenfor trange rammer. I nærmeste fremtid vil den største utfordringen ligge i å greie omstillinger i enhetene knyttet til reduksjon av rammer og reduksjon i antall institusjonsplasser. Spesielt vil dette gjelde håndtering av overtallig personalressurs og arbeidet med å organisere denne på en slik måte at den kan brukes fleksibelt innenfor hele pleie- og omsorgstjenesten. Endring i arbeidsmiljøloven vedrørende midlertidig ansettelser har medført at flere ansatte har rettighetskrav til fast tilsetting i kommunen, også dette må håndteres.

Tjenesten greide ikke å redusere antall plasser i institusjon i tråd med vedtatt plan i 2015. Dette som følge av høyt antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset første halvår. Situasjonen har bedret seg betydelig andre halvår, og en er avhengig av at denne utviklingen vedvarer også i 2016 for å unngå økte utgifter til betaling for utskrivningsklare pasienter. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til dette, siden det i løpet av året varierer både med hensyn til sirkulasjon og gjennomstrømning på institusjonsplasser og hvilke behov for tjenester de som overføres til kommunene for videre oppfølging og behandling har.

Alderssammensetningen i en kommune er av stor betydning for utforming og dimensjonering av ulike deler av det kommunale tjenestetilbudet. Molde kommune avviker fra gjennomsnittet i kommunegruppe 13 når det gjelder alderssammensetning fra 67 år og over. Her har Molde kommune relativt flere innbyggere. I særlig grad vil andelen eldre, dvs. andelen innbyggere over 67 år, påvirke behovet for tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren. Tall for alderssammensetning viser at Molde kommune har i underkant av 300 flere personer over 67 år sammenlignet med kommunegruppe 13. I tillegg har Molde kommune relativt flere av de eldste eldre, og statistisk øker hjelpebehovet med alderen.

Molde kommunes helse- og omsorgsplan «Lengst mulig i eget hjem» er en retningsplan. Den vil være førende for videre strategisk planlegging for utvikling av tjenestene på kort og lang sikt og må konkretiseres i større grad. Planlegging av fremtidig utvikling av bærekraftige og treffsikre tjenester, med krav til god tilgjengelighet, tilstrekkelig vekt på forebygging og mestring, helhet og koordinering, er avhengig av tilgang på data til styring og kvalitetsarbeid. Dette gjelder også styringsdata for å måle både etterspørsel og produksjon. Økning i kapasiteten må følge den demografiske utviklingen og dette krever langsiktig planlegging av investeringer, personellinnsats, kompetansebehov og utdanningskapasitet, samt tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser. Sistnevnte må koordineres med kommunens øvrige arbeid innenfor kommuneplanens arealdel og samfunnsdelen.

Slik de økonomiske utsiktene ser ut framover, vil det være viktig å gjøre nødvendige grep som både gir en effektiv bruk av ressurser, og som tilpasses kommende behov i befolkningen. For Molde kommune blir det viktig å øke antall plasser i bemannede omsorgsboliger. Dagens struktur på tjenestene indikerer at en må fortsette omfordeling av den samlede ressursbruken fra institusjonsdrift til tjenester i hjemmet/ulike bemannede boformer i tråd med forventet økt etterspørsel i årene fremover.

Ved fremtidig økning av kapasiteten i ulike former for bemannede bofellesskap og i hjemmetjenesten, kan det være mulig å redusere antallet institusjonsplasser ytterligere. Det er en utfordring at dette eventuelt må skje samordnet og til dels samtidig, og at det ikke er realistisk å få økt kapasiteten i bemannede bofellesskap før tidligst i 2018.

Gjennom plan- og reformarbeid foretar regjeringen en helhetlig nytenkning innen store deler av sektoren. Regjeringen la i 2015 frem for Stortinget viktige styringsdokumenter som blant annet nasjonal helse- og sykehusplan, melding om primærhelsetjenesten og ny folkehelsemelding. Det er pasienten som skal stå i sentrum for de endringer som gjøres.

Medvirkning fra bruker og pårørende har fått økt fokus i forarbeid til nye lovendringer i helse- og omsorgstjenesteloven ved å innføre lovfestet rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg. Forslag til lovendringer er i disse dager på høring i kommunene. Forslaget innebærer blant annet krav til kommunen om å ha tydelige kriterier for tildeling av plass i sykehjem, samt krav til å ha oversikt over de som venter på langtidsplass.

I tillegg foreslås det at omsorg for pårørende styrkes gjennom ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgsloven som pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid i form av tilbud om avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad. Kommunens helse- og omsorgstjeneste må ved rullering av vedtatte planer ta styringssignalene inn, samt sørge for at prioritering av tiltak koordineres og speiler statlige føringer.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Digitale trygghetsalarmer 1038 2 160 1 080 1 080
Kirkebakken - oppgradering vaskeri NY 625 625
Kjøkken Glomstua 3055 1 465 665 800
Senger/teknisk utstyr - pleie og omsorg 3043 350 200 200 200
Sum investeringer 2 095 2 705 200 200

Digitale trygghetsalarmer

I forbindelse med avviklingen av det analoge telefonnettet i 2017, må kommunens trygghetsalarmer (ca. 500 stk.) erstattes med nye digitale trygghetsalarmer. I henhold til innhentede priser for nye alarmer, må det avsettes knappe 1,1 mill. kroner i 2016 og 2017.

Kirkebakken - oppgradering vaskeri

Maskiner og utstyr ved vaskeriet på Kirkebakken omsorgssenter er nedslitt og det er behov for utskifting. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2017.

Kjøkken Glomstua omsorgssenter

En del av utstyret ved hovedkjøkkenet på Glomstua omsorgssenter er utslitt og må skiftes. Dette gjelder kombidampere og transportvogner som ikke ble utskiftet ved renoveringen av kjøkkenet i 2010. Likeså må matbilen skiftes ut. Det bevilges 0,7 mill. i 2016 og 0,8 mill. kroner i 2017.

Senger og teknisk utstyr

Det er fortløpende behov for utskifting av senger og teknisk utstyr. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner i 2016 og avsettes 0,2 mill. kroner årlig i resten av økonomiplanen.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter 3047 250 250
Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter 3048 250 250
ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk 3049 1 200 1 200
ENØK Glomstua omsorgssenter - jord til vann varmepumpe 3050 2 500 2 500
Kirkebakken omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg 3051 2 700 2 700
Råkhaugen omsorgssenter - lysarmaturer NY 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll 3052 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering av tekniske anlegg 3044 2 000 500
Skåla omsorgssenter - ventilasjon 3053 350 350
Sum investeringer 8 250 500

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest. Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2016.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest. Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2016.

Bergmo omsorgssenter – ENØK – utbedring av ventilasjon og installering av automatikk

En utbedring av ventilasjonsanlegget og installering av styringsautomatikk vil gi bedret sikkerhet for anleggene og redusert energibruk. Det bevilges 1,2 mill. kroner til formålet i 2016. Det forventes at investeringen vil være selvfinansierende gjennom redusert strømforbruk.

Glomstua omsorgssenter – ENØK – installasjon av varmepumpe

Institusjonen har i dag varmeleveranse fra en el-kjel plassert ved Bekkevoll ungdomsskole og som driftes av Istad. Ved installasjon av en jord til vann varmepumpe vil dette gi betydelige besparelser i energikostnadene, og prosjektet vil være egenfinansiert. Dette basert på beregninger utført av ENØK-senteret AS gjennom en energikartlegging støttet av ENOVA. Også i beredskapsmessig sammenheng vil dette være svært positivt med tanke på at dette gir institusjonen en ny varmekilde. Det avsettes 2,5 mill. kroner i 2016. Det søkes midler fra ENOVA til gjennomføring av prosjektet og det forventes å være selvfinansierende gjennom tilskudd og reduserte strømutgifter.

Kikrebakken omsorgssenter – nytt pasientvarslingsanlegg

Helt siden omsorgssenteret ble totalrenovert for ti år siden, har det vært periodiske problemer med pasientvarslingsanlegget. I de siste årene har ustabiliteten i anlegget økt, og en kan ikke lenger garantere for anleggets funksjonalitet. For å ivareta beboernes sikkerhet og personalets trygghet på at anlegget fungerer som det skal, må det snarest mulig installeres nytt pasientvarslingsanlegg ved institusjonen. Det bevilges 2,7 mill. kroner i 2016.

Råkhaugen omsorgssenter – utskifting av lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2017.

Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll

Adgangskontrollsystemet ved institusjonen er svært ustabilt og må utbedres. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2016.

Råkhaugen omsorgssenter – oppgradering av tekniske anlegg

De tekniske anleggene ved institusjonen er mangelfulle og utilstrekkelige. Dette gjelder i særlig grad ventilasjon-, varme- og sykesignalanlegg. Det er allerede gjort vesentlige utbedringer, men for å sikre at anleggene fungerer tilfredsstillende og sikkert, bevilges 0,5 mill. kroner i 2016.

Skåla omsorgssenter – utbedring av ventilasjonssystem

En utbedring av ventilasjonsanlegget og installering av styringsautomatikk vil gi bedret sikkerhet for anleggene og redusert energibruk. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner i 2016.