Tiltak funksjonshemmede

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 150 259 154 055 153 036 154 036 154 036
Driftsinntekter -4 258
Driftsutgifter 154 517 154 055 153 036 154 036 154 036
Lønns- og prisvekst 1 534 1 155
Priskompensasjon Uloba fra 1. mai 2015 103 34
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 74
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -14
Spesiell prisvekst Jag og privat omsorgsstiltak 62 48
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 326
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 10 7
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 1 285 754
Andre rammeendringer 2 262 -2 174 1 000
Reduksjon ressurskrevende tjenester -510 -348
Støttekontakt fra sosialtjenesten 646 323
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økte utgifter ressurskrevende tjenester 1 207
Generelt rammetrekk -1 000 1 000
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -25
Fordeling bevilgning statsbudsjettet 2015 BPA fra fellesområde pleie og omsorg - 60 pst. 1.532 919
Statsbudsjettet 2016 - brukerstyrt personlig assistanse - 60 pst. av 1.044 626
Mulig innsparing ved gjennomgang av vedtaksmengde og refusjoner ressurskrevende -1 750
Utgående 154 055 153 036 154 036 154 036 154 036

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Botjenesten

Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn og voksne med utviklingshemming. Det gis også bistand til aktiviteter, helse - og fritidstilbud, alt etter brukerens individuelle behov.

Totalt 71 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i 6 samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester i barnebolig for 2 barn.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligen, 299 ansatte fordelt på 180,7 årsverk.

Enen dagsenter

Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til 55 voksne personer med utviklingshemming.

Dagsenteret driver bakeri, kantine, montasje, arbeids- og serviceavdeling. Dagsenteret har 13 ansatte fordelt på 10,6 årsverk. Etterspørselen etter plass ved dagsenteret er fortsatt stor og dagsenteret benytter all sin kapasitet.

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde.

Avlastningstjenesten har også tilbud på ettermiddag og kveld til barn som ikke lengere kan benytte ordinær SFO grunnet alder.

De 6 døgnplassene fordeles på 18 brukere. Avlastningstjenesten har 31 ansatte fordelt på 18,27 årsverk.

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig på marka ved Enensenteret. Prosjektet er av forskjellige grunner endret. Avlastningstjenesten er foreløpig i midlertidige lokaler på Røbekk. Det er stor pågang av søknader.

Andre tiltak

Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Det ytes også tjenester til 54 brukere i tillegg til personer med diagnosen utviklingshemming. Det er 5 ansatte fordelt på 2,16 årsverk.

Administrasjon

To årsverk, inklusive enhetsleder, utgjør enhetens administrasjon.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Enheten får et generelt rammetrekk tilsvarende 1,0 mill. kroner for 2016. Det er hovedsakelig gjennom reduksjon i bemanning at driftsutgiftene kan reduseres. Enheten har de siste to årene vært igjennom en reduksjon tilsvarende omlag 13 årsverk. Driftssituasjonen er presset og enheten har etterslep på tjenester som skal løses. Konsekvensen av ytterligere nedbemanning er økt arbeidspress, samt redusert tjenesteproduksjon og kvalitet.

I prosjektrapporten fra gjennomgang av pleie- og omsorgsområdet og tiltak funksjonshemmede i 2015 fremgår det at Molde kommune bruker forholdsvis 15,0 mill. kroner mer til botjeneste enn Trondheim kommune. Rådmannen ønsker derfor en gjennomgang av fattede vedtak og grunnlag for statlig refusjon ressurskrevende tjenester. En slik gjennomgang innebærer trolig avklaringer både med fylkesmannen og revisor. Selv om resultatet av gjennomgangen er usikker, så legges det inn en forventet innsparing på 1,8 mill. kroner i 2016.

Enheten fikk våren 2015 ansvaret for botjeneste til fire nye brukere. Dette er forsøkt løst innen enhetens ramme, men byr på store utfordringer.

I mai 2015 fikk enheten overført ansvaret for støttekontakttjenesten fra sosialtjenesten NAV Molde. Svært mange timer er innvilget, men tjenesten mangler finansiering tilsvarende antall vedtakstimer. Målet for endringen er nedjustering av innvilgede timer for å komme på ramme, samt en vridning fra individuell støttekontakt til gruppeorganisering. I tillegg ønskes økt bruk av lag og organisasjoner i støttekontakttjenesten.

Enheten er i 2016 styrket med 60 pst. av økningen i kommunens rammetilskudd som er knyttet til lovfestingen av retten til BPA.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Til tross for dette, er det ikke funnet rom for nye etableringer i gjeldene økonomiplanperiode.

Også i 2016 er enheten kjent med ytterligere fire ungdommer med behov for botjeneste. Dette kan medføre en betydelig økning i enhetens utgifter.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Brannsikringsstiltak Røbekk 3883 1 000 1 000
Enensenteret 3881 12 000 400 400
1 400

Brannsikringstiltak - avlastningstjenesten tiltak funksjonshemmede

I påvente av nye permanente lokaliteter er avlastningstjenesten i dag plassert i tidligere Røbekk omsorgssenter. Ut fra kommunens økonomiske situasjon, er det ikke bevilgning til nybygg for avlastningstjenesten nå. For at avlastningstjenesten fortsatt skal kunne ha sin drift i bygget, må bygningen oppgraderes brannteknisk. Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest, og det bevilges i denne sammenheng 1,0 mill. i 2016.

Enensenteret – renovering/nybygg

De siste årene har det blitt gjennomført noen mindre oppgraderinger av ventilasjonsanlegg, utskifting av noen vinduer og noe gulvbelegg. I 2014 er det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger. Dette viser så betydelige behov for opprustning at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det bevilges 0,4 mill. kroner til planlegging i 2016. Dette er en videreføring av ubrukte midler fra 2015. Videre forløp utover økonomiplanperioden må avklares i 2016.