Investeringer i Molde Eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF
2016 2017 2018 2019
Totale investeringer 317 800 174 500 143 200 83 500
Finansiering
Bruk av lån 155 199 104 137 37 667 42 800
Bruk av lån - forskuttering blir dekt av andre 43 660 40 000
Bruk av lån - utleieboliger 60 980 40 000 30 000 30 000
Momskompensasjon 48 761 19 663 18 033 10 700
Tilskudd investering 9 200 10 700 17 500
Sum finansiering 317 800 174 500 143 200 83 500
Balansering 0 0 0 0
Hele 1.000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Skole 79 200 20 000 24 000
El-kjel Kviltorp skole NY 400 400
ENØK Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe NY 1 500 1 500
Kvam skole - ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat 2075 900 900
Sellanrå skole - fase 3 2070 35 000 67 000 20 000 20 000 24 000
Tak Nordbyen skole 2086 4 000 4 000
Vågsetra Skole 2065 100 000 128 000 52 400
Barnehage 1 500 1 500 5 500 47 500
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 2776 50 500 4 000 46 000
Kommunale barnehager - rehabilitering/tilpasninger 2763 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunale barnehager - uteområder 2757 500 500 500 500
Pleie og omsorg 8 250 500
Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter 3047 250 250
Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter 3048 250 250
ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk 3049 1 200 1 200
ENØK Glomstua omsorgssenter - jord til vann varmepumpe 3050 2 500 2 500
Kirkebakken omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg 3051 2 700 2 700
Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll NY 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - lysarmaturer 3052 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering av tekniske anlegg 3044 2 000 500
Skåla omsorgssenter - ventilasjon 3053 350 350
Tiltak funksjonshemmede 1 400
Brannsikringsstiltak Røbekk 3883 1 000 1 000
Enensenteret 3881 12 000 400 400
Kulturtjenesten 60 200 106 500 77 700
Fundament naust Hjertøya 4233 100 100
Kulturhuset - oppgradering av tekniske anlegg og byggning NY 1 200 1 200
Området Molde idrettspark * 5537 30 000 247 100 60 100 106 500 76 500
Kulturskolen 75 800
Ny kulturskole 5106 105 000 125 000 75 800
Andre bygg 87 950 46 000 36 000 36 000
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 50 000 40 000 30 000 30 000
ENØK - kommunale bygg 4250 1 000 1 000 1 000
Groven skole - riving 4234 150 150
Investeringsmidler akutte behov 1010 5 000 5 000 5 000 5 000
Nytt krisesenter 5519 25 000 67 000 32 800
Moldebadet 3 500
ENØK Moldebadet 4235 3 500 3 500
Sum investeringer 317 800 174 500 143 200 83 500

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å redusere investeringsrammen til Molde idrettspark prosjekt 5537 med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018. Investeringstabellen er ikke oppdatert med vedtaket.