Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer for Molde kommune som selskap 1 og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1.000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
2016 2017 2018 2019
Totale investeringer 139 925 128 352 122 532 122 825
Finansiering
Bruk av lån 30 038 21 614 16 715 16 823
Bruk av lån - finanisert av andre 21 000 20 000 20 000 20 000
Bruk av lån - Husbanken startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Momskompensasjon 8 003 6 390 5 346 5 405
Bruk av ubunden investeringsfond 800 800 800 800
Inntekter fra salg av anleggsmidler 555
Tilskudd investering 4 529 4 548 4 671 4 797
Sum finansiering 139 925 128 352 122 532 122 825
Balansering 0 0 0 0
Hele 1.000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Plan- og utviklingsavdelingen 28 150 21 150 21 150 21 150
Diverse erverv og tiltak 4004 400 400 400 400
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan 1145 500 500 500 500
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 20 000 20 000 20 000 20 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 250 250 250 250
Sjøfronten 1122 35 000 7 200 4 500
Skogsbilvei 1151 1 000 500
Personal- og organisasjonsavdelingen 16 270 16 547 16 832 17 125
IKT - Investeringer Molde kommune 1036 6 000 6 000 6 000 6 000
ROR-IKT - fellesinvesteringer 9260 10 270 10 547 10 832 11 125
Ressurstjenesten 1 490
Kjøp av biler ressurstjenesten 3600 1 490 1 490
Helsetjenesten 100
Journalsystem PPT 3189 100 100
Pleie og omsorg 2 095 2 705 200 200
Digitale trygghetsalarmer 1038 2 160 1 080 1 080
Kirkebakken - oppgradering vaskeri NY 625 625
Kjøkken Glomstua omsorgssenter 3055 1 465 665 800
Senger/tekniske utstyr pleie og omsorg 3043 350 200 200 200
Brann og redningstjensten 920 200 200 200
Diverse brannutstyr 4117 200 200 200 200
Feiervesnet - to nye biler 4130 720 720
Molde bydrift 12 500 10 450 6 850 6 850
Biler og maskiner 4016 2 000 2 000 2 000
Kommunale veger 4011 6 500 6 500 6 500 6 500
Lysarmatur Molde parkeringshus 4855 1 250 650 600
Trafikksikring 4012 350 350 350 350
Veg- og gatelys 4013 2 400 8 800 3 000 3 000
Kulturtjenesten 2 600 1 500 1 500 1 500
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528 300 300 300 300
Infotavler, skilting turområder 5558 100 200 200
Maskinelt utstyr - park og idrett 5522 500 500 500 500
Opprustning av lekeplasser - utskiftning av lekeplassutstyr 5555 100 100 100 100
Opprustning ustyr, haller, baner/friidrettstadion 5554 200 200 200 200
Parker og grøntanlegg 5524 200 200 200 200
Projektor rådhussalen 5559 150 150
Roseplanen 5530 100 100 100 100
Toalettanlegg Retiro 5560 750 750
Turstier i Moldemarka 5556 100 100 100 100
Sum investeringer avdelinger og enheter 64 125 52 552 46 732 47 025
Egenkaptialinnskudd KLP (1) 1951 800 800 800 800
Startlån - Husbanken (2) 1900 75 000 75 000 75 000 75 000
Sum investeringer 139 925 128 352 122 532 122 825

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å øke investeringsrammen til Sjøfronten prosjekt 1122 med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018. Inndekningen skjer ved tilsvarende reduksjon av investeringsrammen til Molde idrettspark prosjekt 5537. Investeringstabellen er ikke oppdatert med vedtaket.

(1) Egenkaptialinnskudd KLP

Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 0,8 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Fra 2011 har det vært en årlig økning, og dette videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å øke bruken av dette virkemiddelet. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag. For å kunne la flest mulig ta del i ordningen, er videreutlån endret fra serielån med to årlige betalinger, til annuitetslån med månedlige betalingsintervall.