Molde Eiendom KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 60 medarbeidere, fordelt på fem virksomhetsområder. Foretaket har drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger. Kommunens primære renholdsvirksomhet er samlet som et eget virksomhetsområde i foretaket.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og har også gjennomført eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2015 har foretaket arbeidet med et 40-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2016 over 120.000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal,

samt mer enn 30.000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt på mer enn 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner.

Hele 1.000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 55 443 55 985 58 255 58 067 58 717
Lønns- og prisvekst 246 843 0 0 0
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -744
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 009
Spesiell prisvekst forsikringer 208
Spesiell prisvekst vann og avløpsgebyr 2014 og 2015 164
Spesiell prisvekst renovasjon 2014 og 2015 48
Økt overheadkostnader til morselskapet (1) 23
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 132 74
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 114 61
Andre rammeendringer 296 1 427 -188 650 650
Renhold fra Kleive oppvekstsenter 217
Generelt rammetrekk -300 300
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -211
Drift og vedlikehold Røbekk omsorgssenter 247
Husleie Godtfred Lies plass 4 810
Bortfall av husleieinntekt Molde Vann og Avløp KF 615
Økte utgifter Molde idrettspark 650 650
Reduserte strømutgifter - ENØK Glomstua omsorgssenter- jord til vann varmepumpe -234
Reduserte strømutgifter - ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk -113
Reduserte strømutgifter - ENØK Bekkevoll ungdomsskole varmepumpe -141
Bortfall av husleieinntekt prestebolig Storvikvn. 4 266
Renhold fra helsetjenesten ergoterapi Enen 79
Totalsum 55 985 58 255 58 067 58 717 59 367
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc fra morselskapet er justert med 2,7 pst. og beløper seg til kr. 844,-.

Kommentarer til samhandling

Foretakets visjon er:

«Molde Eiendom KF gir gode opplevelser i gode rom»

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for leide formålsbygg. Foretaket tilbyr lokaler og tjenester i henhold til kommunens bestillinger, som fremmes fra plan- og utviklingsavdelingen. Mens foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager og kontorbygg, har foretaket i tillegg vedlikeholdsansvaret for omsorgssentrene. Bare i omsorgssentrene er det over 1500 rom som krever jevnlig tilsyn, dører og låser som skal holdes vedlike, vegger som skal males, lamper som skal lyse, vinduer som skal være tette, gulv som skal holdes rene osv. Ingen har nøyaktig tall på hvor mange rom og celler det er i alle kommunens bygninger, men et grovt anslag tilsier nærmere 10.000 rom.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, Krisesenteret. Bygningene som eies av Molde kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, i tillegg til en lang rekke gode samarbeidspartnere i konsernstaben på rådhuset.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte

tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatritjenesten, brannvesenet og Politiet med flere.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på kostnadseffektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar i forhold til forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen. Jo mer profesjonelle tilsynsinstansene og foretaket selv blir, jo mer kostbart blir det for Molde kommune og Molde Eiendom KF å forvalte og drifte bygningene:

  • Branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødvarslingsanlegg, alarmsystemer, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg.
  • Heiskontroll.
  • Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt (dette gjelder stadig flere).
  • El-tilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for svært kostbare oppgraderinger.
  • Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger.
  • Legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig. Prøvetaking er kostbart.
  • Radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende.
  • Lekeplasskontroll (gjerder, fall-sikkerhet, klemfare etc.) og andre risiko-analyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • Spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som f.eks. trefelling/beskjæring, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver, vil handlingsrommet for vedlikehold i 2016 være svært begrenset.

Investering

Andre bygg

Hele 1.000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 50 000 40 000 30 000 30 000
ENØK - kommunale bygg 4250 1 000 1 000 1 000
Groven skole - riving 4234 150 150
Investeringsmidler akutte behov 1010 5 000 5 000 5 000 5 000
Nytt krisesenter 5519 25 000 67 000 32 800
Sum investeringer 87 950 46 000 36 000 36 000

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på ca. 600 boenheter. På grunn av endrede behov vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting å fremskaffe og opprettholde boliger til de aller vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet og strukturert.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må en også skape mulighet for at kommunen får en fullverdig «omsorgstrapp», der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg må prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Det arbeides med flere mulige prosjekter som kan realiseres i nær framtid. Disse kan utvikles og bygges i egen regi som kommunale boliger, men det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges. Det bevilges 50,0 mill. kroner i 2016, 40,0 mill. kroner i 2017 og 30,0 mill. kroner årlig i 2018 og 2019. Videre forløp fremover vil avklares i det løpende boligsosiale programarbeidet og bli mer detaljert tallfestet i kommende periode.

ENØK - kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med å energi-effektivisere kommunale formålsbygg. I 2016 bevilges det midler til flere konkrete investeringsprosjekter, det bevilges derfor ikke en generell ramme til ENØK i 2016. Videre konkretisering av prosjekter fra 2017 og utover avklares slik at bare investeringer som vil gi besparelser ut over finanskostnader gjennomføres. Det avsettes 1,0 mill. kroner hvert år fra 2017 og ut perioden.

Groven skole – riving

Bygningen ved gamle Groven skole står til nedfalls, og er i en slik forfatning at den er en fare for omgivelsene. Bygget må rives så snart som mulig. Det bevilges knappe 0,2 mill. kroner i 2016.

Investeringsmidler til akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Erfaringer fra de siste årene tilsier at det må bevilges 5,0 mill. kroner årlig i perioden.

Nytt krisesenter

Nytt krisesenterbygg i Øvre veg er under bygging. Molde kommune har tatt på seg byggherreansvaret for realisering av nytt krisesenter, men samtlige deltager-kommuner har forplikter seg til å dekke finanskostnadene i henhold til selskapsavtalen, og i hele byggets nedbetalingstid. Den delen som opprinnelig var tiltenkt Smiso, skal bli et bokollektiv for eldre. Kostnadene for boligdelen holdes adskilt fra øvrige deler av huset, og skal dekkes inn gjennom husleie fra fremtidige beboere. For å kunne ferdigstille prosjektet bevilges 32,8 mill. kroner i 2016.