Kirkelig fellesråd

Drift

Hele 1.000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 9 529 9 646 9 825 9 923 9 921
Lønns- og prisvekst 117 282
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 39
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 117 243
Andre rammeendringer -103 98 -2 -2
Generelt rammetrekk -100 100
Rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke -3 -2 -2 -2
Totalsum 9 646 9 825 9 923 9 921 9 919

Kommentar til samhandlingen

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • Økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde.
  • Drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer.
  • Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte.
  • Utarbeidelse av mål og planer.
  • Forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen. Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

I tillegg til kommunal finansiering mottar og forvalter fellesrådet statlige midler øremerket til spesifiserte formål. Det statlige tilskuddet er øremerket spesielle formål og gir lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til spesifiserte stillinger.

Kirkelig fellesråd har allerede svært trange rammer og har fått et betydelig redusert handlingsrom de siste årene. Den midlertidige rammereduksjonen i 2016 vil medføre en ytterligere reduksjon av de direkte utadrettede tjenestene ved at det bare i liten grad vil være rom for vikarer ved sykdom og vakanse. Ivaretakelse av bygningsmassen (kirkene) begrenses til tiltak som er nødvendige for sikkerheten.

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert med to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Kirkelig fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen. Kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av kommunens innbyggeres livsfaser som er fylt med både sorg og glede.

Investering

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Diverse prosjekt kirkelig fellesråd 5009 200 200 200 200
Gravplasser - mur og gjerder NY 800 800
Kirkegårdsutvidelser 5609 7 000 24 700 8 000 10 000
Riving gamle menighetshus Røbekk NY 300 300
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk NY 3 000 1 000 1 000
Sum investeringer 8 200 11 200 200 1 300

Diverse prosjekt

For å kunne løse utfordringer som kommer i løpet av året, særlig i forhold til sikring og tilgjengelighet til kirkene, bevilges det 0,2 mill. kroner årlig i perioden.

Gravplasser – oppgradering murer og gjerder.

Ved flere av kommunens gravplasser forfaller murer og gjerder. En må ta fatt på reparasjon og oppgradering, og det avsettes 0,8 mill. kroner i 2019.

Kirkegårdsutvidelser

Tilstrekkelig antall gravplasser er svært viktig, og arbeidet med grunnerverv og opparbeidelse av ny gravplass på Røbekk må komme i gang for å være tilgjengelig når det ikke er flere plasser igjen på Tøndergård. Det er vanskelig å si eksakt når dette skjer, men sannsynligvis må de første nye gravplassene være tilgjengelig fra 2018. Det bevilges 8,0 mill. kroner i 2016 og 10,0 mill. kroner i 2017. Tallet for 2018 og evt. 2019, vil en komme tilbake til når en har oversikt over totalkostnadene.

Rivning av gamle Røbekk menighetshus

Det gamle menighetshuset på sørsiden av vegen på Røbekk er ikke i bruk og står til nedfalls som et hinder for trafikken. Huset bør fjernes både av hensyn til miljø og trafikksikkerhet i området. Det avsettes 0,3 mill. kroner i 2019.

Veg og parkeringsplass for nytt menighetshus på Røbekk

Midler til dette tiltaket har vært beskrevet flere ganger tidligere. Realisering av tiltaket vil først kunne skje ved en avsetting av 1,0 mill. kroner i 2017.