Molde havnevesen KF

Drift

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investeringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Hele 1.000

Driftsbudsjett 2016

Driftsbudsjett 2016
Budsjett
2015 2016
Driftsinntekter 1 850 1 400
Sum driftsutgifter -2 630 -2 640
Brutto driftsresultat -780 -1 240
Finansresultat -1 656 -1 135
Motpost avskrininger 2 600 2 600
Netto driftsresultat 164 225
Interne finanstransaksjoner -164 -225
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0

Investering

Investeringsbudsjett 2016

Investeringsbudsjett 2016
Budsjett
2015 2016
Investeringer (1) 5 500 15 500
Avsetning til ubundet investeringsfond 100 150
Sum finansieringsbehov 5 600 15 650
Bruk av ubundet investeringsfond 9 000
Bruk av eksterne lånemidler 5 500 6 500
Overføring fra driftsbudsjettet 100 150
Sum finansiering 5 600 15 650
(1) 5,5 mill. kroner videreføres til budsjett 2016

Kommentar til investeringen

Molde havnevesen KF har ingen driftsmessig samhandling med Molde kommune. Investeringsbudsjettet blir dekt av foretakets egne midler og eksterne lånemidler.