Moldebadet KF

Drift

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsen. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Disse målene kan nås gjennom kontinuerlig utvikling av foretaket.

Sameiet Gideonvegen 1

Sameiet består av eierne Molde kommune og Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til god samhandling i huset og sørge for at bygget og uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent og ryddig. Styret fordeler fellesutgiftene, utarbeider avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift.

Eiendommen er delt i følgende tre eierseksjoner:

Seksjon 1: Molde kommune v/Moldebadet KF eier 49,8 pst.
Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS eier 35,2 pst.
Seksjon 3: Parkgården AS eier 15,0 pst.

Moldebadet KF

Moldebadet har et marked bestående av ulike brukere. Disse kan deles inn i følgende områder

 • vanlig publikum
 • skole
 • idrett
 • helse
 • lag og organisasjoner
 • bedrifter
 • turister
Hele 1.000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Dekking av kapitalutgifter 6 963 6 844 6 735 6 621 6 508
Tidligere rammetrekk -450 -450 -450 -450 -450
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -33 -33 -33 -33
Enøk-tiltak sparte strømutgifter -430 -430 -430
Renter forskutterte spillemidler 327 138 138 138 138
Dekning av finansutgifter - egne investeringer -52 -52 -52 -52 -52
Sum 6 788 6 447 5 908 5 794 5 681
Dekning av underskudd 1 995
Dekning av underskudd 2014 1 500
Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 8 783 7 947 5 908 5 794 5 681
Kompensasjon mva drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -397 -408 -408 -408 -408
Totalsum 7 386 6 539 4 500 4 386 4 273

Kommentarer til samhandling

Moldebadet er et praktbygg både arkitektonisk, teknologisk og med tanke på universell utforming. Foretaket er eier og drifter av bygget. Styret har signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i grunnprosjektet.

Kommunestyret har vedtatt 7 hovedmål for Moldebadet:

 1. Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden.
 2. Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen.
 3. Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service.
 4. Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører.
 5. Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier.
 6. Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende.
 7. Moldebadet skal, i samarbeid med Bris trening og Klinikk Hud og Spa, arbeide for å bedre folkehelsen. Badet skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

Moldebadet skal være åpent og til for alle. Badet skal yte god service og ha stort fokus på driftshygiene og sikkerhet. Samtidig som det forventes at Moldebadet skal drives i en driftsmessig balanse.

Badets inntektsgrunnlag

Billettprisene anses å ligge i øvre sjikt sammenlignet med lignende anlegg. Potensiale for inntektsøkning ligger derfor først og fremst i et høyere besøkstall av gjester, og det blir derfor viktig å ha større vekt på aktivt salg, mer satsing på markedsføring, bygge opp flere tilbud med inntektsgivende kurs og tilby pakkeløsninger for skole og institusjoner.

Badets utgifter og driftsbalanse

Budsjettet for 2016 vil bli utarbeidet på grunnlag av erfaringer ervervet gjennom 5,5 års drift. Foretaket har kontinuerlig vært inne i en effektiviseringsprosess der målet til en hver tid har vært å finne det mest optimale driftsnivået. Med grunnlag i kommunestyrets vedtatte mål for foretaket, speiler nå gjeldende driftsnivå den aktiviteten som behøves for at dette skal tilfredsstilles. Dette aktivitetsnivået ser ut til at det vil gi et betydelig merforbruk også i 2015, noe som gjør budsjettprosessen for 2016 utfordrende.

Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og morselskapet tilsier at badet får et tilskudd tilsvarende kapitalutgiftene på det meste av foretakets lån. Foretaket omfattes av momskompensasjonsordningen, men som en del av samhandlingen overføres kompensasjonen til morselskapet. Foretaket må betale overhead som betaling for de tjenestene morselskapet yter, som regnskap, IKT, lønn etc. Rådmannen forventer at de kommunale foretakene, på linje med kommunens enheter, er med på å finansiere behovet for rammereduksjon. For Moldebadet utgjør samlet rammetrekk nå 0,45 mill. kroner. Foretaket får ikke ytterligere rammetrekk i 2016 og ut planperioden. Imidlertid trekkes rammen med 0,033 mill. kroner for å styrke innkjøpsfunksjonen.

Moldebadet KF har fått tildelt en netto driftsramme på 6,5 mill. kroner for 2016. Innenfor denne rammen skal 6,8 mill. kroner gå til å dekke kapitalutgifter og 1,5 mill. kroner til å dekke underskudd fra 2014. Videre skal de øvrige driftsutgiftene dekkes fullt ut av foretakets inntekter. Moldebadet har siden oppstart gått med underskudd og administrasjonen arbeider kontinuerlig for å øke inntektene, samt å jobbe mer effektivt, men ser etter 5,5 års drift at dagens driftsnivå krever et høyere inntektsgrunnlag enn det som per i dag synes mulig å få til. Moldebadets styre har signaliserte til kommunestyret gjennom foretakets økonomirapportering at hvis foretaket skal kunne levere et budsjett i balanse, må badets driftsramme økes med 1,5 mill. kroner.

Investering i ENØK – tiltak forventes å gi en årlig besparelse på 0,7 mill. kroner i strømutgifter for Moldebadet. Innsparingen skal finansiere morselskapets finanskostnader, beregnet til 0,4 mill. kroner. Dette er lagt inn som rammetrekk fra 2017. Den resterende besparelsen på 0,3 mill. kroner blir å betrakte som en styrking av badets driftsramme.

Investering

Kommentar til investeringen

Det er i inneværende periode bevilget midler til bygging av et tiltrengt møterom i kjelleren. For å kunne sluttføre dette arbeidet bevilges knappe 0,2 mill. kroner i 2016. Investeringen skal finansieres av Moldebadet KF.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
ENØK - ny varmekilde 4235 3 500 3 500
Sum investeringer 3 500

ENØK- ny varmekilde

Badeanlegget har i dag varmeleveranse fra en el-kjel (midlertidig fjernvarme) plassert ute på vestsiden av bygningen, og som driftes av Istad. Ved installasjon av en jord til vann varmepumpe vil dette gi betydelige besparelser i energikostnadene, og prosjektet vil være egenfinansiert. Dette basert på beregninger utført av ENØK-senteret AS gjennom en energikartlegging støttet av ENOVA. Det bevilges 3,5 mill. i 2016. Det søkes midler fra ENOVA til gjennomføring av prosjektet. Beregninger viser at besparelsen på strømforbruk vil anslagsvis bli på 0,7 mill. kroner årlig. Dette er mer enn finanskostnadene og Moldebadet KF vil beholde gevinsten utover finanskostnadene.