Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 60 medarbeidere, fordelt på fem virksomhetsområder. Foretaket har drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger. Kommunens primære renholdsvirksomhet er samlet som et eget virksomhetsområde i foretaket.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og har også gjennomført eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2015 har foretaket arbeidet med et 40-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2016 over 120.000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal,

samt mer enn 30.000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt på mer enn 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner.

Hele 1.000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 55 443 55 985 58 255 58 067 58 717
Lønns- og prisvekst 246 843 0 0 0
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -744
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 009
Spesiell prisvekst forsikringer 208
Spesiell prisvekst vann og avløpsgebyr 2014 og 2015 164
Spesiell prisvekst renovasjon 2014 og 2015 48
Økt overheadkostnader til morselskapet (1) 23
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 132 74
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 114 61
Andre rammeendringer 296 1 427 -188 650 650
Renhold fra Kleive oppvekstsenter 217
Generelt rammetrekk -300 300
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -211
Drift og vedlikehold Røbekk omsorgssenter 247
Husleie Godtfred Lies plass 4 810
Bortfall av husleieinntekt Molde Vann og Avløp KF 615
Økte utgifter Molde idrettspark 650 650
Reduserte strømutgifter - ENØK Glomstua omsorgssenter- jord til vann varmepumpe -234
Reduserte strømutgifter - ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk -113
Reduserte strømutgifter - ENØK Bekkevoll ungdomsskole varmepumpe -141
Bortfall av husleieinntekt prestebolig Storvikvn. 4 266
Renhold fra helsetjenesten ergoterapi Enen 79
Totalsum 55 985 58 255 58 067 58 717 59 367
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc fra morselskapet er justert med 2,7 pst. og beløper seg til kr. 844,-.

Kommentarer til samhandling

Foretakets visjon er:

«Molde Eiendom KF gir gode opplevelser i gode rom»

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for leide formålsbygg. Foretaket tilbyr lokaler og tjenester i henhold til kommunens bestillinger, som fremmes fra plan- og utviklingsavdelingen. Mens foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager og kontorbygg, har foretaket i tillegg vedlikeholdsansvaret for omsorgssentrene. Bare i omsorgssentrene er det over 1500 rom som krever jevnlig tilsyn, dører og låser som skal holdes vedlike, vegger som skal males, lamper som skal lyse, vinduer som skal være tette, gulv som skal holdes rene osv. Ingen har nøyaktig tall på hvor mange rom og celler det er i alle kommunens bygninger, men et grovt anslag tilsier nærmere 10.000 rom.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, Krisesenteret. Bygningene som eies av Molde kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, i tillegg til en lang rekke gode samarbeidspartnere i konsernstaben på rådhuset.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte

tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatritjenesten, brannvesenet og Politiet med flere.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på kostnadseffektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar i forhold til forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen. Jo mer profesjonelle tilsynsinstansene og foretaket selv blir, jo mer kostbart blir det for Molde kommune og Molde Eiendom KF å forvalte og drifte bygningene:

  • Branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødvarslingsanlegg, alarmsystemer, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg.
  • Heiskontroll.
  • Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt (dette gjelder stadig flere).
  • El-tilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for svært kostbare oppgraderinger.
  • Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger.
  • Legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig. Prøvetaking er kostbart.
  • Radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende.
  • Lekeplasskontroll (gjerder, fall-sikkerhet, klemfare etc.) og andre risiko-analyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • Spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som f.eks. trefelling/beskjæring, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver, vil handlingsrommet for vedlikehold i 2016 være svært begrenset.