Kulturskolen

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 9 188 9 288 9 217 8 507 8 507
Driftsinntekter -12 968
Driftsutgifter 22 156 9 288 9 217 8 507 8 507
Lønns- og prisvekst 100 156
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -142
Spesiell prisvekst husleie Gjestestova 165
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 74
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 8 6
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 92 53
Andre rammeendringer -227 -710
Husleie kulturskolen leide lokaler -910
Generelt rammetrekk -200 200
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -27
Utgående 9 288 9 217 8 507 8 507 8 507

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

«Kulturskole for alle»

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater.

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfag musikk- dans og drama styringsverktøy for innholdet og organisering.

Kulturskolen skal:

  • Tilby undervisning for ca. 1 100 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater. Enheten skal omfatte breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud.
  • Gi undervisning for 3 klasser innen alle utøvende programfag ved Molde videregående skole- MDD (musikk, dans og drama).
  • Tilby instruktør- og dirigenttjenester til det frivillige musikkliv.
  • Koordinere og produsere for den lokale kultursekken, i samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører og grunnskolene.
  • Samarbeide med barnehagene om «musikk i barnehagedagen».
  • Bidra med utøvende musikertjenester.
  • Produsere konserter, utstillinger, teater- og danseforestillinger.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Vesentlig prisøkning, vakanser, kontinuerlig effektivisering av drifta og kvalitetsutvikling av tilbudene er de viktigste innsatsområdene for å møte årlige rammekutt. Forventet økt inntekt forutsetter god til søkning, som igjen er avhengig av godt omdømme og at tilbudene er kvalitativt gode og tilpasses nye behov. Langvarig innkjøps- og tilsettingsstopp reduserer enhetens mulighet til for å være proaktiv i utviklingsarbeid. Enheten har behov for ny kompetanse og videreutvikling av kompetanse for å være i forkant. I tillegg til å utføre forventede oppgaver, gjelder det å trygge inntektene.

Fremtidige utfordringer

Med nytt kulturskolebygg klart i løpet av høstsemesteret 2016 gis enheten muligheter til å videreutvikle de ulike tilbud. I tillegg vil forventningene til, og ønsket om, et bredt samarbeid med frivillig kulturliv og andre kulturaktører øke. Det blir svært viktig å etablere gode samarbeidsarenaer og et prisnivå som genererer stor aktivitet og viktige inntekter for driften. Kulturskolens lokaler skal være arena for opplæring og formidling av lokal kulturaktivitet, med hovedfokus på de unge. Plassen er arena for profesjonelle aktører. Kulturskolebygget er hovedarena for barn og unge i opplæring, Molde videregående skole-MDD og amatørkulturen.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Ny kulturskole 5106 105 000 125 000 75 800
Sum investeringer 75 800

Molde kulturskole – nybygg

Arbeidet med bygget startet for fullt opp i 2015. Bygget vil kunne stå ferdig høsten 2016. Prosjektet er vedtatt gjennomført innenfor en økonomisk ramme på 120,0 mill. kroner. Det er bevilget midler i inneværende periode, og for å kunne fullføre prosjektet bevilges 75,8 mill. kroner i 2016. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å dekke 30,0 pst. av prosjektkostnaden opp til 35,0 mill. kroner. Dette vil skje ved et årlig tilskudd til dekning av kapitalkostnaden for tilsvarende beløp.