Kulturtjenesten

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 33 447 33 615 34 670 35 170 33 420
Driftsinntekter -11 242
Driftsutgifter 44 689 33 615 34 670 35 170 33 420
Lønns- og prisvekst 168 647
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -204
Statsbudsjett 2016 - økning tilskudd Romsdalsmuseet (2,7 pst.) 31
Statsbudsjett 2016 - økning tilskudd Teateret Vårt jf. Statens tilskudd 111
Statsbudsjett 2016 - økning tilskudd Moldejazz (2,7 pst.) 63
Spesiell prisvekst - økning tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 137
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 245
Formye kompensert i priskompensasjon 2015 (husleie Plassen) -75
Spesiell prisvekst Plassen - økte fellesutgifter 154
Spesiell prisvekst husleie Plassen - økt husleie grunnet renteøkning 0,15 pst. 93
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 50 29
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 118 63
Andre rammeendringer 408 500 -1 750 -1 250
Økte inntekter investering skillevegg -27
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -49
Økt driftstilskudd Romsdalsmuseet magasinbygg 750
Endring av periodisering 500 -500
Økte inntekter Molde idrettspark -1 400 -1 400
Økte utgifter Molde idrettspark 150 150
Opphør av husleieutgifter til prestebolig (Storvikveien 4) -266
Utgående 33 615 34 670 35 170 33 420 32 170

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Visjonen er at Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune. Kulturtjenesten består av tre seksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og park- og idrett.

Allmenn kultur

Kulturtjenesten fordeler tilskudd til frivillige lag og foreninger, til kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner og til trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Tiltak i kulturplan og frivilligplan følges opp i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kulturtjenesten har driftsansvar for virksomhetene Molde frivilligsentral, Tomrommet fritidsklubb, Ungdomsplassen (UP) og eldres kultursenter. Hjelset servicesenter driftes gjennom en partnerskapsavtale. Kulturtjenesten er også koordinator for Molde ungdomsråd, følger opp fribyforfatterordningen og driver utleie av rådhussalene, kulturhuset og Bjørset aktivitetshus.

Molde bibliotek

Biblioteket har årlig et utlån på ca. 110.000 bøker og andre medium. Samlet besøkstall er på om lag 130.000. Det legges også opp til en omfattende formidling via bibliotekets nettsider. Biblioteket tilbyr ulike opplegg for skoleklasser, barnetime og tilbud til ungdom, samt forelesningsrekker innen litterære og populærvitenskapelige emner (PopVit). Leseombudsordningen følges opp.

Park og idrett

Park og idrett omfatter forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg, friområder og kirkegårder. Drift av kunstgressbanene på Lubbenes og Reknes, samt Molde idrettspark med friidrettsstadion, gressbane og tennisbane. Innendørs anlegg er Idrettens Hus, Træffhuset og Fuglsethallen. Friområder er badeplassene på Retiro, Kringstadbukta og Øverlandsvatnet, samt Moldeholmene, Julneset og Moldemarka. Av nye oppgaver kan nevnes forvaltning av bynære og kommunale skogsområder, som ble overført fra plan- og utviklingsavdelingen i 2015.

Park og idrett har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by». Virksomheten har ansvar for et samlet parkanlegg på 107 dekar, 40 dekar grøntområder og syv lekeplasser, ti gravsteder på 101 dekar driftes og vedlikeholdes etter avtale med kirkevergen. Tiltak i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet følges opp.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

For å tilpasse driften til gjeldende ramme har det i 2015 vært nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak. Blant annet er kultursjefstillingen, en halv stilling på biblioteket og en halv stilling innen allmenn kultur holdt vakant store deler av året. Bruk av ekstrahjelp innen park og idrett har blitt vesentlig redusert og innkjøpsstoppen har blitt overholdt.

Rammene for 2016 tilsier at tiltakene må videreføres. Reduserte åpningstider og svært marginal drift av biblioteket, noe lavere skjøtsel på parker og grøntområder og svært lav kapasitet på ledelse og administrasjon er noen av konsekvensene. I tillegg blir det behov for å iverksette ytterligere tiltak, blant annet kutt i bruk av overtid og økt salg av tjenester.

Rammeøkningen i posten tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn på 0,1 mill. kroner skyldes økt medlemstall i ulike tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Prestenes boplikt ble opphevet 1. september 2015, og leietaker har nå kjøpt egen bolig. Utgiftene til prestebolig er trukket ut av rammen til kulturtjenesten.

Økning i tilskuddene til Romsdalsmuseet, Teatret Vårt og Moldejazz på til sammen 0,2 mill. kroner følger av endringer i statsbudsjettet og avtaler som Molde kommune er bundet av. Rammen er styrket med 0,8 mill. kroner i økt driftstilskudd til Romsdalsmuseet, for å dekke Molde kommune sin andel av finanskostnader knyttet til museets nye magasinbygg.

Fremtidige utfordringer

En rekke tiltak i kulturplanen og frivilligplanen forutsetter rammeøkning for å kunne gjennomføres. Dette vil fortsatt være en uløst utfordring i 2016 og videre i økonomiplanperioden.

Kulturtjenesten har utfordringer knyttet til inntektssiden. Spesielt gjelder det Træffhuset, hvor utleiekapasiteten er fullt utnyttet og medfører at utleieinntektene ikke vil kunne økes vesentlig. For 2016 antas inntektskravet å være ca. 1,8 mill. kroner høyere enn forventede inntekter. Festeavgiften på graver vil i 2016 være 0,2 mill. kroner lavere enn i 2015 på grunn av forfallssyklusen. Nye oppgaver som forvaltning av bynære og kommunale skogsområder skal løses uten at rammene kompenseres. Slike forhold forsterker utfordringene med å levere tilstrekkelig kvalitet i tiden fremover.

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn betydelige økninger i leieinntektene for Molde Idrettspark. Inntektene skal delfinansiere kapitalutgiftene, men innebærer også at idrettslag og andre leietakere må påregne økte leiepriser. Det tillegger kulturtjenesten en betydelig utfordring i å ivareta god dialog med brukerne og utvikle et prisregime som er akseptable for alle parter.

Kontinuerlig effektivisering, der bruk av LEAN og digitalisering inngår som sentrale verktøy, blir svært viktig i de kommende årene. Innen park og idrett har LEAN-prosjekter og innføring av det digitale verktøyet HANO gitt konkrete resultater. I tiden fremover skal det digitale verktøyet ISY Park bidra til en betydelig effektivisering av drift og vedlikehold av park- og idrettsanleggene.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2016 2017 2018
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528 300 300 300 300
Infotavler, skilting turområder 5558 100 200 200
Maskinelt utstyr - park og idrett 5522 500 500 500 500
Opprustning av lekeplasser - utskiftning av lekeplassutstyr 5555 100 100 100 100
Opprustning ustyr, haller, baner/friidrettstadion 5554 200 200 200 200
Paker og grøntanlegg 5524 200 200 200 200
Projektor rådhussalen 5559 150 150
Roseplanen 5530 100 100 100 100
Toalettanlegg Retiro 5560 750 750
Turstier i Moldemarka 5556 100 100 100 100
Sum investeringer 2 600 1 500 1 500 1 500

Idrettsanlegg på kommunal grunn

Det vil alltid være behov for oppgraderinger og nye tiltak i forbindelse med nærmiljøanleggene rundt om i kommunen. Dette er anlegg som skaper stor aktivitet og må fungere for lokalsamfunnet. Det avsettes 0,3 mill. kroner årlig i perioden.

Infotavler, skilting turområder

Bruk av turområdene i våre nærområder skaper aktivitet og folkehelse. Det er viktig å opprettholde en viss grad av informasjon om de aktuelle turområdene. Det er innført ny standard med metallskilt og gamle treskilt er planlagt skiftet ut. Det vil bli søkt om midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til utskifting og kommunens egenandel er 0,1 mill. kroner. Det bevilges derfor 0,2 mill. kroner i 2016 til formålet hvor halvparten vil bli finansiert av tilskudd.

Maskinelt utstyr – park og idrett

Det er behov for kontinuerlig fornying av enhetens kjøretøy og maskinelle utstyr, og av og til nyanskaffelser til nye formål. Det bevilges 0,5 mill. kroner årlig i perioden.

Kommunale lekeplasser – utskifting av utstyr

Støtdempingsunderlag og lekeplassutstyr må oppgraderes etter gjeldende forskrifter. Etterslepet er stort, så det må bevilges årlige midler for ikke å måtte stenge flere av lekeplassene. Det bevilges 0,1 mill. kroner årlig i perioden.

Kommunale idrettshaller og baner – opprusting og utskifting av utstyr

Det er fortløpende behov for utskifting av utstyr i kommunens haller, baner og løkker. Det avsettes 0,2 mill. kroner årlig i perioden.

Parker og grøntanlegg

Det er fortløpende behov for generelt vedlikehold og oppgradering av kommunens parker og grøntanlegg. Det avsettes 0,2 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden.

Projektor rådhussalen

Dagens projektor er utdatert og ustabil. En ny projektor vil redusere tids- og ressursbruk til utbedringer og opprettinger.

Roseplanen

Hvert år må varierende mengder roser erstattes grunnet frostskader, jordtrøtthet, sykdommer osv. For å kunne opprettholde de roserabattene som i dag pryder byen, og for å ivareta Moldes ry som Rosenes by, er det viktig med midler til formålet. Det bevilges 0,1 mill. kroner årlig i perioden.

Toalettanlegg Retiro

Eksisterende toalettanlegg tilfredsstiller ikke det som forventes og kreves i forhold til brukerfrekvens og volum av publikum i badesesongen. Det er store driftsmessige utfordringer på renhold og vedlikehold av toalettet. Det er behov for å skifte ut eksisterende anlegg med en toalettløsning som kan driftes rasjonelt og oppleves tilfredsstillende for publikum. Det bør være mulighet for å integrere et mindre lokale til kiosk i anlegget, samt to utendørs dusjer til å spyle av seg saltvann. Det bevilges knappe 0,8 mill. kroner i 2016.

Turstier i Moldemarka

For å forhindre større renoveringsarbeid på turveinettet i Moldemarka, som er opparbeidet sammen med frivillige organisasjoner, er det viktig med årlige utbedringer. Det avsettes 0,1 mill. kroner årlig i perioden.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Fundament naust Hjertøya 4233 100 100
Kulturhuset - oppgradering av tekniske anlegg og byggning NY 1 200 1 200
Området Molde idrettspark 5537 30 000 247 100 60 100 106 500 76 500
Sum investeringer 60 200 106 500 77 700

Molde idrettspark – utvikling, renovering og nybygg

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å redusere investeringsrammen til Molde idrettspark prosjekt 5537 med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018. Investeringstabellen er ikke oppdatert med vedtaket.

Sak om utvikling i området Molde idrettspark har versert flere ganger i kommunens politiske organ helt siden Moldebadet ble tatt i bruk i april 2010 og svømmehallen i Idrettens Hus ble stengt. Det har så langt vært en grundig prosess der også idrettens lag, foreninger og råd har vært med i stor grad. Kommunestyret vedtok i juni 2015 utviklingsplanen for området. Denne følges i det videre arbeidet med gjennomføringen av tiltakene i Molde idrettspark.

Det er også viktig å nevne det gode samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune i planarbeidet. Fylkeskommunen har lagt bort sine planer om egen idrettshall ved Molde videregående skole, og har signalisert at de vil inngå samarbeid med Molde kommune om en løsning i området Molde idrettspark. Dette samarbeidet må befestes i en bindende avtale i nærmeste framtid. Det betyr at Molde kommune har forpliktet seg til å stille med tilstrekkelig hall-kapasitet ved oppstart av skoleåret 2018/2019 mot at fylkeskommunen bidrar finansielt. I tillegg til økonomisk bidrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune er det forutsatt vesentlige bidrag fra andre utdanningsinstitusjoner, foreninger og lag, også nye inntekter i form av utleie av nybygget areal. Det er også forutsatt at prosjektet vil få tilskudd samt spillemidler. Det er også lagt inn et foreløpig anslag på nye leieinntekter som del-finansiering av prosjektet. Noen av beløpene som skal bidra til å finansiere prosjektet er usikre. Per nå er det anslått at Molde kommune selv må finansiere renter og avdrag tilsvarende et lån på 139,5 mill. kroner i prosjektet. Av dette er det anslått at økte netto inntekter vil kunne dekke renter og avdrag på et lån tilsvarende 28,0 mill. kroner. Det er også i denne sammenheng satt av midler til drift av nybygget areal.

Etter utlyst konkurranse i markedet er det valgt arkitekt og rådgivende ingeniører for planarbeidet, og det videre planarbeidet er i gang. Det er bevilget midler til prosjektet i inneværende periode, og det bevilges 60,1 mill. kroner i 2016, 106,5 mill. kroner i 2017 og 76,5 mill. kroner 2018. Hele prosjektet vil da være fullfinansiert. Det legges frem egne saker til politisk godkjenning for tiltakene i prosjektet.

Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning

Varme- og ventilasjonsanleggene i kulturhuset er nedslitt og må oppgraderes. Likeså må noen oppgraderinger skje med bygningskroppen. For å kunne starte arbeidet med de mest nødvendige oppgraderingene, avsettes 1,2 mill. kroner i 2018.

Naust – Hjertøya – oppgradering fundament

Et kommunalt naust på Hjertøya har store korrosjonsskader på fundamenteringen. For at naustet, som for øvrig er i bra stand, ikke skal kollapse og falle i sjøen, kreves reparasjon og oppgradering av fundamenteringen snarest mulig. Det bevilges 0,1 mill. i 2016.