Om budsjett

Høstens valg av representanter til kommunestyrer og fylkesting har medført store endringer i sammensetningen av kommunestyret i Molde kommune med svært mange nye representanter. Konstituerende møte den 15. oktober ble gjennomført med avtalevalg. En av de første og viktigste sakene det nye kommunestyret skal ta stilling til, er kommunens handlingsplan eller budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 - 2019. Denne beskriver de økonomiske rammene for all planlagt aktivitet i det kommende året, konsekvensene av disse og nye aktiviteter i den kommende økonomiplanperioden.

Kommunens innbyggere har et godt tilfang av gode kommunale tilbud og tjenester. Dette er tidligere bekreftet gjennom ulike nasjonale kartlegginger så som levekårsundersøkelser samt det forhold at Molde kommune gjennom inntektssystemet defineres som en rimelig kommune å drifte. Dette forsterkes ytterligere i statsbudsjettet for 2016. Tilgangen på attraktive arbeidsplasser i Molde kommune er fortsatt stor trass i en svak økning i arbeidsledigheten som særlig rammer oljerelatert industri og beslektede næringer. Arbeidsinnpendlingen fra omkringliggende kommuner er som en følge av dette rekordstor. Dette bidrar også til at folketallsutviklingen i Molde kommune er positiv og de senere årene noe høyere enn for landet som helhet. Folketallet i Molde kommune har i perioden 1. januar 2012 til 1. juli 2015 vokst fra 25.488 til 26.550, eller med 4,2 pst. I landet som helhet vokste folketallet i samme periode med 4,1 pst. Mottak og bosetning av flyktninger har også vært en medvirkende årsak til folketallsveksten i kommunen de senere årene.

Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og familie er alle elementer som gjerne defineres inn i et velfungerende velferdssamfunn. Naturgitte skjønne omgivelser er også viktig for mange. Gjennom gode offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, som er kommunens prioriterte målgrupper, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. Derigjennom skapes trygghet som er så viktig i alle faser av livet, noe som gjør Molde kommune til en god kommune å tilbringe alle deler av livet i for det store flertallet av befolkningen.

De inntekstforutsetningene som fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, danner i tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 - 2019.

Enkelte områder er, som i budsjettet for 2015, synliggjort på en detaljert og tydelig måte. Dette kommer blant annet til uttrykk i forklaringen knyttet til tildelingen av rammetilskudd for 2016.

Molde kommunes årsrapport for 2014 foreligger kun i elektronisk format noe som har vist seg å være en god løsning. Tilbakemeldingene fra brukerne av dokumentet har i all hovedsak vært positiv. Digitaliseringen videreføres nå også til å gjelde kommunens budsjett og økonomiplan som kun vil foreligge i elektronisk versjon.

Budsjettprosessen

I 2015 er det som tidligere år gjennomført dialogmøter mellom politisk og administrativ ledelse. Formannskapet er dialogkomite på politisk side og møtene gjennomføres i forlengelsen av ordinære formannskapsmøter. Første møte i dialogprosessen ble avholdt 21. april, hvor rådmannens forslag til økonomiske rammer for 2016 ble drøftet. Formannskapet som dialogkomite gav sin tilslutning til rådmannens forslag som så ble utsendt til avdelinger, enheter og foretak. Skrivet som ble utsendt redegjorde for de økonomiske rammene den enkelte leder skulle forholde seg til i arbeidet med budsjettet. Enhetene meldte så endringer i ulike ressursbehov. Rådmannen gjennomførte så møter med alle avdelinger, enheter og foretak i mai/juni, hvor rammene for 2016 ble gjennomgått og drøftet. Også de hovedtillitsvalgte var invitert til disse møtene. Dialogmøter ble også gjennomført i forlengelsen av formannskapsmøtene den 19. mai og den 27. oktober hvor hovedtemaene var henholdsvis revidert nasjonalbudsjett 2015/kommuneproposisjonen for 2016 og konsekvenser av forslaget til statsbudsjett for 2016. Årets siste dialogmøte ble gjennomført den 10. november hvor rådmannens foreløpige skisse til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019 ble presentert og drøftet.

Fastsettingen av de økonomiske rammene i første dialogmøte med de politiske føringer som der ble lagt, de etterfølgende administrative drøftingene samt de politiske signalene som ble gitt ved behandlingen av rammesaken i kommunestyremøtet den 3. september, har så langt dette har vært mulig, vært styrende for rådmannens videre arbeid med budsjettet. Det skal imidlertid ikke underslås at rådmannen også under årets budsjettprosess har hatt hovedfokus på effektivisering og utgiftsreduksjoner. Dette skyldes ikke minst de økonomiske utfordringene som fremkommer som følge av underskuddsdekningen både i 2015 og i 2016.