Politisk behandling med vedlegg

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 17. desember 2015 - k-sak 113/15

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019 med de endringer i forhold til rådmannens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.

  Drift:
  Økt satsing på hjemmesykepleie i pleie- og omsorg 2,0 mill. kroner. Inndekking fra avsetning kostnad utskrivningsklare pasienter.
  Økning KIA 0,1 mill. kroner. Inndekking fra flyktningetilskuddet.

  Investering:
  Sjøfronten, prosjekt 1122: Økte rammer 10,0 mill. kroner 2016, 25 mill. kroner 2017, 25,0 mill. kroner 2018. Inndekking tilsvarende reduksjon 2016 - 2018 Molde Idrettspark, prosjekt 5537

 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/enhet og kirkelig fellesråd.

 3. Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med 3,6 promille av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 10,0 pst. for 2016. Oppjusteringen er beregnet ut ifra takstene i 2012.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kommune til en annen.

 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.

 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene blir som beskrevet under kommunale foretak og kirkelig fellesråd.

 7. Molde kommune bruker 367,8 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 65,6 mill. kroner, Molde Eiendom KF - formålsbygg: 190,9 mill. kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 61,0 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 50,2 mill. kroner og Moldebadet KF: 0,1 mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån

 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser, og gebyrer for 2016 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst.

 10. Ordførerens godtgjørelse for 2016 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.