Regnskaps- og budsjettskjema

Budsjettskjema 1A
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue 643 728 021 691 752 000 723 900 000
Ordinært rammetilskudd 550 100 811 540 652 000 548 418 000
Skatt på eiendom 76 956 115 86 113 000 92 601 000
Andre direkte eller indirekte skatter 72 415 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 78 468 066 71 302 000 93 805 000
Sum frie disponible inntekter 1 349 325 428 1 389 839 000 1 458 744 000
Renteinntekter og utbytte 44 227 568 16 511 000 17 634 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3 058 954 4 150 000 1 640 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 41 253 535 39 624 000 32 463 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 66 107 698 64 349 000 72 222 000
Netto finansinntekter/finansutgifter -60 074 711 -83 312 000 -85 411 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - 19 872 000 36 880 000
Til ubundne avsetninger - - -
Til bundne avsetninger 3 072 582 20 000 20 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk - - -
Bruk av ubundne avsetninger 36 633 - -
Bruk av bundne avsetninger 5 877 656 5 451 000 1 773 000
Netto avsetninger 2 841 707 -14 441 000 -35 127 000
Overført til investeringsbudsjettet 167 000 - -
Til fordeling drift 1 291 925 424 1 292 086 000 1 338 206 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 328 805 660 1 292 086 000 1 338 206 000
Mer/mindreforbruk -36 880 236 - -
Hovedoversikt driftsbudsjett
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 81 355 529 79 941 000 81 194 000
Andre salgs- og leieinntekter 80 555 814 83 951 000 84 601 000
Overføringer med krav til motytelse 290 233 356 225 587 000 239 934 000
Rammetilskudd 550 100 811 540 652 000 548 418 000
Andre statlige overføringer 78 468 066 71 302 000 93 805 000
Andre overføringer 4 534 242 1 200 000 1 200 000
Skatt på inntekt og formue 643 728 021 691 752 000 723 900 000
Eiendomsskatt 76 956 115 86 113 000 92 601 000
Andre direkte og indirekte skatter 72 415 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 1 806 004 368 1 780 518 000 1 865 673 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 981 342 870 947 804 000 993 760 000
Sosiale utgifter 261 390 844 269 336 000 279 755 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 216 269 812 189 979 000 188 706 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 174 247 458 176 306 000 186 694 000
Overføringer 225 683 556 167 574 000 176 873 000
Avskrivninger 29 146 350 - -
Fordelte utgifter -73 875 468 -68 084 000 -80 433 000
Sum driftsutgifter 1 814 205 422 1 682 915 000 1 745 355 000
Brutto driftsresultat -8 201 055 97 603 000 120 318 000
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 44 227 568 16 511 000 17 634 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3 058 954 4 150 000 1 640 000
Mottatte avdrag på utlån 441 282 650 000 620 000
Sum eksterne finansinntekter 47 727 805 21 311 000 19 894 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 41 253 535 39 624 000 32 463 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 66 107 698 64 349 000 72 222 000
Utlån 866 810 500 000 400 000
Sum eksterne finansutgifter 108 228 043 104 473 000 105 085 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner -60 500 239 -83 162 000 -85 191 000
Motpost avskrivninger 29 146 350 - -
Netto driftsresultat -39 554 943 14 441 000 35 127 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - -
Bruk av disposisjonsfond 36 633 - -
Bruk av bundne fond 5 877 656 5 451 000 1 773 000
Sum bruk av avsetninger 5 914 289 5 451 000 1 773 000
Overført til investeringsregnskapet 167 000 - -
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - 19 872 000 36 880 000
Avsatt til disposisjonsfond - - -
Avsatt til bundne fond 3 072 582 20 000 20 000
Sum avsetninger 3 239 582 19 892 000 36 900 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -36 880 236 - -
Budsjettskjema 2A
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler 64 894 916 85 165 000 82 325 000
Utlån og forskutteringer 29 678 362 82 500 000 75 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 884 613 500 000 800 000
Avdrag på lån 5 412 710 - -
Dekning av tidligere års udekket - - -
Avsetninger 481 504 - -
Årets finansieringsbehov 101 352 104 168 165 000 158 125 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 65 137 924 147 212 000 140 598 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 368 598 150 000 555 000
Tilskudd til investeringer - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 8 877 560 12 803 000 11 643 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 16 301 030 - 4 529 000
Andre inntekter 1 822 379 - -
Sum ekstern finansiering 92 507 491 160 165 000 157 325 000
Overført fra driftsbudsjettet 167 000 - -
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av avsetninger 8 677 613 8 000 000 800 000
Sum finansiering 101 352 104 168 165 000 158 125 000
Udekket/udisponert - - -
Hovedoversikt investeringsbudsjett
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 368 598 150 000 555 000
Andre salgsinntekter 1 822 379 - -
Overføringer med krav til motytelse 10 888 320 - 4 529 000
Kompensasjon for merverdiavgift 8 877 560 12 803 000 11 643 000
Statlige overføringer - - -
Andre overføringer - - -
Renteinntekter og utbytte - - -
Sum inntekter 21 956 857 12 953 000 16 727 000
Utgifter
Lønnsutgifter - - -
Sosiale utgifter - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 52 986 016 72 122 000 70 442 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - -
Overføringer 10 003 000 13 043 000 11 883 000
Renteutgifter og omkostninger 1 905 900 - -
Fordelte utgifter - - -
Sum utgifter 64 894 916 85 165 000 82 325 000
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 5 412 710 - -
Utlån 29 678 362 82 500 000 75 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 884 613 500 000 800 000
Dekning av tidligere års udekket - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond - - -
Avsatt til bundne investeringsfond 481 504 - -
Sum finansieringstransaksjoner 36 457 189 83 000 000 75 800 000
Finansieringsbehov 79 395 247 155 212 000 141 398 000
Dekket slik:
Bruk av lån 65 137 924 147 212 000 140 598 000
Salg av aksjer og andeler - - -
Mottatte avdrag på utlån 5 412 710 - -
Overført fra driftsregnskapet 167 000 - -
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av disposisjonsfond - - -
Bruk av bundne driftsfond - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 8 384 613 8 000 000 800 000
Bruk av bundne investeringsfond 293 000 - -
Sum finansiering 79 395 247 155 212 000 141 398 000
Udekket/udisponert - - -
Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 806 004 368 1 780 518 000 1 865 673 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 21 956 857 12 953 000 16 727 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 118 278 439 168 523 000 160 492 000
Sum anskaffelse av midler 1 946 239 664 1 961 994 000 2 042 892 000
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 785 059 072 1 662 437 000 1 719 939 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 62 989 016 85 165 000 82 325 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 146 109 628 187 473 000 180 885 000
Sum anvendelse av midler 1 994 157 716 1 935 075 000 1 983 149 000
Anskaffelse - anvendelse av midler -47 918 053 26 919 000 59 743 000
Endring i ubrukte lånemidler 70 837 144 - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - -
Endring i arbeidskapital 22 919 091 26 919 000 59 743 000
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 3 554 085 19 892 000 36 900 000
Bruk av avsetninger 14 591 902 13 451 000 2 573 000
Til avsetning senere år 36 880 236 - -
Netto avsetninger -47 918 053 6 441 000 34 327 000
Interne overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 108 421 035 71 637 000 80 433 000
Interne utgifter mv 108 421 035 71 637 000 80 433 000
Netto interne overføringer - - -
Kommunens garantiansvar
Hele 1.000
31. desember 2014 Utløper år
Molde Barnehager BA 5 558
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 2 170 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 667
Sum Husbanken 8 395
Skaret Skisenter SA (1) 5 300 2024
Sekken Museumslag 288
Romsdalsmuseet Eiendom AS 598 2042
Sportsklubben Træff 578
Sportsklubben Rival 569 2021
Sum Sparebank 1 SMN 7 333
Skålahallen BA 654 2023
Sum Sparebanken Møre 654
Molde Hestesportklubb 692 2028
Sum Handelsbanken 692
Tøndergård skole 624 2025
Molde Kino AS 15 480 2036
Akerhallen AS 10 607 2039
Sum KLP Kommunekreditt 26 711
Stiftelsen Romsdalsmuseet 7 740 2042
Tøndergård skole 1 444 2021
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde Int. Jazz F. 32 307 2051
Stiftelsen Molde International Jazz Festival 12 012 2052
Molde Kulturbygg AS 62 808 2050
Sum Kommunalbanken AS 116 311
Totalsum 160 096