Plan og strategier

Befolkningsutvikling og bosetning

Dette kapitlet er ment som en indikasjon på hva som kan forventes av utvikling i de aktuelle aldersgruppene fremover. Prognosen bygger på Statistisk sentralbyrås siste befolkningsfremskriving som ble publisert 17. juni 2014.

SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet som lav, middels og høy vekst. Usikkerheten i prognosen og forskjellene mellom alternativene er små de første årene og store lenger ut i perioden. I dette kapitlet vil prognoser være basert på middels vekst i perioden.

Befolkningsutvikling, med prognose for perioden 2015 - 2035

Hovedtrekkene i utviklingen er:

 • en jevn befolkningsvekst frem til 2035
 • moderat vekst i skole- og barnehagebarn
 • jevnt og stor økning i aldersgruppen 67 – 79 år
 • etter hvert en kraftig økning i aldersgruppen 80 år +
 • andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder går ned

Befolkningsutvikling i Molde kommune i perioden 2005 - 2035

Befolkningsvekst

Per 1. januar 2015 hadde Molde kommune 26.392 innbyggere. Ved middels vekst vil Molde kommune kunne nå målet om 30.000 innbyggere i 2028. Årsveksten vil øke fra omtrent 250 i 2015 til 300 i 2022, for så avta igjen til 200 i 2032. Samlet sett antas befolkningen å øke med 5.400 personer innen 2035.

Alderssammensetning

Dersom det ses på de ulike aldersgruppene som andel av totalbefolkningen ses det at antallet barn i barnehage- og skolealder vil holde seg jevnt i årene fremover eller de vil vokse i takt med resten av befolkningen. Blant de eldre ses et annet bilde. Yngre eldre (67 - 79 år) utgjør i 2015 10,2 pst. av befolkningen mens de i 2024 vil utgjøre 13,0 pst. av befolkningen. De som er 80 år og eldre utgjør i 2015 4,8 pst. av befolkningen. De vil vokse i takt med befolkningen frem til 2024 da de vil øke og utgjøre 7,6 pst. av befolkningen i 2035.

På sikt vil kommunen få en betydelig eldre befolkning. I første omgang vil dette gi et økt press på offentlige trygdeytelser og helsetjenester, men etter hvert øker også behovet for omsorgstjenester av ulik art.Aldersgrupper

Barnehage (0 - 5 år)

Per 1. januar 2015 var det 1.821 barn i barnehagealder i Molde kommune. I perioden 2005 - 2008 var det en nedgang i antall barnehagebarn, men fra 2009 har utviklingen snudd og det har vært vekst i antall barn. I perioden 2015 - 2025 forventes det en årsvekst på 25 barn i barnehagealder frem mot år 2025. Deretter antas veksten å bli negativ frem til 2035.

Skole (6 - 15 år)

Per 1. januar 2015 var det 3.043 barn i skolealder i Molde kommune. Dette er 250 færre barn enn det var i 2005. Fra og med 2015 antas det at denne trenden snur og det blir en økning i årene fremover. Årsveksten fremover antas å ligge på omkring 35 barn. I 2035 forventes det å være 3.760 barn i skolealder, en økning på 720 barn fra 2015.

Befolkningsutvikling aldersgruppe 0 - 15 år

Yrkesaktive (20 - 66 år)

Per 1. januar 2015 var det 16.124 i yrkesaktiv alder mellom 20 og 66 år. Det vil være 17.700 i yrkesaktiv alder i 2035 eller 1.600 flere enn i 2015.

Kommunens skatteinntekter er i stor grad avhengig av veksten i personer i yrkesaktiv alder. Antall personer i yrkesaktiv alder som andel av totalbefolkningen vil derfor gi et mål på evnen til å finansiere tjenestetilbudet. I 2005 var 60,3 pst. av befolkningen i yrkesaktiv alder. I 2015 er andelen økt til 61,1 pst. men det forventes at andelen vil bli redusert til 56,3 pst. i 2035. Dersom kommunen skal opprettholde tjenestetilbudet på samme nivå som i dag, og dette betales av skatteøkninger, vil det gi et vesentlig større skattetrykk per person i yrkesaktiv alder de neste 20 år.

Befolkningsutvikling yrkesaktive, aldergruppe 20 - 66 år

Yrkesaktive i pst. av befolkningen

Yngre eldre (67 - 79 år)

Per 1. januar 2015 var det 2.695 personer mellom 67 og 79 år i Molde kommune. Det har vært en sterk økning de siste år og trenden vil fortsette. Dette er de store fødselskullene etter krigen som har kommet for fullt. I perioden 2015 - 2025 antas årsveksten å ligge rundt 120. Deretter vil årsveksten gå ned til omtrent 25. I 2035 forventes det å være 4.100 yngre eldre, en økning på 1.400 fra 2015.

Eldre (80 år +)

Per 1. januar 2015 var det 1.274 over 80 år i Molde kommune. Årsveksten de siste 10 år har ligget rundt 10 personer, og antas å ligge på samme nivå frem til 2023. Fra og med 2024 vil det komme et trendskifte der årsveksten vil øke til omtrent 85 personer. Innen 2035 vil gruppen øke til 2.400 personer eller en økning på nesten 90,0 pst. på 20 år.

Befolkningsutvikling aldersgruppe 67 og oppover

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen som samfunnsutvikler

Molde kommune skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen

 • Utvikling av infrastruktur og samferdsel skal komme hele regionen til gode.
 • Det må utvikles et godt kollektivtilbud i kommunen og i regionen.
 • Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles.
 • Ved en eventuell sammenslåing av kommuner i regionen, skal kommunen medvirke positivt til dette.
 • Spesialisthelsetjenesten i regionen skal styrkes ved at det blir bygget nytt sykehus i Molde.
 • Det skal fra kommunens side medvirkes til at det utvikles en felles planstrategi i regionen.

Kommunen som tjenesteleverandør

Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere

 • Grunnskolen i Molde skal være blant de 10 beste i landet.
 • Det skal være tilbud om barnehageplass til alle som har behov.
 • Hjemmetjenester og heldøgns omsorgstjenester skal være tilgjengelig når behov oppstår.
 • God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.
 • Det skal være god sammenheng i utdanningsløpet fra barnehage, til grunnskole og til videregående skole.
 • Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.

Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør

 • All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.
 • Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.
 • Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.
 • Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og brukertrygg tjenesteleveranse.

Kommunen som arbeidsgiver

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver

 • Sykefraværet skal ligge under gjennomsnittet for kommunegruppen.
 • Ansatte skal stimuleres til å stå i arbeid utover tidspunktet for mulig pensjonering.
 • Det skal være høy jobbtilfredshet og trivsel på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver skal gi klare forventninger til den enkeltes arbeidsinnsats og deltakelse i kommunens arbeidsmiljø.
 • Kommunen skal rekruttere og beholde arbeidstakere med høy utdanning og god kompetanse tilpasset kommunens behov.
 • Kommunen skal fjerne uønsket deltid.

Kommunens økonomi og organisasjon

Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet

 • Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen.

Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon

 • Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeid i tråd med ROSE-filosofien.
 • Organisasjonen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.
 • Åpenhet og god kommunikasjon skal prege all kommunal virksomhet.

Et godt kvalitets- og styringssystem er med på å sikre at overordnede mål og planer iverksettes, rapporteres og følges opp.

Oppfølging samfunnsdel

Kommunen som samfunnsutvikler

Det blir arbeidet med en rekke tiltak for å bedre infrastruktur og samferdsel i regionen. I 2016 vil følgende tiltak bli startet opp eller gjennomført.

 • Reguleringsplan for Vik-Julbøen gjennomført.
 • Kommunedelplan Julbøen-Molde startet opp.
 • Reguleringsplan Bolsønes-Fuglset vedtatt.
 • Reguleringsplan Lønset-Hjelset vedtatt.
 • Helhetlig ny E39 gjennom kommunen spilt inn til NTP-arbeidet. Bypakke Molde er spilt inn i forslaget til NTP.

Kommunedelplan Strande – Aukra grense vil ble vedtatt i 2016. Planen som ser fem tidligere planer under ett, er et strategisk dokument for utnytting av arealet i planområdet til ulike tilbud i kommunen. Planforslaget skisserer areal for nok boliger frem mot 2040, videre er det i forslaget lagt vekt på å skape et aktivt sentrumsmiljø.

Styrking av kollektivtilbudet inngår i vedtatt Bypakke Molde. I 2016 vil hva som inngår i et godt kollektivtilbud i kommunen og regionen bli konkretisert.

Interkommunalt samarbeid vil bli gjennomført på flere områder i 2016. Det er allerede nærmere 60 interkommunale samarbeidsavtaler som Molde kommune er en del av. Flere nye kommer til i 2016. På planfronten vil interkommunal sjøplan for fem samarbeidskommuner bli vedtatt. Ellers vil det interkommunale samarbeidet utvikles gjennom arbeidet i ROR og statlige prosjekter som Byregionprogrammet.

Molde kommune er positiv til en sammenslåing av kommuner. Kommunestyret har vedtatt sine prioriterte alternativ. Det skal gjennomføres forhandlinger mellom kommunene. Molde kommunestyre skal innen 30. juni 2016 vedta sitt alternativ til ny kommunestruktur.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok i 2014 at nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset. Kommunen vil bidra aktivt til at det nye sykehuset kan bygges så snart som mulig. I 2016 vil ny kommunedelplan for Hjelset bli vedtatt. Kommunedelplanen gir grunnlag for å utarbeide reguleringsplan for det nye sykehuset. Byggestart for sykehuset er skissert i 2018 med ferdigstillelse i 2022.

Beredskapsarbeidet er styrket gjennom utarbeiding av overordna ROS-analyse i 2014. I 2015 vil overordna styringsdokument for beredskapsarbeidet bli vedtatt. I 2016 må det utarbeides beredskapsplaner på tjenestenivå. Videre skal det gjennomføres øvelser i hvordan kommunen takler krisesituasjoner.

Kommunen som tjenesteleverandør

Det skal gjennomføres strukturvurdering for skolesektoren. Videre skal det utvikles et system for evaluering av måloppnåelse for skoleområdet.

Molde kommune gir i dag tilbud til de fleste som ønsker barnehageplass, også de som ikke har rett til det. I 2016 vil det bli utarbeidet en ny strategisk plan for barnehagetilbudet i kommunen. Her vil både organisering, dimensjonering, lokalisering, tildeling av plasser være viktige tema.

Kommunestyret vedtok i 2013 ny plan for helse- og omsorgstjenestene. Planen med tittelen «Lengst mulig i eget hjem» forutsetter en styrking av tilbudet til hjemmetjeneste og heldøgns omsorgstjenester. Det siste vil ta noe tid å få på plass. I 2016 skal det utarbeides planer for hvordan styrkingen bør gjennomføres.

Det skal i 2016 gjennomføres minst to brukerundersøkelser som gir kommunen tilbakemelding på sine tjenester.

Det er fokus på forebyggende arbeid og koordinerte tilbud for barn og unge i kommunen. I 2016 skal folkehelsekoordinatoren være en aktiv bidragsyter i alt planarbeid. Handlingsplan for barn og unge vil bli vedtatt i 2016 og vil gi kommunen tiltak for hvordan tjenestene kan utvikles på best måte.

Lean som arbeidsmetode skal videreutvikles i 2016. Vurdering av arbeidsprosesser skal gjennomføres innenfor alle områder. Bruk av digitale løsninger skal økes i 2016 gjennom flere selvbetjenings løsninger på nettet.

Private tjenesteleverandører inngår i dag i kommunens tilbud. I den nye strategiske barnehageplanen vil de private tilbyderne bli vurdert i forhold til kommunenale tilbud.

Kommunens kvalitets- og styringssystem skal utvikles med nye indikatorer som viser sammenhengen mellom ressursbruk og tjenestekvalitet.

Kommunen som arbeidsgiver

Sykefraværet i Molde kommune har siden 2013 vært lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Men fremdeles er sykefraværet over målsettingen på 6,0 pst. Det vil bli arbeidet videre med å redusere sykefraværet i 2016.

Det vil bli gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016. Resultatene vil bli evaluert og tiltak for å fremme økt jobbtilfredshet og et godt arbeidsmiljø vil bli vurdert og iverksatt.

Lederutviklingsprogrammet «ledelse av prosesser» vil fortsette i 2016. Det vil også bli trappet opp med et nytt trinn. Det vil i forkant av opptrappingen bli gjennomført en evaluering for å vurdere nytten av programmet og eventuelle justeringer inn mot nye kull og det nye trinnet i programmet.

Strategisk kompetanseplanlegging skal bidra til at medarbeidere og ledere har riktig kompetanse knyttet til de oppgaver som skal utføres. Det vil være et særlig fokus på digital kompetanse fremover, i tråd med den digitale satsingen i kommunen.

Kommunens økonomi og organisasjon

Den økonomiske situasjonen i Molde kommune er fremdeles svært stram og presset. Det vil derfor være et ekstra fokus på økonomistyring og rapportering også i 2016. Det vil bli utarbeidet økonomirapport annenhver måned. I tillegg vil lønnsrapport innenfor pleie- og omsorgsområdet og rapport på antall liggedøgn bli utarbeidet månedlig.

Med tanke på åpenhet og god kommunikasjon i kommunen vil det i 2016 bli utarbeidet en felles mal for klart og godt språk i kommunen. Videre vil bruken av hjemmesiden til å informere og kommunisere med innbyggerne i kommunen, bli videreutviklet. Økt selvbetjening er et mål i denne sammenhengen.

Satsingsområder 2016

Lean

Fra sentralt hold er det forventninger til at kommunesektoren skal effektivisere sin drift og tjenesteproduksjon og at dette er en forutsetning for å skape økonomisk handlingsrom til lokale prioriteringer. Molde kommune har gjennom innføring av Lean satt arbeidet med effektivisering og optimalisering i system.

Lean er ikke noe som skal utføres i tillegg til fag- og kjerneoppgaver. Det er en måte å løse oppgavene på gjennom ulike verktøy og metoder. Utgangspunktet i Lean er at alt kommunen utfører må være forankret i et behov hos kommunens innbyggere. Det vil si at det har en nytteverdi for innbyggerne i kommunen.Videre skal Lean gjennom involvering av medarbeidere og ved å tenke helhetlig bidra til at kommunen anvender sine menneskelige og økonomiske ressurser på en effektiv og optimale måte. Dette skal gi gode og riktige tjenester til våre innbyggere. Lean samsvarer dermed svært godt med Molde kommunes ROSE-filosofi som står for Respekt, Omsorg og Samarbeid som samlet skal gi Effektivitet.

I 2016 vil det være et mål å få fullt ut innarbeidet en forbedringskultur i hele organisasjonen, i tråd med ROSE-filosofien, gjennom de prinsipper og arbeidsmetoder som ligger i Lean. Dette forventes å styrke organisasjonens evne til måloppnåelse. Molde kommune skal gjøre utvikling og forbedring til en integrert del av den daglige driften.

Molde kommunes forbedringskultur vil ha fokus på følgende:

Alle medarbeidere

 • Kjenner og forstår enhetens mål.
 • Anvender Lean arbeidsmåter og tankesett i all oppgaveløsing.
 • Har respekt for mennesker og ressurser.
 • Opptrer i tråd med Molde kommune sitt verdigrunnlag, ROSE-filosofien.
 • Har myndighet, mulighet og ansvar for å løse utfordringene der de oppstår.

Ledere

 • Synliggjør mål både for organisasjonen og den enkelte medarbeider.
 • Tilrettelegger for, og etterspør, systematisk forbedringsarbeid.
 • Myndiggjør sine medarbeidere gjennom åpenhet, involvering og tillit.
 • Skaper gode kanaler for å håndtere utfordringene som ikke kan løses der de oppstår.
 • Deler erfaringer og beste praksis fra egen enhet med andre ledere.
 • Er bindeledd mellom overordnede strategier og utøvende medarbeidere.

Innføringen av Lean har nå kommet så langt i Molde kommune at det i 2016 forventes å gi en gevinst. En gevinst kan både være redusert ressursbruk og bedre kvalitet på tjenestene. Det betyr at ikke alle gevinstene kan realiseres i form av redusert ressursbruk. Kvalitet på tjenestene vil være basert på tjenestemottakernes nytte ut fra deres behov. Dermed kan økt kvalitet skyldes endret omfang, men også endret type tjeneste. Hvordan en gevinst skal defineres kan tolkes ulikt. Personal- og organisasjonsavdelingen vil derfor ha en sentral rolle i arbeidet med å få på plass en felles definisjon av gevinster. Videre vil avdelingen ha ansvar for å samkjøre en felles rapportering som synliggjør gevinster og hvordan disse gevinstene er realisert i 2016.