Molde voksenopplæringssenter

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 8 657 8 561 8 544 8 544 9 244
Driftsinntekter -23 904
Driftsutgifter 32 561 8 561 8 544 8 544 9 244
Lønns- og prisvekst 73 152
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -40
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 150
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 8 5
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 65 37
Andre rammeendringer -169 -169 700 -700
Logoped 50 pst. til helsetjenesten -169 -169
Tilskudd norskopplæring 700 -700
Utgående 8 561 8 544 8 544 9 244 8 544

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Molde voksenopplæringssenter har i oppgave å drive all kommunal voksenopplæring etter opplæringslovens § 4A.1-2 og introduksjonsloven. Dette innebærer grunnskoleopplæring, spesialundervisning på grunnskolens område og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er inngått egen samarbeidsavtale med Aukra kommune om opplæring på disse områdene. Senteret selger også tjenester til andre kommuner, i tillegg til internt og eksternt salg på områder der senteret har kompetanse. Senteret er en regional aktør og bidrar til utvikling av målretta opplæring for voksne i regionen. Molde voksenopplæringssenter har ca. 400 elever.

Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har etter søknad rett til slik opplæring jf. opplæringsloven. Opplæring kan gis på ulike måter: eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Det er de fagene som er nødvendig for å få vitnemål og rett til inntak i videregående opplæring. Også grunnskoleopplæring som ikke er eksamensretta, og omfatter opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regneferdigheter og digitale ferdigheter gis av senteret. Slik opplæring er svært viktig for at voksne med svake ferdigheter eller lite skolegang, skal ha muligheter til å lykkes i videre skolegang eller arbeid. Det er en kritisk suksessfaktor for å hindre frafall fra videregående skole og for å gjøre inngangen til arbeidslivet lettere, men også for å kunne stå i den jobben en har. Dette er fra myndighetenes side definert som et satsingsområde innen voksnes læring.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringa. Opplæring kan også gis for å opprettholde de grunnleggende ferdigheter som trenges for å kunne fungere i samfunnsliv og dagligliv. Dette inkluderer kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål (ADL). Når grunnleggende kommunikasjonsferdigheter er redusert etter sjukdom, skade eller ulykke, kan slik opplæring gis. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en forutsetning for å få vedtak om spesialundervisning.

Toårig introduksjonsprogram (jf. introduksjonsloven)

Dette er heldags- og helårsopplæring og kvalifisering av flyktninger i kommunen. Enheten har avtale med flyktningtjenesten i Molde om gjennomføring av programmet. Annen opplæring tilbys ved behov.

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Molde voksenopplæringssenter skal gi norskopplæring til alle innvandrere som er bosatt i kommunen. Personer med rett og plikt til gratis opplæring skal ha tilbud om opplæring innen tidsfristen som er satt i lov og forskrift. I tillegg selger Molde voksenopplæringssenter norskkurs til privatpersoner og bedrifter. Kurs tilbys både på dag-, ettermiddag- og kveldstid.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Molde voksenopplæringssenter har fått trekk i rammen flere år på rad, samlet ca. 1,5 mill. kroner siden 2009. Samtidig har oppgavene til senteret økt. Dette gjelder særlig innenfor opplæring og kvalifisering av bosatte flyktninger. Det er fattet vedtak om å øke mottak av flyktninger fremover. Økt bosetting, inkludert familiegjenforeninger, gjør at antall personer med vedtak om toårig introduksjonsprogram er stadig økende. Dette medfører at senteret må tilby tjenester til stadig flere personer.

Etter at asylmottaket ble nedlagt i 2014, er statstilskuddet til norskopplæring av nylig bosatte flyktninger blitt svekket for Molde kommune. Dette har sammenheng med at norsktilskuddet blir utbetalt fra den dato personen har fått flyktningstatus. Blir personene sittende lenge i asylmottak før de blir bosatt i en kommune, vil tilskuddet til bostedskommunen bli avkortet. Dette har medført at senteret har strammet inn både i grunnskoleopplæring, spesialundervisning og i kvalifisering av flyktninger. Innstrammingen i spesialundervisning medfører at personer, som tidligere med en del opplæring kunne mestre egen hverdag, nå vil kunne ha større hjelpebehov i dagliglivet. Store klasser i norskopplæringen, med personer som har svært ulike læreforutsetninger, gir dårligere oppfølging av den enkelte.

For bosatte flyktninger er god og målretta opplæring i det toårige introduksjonsprogrammet, inkludert grunnskoleopplæring, helt avgjørende for å gi den enkelte de riktige kvalifikasjonene og slik lykkes i rask overgang til utdanning eller arbeid. Innstramming kan medføre lavere deltakelse i utdanning og arbeidsliv for denne gruppa, som igjen kan gi økte utgifter til livsopphold over tid.

Fremtidige utfordringer

Grunnskole

Senteret har i en årrekke gitt et ettårig grunnskoletilbud til unge innvandrere som mangler grunnskole. En hel del nyankomne innvandrere har ikke fullført grunnskole. Senteret har derfor utvidet grunnskoletilbudet fra 2014 til et toårig komprimert skoleløp. Dette krever økte ressurser og kompetansebygging i åra fremover, men er en helt nødvendig satsing. Spesielt trengs en satsing på unge, voksne flyktninger, for at de skal komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Grunnleggende ferdigheter

Myndighetene har definert slik opplæring som satsingsområde innen voksnes læring, og øver press på kommunene for å gjøre opplæringstilbudet innen grunnleggende ferdigheter mer tilgjengelig for innbyggerne. Skal dette tilbudet styrkes, må ressurser prioriteres over tid.

Spesialundervisning

Senteret har hatt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et av sine satsingsområder. Dette retter seg mot personer som på grunn av sykdom eller skade har rett til opplæring innenfor dette fagområdet. Gjennom arbeid i fylkesnettverket for voksenopplæring, viser det seg at kompetanse og det tilbudet som gis denne gruppa er svært varierende i regionen. Det er tilfeldig hvem som kjenner til opplæringstilbudet og etterspør det. Senteret jobber for å etablere samarbeidsstrukturer innad i egen kommune og i regionen for at dette tilbudet skal være mer kjent og tilgjengelig for de som måtte ha behov for det. Skal det lykkes, må det over tid settes av ressurser til dette.

Nasjonale prøver og eksamener

Krav om obligatoriske digitale norskprøver for alle voksne innvandrere krever større investeringer i IKT-utstyr, både for å kunne gi nødvendig opplæring og for å avvikle eksamen.

Lokaler

Skal senteret fremover være i stand til å gi god og effektiv opplæring, må senteret ha gode lokaler. I løpet av de 5 – 6 årene som har gått etter at senteret ble samlet under ett tak, har oppgaver og deltakere i introduksjonsprogrammet økt jevnt. Slik senterets lokaler er per i dag, med små og lite tilpassede undervisningsrom, er det vanskelig å drive effektivt, samt øke samarbeidet med andre omkringliggende kommuner

Økonomi

Økt tilstrømming av flyktninger til kommunen de neste årene, vil øke viktigheten av å lykkes med kvalifiseringsarbeidet. Dette vil utfordre enhetens kapasitet. Satsing på solid kvalifisering av innvandrere, og riktig spesialpedagogisk opplæring til personer med slike behov, vil redusere bruk av andre kommunale tjenester og kunne redusere kommunens fremtidige utgifter.