Fellesområdet skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 8 292 7 593 8 787 8 549 8 549
Driftsinntekter -22 205
Driftsutgifter 30 497 7 593 8 787 8 549 8 549
Lønns- og prisvekst 18 277
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -441
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 708
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 18 10
Andre rammeendringer 0 -406 -238
Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, eventuelt alternativ organisering, mer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole. -200
Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell (red. 3,0 pst.) for avgrenset periode 50
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økt lærertetthet 1 104
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - øremerket tilskudd økt lærertetthet -1 104
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -119
Statsbudsjett 2016 - korrigering nye elever i statlige og private skoler -507 -761
Statsbudsjett 2016 - ny naturfagstime 370 523
Internt på fagområde -717 1 323
Korreksjon av omfordeling skole 2014/2015 til Kleive oppvekstsenter -467
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 687 986
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 -250 -350
Kompensasjon økt barnetall SFO Kviltorp skole -400 400
Kompensasjon ekstraressurs vår 2015 Kvam skole -45 45
Ekstrautfordringer høst 2015 -242 242
Utgående 7 593 8 787 8 549 8 549 8 549