Kleive oppvekstsenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 9 719 10 468 10 817 10 817 10 817
Driftsinntekter -2 250
Driftsutgifter 11 969 10 468 10 817 10 817 10 817
Lønns- og prisvekst 115 47
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -26
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 9
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 26 16
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 89 48
Andre rammeendringer -121 -101
Funksjonshemmede barn vår 2015 - barnehage 52 -52
Renhold til Molde Eiendom KF -217
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 12
Funksjonshemmede barn høst 2015 32 -32
Økning makspris (statsbudsjett 2016) til barnehageområdet -17
Internt på fagområde 755 403
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 288 403
Korreksjon av omfordeling skole 2014/2015 fra fellesområde skole 467
Utgående 10 468 10 817 10 817 10 817 10 817