Skoleområdet

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2018 (samlet for skolene inkludert fellesområdet)

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2018 (samlet for skolene inkludert fellesområdet)
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 242 354 244 853 246 086 245 848 245 848
Driftsinntekter -39 999
Driftsutgifter 282 353 244 853 246 086 245 848 245 848
Lønns- og prisvekst 2 618 1 742
Lokale forahandliger kap. 4 - 2014 26
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -665
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 930
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 234 137
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 2 358 1 340
Andre rammeendringer -119 -509 -238
Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, eventuelt alternativ organisering, mer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole. -200
Funksjonshemmede barn vår 2015 - barnehage 52 -52
Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell (red. 3,0 pst.) for avgrenset periode 50
Renhold til Molde Eiendom KF -217
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økt lærertetthet 1 104
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - øremerket tilskudd økt lærertetthet -1 104
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 14
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -119
Statsbudsjett 2016 - korrigering nye elever i statlige og private skoler -507 -761
Statsbudsjett 2016 - ny naturfagstime 370 523
Funksjonshemmede barn høst 2015 32 -32
Økning makspris (statsbudsjett 2016) til barnehageområdet -19
Totalsum 244 853 246 086 245 848 245 848 245 848

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene for 2016 - 2019

Skoleområdet

Skoleområdet i Molde kommune består av

  • 7 barneskoler
  • 2 ungdomsskoler
  • 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler
  • Molde voksenopplæringssenter

Grunnskole

I grunnskolen i Molde 2016 er det om lag 236 pedagogårsverk. I tillegg er 18,9 årsverk knyttet opp til administrative og pedagogiske lederoppgaver.

Fagseksjon

Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i samhandling med Molde voksenopplæringssenter. Seksjonen har et særlig ansvar for oppfølging og videreutvikling av læringsarbeidet ved skolene. Videre kommer rapportering og koordinering av overordnet planlegging og ressursdisponering på området.

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for Cap Clara, en alternativ opplæringsarena for elever på ungdomstrinnet.

Leksehjelp

Tilbudet om leksehjelp for 1. – 4. trinn ble iverksatt fra august 2010. Per 1. oktober 2015 deltar 542 elever i ordningen, hovedsakelig fra 2. og 3. trinn. Her blir det justeringer fremover i samsvar med endringer i opplæringsloven.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen i og utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. Totalt er 886 elever med i ordningen høsten 2015.

Sentrale måltall

Antall barn og årsverk per 1. oktober 2015

Antall barn og årsverk per 1. oktober 2015
Grunnskole SFO
Elever per trinn Årsverk antall barn
1. - 4. 5. - 7. 8. - 10. totalt lærer assistent
Vågsetra barne- og ungdomsskole 92 85 84 261 19,5 2,2 54
Bekkevoll ungdomsskole 421 421 37,8 3,7
Bergmo ungdomsskole 309 309 24,7 2,2
Bolsøya skole 39 32 71 6,2 1,1 29
Kleive oppvekstsenter 41 26 67 5,0 1,2 32
Kvam skole 86 78 164 10,9 1,0 71
Kviltorp skole 255 173 428 28,0 5,9 187
Langmyra skole 252 203 455 33,6 4,9 176
Nordbyen skole 165 121 286 22,7 2,8 122
Sekken oppvekstsenter 10 7 7 24 3,3 5
Sellanrå skole 176 158 334 26,4 3,5 151
Skjevik barne- og ungdomsskole 73 46 88 207 18,4 2,3 59
Totalt 1189 929 909 3027 236,5 30,8 886
I tillegg har kommunen 18 elever ved Tøndergård skole.
Fra 2015 inneholder GSI ikke lenger opplysninger om antall assistenter i SFO

Nøkkeltall KOSTRA

Nøkkeltall KOSTRA
Molde Kommune-gruppe 13 Landet uten Oslo
2 012 2 013 2 014
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,3 9,2 9,0 7,6 8,1
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 98,4 100 95,0 92,5 91,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 4. årstrinn 13,8 14,6 14,7 14,6 13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. - 7. årstrinn 13,7 13,4 13,8 14,1 13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. - 10. årstrinn 17,1 17,5 16,1 15,2 14,3
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 99,4 98,8 99,4 98,2 98,1

Generelle undervisningsutgifter - indikatorer fra KOSTRA 2014

Generelle undervisningsutgifter - indikatorer fra KOSTRA 2014
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6 - 15 år 91 190 92 919 100 946
Spesifisert per funksjon:
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6 - 15 år 72 767 75 607 81 129
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6 - 9 år 4 098 3 113 4 028
Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innbygger 6 - 15 år 15 691 14 677 16 195
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6 - 15 år 1 174 1 379 2 016
Konserntall for Molde kommune er her korrigert slik at kun kommunens egenandel til Tøndergård skole er med.

KOSTRA-tallene viser at Molde kommune nå ligger litt over kommunegruppe 13 når det gjelder samlede netto driftsutgifter til grunnskolesektoren. Spesifisering av tallene viser at Molde kommune bruker kr. 474,- mindre per 6 - 15 åring til undervisning enn kommunegruppe 13. Tilsvarende har Molde kommune lavere utgifter til skoleskyss. Samtidig bruker Molde kommune mer på SFO og til skolelokaler. På SFO ligger Molde kommune også over landsgjennomsnittet. KOSTRA viser at Molde kommune, til forskjell fra sammenlignbare kommuner, har en høyere andel av innbyggerne i aldersgruppen som benytter SFO, samtidig som det er færre brukere med full plass. De siste års investeringer i skolelokaler har medført at Molde kommunes utgifter til skolelokaler har ligget over både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo tidligere år. Avstanden til kommunegruppe 13 er nå i ferd med å avta, mens landet uten Oslo nå ligger over Molde kommune.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene for 2016 - 2018

Basis og spesialundervisningsressurs

Ulike indikatorer fra KOSTRA og Grunnskolens informasjonssystem(GSI) viser at Molde kommune har en effektiv ressursbruk på skoleområdet.

Antall elever i grunnskolen i Molde kommune har vært synkende fra 2009 og frem til 2013. Dagens prognoser viser nå at denne utviklingen har stoppet opp, og elevtallet vil stige frem mot 2025.

Skoleåret 2015/2016 har Molde kommune et elevtall på 3.027 elever, 42 flere elever enn forrige skoleår. Skolene har totalt 139 klasser, som er en økning på 3 klasser fra skoleåret 2014/2015. I tillegg kommer 18 elever ved Tøndergård skole og ressurssenter og 15 fosterhjemsplasserte elever i andre kommune. Samlet har Molde kommune økonomisk ansvar for 3.045 grunnskoleelever. I tillegg har kommunen økonomisk ansvar, etter gjeldende regelverk, for elever med spesielle behov og skoleskyss ved Molde friskole.

Kartlegging av behov for spesialundervisning våren 2015 viste et tilnærmet like stort behov for spesialundervisningstimer som de siste årene. Skoleområdet registrerer likevel en positiv tendens ved at færre elever får vedtak om spesialundervisning. Det mest utfordrende for oppfølging av elever med ulike spesielle utfordringer, er avviket mellom skissert behov for assistentressurs og tildelt ramme. Samlet sett er dette avviket på ca. 15 årsverk.

Grafen under viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning (G2) ved 1.-10. trinn har gått ned fra 2013 til 2014. I tilsvarende periode har kommunegruppe13 (KG 13) hatt tilnærmet stabil gruppestørrelse. Lærertettheten i ordinær undervisning er lavere i Molde kommune enn i sammenlignbare kommuner, det vil si at det er flere elever per lærer. Men i løpet av 2014 har det vært en positiv utvikling på ungdomstrinnet. Det er også positivt at timetallet til spesialundervisning, regnet av samlet timetall, er redusert med 0,8 pst. i 2014 til 19,2 pst.

Antall elever per lærer

Gruppestørrelse (G2) 1. - 10. trinn

Gruppestørrelse i ordinær undervisning (G2) er antall elevtimer delt på antall undervisningstimer der alle spesialpedagogiske- og norsk 2 timer er tatt ut.

Den positive utviklingen i gruppestørrelse som er registrert i forrige skoleår, kan bli reversert gjennom iverksatte tiltak i skoleåret 2015/2016.

Flere tiltak er gjennomført for å redusere utgiftene samtidig som nye tiltak og utvikling av tilbud er iverksatt. Dette utfordrer kvaliteten på opplæringstilbudet ved skolene.

Skoleområdet skal følge opp flere nasjonale og lokale prioriteringer i grunnopplæringen i kommende periode. Det mest omfattende utviklingsarbeidet som er under gjennomføring, er praksisutvikling i samsvar med prinsipp og føringer i kommunens plan «Plass for alle».

Videre er ungdomstrinnet inne i et viktig nasjonalt utviklingsarbeid, «Ungdomstrinn i utvikling». Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Volda har det faglige oppfølgingsansvaret. Satsingen er kommune- og skolebasert, slik at det vesentligste arbeidet skal gjennomføres i egen regi, men under veiledning av eksternt fagmiljø.

Molde kommune er også inne i et toårig nasjonalt prosjekt sammen med 37 andre kommuner, «lærerspesialistordningen». Målsetting for prosjektet er utvikling av alternative karriereveier for dyktige lærere og bidra til faglig og organisatorisk styrking av skolen.

Videre er skoleområdet engasjert i samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Forklaring og konsekvens av endring

Elevresultater på ulike områder kan indikere at kvaliteten i opplæringstilbudet ved skolene er utfordret. Nasjonale prøver på 5. trinn viser at de kommunale målene i lesing og engelsk ikke nås. For mange elever presterer på mestringsnivå 1 og for få på mestringsnivå 3. I matematikk nås de lokale målene og elevene presterer på regionalt og nasjonalt nivå. For 8. trinn nås ikke de kommunale målene i lesing og regning. De nasjonale prøvene er en indikator på skolens kvalitet, selv om de prøver bare en liten del av skolens virksomhet.

Når det gjelder karakternivå holdt opp mot de kommunale målene, vises det at elevene greier seg brukbart i engelsk. I matematikk ligger elevene fortsatt godt under de kommunale målene. Resultatene har variert lite over tid. Mest utfordrende er situasjonen i norskfaget, der vises det en negativ utvikling. Dette er bekymringsfullt, men skolene er inne i gode endrings- og utviklingsprosesser, både faglig og organisatorisk, som kan bidra til å snu utviklingen. Det blir viktig i kommunens arbeid fremover å ha fokus på alle de tre sentrale områdene i kvalitetsplanen: struktur-, prosess- og resultatkvalitet.

Fremtidige utfordringer

Finansiering av innføringsklassene

Per 1. oktober 2015 er det 155 elever i grunnskolen som har enkeltvedtak om grunnleggende norsk. Dette er en liten nedgang fra forrige år. Hovedårsaken til nedgangen er nok nedlegging av asylmottaket i kommunen.

Gjennom vedtak i kommunestyret 13. november 2014, ble innføringsklassetilbudet utvidet. Elever ved 1. og 2. trinn er nå i målgruppen, og medfører at samlet elevtall i innføringsklassene har økt. Den økonomiske rammen ble ikke justert i samsvar med utvidelsen av antall elever i tilbudet. Økningen utgjør ca. 0,8 mill. kroner i inneværende år, og belaster fellesområdets midler til oppfølging av andre tiltak. Vedtak om økt bosetting av flyktninger i 2016 kan medføre flere elever i innføringsklassene neste år. Videre har skoleområdet registrerer spørsmål om utviding av dagens tilbud, mot mer vekt på morsmålsopplæring og to-språklig fagopplæring. De siste årene har Molde kommune vektlagt grunnleggende norsk gjennom etablering av tre innføringsklasser. Viser i denne sammenheng til St. meld.nr.16 (2006 - 2007) side 84:

«Særskilt norskopplæring skal være det fremste virkemidlet for elever som ikke kan følge undervisningen gitt på norsk. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring skal være sekundære hjelpemidler i norskopplæringen.»

Ved økt bosetting kan det bli nødvendig med en strengere vurdering og prioritering av hvem som skal få tilbud i innføringsklassene. Spørsmål rundt tilbud om morsmål og to-språklig fagopplæring må også vurderes. Trolig må flyktninger med kulturbakgrunn utenfor Europa prioriteres i innføringstilbudet. Dette vil utfordre kapasiteten for grunnleggende norskundervisning i den ordinære opplæringen.

Nye kompetansekrav for undervisning i basisfag

15. juni 2015 vedtok Stortinget endring av opplæringsloven § 10.2. med virkning fra 1. august samme år. For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må undervisningspersonell ha 30 studiepoeng, som er relevante for det aktuelle fag. På ungdomstrinnet er tilsvarende krav 60 studiepoeng. Kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. Det er skoleeier som har ansvaret for at kompetansekravene er oppfylt.

Skoleeier har ansvaret for å vurdere hva slags utdanning som kan sies å være relevant for å undervise i det aktuelle faget på det aktuelle trinnet. Det er mulig å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag, dersom skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget.

Spesialundervisning i grunnskole

Kommunen har de siste årene hatt spesielt store utfordringer med oppfølging av spesialundervisningsfeltet. Høsten 2013 hadde 9,3 pst. av kommunens elever vedtak om spesialundervisning. I 2014 var tallet 9,0 pst. og 8,6 pst. når elever fra andre kommuner ved Tøndergård skole og ressurssenter var tatt ut. Foreløpige GSI-tall for 2015 viser at 8,0 pst. av kommunes elever har vedtak om spesialundervisning. Det synes som om antall elever med slikt vedtak er i ferd med å stabilisere seg. På ungdomstrinnet er det fortsatt en høg andel vedtak, men det er en nedgang fra 2014 til 2015. Målet er videreutvikling av pedagogisk praksis, med kvalitativt bedre opplæring for elevene som resultat.

Læremidler/IKT

Pedagogisk bruk av IKT er det sentrale målet med IKT i opplæringen. IKT er en av de grunnleggende ferdighetene som inngår i alle fag. Det er et stort behov for å skifte ut og oppdatere antall PC-er og nettbrett til elevene. Strategiplanen setter et klart mål for PC-tetthet i grunnskolen. Dette utløser et betydelig finansieringsbehov. Nytt skoleadministrativt system implementeres i løpet av høsten 2015. Systemet åpner for en bedre oppfølging og tettere integrasjon mellom ulike fagsystem. Det blir viktig å få gjennomført en målrettet opplæring for aktuelle målgrupper slik at systemets kapasitet kan utnyttes.

De senere årene har det kommet reviderte læreplaner i fagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Dette er sentrale, gjennomgående fag, hvor det er spesielt viktig at skolene har oppdaterte læremidler. Stramme driftsrammer på skoleområdet har vanskeliggjort nødvending innkjøp, og skolene får ikke fornyet nødvendige læremidler.

Skolesvømming, ny modell for hele kommunen

Høsten 2014 ble det iverksatt en ny modell med periodeundervisning høst og vår. Første skoleår med ny modell er nå gjennomført, med en kostnad på ca. 0,45 mill. kroner. Dette er noe mer enn stipulert. Revidert læreplan i kroppsøving, med økte krav til måloppnåelse, er iverksatt fra høsten 2015. Avsatt ramme gir ikke mulighet for utviding av tilbudet, og nye målkrav i læreplanen blir utfordrende å arbeide mot.

Leirskole

Bortfall av leirskoletilbudet var ett av innsparingstiltakene i økonomiplanperioden 2013 - 2016. Tiltaket utgjorde totalt 0,6 mill. kroner, fordelt med 0,2 mill. kroner per år fra 2014. I kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2013 ble leirskole styrket i budsjettåret 2014 med 0,2 mill. kroner, men styrkingen ble ikke videreført ut økonomiplanperioden. Skoleområdet viderefører leirskoletilbudet, noe som fordrer omdisponeringer i skoleområdets samlede ramme.

Læringsmiljø

Skolene registrer at flere elever har psykiske utfordringer, noe som påvirker både læringsresultat, læringsmiljø og den enkelte elevs helse. Dette er en utvikling som har blitt forsterket de senere årene. Flere mener at økende prestasjonspress og kropp- og utseendepress er et resultat av verdier og forventninger, som elevene opplever både i og utenfor skolen. Langt flere jenter enn gutter opplever dette som vanskelig. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom prestasjonspress og mental helse.

Molde kommune ønsker å fremme en læringsorientert kultur ved sine skoler, hvor det vektlegges innsats og fremgang for den enkelte. Dette gir også større mulighet for forståelse og mening i læringsarbeidet. Skolen skal motivere til innsats, elevene må få oppleve fremgang, mestring og selvrespekt. Slik vil skolene være med på å forebygge psykiske plager.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
El-kjel Kviltorp skole 2084 400 400
ENØK Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe 2085 1 500 1 500
Kvam skole - ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat 2075 900 900
Sellanrå skole - fase 3 2070 35 000 67 000 20 000 20 000 24 000
Tak Nordbyen skole 2086 4 000 4 000
Vågsetra skole 2065 100 000 128 000 52 400
Sum investeringer 79 200 20 000 24 000

Kviltorp skole – ny el-kjel

Elkjelen ved Kviltorp skole er utslitt og må byttes. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2016.

Bekkevoll ungdomsskole – ENØK – varmepumpe

Skolen har i dag varmeleveranse fra en el-kjel som driftes av Istad, og som også forsyner Glomstua omsorgssenter med varme. Ved installasjon av en jord til vann varmepumpe vil dette gi betydelige besparelser i energiutgiftene, og prosjektet vil være egenfinansiert. Dette basert på beregninger utført av ENØK-senteret AS gjennom en energikartlegging støttet av ENOVA. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2016. Det søkes midler fra ENOVA til gjennomføring av prosjektet.

Kvam skole – nye ventilasjonsaggregat og ny styringsautomatikk

Ventilasjonsaggregatene ved skolen er helt utslitt og kan bryte sammen når som helst. Disse må skiftes, og i den forbindelse trengs også ny styringsautomatikk slik at anlegget kan tilsluttes sentral styringskontroll. Det bevilges 0,9 mill. kroner i 2016.

Sellanrå skole, fase 3

Renoveringen av skolebygningene har vært gjennom to tidligere faser. Gjenstående arbeid gjelder klasserommene tilhørende i vestfløya og østfløya. Det er tidligere utarbeidet et skisseprosjekt ved arkitektkontoret BBW. I 2014 er det foretatt en tilstandsvurdering og livssyklusberegning av eksisterende fløyer. På dette grunnlaget ble det fattet vedtak i kommunestyret i juni 2015 om riving av eksisterende fløyer til klasserom og bygging av én ny fløy mot vest med to etasjer. Planlegging og prosjektering er godt i gang, og oppstart av byggearbeidene forventes i august 2016. Totalkostnaden for nytt skolebygg er beregnet til 69,0 mill. kroner. I tillegg til tidligere bevilgning avsettes 20,0 mill. kroner både i 2016 og 2017, og 24,0 mill. kroner i 2018.

Nordbyen skole – ny taktekking

Taktekkingen ved Nordbyen skole er nedslitt og har lekkasjer flere steder. Ny taktekking må på plass snarest mulig for å unngå skalder på undertak og konstruksjoner. Det avsette 4,0 mill. i 2016. Her er det tenkt å benytte tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering på 3,2 mill. kroner som finansiering. Det betyr at prosjektet må være ferdig i 2016.

Vågsetra barne- og ungdomsskole – nybygg, samt renovering av eksisterende paviljong

Saker om renovering og nybygg ved Vågsetra barne- og ungdomsskole har vært til behandling i kommunens politiske organ flere ganger de siste årene. Etter en anbudsrunde ble prosjektet endelig godkjent av kommunestyret den 16. oktober 2014 med en økonomisk ramme på 128,0 mill. kroner. I tillegg til allerede bevilgede midler, bevilges 52,4 mill. kroner i 2016. Skolen ventes å være ferdig til skolestart i 2016 innenfor vedtatt kostnadsramme.