Sekken oppvekstsenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 4 784 4 822 4 821 4 821 4 821
Driftsinntekter -238
Driftsutgifter 5 022 4 822 4 821 4 821 4 821
Lønns- og prisvekst 61 36
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -4
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 30 16
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 31 17
Andre rammeendringer 2 -2
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 2
Økning makspris (statsbudsjett 2016) til barnehageområdet -2
Internt på fagområde -25 -35
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 -25 -35
Utgående 4 822 4 821 4 821 4 821 4 821