Økonomiavdelingen

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 11 925 12 142 14 018 12 508 12 508
Driftsinntekter -8 407
Driftsutgifter 20 332 12 142 14 018 12 508 12 508
Lønns- og prisvekst 217 -103
Økning overhead -313
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -102
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 43
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 46 35
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 62 159
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 109 75
Andre rammeendringer -2 379 -1 510
Generelt rammetrekk -600 600
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -19
Styrking innkjøpsfunksjon 1 674
Statsbudsjett 2016 - statliggjøring skatteoppkreverfunksjonen -2 954 -2 110
Reduksjon innkjøp grunnet samarbeidsavtale ROR -480
Organisasjonsendringer stab fra 1. januar 2016 4 358
Organisasjonsendring - innkjøp overføres fra driftsavdelingen 1 188
Organisasjonsendring - lønn overføres fra personal- og organisasjonsavdelingen 3 170
Utgående 12 142 14 018 12 508 12 508 12 508

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Kommunen har vedtatt at den skal ha en samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er etter omorganiseringen som skjedde per 1. september 2015 inndelt i fem seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole, distriktsrevisjonen og kirkelig fellesråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet, koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og den utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører også alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra og Midsund. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune. Seksjonen er aktiv deltaker i ulike prosjektgrupper og prosjektarbeider både i egen region og på landsplan.

Seksjon innkjøp

Seksjonen ble fra 1. september 2015 overført fra drifts- og forvaltningsavdelingen. Det har frem til 1. januar 2016 vært 2 ansatte på seksjonen. Fra og med 1. januar 2016 økes antall ansatte til 6 årsverk og utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Seksjon lønn

Seksjonen ble fra 1. september 2015 overført fra personal- og organisasjonsavdelingen. Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper/foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Rammeendringene består i all hovedsak av overføring av oppgaver fra andre stabsavdelinger samt rammetrekk noe over forventet innsparing for 2015. Noen vakanser må derfor videreføres samtidig som oppgaveendring vil skje innenfor avdelingen gjennom effektivisering av arbeidsprosesser og rutiner. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten fra 1. juni 2016, som er et av tiltakene i forslaget til statsbudsjett for 2016, vil påføre Molde kommune en rammetrekk som med helårsvirkning er ca. 1,0 mill. kroner større enn kommunens nettoutgift i dag.

Fremtidige utfordringer

Det forventes en avklaring av hvem som skal ha ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen når Stortinget vedtar statsbudsjettet for 2016. Videre vil avdelingens utfordringer, som tidligere år, være å opprettholde et solid fagmiljø innen alle de fem seksjonene både gjennom nyrekruttering og vedlikehold av eksisterende kompetanse. Avdelingen vurderer kontinuerlig effektiviseringsmuligheter som kan tas ut i økt produksjon og salg av tjenester. Endringer i kommunestruktur gjennom den pågående kommunereformen, vil gi utfordringer for avdelingen som helhet.