Driftsavdelingen

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 46 198 46 406 7 318 7 318 7 318
Driftsinntekter -36 014
Driftsutgifter 82 212 46 406 7 318 7 318 7 318
Lønns- og prisvekst 208 -43
Økning overhead
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 10 10
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 101 -84
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 97 33
Andre rammeendringer -9
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -9
Organisasjonsendringer stab fra 1. januar 2016 -39 036
Organisasjonsendring - innkjøp overføres til økonomiavdelingen -1 188
Organisasjonsendring - kommuneadvokatene overføres til rådmannen -1 935
Organisasjonsendring - rådmann overføres til rådmannen -3 114
Organisasjonsendring - politisk nivå overføres til personal- og organisasjonsavdelingen -7 386
Organisasjonsendring - IKT-digitalisering overføres til personal- og organisasjonsavdelingen -16 842
Organisasjonsendring - dokumentsenter/arkiv overføres til personal- og organisasjonsavdelingen -3 592
Organisasjonsendring - admistrasjon av rådhus, næringsformål og politisk sekretariat overføres til personal- og organisasjonsavdelingen -4 979
Utgående 46 406 7 318 7 318 7 318 7 318

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Kommunalsjef drift

Kommunalsjef drift har ansvar for å holde oversikt over og følge opp den kommunale driften på overordnet nivå og i et helhetsperspektiv. Det vil si sørge for at drift skjer innenfor de gitte rammene og at enhetsledere leder og drifter i henhold til innholdet i inngått lederavtale.

Kommunalsjef drift sørger for at enhetene utarbeider tiltaksplaner i henhold til budsjett og ser til at tiltak i disse blir gjennomført.

Kommunalsjef drift representerer rådmannen i Drifts- og forvaltningsutvalget.

Kontor for tildeling og koordinering

Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbehandling av søknader på helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Kontoret skal også fungere som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Oppgaver som fakturering for tildelte tjenester og vederlagsberegning ligger også her. Kontoret er også kontaktpunkt opp mot Helseforetaket vedrørende håndtering av melding om utskrivningsklare pasienter.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Stabsavdelingene er omstrukturert fra september 2016. Dette innebærer at deler av forvaltningsoppgaver som tidligere lå til drifts- og forvaltningsavdelingene er overført til økonomiavdelingen og personal- og organisasjonsavdelingen.

Samtidig er stillingen som kontorsjef satt vakant inntil videre. Avdelingen har med denne endringen fått en renere tjenesterettet oppgaveportefølje.

Fremtidige utfordringer

Særlig i den utfordrende økonomiske situasjonen som Molde kommune er i, er det et stort behov for å holde god oversikt over og følge opp tjenesteområdene tett. Dette behovet vil være der også fremover og driftsavdelingen vil ha en viktig oppgave her.

Rapporten etter utredningen av pleie og omsorgsområdet peker på en del tiltak som må gjennomføres for å få enda bedre organiseringa av arbeidet ved kontor for tildeling og koordinering og samspillet med driftsenhetene. Dette vil være et av fokusområdene fremover for avdelingen internt.