Personal- og organisasjonsavdelingen

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 20 291 20 455 52 698 55 268 54 418
Driftsinntekter -2 667
Driftsutgifter 22 958 20 455 52 698 55 268 54 418
Lønns- og prisvekst 164 973
Overhead lagt på feil ramme i 2015 til plan- og utviklingsavdelingen -75
Økning overhead
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -66
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 803
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 70 49
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 118 67
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 51 43
Lønnsøkning ordfører, varaordfører og politisk nivå 77
Andre rammeendringer -827 2 570 -850 850
Kommune- og fylkestingvalg samt stortingsvalg -850 850 -850 850
Halvt årsverk til dokumentsenter fra byggesak og geodata 254
Generelt rammetrekk -720 720
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -202
Dekning av husleie i Storgt. 33 165
Statsbudsjett 2016 - valgkort helårseffekt endring statsbudsjett 2015 43
Økt tilskudd kontrollutvalgssekreteriatet 483
Forskyvning av IKT-satsing til 2017 1 000
Organisasjonsendringer stab fra 1. januar 2016 32 097
Organisasjonsendring - dokumentsenter/arkiv overføres fra driftsavdelingen 3 592
Organisasjonsendring - IKT-digitalisering overføres fra driftsavdelingen 16 842
Organisasjonsendring - service/sentralbord overføres fra informasjon og service 2 468
Organisasjonsendring - lønn overføres til økonomiavdelingen -3 170
Organisasjonsendring - politisk nivå overføres fra driftsavdelingen 7 386
Organisasjonsendring - administrasjon av rådhus, næringsformål og politisk sekretariat overføres fra driftsavdelingen 4 979
Utgående 20 455 52 698 55 268 54 418 55 268

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Den nye personal- og organisasjonsavdelingen har blitt endret og består nå av seksjonene personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling og digitalisering, førstelinjetjenesten (gamle servicetorget med resepsjon, sentralbord og diverse saksbehandling), politisk sekretariat, dokument- og arkivtjenesten og Molde kommunes bestillerfunksjon inn til ROR-IKT. I tillegg har avdeling kontor- og parkeringsforvaltning i og ved rådhusene.

Avdelingen understøtter kommunens samfunnsansvar og ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom en aktiv og utviklingsrettet personal- og organisasjonspolitikk.

Seksjon for personalutvikling og HMS

Fagfeltet omfatter oppgaver innen:

 • arbeidsgiverstrategi
 • overordnet lønnspolitikk
 • lederoppfølging og utvikling
 • rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere
 • omplassere medarbeidere eller avvikle arbeidsforhold etter gjeldende avtaleverk
 • lønnsstrategisk plan og lønnsforhandlinger
 • HMS, inkludert IA, AMU og BHT og vernetjenesten
 • ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet
 • strategisk kompetanseutvikling
 • felles opplæringskontor for lærlinger med Kristiansund kommune
 • innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging – herunder Lean og «Sammen om en bedre kommune»
 • digitalisering, vekferdsteknologi og e-læring
 • kommunens felles IKT-midler og tilskudd til ROR-IKT

Seksjonene skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for arbeidsgiverpolitikken.

Utgiftene til hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, lærlingene og en andel av de kommunale fellesutgiftene er også på budsjettet til seksjonen. Store deler av leder- og personalutviklingen er finansiert fra eksterne kilder.

Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering

Fagfeltet omfatter oppgaver innen:

 • innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging – herunder Lean og «Sammen om en bedre kommune»
 • digitalisering, vekferdsteknologi og e-læring
 • kommunens felles IKT-midler og tilskudd til ROR-IKT

Seksjon for dokument- og arkivtjenesten

Seksjonen skal sikre at

 • forvaltningen kan dokumentere vedtakene sine og arbeidet sitt for all ettertid
 • publikum får tilgjengelighet til viktig informasjon om forvaltningen sin planer og aktiviteter
 • publikum kan dokumentere egne rettigheter om eiendom og trygge personlige rettigheter og rettsvern
 • publikum får informasjon som kan brukes i kulturelle aktiviteter
 • forvaltningens historie kan skrives i framtida

Seksjon politisk sekretariat

 • forberedelser og gjennomføring av stortings- og sametingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg
 • tilrettelegging, gjennomføring og etterarbeid av møter i folkevalgte organ
 • rett service til de folkevalgte samt opplæring/brukerstøtte for politikere
 • bistå ordfører og varaordfører
 • service til media og publikum om møter, vedtak og politisk system
 • oppfølging av folkeavstemninger og innbyggerinitiativ
 • saksbehandlere for politiske saker
 • godtgjørelse til folkevalgte
 • tilskudd til ROR, kontrollutvalgssekretariatet og revisjon
 • tilskudd til en rekke eksterne mottakere innen næringsliv, idrettsliv og kulturliv

Seksjon førstelinjetjenesten

Daglig drift og utvikling av førstelinjen, resepsjon, sentralbord og noe saksbehandling er oppgavene til denne seksjonen. De ansatte der gir innbyggerne, private bedrifter og andre aktører informasjon og veiledning om de fleste kommunale tjenester og de blir henvist til digitale medier slik at de selv kan hente ut viktig informasjon og ha mulighet til å gjøre så mye som mulig selv inn imot en eventuell saksbehandling. Dette for å sikre rett og tilstrekkelig informasjon første gang som vil gi en rett og effektiv saksbehandling.

Seksjonen utfører også informasjonsfaglig rådgivning internt i kommunen, og står for koordinering av ulike publikumsarrangement. Saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til skjenke- og serveringsbevillinger er også tillagt seksjonen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Personal- og organisasjonssjefens og avdelingens hovedoppgave er nå å

 • optimalisere den nye avdelingen og dens tjenesteleveranser
 • å sørge for å digitalisere der det er mulig i hele organisasjonen
 • å få gode tjenesteleveranser etter å arbeide med strategisk kompetanseplan og Lean i hele organisasjonen

Fremtidige utfordringer

Den nye personal- og organisasjonsavdelingen har flere utfordringer som må håndteres. Avdelingen har fortsatt ansvar for personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling samt trepartssamarbeidet. Nye tilførte oppgaver er bestilling og digitalisering, førstelinjetjenesten (resepsjon og sentralbord), politisk sekretariat, dokument- og arkivtjenesten, beredskapssekretariat og byggforvaltning av rådhusene. Avdelingen har fått flere økonomiske kutt i 2015, disse skal videreføres i 2016. Midlene er svært begrensede, men Lean og digitalisering er verktøy for å optimalisere tjenester og ressursinnsats. Kritiske suksessfaktorer er: optimalisering av avdelingen, oppgaveglidning internt i stab i oppfølging av enheter og brukere, digitalisering, videre satsing på Lean og strategisk kompetanseplanlegging. Lederutviklingen skal evalueres og videreutvikles. For at Molde kommune skal nå sine nåværende og fremtidige mål, er videre satsing på ledere og medarbeidere avgjørende.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
IKT - investeringer Molde kommune 1036 6 000 6 000 6 000 6 000
ROR-IKT - fellesinvesteringer 9260 10 270 10 547 10 832 11 125
Sum investeringer 16 270 16 547 16 832 17 125

Vedtatt IKT - strategiplan og kommunens digitaliseringsprosjekt er lagt til grunn ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for kommende periode. En helhetlig og samlet strategi for IKT og digitalisering vil også kunne gi positive økonomiske effekter. Samtidig som en samlet oversikt og plan vil bedre sikkerhet og stabilitet i kommunens nettverk og utstyrspark. Investeringen innenfor IKT og digitalisering er fordelt mellom egen kommune og ROR-IKT-samarbeidet. Molde kommunes andel av investeringene i ROR-IKT, må bevilges i kommunes budsjett.

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for rullering av endeutstyr som maskiner, telefoner, skrivere med mer. Investeringene skal sikre at ansatte har utstyr som virker.

Kommunene har også selv ansvar for infrastruktur i kommunale bygg som trådløse nett og linjer. I enkelte kommunale bygg er det fremdeles mangelfullt trådløst nett. Det er derfor fremdeles behov for å investere i slikt utstyr der dette hemmer effektiv arbeidsutførelse.

Håndholdte kommunikasjonsenheter har vært prioritert innenfor velferdsteknologi de siste to årene. Digitalisering innenfor helse- og omsorgstjenesten vil også ha prioritet i 2016. Dette er også en viktig del av vedtatt helse- og omsorgsplan.

Molde kommunes intranett var planlagt skiftet ut i 2016. På grunn at serverne brøt sammen høsten 2015, har dette arbeidet allerede begynt. Videre vil fokus være på digitale kundetjenester i 2016 for å øke selvbetjening og service til befolkningen. Også interne system og digitale løsninger som kan bidra til effektivisering vil inngå her.

Det bevilges 6,0 mill. kroner årlig i perioden.

ROR-IKT, fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløpet for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 46,1 pst, dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

ROR-IKT vil investere i felles infrastruktur for samarbeidskommunene. Hovedfokus fremover vil fortsatt være knyttet til nye servere og øvrig maskinvare, samt sikre gode nettverk til kommunene. Det bevilges 10,3 mill. kroner i 2016. Investeringsbeløp utover i perioden er årlig økt tilsvarende kommunal deflator.