Plan- og utviklingsavdelingen

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 18 308 19 000 18 910 19 010 19 010
Driftsinntekter -9 553
Driftsutgifter 27 861 19 000 18 910 19 010 19 010
Lønns- og prisvekst 420 86
Overhead lagt på feil ramme i 2015 fra personal- og organisasjonsavdelingen 75
Økning overhead -1
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -226
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 119
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 27 16
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 291 164
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 27 14
Andre rammeendringer 272 -176 100
Overføring av helsekoordinator 80 pst. fra helsetjenesten 424
Restoverføring av skattetaksering til byggesak og geodata -152
Generelt rammetrekk -100 100
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -76
Utgående 19 000 18 910 19 010 19 010 19 010

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver som beredskapsarbeid og grunnerverv. Avdelingen har fem seksjoner.

Utviklingsseksjon

Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid og rådgivning, kvalitets- og beredskapsarbeid, boligsosial programarbeid, samt samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen. Seksjonen ivaretar bestillerfunksjonen og deltar i utviklingen av kommunens kvalitets- og styringssystem. Videre har seksjonen ansvaret for å utarbeide forslag til investeringsbudsjett og ny barne- og ungdomsplan. Folkehelsekoordinatoren ble overført til seksjonen i 2015. Seksjonen inkluderer ei prosjektstilling knyttet til et prosjekt om bedre samhandling innen rus og psykisk helsevern.

Seksjon for arealplan og landbruk

Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, samt utarbeidingen av kommuneplanens arealdel og kommunens egne prioriterte reguleringsplaner. Seksjonen skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse av private planer. Videre har seksjonen forvaltnings- og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har også ansvaret for kommunens skoger. Seksjonen inngår i avdelingens strategiske arbeid innenfor forvaltning av natur- og arealressurser og byutvikling.


Fagseksjonen skole

Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i samhandling med Molde voksenopplæringssenter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og koordinering av overordnet planlegging, ressursdisponering og rapportering på området.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak for fosterhjemsplasserte barn og elever ved Molde friskole som har spesialpedagogiske behov, samt Molde kommunes elever ved Tøndergård skole og ressurssenter.

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for Cap Clara, en alternativ opplæringsarena for elever på ungdomstrinnet.

Fagseksjon barnehage

Kommunens rolle som lokal barnehagemyndighet ivaretas i fagseksjon barnehage. Kommunen har med det en sentral funksjon for det totale barnehagetilbudet i Molde, inkludert ikke-kommunale barnehager. Fagseksjonen skal gi veiledning og påse at samtlige kommunale og ikke-kommunale barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og lokale føringer.

Seksjonen ivaretar kommunens rolle som eier blant annet med bestillerfunksjon for de kommunale barnehagene og koordinerer oppgaver og ressursfordeling innenfor fagområdet.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn. Dette gjelder barn både i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Seksjonen har også fag-, personal- og økonomiansvar for spesialpedagoger for førskolebarn.

Fagseksjonen pleie og omsorg

Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og omsorg. Utarbeidelse av bestilling på rammenivå, koordinering av oppgaver, og utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer er også seksjonens oppgaver. Fagseksjonen skal arbeide med overordnet planarbeid, ha en faglig støttefunksjon ut mot enhetene og drifte fagsystemene.

Det er tildelt prosjektmidler for én stilling som kreftkoordinator og én som konsulent fagsystem (Gerica). Stillingene er lagt til seksjonen. Halv stilling som palliativ koordinator utgår fra 2016

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Den største nye utfordringen som avdelingen står overfor, er arbeidet med kommunereformen. Telemarksforskning har gjennomført analyser av 12 ulike alternativ i Romsdalsregionen. Molde kommunestyre har utnevnt forhandlingsdelegasjon og pekt på sine foretrukne alternativ. Molde kommunestyre skal vedta sitt alternativ for framtidig kommunestruktur innen 30. juni 2016.

Det har over tid vært arbeidet med utredning av interkommunalt samarbeid innen landbruk. Konklusjonen fra utredningen avventer tilrådingen i saken om kommunereform.

Forslaget til interkommunal plan for sjøområdene i Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Molde kommuner skal være klar ved årsskiftet. Planen er ny i sitt slag der forvaltning av sjøområdene blir sett i sammenheng mellom fem kommuner. Prosjektlederen slutter før jul.

Molde kommune har gjennom byregionsprogrammet fase 2 i kommunal- og moderniseringsprogrammet fått midler til et toårig prosjekt i Molderegionen. Seks kommuner – Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde og Rauma deltar i samarbeidsprosjektet. Prosjektet har også fått tilskudd fra GassROR IKS. Det er ventet at prosjektlederen er på plass i januar 2016.

Molde kommune deltar også i Møre og Romsdal fylkeskommunes prosjekt «Byen som regional motor». Molde kommune har fått tilskudd til utredning av fem prosjekter i 2015. Utredningen som gjennomføres, vil gi Molde kommune mulighet til å søke om investeringsmidler i 2016.

Fremtidige utfordringer

Avdelingen har ansvaret for kommunens strategiske planlegging. Planleggingen skal gi kommunen mulighet til å gjennomføre tiltak i rett tid for å imøtekomme fremtidens utfordringer.

I den videre planleggingen vil det i større grad bli lagt vekt på å se utviklingsbehovene i sammenheng. Dette vil sikre en bedre helhetlig planlegging. Videre vil de strategiske behovene innenfor områdene, bli gjenstand for prioriteringsdiskusjoner slik at de viktigste tiltakene blir prioritert først.

Dersom kommunen skal lykkes med å gjøre de riktige valgene, må det strategiske arbeidet innenfor alle områder prioriteres. Dette stiller større krav til grunnlagsdata for utviklingsanalyser, samtidig som de ansvarlige for områdene bringer viktige utviklingstrekk innenfor sitt område frem til diskusjon.

Et viktig hjelpemiddel i prioriteringsarbeidet, vil være planstrategien som Molde kommunestyre skal vedta i 1. halvår 2016. Planstrategien inneholder en opplisting av strategiske planer som skal gjennomføres i kommunestyreperioden og en prioritering i tid mellom planene. Det er nødvendig med en streng prioritering mellom de ulike planene for å utnytte planleggingsressursene i kommunen best mulig.

Plan- og utviklingsavdelingen har i 2015 fått tilført folkehelsekoordinatoren i kommunen. Dette som et ledd i å sikre at folkehelsearbeid er en viktig premiss for alt planarbeid i kommunen.

Det vil også i 2016 bli utført betydelig planoppgaver i avdelingen. Kommunedelplan Strande-Aukra grense vil bli lagt frem for vedtak i Molde kommunestyre. Planen er et strategidokument som viser hvordan arealet i planområdet bør utvikles frem mot 2040. Planforslaget har fått mye omtale i media og det er kommet mange konstruktive innspill til planutkastet som har vært på høring.

Arbeidet med kommunedelplan på Hjelset startet i 2015. Planen som skal inneholde areal til det nye akuttsykehuset er planlagt vedtatt av kommunestyret i 2016.

Det er store planutfordringer innen samferdsel og da spesielt knyttet til ny trasé for E39 gjennom kommunen. Traseen er delt i flere etapper. Det er viktig å få gjennomført planleggingen på en god og koordinert måte. Statens vegvesen er ansvarlig for selve planarbeidene. I 2016 vil kommunestyret ventelig vedta planprogram for to etapper samt reguleringer for to andre etapper. Bypakken med sine delprosjekter, er planlagt finansiert i kommende Nasjonal Transportplan (NTP).

Det vil også skje mye innenfor tjenesteområdene. Kommunestyret vil få ny barnehageplan og samlet handlingsplan for barn og unge til behandling. Videre vil oppfølging av helse- og omsorgsplanen føre til nye delutredninger.

Beredskapsarbeidet må også ha større fokus. Kommunestyret vedtok i 2014 en overordnet ROS-analyse. I 2015 vil kommunestyret vedta et strategisk dokument for alt beredskapsarbeid i kommunen. I 2016 må arbeidet følges opp med konkretisering av beredskapsplaner innenfor de ulike områdene.

Kommunereformen er allerede omtalt. Både i forkant av vedtaket om ny kommuneorganisering innen 30. juni 2016 og i etterkant, vil kommunen bli stilt overfor store planleggingsoppgaver.

Det er ellers en rekke utfordringer som oppfølging av boligsosialt programarbeid, som må prioriteres. Det er viktig at alle utfordringer løses gjennom god involvering i planprosessene av aktuelle aktører og koordinering mellom prosessene. Det stilles store krav til å utnytte kompetansen og kapasiteten i avdelingen på en best mulig måte for å løse de viktigste utfordringene.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Diverse erverv og tiltak 4004 400 400 400 400
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan 1145 500 500 500 500
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 20 000 20 000 20 000 20 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 250 250 250 250
Sjøfronten * 1122 35 000 7 200 4 500
Skogsbilvei 1151 1 000 500
Sum investeringer 28 150 21 150 21 150 21 150
* Kommunestyret vedtok i sak 113/15 økning av investeringen for Sjøfronten med 60,0 mill. kroner. Se kommentar lenger ned på siden.

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år, foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet lages. Det ligger inne 0,4 mill. kroner hvert år i planperioden.

Infrastruktur Bolsøya

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. Detter gjelde opprusting av kommunevegnettet, gang og sykkelstier og vannforsyning. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya, og distribusjon på Bolsøya. Det avsettes kr. 1,0 mill. i 2016 til planlegging og prosjektering.

Kommuneplanarbeid og infrastrukturprosjekt

I forbindelse med kommende kommuneplanarbeid, herunder arbeid med blant annet Møreakse og by-pakke, vil det være behov for investeringsmidler til prosjekteringsarbeid. Det avsettes 0,5 mill. kroner årlig i perioden.

Grunnerverv og opparbeidelse av tomtefelt boliger

Første utbyggingsområde i Årølia er ferdig opparbeidet, og tomtene er solgt. Reguleringsplanen for Kringstad er godkjent og alle klager og innsigelser er ferdigbehandlet og ytterligere grunnundersøkelser er gjennomført. Uavklarte forhold med grunneierne gjør at det fortsatt er usikkert når feltet kan opparbeides. Arbeidet med grunnerverv og prosjektering av ytterligere tomtefelt østover i Årølia-Røbekklia-Elgsåslia-Strande er ferdige, og reguleringsarbeidet for Elgsåslia er igangsatt. Prosjekteringsarbeidet av Nesbø-feltet på Kleive er igangsatt og opparbeidelse av infrastruktur vil bli igangsatt. Det budsjetteres derfor med 20,0 mill. kroner årlig i perioden for å imøtekomme behovet for tilgjengelige boligtomter.

Opparbeidelse av tomtefelt til næring

Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsareal i Årødalen. På Skjevikåsen og på Skåla trengs ytterligere reguleringsarbeid før videre utbygging kan igangsettes. Kommunen ser derfor ingen grunn til å avsette nye midler i perioden til ervervelse av nye tomtefelt til næring før behovet er der. Det er imidlertid nødvendig med midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å gjøre disse salgsklare. Det avsettes 1,0 mill. kroner i 2016.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Videre er planen for sjøfronten nå i hovedsak klargjort med eget investeringsprosjekt for sjøfronten. Midler til mindre tiltak og endelig klargjøring behøves årlig, og det avsettes 0,25 mill. kroner hvert år i perioden.

Sjøfronten – trinn 1

I samsvar med vedtatt reguleringsplan er det utarbeidet prosjektgrunnlag for Molde sjøfront, trinn 1. Dette gjelder i denne omgang området for ny sjøfront avgrenset til den sentrale delen av Molde sentrum. Det er hyret inn prosjektledelse og rådgivere, og det er utarbeidet forprosjekt og foretatt grunnundersøkelser i 2015.

Gjennomføringen av Sjøfronten betinger deltakelse fra grunneierne i området og Molde og Romsdal Havn IKS. Innledende samtaler om dette er igangsatt, men det vil ta noe tid før endelige avtaler er på plass. For å kunne ha et best mulig totalt kostnadsbilde før avtaler om kostnadsdeling kan inngås, igangsettes detaljprosjektering og innhenting av anbudspriser. Dette kan gjennomføres i løpet av første halvår 2016. Det avsettes 4,5 mill. kroner i 2016 til gjennomføring av dette arbeidet. Prosjektet vil så bli presentert i egen sak til kommunestyret før ytterligere økonomiske avsettinger skjer for resten av økonomiplanperioden.

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å øke investeringsrammen til Sjøfronten prosjekt 1122 med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018. Inndekningen skjer ved tilsvarende reduksjon av investeringsrammen til Molde idrettspark prosjekt 5537. Investeringstabellen er ikke oppdatert med vedtaket.

Skogsbilveg Kvam - Kringsjå

Kommunestyret vedtok i 2014 medvirkning til bygging av skogsbilveg fra Kvam til Kringsjå. Vegen vil gå delvis over kommunal grunn. Kommunens andel er beregnet til 1,0 mill. kroner i 2015. Grunnet manglende avklaring og endelig vedtak, brukes kun 0,5 mill. i 2015. Ubrukte midler i 2015 på 0,5 mill. kroner må bevilges på nytt i 2016.