Rådmannen

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 6 370 7 800 7 800
Driftsutgifter 6 370 7 800 7 800
Lønns- og prisvekst 140
Økning overhead -6
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -10
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 27
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 32
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 6
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 91
Andre rammeendringer -544 1 430
Budsjett rev. 3 k-sak 63/14 - ressursinnsats helse og omsorg -600
Generelt rammetrekk -130 130
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -14
Dekning av Nordisk Vennskapsbysamling 2016 200 -200
Ny advokatstilling fra 1. mai 2016 1 500
Organisasjonsendringer stab fra 1. januar 2016 6 774
Organisasjonsendring - rådmann overføres fra driftsavdelingen 3 114
Organisasjonsendring - kommuneadvokatene overføresfra driftsavdelingen 1 935
Organisasjonsendring - kommunikasjon overføres fra informasjons- og serviceavdelingen 1 725
Utgående 0 6 370 7 800 7 800 7 800

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som består av rådmannen og kommunalsjefene for drift og plan og utvikling.

Rådmannens stabs- og støttefunksjoner ble omorganisert høsten 2015. Fagområdene kommunikasjon og kommuneadvokat er nå direkte underlagt rådmannen og utgjør et samlet budsjettområde.

Kommunikasjon

I Molde kommune er intern og ekstern kommunikasjon et lederansvar. Kommunikasjonssjef og webredaktør bistår administrativ og politisk ledelse i kommunikasjonsfaglige spørsmål ut fra prinsippet om mest mulig åpenhet. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen, at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I nært samarbeid med ROR-IKT og øvrige stabsavdelinger ivaretas drift og utvikling av en rekke digitale publikumskanaler (kommunens nettsider, planportal, sosiale medier og så videre).


Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Det er Molde kommunes tur til å arrangere Nordisk vennskapsbysamling i 2016. Rammen er styrket med 0,2 mill. kroner for å ivareta dette vertskapet.

Saksmengden for kommuneadvokatene er stadig økende. Bare i 2015 er prosessaktiviteten nærmere tredoblet i forhold til året før. Det har vært arbeidet med løsninger som kunne øke kapasiteten på juridisk bistand. Styrkingen ble vurdert å kunne skje både i Molde kommunes regi alene, eller i samarbeid med andre kommuner. Med bakgrunn i det stadig økende behovet, ikke minst i forhold til bosettingsutfordringene knyttet til en økende strøm av flyktninger, blir en ny advokatstilling lagt inn med virkning fra 1. mai 2016. De forventede merutgiftene i 2016 dekkes i sin helhet av at en stilling (kontorsjef) hos rådmannen holdes vakant dette året.

Fremtidige utfordringer

Kommuneadvokat

Behovet for juridisk kompetanse er et generelt og sterkt voksende behov i store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette vil gi utfordringer for kommuneorganisasjonen i årene som kommer og må gjerne finne sin løsning gjennom samarbeid med andre kommuner.