Statlige rammebetingelser

Forslag til statsbudsjett (Prop. 1S)

Den 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016 gjennom Proposisjon 1 S (2015-2016) til Stortinget. Forhandlinger vil bli gjennomført i november og endelig vedtak i Stortinget vil bli fattet 15. desember. I det påfølgende vil det bli redegjort for innholdet i forslag til statsbudsjett. Videre la regjeringen frem et tillegg til statsbudsjettet den 30. oktober gjennom Proposisjon 1 S Tillegg 1. Tillegget ble fremmet med bakgrunn i den sterkt økende tilstrømningen av asylsøkere i 2015 og tilhørende økte anslag for antall asylsøkere i 2016.

Som tidligere blir anslag på realvekst i kommunenes inntekter i forslag til statsbudsjett, målt mot inntektsanslag fra revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettforslaget innebærer en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 7,3 mrd. kroner. Realveksten er delt inn som følger:

Frie inntekter – 4,7 mrd. kroner.
Frie inntekter nye oppgaver – 0,8 mrd. kroner.
Øremerkede tilskudd – 1,4 mrd. kroner.
Gebyrinntekter - 0,4 mrd. kroner.

Veksten i de frie inntektene er innenfor det intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen. De totale inntektene ligger 0,3 mrd. kroner over det som ble varslet i kommuneproposisjonen. Av veksten i frie inntekter vil 4,2 mrd. kroner tilfalle primærkommunene og 0,5 mrd. kroner fylkeskommunene.

Realveksten viser økning i kommunesektorens inntekter etter at det er korrigert for lønns- og prisstigning og oppgaveendringer. Realveksten i de frie inntektene må også ses i sammenheng med økt folketall og endret alderssammensetning (demografi). Det er anslått at økte utgifter som følge av demografiske endringer vil utgjøre 2,1 mrd. kroner i 2016. Av dette vil 1,7 mrd. kroner dekkes av veksten i de frie inntektene. Det resterende beløpet forutsettes dekt av økte gebyrer og øremerkede tilskudd. Økte utgifter som følge av den demografiske utviklingen er kun knyttet til primærkommunene.

Videre må de frie inntektene også dekke deler av veksten i kommunenes pensjonsutgifter. For 2016 er det anslått at 0,9 mrd. kroner av økningen i pensjonsutgiftene må dekkes av veksten i kommunesektorens frie inntekter. Av dette må primærkommunene dekke 0,8 mrd. kroner. Anslaget på økte pensjonsutgifter er beheftet med usikkerhet.

Videre er 1,0 mrd. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet i økt satsing på helsestasjon- og skolehelsetjenesten (0,2 mrd. kroner), opptrapping av satsing på rusfeltet (0,4 mrd. kroner) og økt fleksibilitet i barnehageopptak (0,4 mrd. kroner).

Til slutt må veksten i frie inntekter også ses opp mot at kommunen vil få redusert kompensasjon gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med knappe 0,1 mrd. kroner i 2016. Dette med bakgrunn i at innslagspunktet per bruker øker med kr. 10.000,- ut over lønnsveksten.

For Molde kommune er anslaget på frie inntekter for 2016 satt til kr. 1.269.518.000,- og består av rammetilskudd og skatteinntekter. I forhold til RNB 2015 er dette en nominell økning på 4,0 pst. eller 49,1 mill. kroner.

Årslønnsveksten og prisveksten i 2016 er begge anslått til 2,7 pst. Anslagsvis vil lønns- og prisstigning alene legge beslag på om lag 33,0 mill. kroner av veksten i frie inntekter. Den reelle veksten blir da anslagsvis 16,1 mill. kroner. Dette skal i utgangspunktet dekke økte utgifter til demografi, pensjon og føringer i statsbudsjettet. I tillegg kommer effekten av oppgaveendringer lokalt og endring i øremerkede tilskudd. Det er dermed lite som tyder på at Molde kommune vil ha en vekst i sine inntekter i 2016 som kan gå til å styrke tjenesteproduksjonen utover de føringene som er lagt fra sentralt hold. Styrkinger av enkeltområder må derfor finansieres av enten egne omprioriteringer eller effektiviseringer.

I forslag til statsbudsjett skulle kommunene få 500,0 mill. kroner ekstra som en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Dette skulle komme i tillegg til veksten i de frie inntektene. I tilleggsproposisjonen er nå beløpet redusert til 200,0 mill. kroner grunnet at økt mottak av asylsøkere vil gi bidra til økt sysselsetting. Videre er det nå foreslått at tilskuddet kun skal gis til kommunene i de fylkene med høyest vekst i arbeidsledigheten. Det vil si kommunene langs kysten fra Aust- Agder til Møre og Romsdal. Pengene skal gå til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i 2016. Molde kommune får 3,2 mill. kroner som må benyttes i 2016.

Skatteøren for primærkommunene økes med 0,45 pst. til 11,8 pst. i 2016. Dette ut fra målsettingen om at skatteinntektene til kommunene skal utgjøre 40,0 pst. av de samlede inntektene. Skatteinntektene er anslått til å øke med 7,4 pst for primærkommunene. For Molde kommune er skatteinntektene (inkludert inntektsutjevning) anslått til 723,9 mill. kroner for 2016. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i Molde kommunes skatteinntekter i 2014 og deretter fremskrevet med det nasjonale anslaget på skattevekst for 2015 og 2016. Skatteanslaget er beheftet med usikkerhet. Skatteanslaget bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi, herunder 0,5 pst. sysselsettingsvekst og 2,7 pst. lønnsvekst. Usikkerheten i skatteanslaget for 2016 er trolig større enn tidligere år, grunnet økt usikkerhet rundt utviklingen i norsk økonomi det neste året.

For kommunesektoren samlet vil forslaget til statsbudsjett gi rom for økt tjenesteproduksjon. For den enkelte kommune vil dette være avhengig av hvordan endringene i oppgaver slår ut, samt endring i øremerkede tilskudd.

Rammetilskudd og skatteinntekter

De frie inntektene, som består av rammetilskudd og skatteinntekter, er beregnet på følgende måte:

-723 900 000

Anslag skatteinntekter

-724 781 000

Anslag skatteinntekter i forslag til statsbudsjett

Anslaget på skatteinntekter er usikkert. For det første er det alltid knyttet noe usikkerhet til det samlede skatteanslaget for kommende år som er anslått til 7,5 pst. økning.

Naturressursskatten er holdt konstant på nivå med 2013.

Videre blir det samlede skatteanslaget fordelt på den enkelte kommune ut fra skatt per innbygger i 2014, fremskrevet med innbyggertallet i 2015.

Både lokal skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet og folketallet per 1. januar 2016, kan avvike noe fra forutsetningene.

881 000

Inntektsutjevning

Skatteutjevning utjevner delvis forskjeller i skatteinntekter mellom kommuner. Skatteutjevningen for kommuner omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Utjevningen er slik at kommuner med skatteinntekter per innbygger som overstiger landsgjennomsnittet, blir trukket 60 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Tilsvarende får kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert 60 pst. av differansen.

I tillegg får kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet en tilleggskompensasjon slik at de blir kompensert for 95 pst. av det de ligger under 90 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert med et likt trekk per innbygger.

Molde kommune har fått anslått i forslag til statsbudsjett en skatteprosent på 98 pst. av landsgjennomsnittet. Dette anslaget er usikkert. Dette innebærer at Molde kommune skal få kompensert 60 pst. av avviket mot landsgjennomsnittet som er anslått til kr. 28.030,- per innbygger.

I tillegg må Molde kommune være med å finansiere tilleggskompensasjonen til de mest skattesvake kommunene.

Skatteutjevning - prognose

Skatteutjevning - prognose
Per innbygger Sum (avrundet)
Skatteutjevning 60 pst. av forskjell 341 - 9 000 000
Finansiering tilleggskompensasjon 374 9 881 000
Sum effekt skatteutjevning 881 000
-545 618 000

Totalt rammetilskudd

-601 844 000

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet gitt ut fra et fast beløp per innbygger per 1. juli. Beløpet er kr. 22.668,- i 2016.

For Molde kommune utgjør dette :

Kr. 22 668,- x 26.550 innbyggere = kr. 601.844.000,-

63 579 000

Utgiftsutjevning

Innbyggertilskuddet blir omfordelt gjennom utgiftsutjevningen. Dette har sammenheng med at utgiftsbehovet varierer mellom kommuner. I prinsippet skal kommunene få full kompensasjon for forskjellen i utgiftsnivået de selv ikke kan påvirke. Alderssammensetning, strukturelle og sosiale forhold er eksempler på dette.

Først blir det samlede utgiftsbehovet til kommunene beregnet. Dette anslaget sier hvor mye det vil koste for kommunene å gi velferdstjenester til innbyggerne sine.

Ved å dele samlet utgiftsbehov i kommunene på antall innbyggere får vi gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

Ved å dele samlet utgiftsbehov i kommunene på antall innbyggere får vi gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger
Gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger = samlede utgiftsbehov 249 600 000 000 = 48 097
antall innbyggere 5 189 520

For å komme frem til beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune benyttes kostnadsnøkkelen. Denne består av et sett kriterier med vekter og som gir en samlet kostnadsindeks/behovsindeks.
Molde kommunes kostnadsindeks for 2016 (se egen tabell utgifsutjevning for detaljer):

0,9502

Dette betyr at produksjonen av velferdstjenester skal være knappe 5,0 pst. rimeligere i Molde kommune enn for gjennomsnittskommunen.


Beregnet utgiftsbehov Molde kommune per innbygger

Beregnet utgiftsbehov Molde kommune per innbygger
Gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger 48 097 x kostnadsinndeks Molde 0,9502 = 45 702

Forskjell utgiftsbehov Molde kommune og landsgjennomsnittet per innbygger

Forskjell utgiftsbehov Molde kommune og landsgjennomsnittet per innbygger
Utgiftsbehov per innbygger for Molde kommune 45 702
- Utgiftsbehov per innbygger landsgjennomsnittet 48 097
Forskjell i utgiftsbehov - 2 395

Samlet utgiftsutjevning Molde kommune:

Samlet utgiftsutjevning Molde kommune:
Redusert utgiftsbehov per innbygger -2 395 x innbyggere 26 550 = - 63 579

Utgiftsutjevningen, som gir Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet for 2016 på 63,6 mill. kroner, er en konsekvens av at Molde kommune har et lavere beregnet utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen. Molde kommunes utgiftsnivå for 2016 er anslått til 95,0 pst. av landsgjennomsnittet. Det betyr at Molde kommune skal være 5,0 pst. rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen. Trekket på totalt 63,6 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskriteriene slik tabellen under viser.

Tabell utgiftsutjevning

Tabell utgiftsutjevning
Tall for Vektet andel Omfordelt utgiftsutjevning
Molde landet
Folketall per 1. juli 2015 26 550 5 189 520
Innbyggere 0 - 1 år 591 119 434 97 % -230
Innbyggere 2 - 5 år 1 226 252 867 95 % -8 472
Innbyggere 6 - 15 år 3 067 624 443 96 % -14 701
Innbyggere 16 - 22 år 2 553 463 560 108 % 2 051
Innbyggere 23 - 66 år 15 051 2 994 310 98 % -2 096
Innbyggere 67 - 79 år 2 789 514 829 106 % 3 406
Innbyggere 80 - 89 år 1 030 176 493 114 % 12 451
Innbyggere 90 år og eldre 243 43 584 109 % 5 320
Basiskriteriet 1 428 46 % -15 680
Sonekriteriet (indeks) 76 922 20 423 994 74 % -4 447
Nabokriteriet (indeks) 54 207 9 255 496 114 % 2 440
Landbrukskriteriet (indeks) 0 1 36 % -2 375
Innvandrere 6 - 15 år, ekskl. Skandinavia 205 43 501 92 % -836
Norskfødte med innvandrerforeldre 6 - 15 år, ekskl. Skandinavia 79 43 136 36 % -738
Dødlighetskriteriet 343 137 550 49 % -3 076
Barn 0 - 15 år med enslig forsørger 138 31 327 86 % -8 163
Lavinntektskriteriet 644 130 341 97 % -503
Uføre 18 - 49 år 773 240 864 63 % -2 951
Flyktninger uten integreringstilskudd 360 87 649 80 % -1 158
Opphopingsindeks 0 208 35 % -11 516
Urbanitetskriteriet 202 193 44 631 326 89 % -2 588
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 76 18 564 80 % -11 761
Ikke-gifte 67 år og over 1 719 328 412 102 % 1 289
Innbyggere med høyere utdanning 7 215 1 241 076 114 % 3 273
Barn 1 år uten kontantstøtte 187 39 202 93 % -2 519
Sum utgiftsutjevning 95,02 % -63 579

Som tabellen over viser, gir de ulike kriteriene både reduksjoner og tillegg i rammetilskuddet. Molde kommune har relativt få barn i forhold til folketallet og trekkes 23,4 mill. kroner grunnet dette. Tilsvarende har Molde kommune flere eldre innbyggere og får 21,1 mill. kroner grunnet relativt flere innbygger 67 år og eldre.

Landsbrukskriteriet skal fange opp kommunens utgifter til landbruk. Molde kommune får her et trekk på 2,4 mill. kroner.

Sone- og nabokriteriet skal fange opp reiseavstander i kommunene. Store reiseavstander kan medføre behov for et mer desentralisert tjenestetilbud i den enkelte kommune. Sonekriteriet fanger opp reiseavstander innenfor ulike soner i den enkelte kommune, og nabokriteriet fanger opp reiseavstanden mellom sonene i en kommune. Molde kommune får et samlet trekk på 2,0 mill. kroner knyttet til relativt korte reiseavstander.

Basiskriteriet gir Molde kommune et trekk på 15,7 mill. kroner i 2016. Dette kriteriet skal fange opp at små kommuner har smådriftsulemper. Med andre ord kan det for Molde kommunes del tolkes til at kommunen skal ha stordriftsfordeler tilsvarende 15,7 mill. kroner i 2016. Dette er for øvrig et kriterium som Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil vurdere spesielt ved revisjon av inntektssystemet for 2017. Her kan resultatet av kommunereformen bli førende for utfallet i revidert inntektssystem.

Molde kommune ligger lavt på de sosiale kriteriene målt mot gjennomsnittskommunen. Det er i seg selv positivt og skal gi lavere behov for kommunale tjenester i Molde kommune. Utgiftsutjevningen gir et trekk for Molde kommune på 30,2 mill. kroner knyttet til de sosiale kriteriene.

Videre har Molde kommune færre psykisk utviklingshemmede over 16 år enn gjennomsnittskommunene. Dette gir et trekk i rammetilskuddet på 11,7 mill. kroner.

De to siste kriteriene i tabellen skal fange opp etterspørsel etter barnehageplasser. Ut fra dette får Molde kommune økt rammetilskuddet med 0,7 mill. kroner.

Eksempel på beregning av kriterieindeks 90 år og over

Eksempel på beregning av kriterieindeks 90 år og over
243 personer 43 584 personer
Beregning av kriterieindeks 90 år og eldre = kommunens andel av kriterium / landets andel av kriterium = 1,0898
26 550 personer 5 189 520 personer
kommunens andel av innbyggere landets andel av innbyggere

Molde kommunes trekk gjennom utgiftsutjevningen øker med 4,3 mill. kroner fra 2015. Det er i utgangspunktet tre naturlige årsaker til dette. For det første vil trekket i utgiftsutjevningen øke siden anslått utgiftsbehov i kroner for hele kommunesektoren øker. Det er en større sum som skal utjevnes mellom kommunene og da vil trekket automatisk øke for Molde kommune. For det andre har samlet kostnadsindeks for Molde blitt litt redusert fra i fjor. Beregnet utgiftsbehov har gått litt ned, og dermed økes trekket. Molde kommune blir nå trukket knappe 5,0 pst. per innbygger. Trekk per innbygger økes dermed for Molde kommune som følge av at utgiftsbehov per person har økt i landet og at indeksen til Molde kommune har gått litt ned. Molde kommune får dermed et trekk per innbygger på kr. 2.395.- per innbygger i 2016. Den tredje årsaken til at trekket øker er at antall innbyggere har økt i Molde kommune. Faktisk har folketallet økt mer enn i landet for øvrig. Dette gir et økt trekk gjennom utgiftsutjevningen, men må ses opp mot at innbyggertilskuddet og skatteinntektene vil øke som følge av dette.

Forklaringen på hvorfor den økonomiske effekten av det enkelte kriterium endrer seg, er noe mer kompleks. Den er knyttet opp mot den relative endringen i Molde kommune for hvert kriterium i forhold til tilsvarende relative endring for landet. Det betyr at alle kriterier som har en lavere økning enn økningen i folketallet i Molde kommune, vil gi økt utjevning. Eksempel på dette er at antall barn i grunnskolealder øker i Molde kommune i absolutte tall, men økningen i pst. er mindre enn økningen i kommunens samlede folketall. Da går indeksen ned og trekket øker på det kriteriet i 2016. Dette til tross for at kommunen har en relativt større økning enn i landet for øvrig.

Det som gir størst endringer er hvis endringen på kommunens kriterium har motsatt fortegn av tilsvarende endring for landet. Molde kommune har hatt en nedgang i antall 90 år og over og antall psykisk utviklingshemmede over 16 år. Når disse gruppene vokser i landet for øvrig, gir dette relativt store utslag i utgiftsutjevningen selv om endringen ikke er veldig stor i Molde kommune. Motsatt effekt har Molde kommune på 80 - 89 år der det har vært en nedgang i antallet for landet og en økning i Molde kommune. Under vises hvordan kriterieindeks for 90 år og over er beregnet for Molde kommune.

-4 141 000

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler

Videre må det samlede trekket fordeles etter det faktiske antall elever den enkelte kommune har i private og statlige skoler ("trekkordningen"). Siden rammene allerede er redusert gjennom innbyggertilskuddet, må trekket lagt på den enkelte kommune fordeles ut igjen. Dette for at trekket ikke blir gitt to ganger ("korreksjonsordningen").

Det samlede trekket for kommunesektoren er kr. 1.581.826.180,- i 2016.

Molde kommune har 42 elever som får vanlig undervisning på privatskole per telletidspunktet (1. oktober 2014). Trekket for vanlig undervisning er kr. 84.500,- kroner per elev i 2016.

Det samlede trekket i korreksjonsordningen blir fordelt ut igjen etter kostnadsnøkkelen og befolkningsandel.

Utregning korreksjon for elever i statlige og private skoler for Molde kommune

Utregning korreksjon for elever i statlige og private skoler for Molde kommune
Utregning 2016
Trekk for egne elever ("trekkordningen) Sats 84 500 x Antall elever 42 -3 549 000
Tilbakeføring ("korreksjonsordningen") Molde kommunes andel av samlet utgiftsbehov (kostnadsindeks x befolkningsandel) x Landssum 1 581 826 180 7 689 830
Sum effekt 4 140 830
1 521 000

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene for brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet i forhold til landsgjennomsnittet som er lavere enn kr. 300,- per innbygger.

Endringer som inngår i ordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd. Endringer i skjønnstilskudd, vektstilskudd og i skatteinntekter eller skatteutjevning inngår ikke i ordningen.

Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger for alle landets kommuner og er dermed kun en omfordelingsordning.

Utregning for Molde kommune viser at absolutt korrigert vekst er kr. -18,- per innbygger. Landsgjennomsnittet er kr. 202,- per innbygger.

Molde kommune får dermed ikke noe økt ramme gjennom INGAR, men et trekk gjennom finansieringen av ordningen på kr. -57,- per innbygger.

Finansiering per innbygger kr. - 57,- x Antall innbyggere 26 550 = - 1 521 000
-3 433 000

Tilskudd med særskilt fordeling

En mindre del av innbyggertilskuddet blir gitt med særskilt fordeling for å gi en annen fordeling enn innbyggertall.

Molde kommune får følgende tilskudd etter særskilt fordeling i 2016:

Tilskudd
Helsestasjon og skolehelsetjenesten inkludert jordmortjenesten 3 338 000
Utdanning deltidsbrannpersonell 95 000
Sum særskilt fordeling 3 433 000
-1 300 000

Skjønnsmidler

Molde kommune har fått tildelt kr. 1.300.000,- i skjønnsmidler i forslag til statsbudsjett. Dette er en fast kompensasjon som skyldes at Molde kommune tapte på omlegging av inntektssystemet i 2011.

Videre er det lagt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal å tildele lokale skjønnsmidler. Den lokale rammen i 2016 i Møre og Romsdal er på 101 mill. kroner.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 37,4 mill. kroner i forslag til statsbudsjett. Molde kommune har ikke fått noe av denne tildelingen.

Resterende sum på 63,6 mill. kroner vil bli tildelt i 2016.

1 269 518 000

Anslag frie inntekter

Frie inntekter til nye oppgaver

Det er foreslått en rekke korreksjoner og én innlemming i 2016. De fleste korreksjoner er knyttet til endring i kommunenes oppgaver eller finansieringsansvar. Innlemming er når oppgaver, som tidligere har vært finansiert direkte, blir finansiert gjennom rammetilskuddet.

Hele 1.000

Innlemminger og korreksjoner

Innlemminger og korreksjoner
Totaler for landet Andel Molde kommune
Innlemming
Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold 1 206 600 6 136
Korreksjoner
Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 54 000 267
Adm. utgifter, innføring nasjonalt minstekrav foreldrebetaling -42 834 -212
Maksimal foreldrebetaling i barnehage, helårseffekt -134 640 -666
Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage, helårseffekt 160 220 792
Likeverdig behandling kommunale og ikke-kommunale barnehager 180 000 890
Endring finansieringsordning ikke-kommunale barnehager -338 000 -1 672
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), helårseffekt 205 400 1 044
Adopsjonsutredning i barnevernet, helårseffekt -514 -2
Ny naturfagstime 77 600 374
Statlige og private skoler, økning i elevtallet -109 000 -525
Overføring skatteoppkreverfunksjonen -630 000 -2 954
Valgkort 9 243 43
Husbanken (SIKT) -11 200 -54
Representantforslag - krisen i Syria 7 300 35
Sum innlemminger og korreksjoner 634 175 3 496

Barnehageområdet

Det er foreslått seks korreksjoner innenfor barnehageområdet i 2016. To av korreksjonene er knyttet til finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager. For det første legges det opp til at ikke-kommunale barnehager skal bli fullt ut likebehandlet med kommunale barnehager ved at tilskuddet skal økes fra 98,0 til 100,0 pst. av utgiftene i de kommunale barnehagene. Molde kommune får knappe 0,9 mill. kroner i økt rammetilskudd som følge av endringen. Utgiftene til Molde kommune er anslått til å øke med rundt 2,2 mill. kroner i 2016 som følge av endringen. Differansen skyldes at alle barnehager som har startet opp etter 2003, allerede er fullfinansiert i rammetilskuddet gjennom tidligere års økninger.

Den andre korreksjonen knyttet til finansieringsordningen gjelder endringer i modellen for beregning av tilskudd. Den nye modellen har flere endringer som er anslått til å gi kommunesektoren reduserte utgifter tilsvarende 338,0 mill. kroner i 2016. Molde kommunes andel er et trekk på 1,7 mill. kroner. Hovedårsaken til at utgiftene skal gå ned i kommunesektoren er at kommunens pensjonsutgifter skal byttes ut med et sjablongmessig påslag på 13,0 pst. Dette vil gi redusert utgifter samlet sett for kommunesektoren. Videre skal kapitaltilskuddet differensieres etter alder. Dette innebærer at tilskuddet til nye barnehager skal økes. Videre har ikke kommunene lenger anledning til å holde svært dyre barnehager eller barnehager i midlertidige lokaler utenfor tilskuddsberegningen. Svært dyre, kommunale barnehager er som regel barnehager i områder med svært få barn, som da gir høye utgifter per barn. For Molde kommunes del gjelder dette barnehagedrift ved Sekken oppvekstsenter. Videre har Molde kommune hatt drift i midlertidige lokaler ved gamle sykepleierskolen.

Endringene i finansieringsordningen slår svært dårlig ut for Molde kommune. Alle endringene i finansieringsmodellen gir Molde kommune økte utgifter i 2016. I tillegg får Molde kommune et trekk i rammetilskuddet som ytterligere forverrer situasjonen. Årsaken til at Molde kommune kommer svært dårlig ut er først og fremst at Molde kommune hadde svært lave pensjonsutgifter i grunnlagsåret. Grunnlagsåret for tilskudd 2016 er 2014, og det året var pensjonsutgiftene svært lave i Molde kommune grunnet betydelig bruk av premiefond for å finansiere premieinnbetalingene. Endringen er anslått til å øke utgiftene til Molde kommune med om lag 4,7 mill. kroner i 2016. I tillegg kommer trekket på 1,7 mill. kroner samt effekten av full likeverdig behandling.

Det er videre lagt inn tre korreksjoner knyttet til endringer i prisen for en barnehageplass. Dette er endringer fra 2015 som vil gi helårsvirkning i 2016. Maksprisen ble reelt sett økt med kr. 100,- per måned fra 1. mai 2015. Dette gir helårseffekt i 2016. Ny makspris foreldrebetaling i 2016 er kr. 2.655,- per måned. Molde kommune får et trekk i rammetilskuddet på knappe 0,7 mill. kroner som følge av dette. Dette trekket vil dekkes av økt foreldrebetaling i både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Videre ble det innført to endringer i 2015 som gir redusert foreldrebetaling basert på familiers samlede inntekt. Foreldrebetaling per år skal maksimalt utgjøre 7,0 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Det betyr at familier med lav inntekt skal få redusert foreldrebetaling etter søknad til kommunen. Molde kommune får økt rammetilskudd på knappe 0,8 mill. kroner som følge av dette i 2016. Også 4-5 åringer skal ha gratis kjernetid. Inntektsgrensen blir fastsatt av Stortinget, og er foreslått til kr. 417.000,- per familie. Dette gir Molde kommune økt rammetilskudd på knappe 0,3 mill. kroner i 2016. Effekten av disse ordningene for Molde kommune er vanskelig å anslå, men basert på kommunens indeks på lavinntektskriteriet, kan det være grunn til å tro at økningen i rammetilskuddet blir større enn redusert foreldrebetaling.

I 2015 fikk også kommunen økt rammetilskudd som følge av økt administrasjon rundt ordningene med redusert foreldrebetaling. Det legges nå til grunn at kommunene har etablert rutiner og ordninger og denne styrkingen blir trukket ut igjen i 2016. For Molde kommune utgjør dette et trekk på drøye 0,2 mill. kroner.

Samlet er kommunenes ramme redusert med 121,3 mill. kroner knyttet til korreksjoner på barnehageområdet. Molde kommunes andel av trekket i rammetilskudd er 0,6 mill. kroner.

Skoleområdet

Det er foreslått to korreksjoner innenfor skoleområdet. Det er foreslått å innføre én uketime ekstra i naturfag fra høsten 2016. Dette som en del av regjeringens satsing på realfagene. Rammetilskuddet til kommunene vil øke med 77,6 mill. kroner i 2016 med tilhørende helårseffekt i 2017. For Molde kommunes del utgjør dette knappe 0,4 mill. kroner i økt rammetilskudd i 2016

Årlig blir rammetilskuddet til kommunene korrigert for endring i antall elever i private eller statlige skoler. Først får alle kommuner et likt trekk i innbyggertilskuddet. Dette trekket vises i tabellen for korreksjoner. Molde kommune får her et trekk på drøye 0,5 mill. kroner. Deretter blir rammetrekket for 2016 og foregående år for elever i statlige og private skoler lagt inn igjen i rammetilskuddet gjennom korreksjonsordningen. Dette er vist i tabellen for beregning av rammetilskudd. Her får den enkelte kommune tilbakeført sin andel av samlet trekk for så å få et trekk for antall elever i egen kommune som ikke går i den kommunale grunnskolen. For Molde kommune har antall elever i private skoler økt med 6. Det betyr at samlet effekt for 2016 også blir et trekk på 0,5 mill. kroner for Molde kommune.

Telledato for elever i statlige og private skoler er 1. oktober 2014. Per 1. oktober 2015 er tallet økt til 51 elever i Molde kommune. Det betyr at trekket i 2017 vil øke med om lag 0,8 mill. kroner.

Samlet er kommunenes ramme redusert med 31,4 mill. kroner knyttet til korrigeringer på skoleområdet. Molde kommunes andel av trekket i rammetilskudd er knappe 0,2 mill. kroner.

Pleie- og omsorgsområdet

Det er foreslått én innlemming og én korreksjon innenfor pleie- og omsorgsområdet. Kommunene har fra 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp, gjennom tilbud om døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Kommuner som allerede har etablert dette tilbudet, har frem til nå fått et øremerket tilskudd. Dette blir nå innlemmet i rammetilskuddet når oppgaven er pliktig for alle kommuner. Molde kommune får økt rammetilskudd med 6,1 mill. kroner. Dette er en liten nedgang i forhold til det øremerkede tilskuddet i 2015. I Molde kommune er det helsetjenesten som har ansvar for dette tjenestetilbudet. Det kan legges til at kommunene fikk et trekk i rammetilskuddet fra 2012 - 2015 som skulle delfinansiere det øremerkede tilskuddet frem mot 2016. For Molde kommune utgjorde dette et samlet trekk på rundt 3,7 mill. kroner.

I 2015 kom det endringer i bruker- og pasientrettighetsloven som innebar rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgsloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helårseffekten av endringer er beregnet til 205,4 mill. kroner i 2016. Av dette får Molde kommune drøye 1,0 mill. kroner. Dette er tjenester som både pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede har ansvar for i Molde kommune.

Samlet er kommunenes ramme økt med 1.412,0 mill. kroner innenfor pleie- og omsorgsområdet. Molde kommunes andel er 7,2 mill. kroner.

Administrasjon

Her er det foreslått to korreksjoner. Til tross for at Stortinget avviste forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen sommeren 2015, ligger dette inne i forslaget til statsbudsjett med virkning fra 1. juni 2016. Kommunesektorens rammetilskudd er trukket med 630,0 mill. kroner i 2016. Dette vil gi Molde kommune et trekk på 3,0 mill. kroner i 2016. Helårseffekten fra 2017 er da anslått til et trekk på nye 450,0 mill. kroner med ytterligere trekk for Molde kommune på 2,1 mill. kroner. Samlet trekk for Molde kommune blir da 5,1 mill. kroner fra 2017. Dette er anslagsvis 1,3 mill. kroner mer enn Molde kommune bruker på skatteoppkreverfunksjonen i dag.

Den andre korreksjonen er knyttet til produksjon av valgkort. Denne oppgaven er nå permanent flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunene ble trukket 18,0 mill. kroner i rammetilskudd i fjor. Istedenfor å gi dette tilbake i år, for så å trekke det ut igjen året etter når det igjen er valg, får kommunene tilbake halvparten på permanent basis. Det gir en permanent økning på 9,2 mill. kroner fra 2016. Molde kommunes andel er kr. 43.000,-.

Samlet blir kommunenes ramme redusert med 620,8 mill. kroner. Molde kommune får et trekk på 2,9 mill. kroner.

Barneverntjenesten

Det er én korreksjon knyttet til barneverntjenesten. Kommunens ansvar for utredning ved adopsjonssøkere ble flyttet fra kommunene til Bufetat 1. februar 2015. Kommunene får et trekk på 0,5 mill. kroner der Molde kommunes andel er et marginalt trekk.

Sosialtjenesten

Kommunene får et trekk på 11,2 mill. kroner som følge av innføring av eSøknad for startlån i Husbanken med tilhørende saksbehandlingssystem for kommunene. Dette forventes å gi redusert saksbehandling i kommunene og rammetilskuddet blir dermed korrigert. Molde kommunes andel av trekket er kr. 54.000,-. Det er sosialtjenesten NAV som vil bli påvirket av endringen i Molde kommune.

Representantforslag om økt norsk innsats – krisen i Syria

I 2015 vedtok Stortinget en engangsreduksjon i rammetilskuddet til kommunene på 7,1 mill. kroner for å kunne øke den norske innsatsen i den humanitære krisen i Syria. Kommunene får dette tilbakeført i 2016, med et beløp på 7,3 mill. kroner. Molde kommune får en marginal styrking av rammetilskuddet som følge av dette.


Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for primærkommunene

Føringer på disponering av veksten i frie inntekter

Regjeringen har lagt tre føringer for veksten i kommunesektorens frie inntekter. Det er lagt en føring på at 200,0 mill. kroner av veksten i de frie inntektene skal gå til å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenester. Denne føringen blir gitt gjennom en særskilt fordeling og følger opp tilsvarende føring i 2014 og 2015. Molde kommune har fulgt denne føringen med 0,9 mill. kroner i 2014 og 1,0 mill. kroner i 2015. For 2016 utgjør økt tildeling til Molde kommune 1,0 mill. kroner. Styrkingen som ble gitt gjennom forliket til statsbudsjett i 2015, på drøye 0,3 mill. kroner, ble brukt til å dekke opp for sviktende skatteinntekter i budsjettrevisjon 1 for 2015.

Videre er det lagt inn en føring knyttet til opptrappingsplanen på rusfeltet på 400,0 mill. kroner i 2016. Denne veksten i frie inntekter blir fordelt etter sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet og Molde kommune får knappe 1,5 mill. kroner.

Til slutt er det lagt inn en føring på 400,0 mill. kroner knyttet til ønsket om et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette er tenkt å legge til rette for redusert ventetid for barnehageplass, spesielt for familier med barn født 1. september eller senere. Dette blir fordelt etter kostnadsnøkkelen for barnehage og gir Molde kommune en økning på knappe 2,0 mill. kroner.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for refusjon til kr. 1.081.000,- for 2016. Dette er en økning på kr. 10.000,- ut over anslått lønnsvekst. Det betyr at kommunene reelt sett får redusert sin refusjon med kr. 10.000,- per ressurskrevende tjenestemottaker i 2016. Kompensasjon for kommunenes utgifter utover innslagspunktet er uendret på 80,0 pst. KS har anslått at dette reelt sett vil føre til at kommunene får økte utgifter på 75,0 mill. kroner i 2016. Kommunene med flest ressurskrevende tjenestemottakere vil få den største utgiftsøkningen. For Molde kommune utgjør dette anslagsvis 0,5 mill. kroner.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering

I forslag til statsbudsjett skulle kommunene få 500,0 mill. kroner ekstra som en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Dette skulle komme i tillegg til veksten i de frie inntektene. I tilleggsproposisjonen er nå beløpet redusert til 200,0 mill. kroner grunnet at økt mottak av asylsøkere vil gi bidra til økt sysselsetting. Videre er det nå foreslått at tilskuddet kun skal gis til kommunene i de fylkene med høyest vekst i arbeidsledigheten. Det vil si kommunene langs kysten fra Aust- Agder til Møre og Romsdal. Pengene skal gå til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i 2016. Molde kommune får 3,2 mill. kroner som må benyttes i 2016. Penger som ikke blir benyttet i tråd med formålet, må tilbakebetales. Dette ekstraordinære tilskuddet er tenkt benyttet til rehabilitering skolebygg i Molde kommune jf. investeringsbudsjettet.

Kompetanseheving i barnehagen

Regjeringen foreslo å øke bevilgningen til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren med om lag 160,0 mill. kroner i sitt forslag til statsbudsjett. Samlet vil da om lag 440,0 mill. kroner blir benyttet til å fremme kvaliteten i barnehagene i 2016. I tilleggsproposisjonen er økningen foreslått redusert med 30,3 mill. kroner til 129,7 mill. kroner i 2016.

Informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet

Rammetilskuddet foreslås økt med 10,0 mill. kroner for at kommunene skal kunne styrke sitt arbeid med å informere foreldre om innholdet i barnehagetilbudet og de ulike ordningene for redusert pris og gratis kjernetid. Formålet er å øke barnehagedekningen blant barn fra familier med lav inntekt og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Kommunereformen

Regjeringen foreslår å bevilge 100,0 mill. kroner til dekning av engangsutgifter til kommuner hvor det fattes nasjonale vedtak om kommunesammenslåing i 2016.

Rentekompensasjonsordning

Ordningen for skole- og svømmeanlegg videreføres innenfor de rammer som ble satt ved innføringen av ordningen i 2009.

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser

For 2016 foreslås det en tilsagnsramme på 4,1 mrd. kroner. Dette skal gi rom for om lag 2.500 nye heldøgns omsorgsplasser.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil fremme et lovforslag slik at kommunene fra 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot 2020 med en oppstart med 1.200 nye plasser i 2016. Det er lagt inn en bevilgning på 71,3 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Alle kommuner kan søke om tilskudd som utgjør om lag 30,0 pst. av utgiftene.

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester

Kommunene er invitert til å delta i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøket vil etter planene settes i gang 1. mai 2016, og kommunene må søke om å delta innen 1. desember 2015. I forsøksperioden vil finansieringen av tjenestene gjennom frie inntekter bortfalle i forsøkskommunene, og tildeles etter én av to mulig modeller.

Flere psykologer i kommunene

Regjeringen varslet i 2015 innføring av lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket rekruttering frem mot lovkravet om psykologer trer i kraft, foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 0,3 mill. kroner per psykologiårsverk som rekrutteres fra 2016. Det er forslått 145,0 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, tilsvarende 150 nye psykologårsverk.

Økt pensjon til gifte og samboende pensjonister

Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 85,0 til 90,0 pst. av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Mottakere av offentlig tjenestepensjon får en tilsvarende økning av pensjonen. Dette vil anslagsvis gi kommunesektoren økte utgifter på 15,0 mill. kroner og rammetilskuddet er foreslått økt tilsvarende.

Boligsosialt arbeid

Regjeringen la opp til å styrke det sosiale sikkerhetsnettet blant annet gjennom en tilsagnsramme på 1.400 utleieboliger i 2016 i sitt opprinnelige forslag til statsbudsjett. I tilleggsproposisjonen er denne posten økt, slik at kommunene skal kunne ta imot og bosette flere flyktninger i 2016. Dette kan bidra til å frigjøre plasser i asylmottakene. Det legges nå opp til en tilsagnsramme på 1.750 utleieboliger i 2016. Flyktninger skal være en prioritert gruppe for tilskuddet. Videre er det foreslått å øke bevilgningen til bostøtte med 60,0 mill. kroner. Dette er spesielt rettet mot barnefamilier med lave inntekter.

Integrering av flyktninger

Satsene for integreringstilskudd blir i gjennomsnitt videreført på samme reelle nivå som i 2015. Men det er ulike justeringer i satsene for de ulike årene i den femårige integreringsperioden. Det er spesielt tilskudd for år 2 og 3 som øker, mens økningen i tilskudd for år 1, 4 og 5 økes mindre enn deflator. Integreringstilskuddet skal dekke alle utgifter til kommunen knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Dette gjelder utgifter til et bredt spekter av kommunale tjenester som flyktningene har behov for, inkludert kommunes administrative utgifter knyttet til arbeidet.

Utover det ordinære integreringstilskuddet, økes det særskilte tilskuddet til enslige, mindreårige flyktninger. I opprinnelig forslag til statsbudsjett var det nye tilskuddet satt til kr. 207.000,- per person. Dette er en økning på kr. 15.700,-. I tilleggsproposisjonen er det foreslått at tilskuddet i 2016 skal økes med kr. 100.000,- per enslig, mindreårig flyktning som kommunene bosetter i 2016. Dette ekstratilskuddet vil kommunene få fullt ut uavhengig av bosettingsdato i 2016.

Det er også lagt inn et ekstra tilskudd til kommuner som bosetter flere flyktninger i 2016 enn det som kommunen ble anmodet til å ta imot. Ekstratilskuddet er kr. 50.000,- per flyktning utover det IMDi allerede har anmodet kommunene om å ta imot i 2016.

I tilleggsproposisjonen varsler regjeringen at de vil legge frem en stortingsmelding våren 2016 der de vil gå gjennom og fornye integreringspolitikken. Regjeringen vil her vurdere tiltak for å få startet integreringsarbeidet så tidlig som mulig. Ventetid i mottak er en utfordring for integreringen og vilkår for midlertidig arbeidstillatelse og innretning av introduksjonsordningen skal derfor vurderes. Videre skal det vurderes ulike tiltak for en effektiv integrering av barn og unge. Blant annet skal det vurderes hvordan flere flyktningebarn kan få barnehagetilbud slik at det kan gis en mer effektiv norskopplæring. Det skal også vurderes særskilte tilrettelagte skoletilbud for enslige, mindreårige flyktninger.

Det vil være et sterkt fokus på språkopplæring og utdanningstiltak. Regjeringen vil vurdere modeller for kommunene, der for eksempel full introduksjonsstønad først utbetales når skriftlig norskprøve er bestått. Det skal også hentes inn innspill til et tettere samarbeid med frivillig sektor. Det kan også bli aktuelt med kompetansekartlegging av flyktninger, slik at det kan gis et tilpasset opplegg for å få enkelte raskere ut i arbeid der de får brukt sin kompetanse. Regjeringen vil også utrede en modell der kommuner som bosetter enslige, mindreårige flyktninger skal kunne velge mellom dagens ordning med 80,0 pst. refusjon ut over kommunal egenandel, eller en stykkpris.

Demografi

Det er anslått at økte utgifter som følge av demografiske endringer vil utgjøre 2,1 mrd. kroner i 2016. Av dette vil 1,7 mrd. kroner dekkes av veksten i de frie inntektene. Det resterende beløpet forutsettes dekt av økte gebyrer og øremerkede tilskudd. Dette er et grovt anslag på hvor mye forventet befolkningsøkning vil medføre i økte utgifter for kommunene, gitt tilsvarende tjenestenivå og kvalitet.

Molde kommunes demografi har de siste årene vist en relativt stor andel eldre og relativt få i de yngste aldersgrupper sammenlignet med landsgjennomsnittet. Diagrammet under viser Molde kommunes relative andel av de tre eldste aldersgruppene i forhold til landsgjennomsnittet per 1. juli det enkelte år. Diagrammet viser at Molde kommune har flere innbyggere enn gjennomsnittskommunen innenfor alle de tre aldersintervallene. For de siste to årene viser utviklingen at Molde kommune har hatt en relativt stor økning i antall innbyggere mellom 80 - 89 år og en relativ og absolutt nedgang i antall over 90 år.

Befolkningsutvikling i aldersgruppen 67+ i perioden 2009 - 2015

Endring i antall personer fordelt på aldersgrupper

Endring i antall personer fordelt på aldersgrupper
Endring fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Molde Landet
antall pst. antall pst.
Innbyggere 0 - 1 år 15 2,6 % -1 061 -0,9 %
Innbyggere 2 - 5 år 10 0,8 % -1 688 -0,7 %
Innbyggere 6 - 15 år 31 1,0 % 4 977 0,8 %
Innbyggere 16 - 22 år 11 0,4 % -78 0,0 %
Innbyggere 23 - 66 år 200 1,3 % 27 685 0,9 %
Innbyggere 67 - 79 år 149 5,6 % 22 853 4,6 %
Innbyggere 80 - 89 år 11 1,1 % -1 318 -0,7 %
Innbyggere 90 år og eldre -2 -0,8 % 487 1,1 %
Sum 425 1,6 % 51 857 1,0 %

Som tabellen viser har Molde kommune hatt en prosentvis større vekst enn landsgjennomsnittet det siste året. Dette gjelder for alle aldersgrupper foruten 90 år og over hvor det har vært en nedgang i Molde kommune. Størst vekst har kommunen hatt i aldergruppen 67 - 79 år og 0 - 1 år. Det har også vært en god vekst i aldersgruppene 23 - 66 år og 80 - 89 år.

Endringen det siste året følger opp den utviklingen Molde kommune har hatt over de seneste årene. Kommunen har relativt mange innbyggere i de eldre aldersgruppene og det blir stadig flere barn i barnehagealder. Det siste året har det også, for første gang på flere år, vært en vekst i antall innbyggere i grunnskolealder.

Økning i pensjonsutgiftene

Det er anslått at kommunesektorens pensjonsutgifter vil øke i 2016. Anslagene er beheftet med usikkerhet, men det er anslått at 0,9 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene vil gå til å dekke økte pensjonsutgifter i 2016. Av dette vil 0,8 mrd. kroner komme i primærkommunene.

Det er anslått at premieavviket for 2015 vil gi økte amortiseringskostnad i 2016 på 650,0 mill. kroner for kommunesektoren. Dette anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har de siste årene strammet inn på de økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene for på lang sikt å få redusert akkumulert premieavvik. Også i 2016 vil departementet stramme inn på forutsetningene. Departementets vurdering er at parameteren for avkastning på pensjonsmidler bør reduseres ytterligere med 0,05 pst. Dette vil gi anslagsvis 250,0 mill. kroner i økte pensjonskostnader i 2016 for kommunesektoren.