Byggesak og geodata

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 1 094 1 451 244 1 044 1 044
Driftsinntekter -11 245
Driftsutgifter 12 339 1 451 244 1 044 1 044
Lønns- og prisvekst 205 -140
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -287
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 35
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 30 16
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 139 78
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 36 18
Andre rammeendringer 152 -1 067 800
Restoverføring av skattetaksering til byggesak og geodata 152
Halvt årsverk til dokumentsenter organisasjonsavdelingen -254
Generelt rammetrekk -800 800
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -13
Utgående 1 451 244 1 044 1 044 1 044

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

Byggesak behandler årlig rundt 700 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i plan- og utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • behandling av saker om offisielle adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata ihht. geovekstavtalen
 • «Romsdalskart - samarbeid om programvaretjenester»
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
 • eiendomsopplysninger

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • administrasjon av takstmann
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Forenkling av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter som ble innført fra 1. juli 2015 medfører noe reduserte inntekter, uten at arbeidsbelastningen har endret seg nevneverdig. Det er også grunn til å tro at behovet for oppfølging av ulovlig igangsatte tiltak vil øke som følge av forenklingene, men dette er det for tidlig å konkludere på.

Fra 1. januar 2016 faller kommunens behandling av ansvarsretter bort. Dette har tilført kommunen gode inntekter, som nå faller bort.

Fremtidige utfordringer

Å beholde og rekruttere ingeniørkompetanse for både byggesak og geodata er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er bedre enn på lenge, men kommunens svake økonomi og trekk i rammene gjør at enheten er bemannet på et minimumsnivå. Dette gjelder både byggesak og geodata. Tjenesteproduksjonen ved enheten er derfor veldig sårbar for lengre fravær ved sykdom og eventuelle oppsigelser.

Digitalisering og valg av teknologi er avgjørende for å kunne yte gode tjenester. Enheten ser behov for nye hjelpemidler innenfor oppmålingsforretning, formidling av innholdet i kart og eiendomsinformasjon fra matrikkelen. Dette krever investeringer, men vil kunne gi gevinst både for kunder og internt i kommunen.