Molde bydrift

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 9 278 9 411 8 042 8 950 8 850
Driftsinntekter -36 476
Driftsutgifter 45 754 9 411 8 042 8 950 8 850
Lønns- og prisvekst 133 -204
Spesiell prisvekst knyttet til ny avtale vedrørende styring av gatelysanleggene 78
Økning overhead -33
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -889
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 566
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 14 8
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 39 20
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 80 46
Andre rammeendringer -1 165 908 -100
Generelt rammetrekk -1 000 1 000
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -115
Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter -50 -92 -100
Utgående 9 411 8 042 8 950 8 850 8 850

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019

Administrasjon Molde bydrift

Enheten er i dag organisert i 3 virksomheter: veg- og trafikk, parkeringstjeneste og verksted. I enheten inngår 22 fast ansatte. Enheten er organisert med 2 virksomhetsledere på henholdsvis parkeringstjenesten og verksted. Leder på veg- og trafikkvirksomheten er også leder for enheten. I administrasjon inngår ellers konsulent, og enheten leier ut tjenester i ca. halv stilling til Molde Vann og Avløp KF.

Veg- og trafikkvirksomheten

Veg- og trafikkvirksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet på ca. 221 km veg, derav ca. 24 km med gang- og sykkelveg. Virksomheten utfører tiltak for at trafikken skal kunne avvikles på en sikker, forsvarlig og miljømessig god måte.

Virksomheten har ansvar for drift av det kommunale vegnettet inkludert vedlikehold, snøbrøyting, vegmerking, skilting, skjøtsel av diverse grøntarealer, sentrumsrenovasjon, slukrensking samt feiing og spyling av vegnettet. Virksomheten har avtale med fylkeskommunen om å forvalte, drifte og vedlikeholde 23,6 km fylkesveg etter refusjon.

Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder alle kommunens veglysanlegg samt ca. 26 km gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger etter refusjon. Virksomheten har også ansvar for å disponere investeringsmidlene til opprusting av eldre anlegg, samt å bygge nye veglysanlegg.

Forvaltningsoppgaver i tilknytning til vegnettet er generell saksbehandling, utarbeide skiltplaner og sørge for at vedtak på skilting blir fattet. Virksomheten har også ansvar for å gjennomføre og følge opp mindre trafikksikkerhetstiltak på vegnettet, saksbehandling i tilknytning til byggesaker, samt å behandle saker vedrørende avkjørsler og lignende med hjemmel i vegloven.

Både administrasjon og personell tilknyttet veg- og trafikk, samt verksteddrifta er lokalisert i Plutovegen 7. Her er også oppstillingsplass for maskiner, biler og utstyr.

Verkstedsvirksomheten

Verkstedet utfører reparasjon og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, utstyr osv. og er slik en viktig del av driften i enheten. I tillegg utfører verkstedet diverse vedlikehold og reparasjoner på kjøretøy og materiell for andre kommunale enheter, samt «tyngre» opprettings- og sveisearbeider. Verkstedet har beredskap for enhetens egen vinterdrift av vegnettet. Virksomheten bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner både for egen drift og for andre kommunale enheter og foretak etter behov.

Parkeringsvirksomheten

Parkeringsvirksomheten har ansvar for håndheving av all avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Parkeringshåndheving blir utført etter parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven og i gjeldende forskrifter. Virksomheten forvalter utleie av diverse gategrunn og plassene for torgsalg. Klager behandles og parkeringstillatelser for forflytningshemmede tildeles etter gjeldende regelverk i samarbeid med servicetorget.

Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS om salg av tjenester, både administrasjon og håndheving av skiltreguleringer. I dette inngår det også avtaler om håndheving på «private» områder samt følge opp håndheving her.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Det er en ytterligere innstramming i enhetens driftsbudsjett for 2016 som medfører større utfordringer for enheten enn i 2015. Enheten har fått kompensert for prisvekst knyttet til ny avtale vedrørende styring av gatelysanlegg og generell prisjustering på en del andre utgiftsposter. Egenfinansiering av lønnsoppgjøret 2016, er forutsatt finansiert med økning i egne inntekter. Enheten har fått et generelt rammetrekk på 1,0 mill. kroner, og enhetens andel vedrørende styrking av innkjøpsfunksjon er beregnet til 0,1 mill. kroner. Det er også trukket 0,05 mill. kroner i reduserte utgifter til strøm veg- og gatelys.

Administrasjonen flytter høsten 2015 til Plutovegen 7, og merutgifter i husleie for enheten er beregnet til 0,3 mill. kroner på årsbasis. Dette er ikke hensyntatt i fastsetting av rammen.

Reell ramme for 2016 er redusert med ca. 1,1 mill. kroner i forhold til 2015. Tatt i betraktning at det ikke er kompensert for husleieøkning, er enhetens utfordring å redusere driftsnivået med samlet 1,4 mill. kroner. Dette er en reduksjon som vil bidra til at enheten leverer et lavere tjenestetilbud til innbyggerne.

Veg- og trafikkvirksomheten

Kommunens vegnett øker uten at det blir kompensert for dette. I 2014 økte veglengden med ca. 2 km, og det er også tillegg i veglengde i 2015. Årølia er under utbygging og krever stadig større ressurser.

Den stramme driftsramma vil i hovedsak medføre at kommunens tjenester med å opprettholde et godt og velfungerende vegnett både sommer og vinter vil forverres. Dette vil gi dårligere vegstandard og forebyggende tiltak både sommer og vinter må utsettes. I sommervedlikeholdet kan manglende driftstiltak bidra til å redusere trafikksikkerheten, f.eks. gjennom redusert kantslått og vegetasjonsrydding.

Vintervedlikeholdet fordeler seg med ca. 1/3 på egendrift mens 2/3 er innleide maskiner. Beredskap for innleid materiell utgjør nå vel 1,2 mill. kroner per sesong. Det er avholdt ny åpen anbudskonkurranse for perioden 2015-2018, og det registreres en betydelig prisøkning på innleide tjenester. Utgifter til vintervedlikehold av vegnettet er virksomhetens største utfordring. Med den begrensede rammen vil enheten ha vansker med å håndtere en snørik vintersesong uten at det gir et merforbruk.

Veg- og gatelys har fått et lite trekk i budsjett for 2016 basert på at investeringer med utskifting av kraftkrevende armaturer vil redusere strømutgiftene. Reduksjon er knyttet opp mot overgang til LED-armaturer som krever mindre kraft.

Verkstedvirksomheten

Den stramme ramma i enheten vil kreve at det holdes fokus på full tjenesteproduksjon for å holde en akseptabel timepris. Situasjonen krever at verkstedet i større grad enn tidligere må skaffe arbeid eksternt, både fra andre kommunale enheter og fra privatmarkedet for å skåne budsjett på veg. Egen verksteddrift er generelt viktig for enhetens drift knyttet til vei, og spesielt i vinterdrifta da det ikke er verksted som kan levere denne type tjenester.

Parkeringsvirksomheten

Både i 2014 og i 2015 er det registrert nedgang i bruk av avgiftsbelagte parkeringsplasser, både på gateplan og i Molde parkeringshus. Sentrumshandelen er utfordret av nærliggende kjøpesenter. I tillegg er det en svak nedgang i leieavtaler i Molde parkeringshus. I 2016 vil antall leieavtaler ytterligere reduseres ved at firma som leier flytter ut av sentrum. Kommunens parkeringsavgifter er høye, og med den registrerte nedgangen i bruk av plassene er det valgt å foreslå at satsene ikke heves.

Fremtidige utfordringer

Driftsbudsjettet til enheten vil være spesielt stramt i 2016. Fra 2017 vil dette bedre seg noe, men gitt en lang og ressurskrevende vintersesong vil enheten ha store problemer med å holde sine driftsrammer.

Innen parkering registreres det en svak nedgang på belegget av plasser både i dagen og i Molde parkeringshus. Bruk av kommunale parkeringsplasser og leieavtaler er avhengig av at sentrumsområdet er attraktivt for handlende og besøkende. Potensialet for inntekt på plassene er biltrafikken. Det er allerede relativt høye parkeringsavgifter, og en ytterligere økning av avgiftsnivået kan medføre at belegget reduseres.

Bemanning i administrasjon Molde bydrift er knapp sett i forhold til de oppgaver som er tillagt enheten. Dette bidrar til at rene lederoppgaver med utviklingsarbeid internt i enheten, overordnet planlegging og igangsetting og oppfølging av vedtatte strategier, kompetanseplan med mere i liten grad blir utført. Det er løpende oppgaver innenfor veg- og trafikk som krever kontinuerlig arbeidsinnsats både av enhetsleder og avdelingsingeniør.

Investeringer

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Biler og maskiner 4016 2000 2 000
Kommunale veger 4011 6 500 6 500 6 500 6 500
Lysarmatur Molde parkeringshus 4855 1 250 650 600
Trafikksikring 4012 350 350 350 350
Veg- og gatelys 4013 2 400 8 800 3 000 3 000
Sum investeringer 12 500 10 450 6 850 6 850

Biler og maskiner – lastebil

Enhetens lastebil er gammel og utslitt og har store, årlige vedlikeholdsutgifter og er dermed ute av drift flere perioder gjennom året. Denne bilen brukes til brøyting i vinterhalvåret. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2016.

Kommunale veger

Molde kommune har fortsatt store utfordringer innenfor kommuneveier. Dette gjelder utbygging av gangveger og fortau, og utbedringer av trafikkfarlige punkt. Prioriteringer gjøres i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet» og andre vegplaner. Det er også behov for asfaltering av grusveger og reasfaltering på kommuneveinettet. Det bevilges 6,5 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Lysarmatur Molde parkeringshus

Lysarmaturene i Molde Parkeringshus er gamle og slitte, og det brukes årlig store summer til vedlikehold av disse. Ved utskifting til nye LED-armaturer vil dette forlenge armaturenes levetid og driftskostnadene vil reduseres. Tiltaket egenfinansieres.

Trafikksikring

Avsatte midler på knappe 0,4 mill. årlig i perioden vil bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet»

Veg- og gatelys

Eksisterende HQL-lamper går av miljømessige hensyn ut av produksjon og vil ikke lenger kunne anskaffes. I denne sammenheng ser en nå muligheten til å skifte ut eksisterende lamper med nye LED-lamper. Disse har et vesentlig lavere strømforbruk og en mer miljøvennlig produksjon. Normalt behov for utskifting vil heretter bli foretatt med de nye LED-lampene. Strømbesparelsen vil stå for en stor del av finansieringen. Det avsettes 3,0 mill. kroner årlig de to første årene i perioden.