Oversikt lån som belaster drift

Den første tabellen viser er en spesifisering av lån som belaster drift per selskap, enhet og prosjekt. Dette er lån der kommunen må bruke sine frie inntekter til å betale renter og avdrag i løpet av levetiden til den enkelte investering. Dette summerer seg til 181,1 mill. kroner i 2016 og 401,1 mill. kroner i perioden. Av dette skyldes 81,7 mill. kroner forsinkelser eller utsettelser av investeringsprosjekt som skulle ha vært gjennomført før 2016. Fullføring av disse prosjektene fører til at nødvendig ramme med tilhørende bruk av lån må bevilges på nytt i 2016.

Lån som blir dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter er vist i den andre tabellen. Dette er lån som ikke vil påvirke balansen i budsjettet, da de økte finansutgiftene allerede er dekt inn på enhetene.

Lån som belaster drift

Hele 1.000
Lån som belaster drift
Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Molde kommune 26 303 19 514 16 715 16 823
Plan- og utviklingsavdelingen 5 820 920 920 920
Diverse erverv og tiltak 320 320 320 320
Infrastruktur Bolsøya 800
Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan 400 400 400 400
Sentrumstiltak 200 200 200 200
Sjøfronten 3 600
Skogsbilvei 500
Personal- og organisasjonsavdelingen 8 587 8 690 8 795 8 903
IKT - Investeringer Molde kommune 4 800 4 800 4 800 4 800
ROR-IKT - fellesinvesteringer 3 787 3 890 3 995 4 103
Helsetjenesten 80
Journalsystem PPT 80
Pleie og omsorg 1 676 2 164 160 160
Digitale trygghetsalarmer 864 864
Kirkebakken - oppgradering vaskeri 500
Kjøkken Glomstua omsorgssenter 532 640
Senger/tekniske utstyr pleie og omsorg 280 160 160 160
Brann og redningstjensten 160 160 160 160
Diverse brannutstyr 160 160 160 160
Molde Bydrift 7 980 6 380 5 480 5 480
Biler og maskiner 1 600
Kommunale veger 5 200 5 200 5 200 5 200
Trafikksikring 280 280 280 280
Veg- og gatelys 900 900
Kulturtjenesten 2 000 1 200 1 200 1 200
Idrettsanlegg på kommunal grunn 240 240 240 240
Infotavler, skilting turområder 80
Maskinelt utstyr - park og idrett 400 400 400 400
Opprustning av lekeplasser - utskiftning av lekeplassutstyr 80 80 80 80
Opprustning ustyr, haller, baner/friidrettstadion 160 160 160 160
Parker og grøntanlegg 160 160 160 160
Projektor rådhussalen 120
Roseplanen 80 80 80 80
Toalettanlegg Retiro 600
Turstier i Moldemarka 80 80 80 80
Molde Eiendom KF 148 239 76 137 37 667 42 800
Skole 59 243 16 129 19 200
El-kjel Kviltorp skole 320
Kvam skole - ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat 726
Sellanrå skole - fase 3 16 129 16 129 19 200
Vågsetra Skole 42 068
Barnehage 1 209 1 209 4 409 38 000
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 3 200 36 800
Kommunale barnehager - rehabilitering/tilpasninger 806 806 806 800
Kommunale barnehager - uteområder 403 403 403 400
Pleie og omsorg 3 643 400
Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter 200
Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter 200
Kirkebakken omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg 2 160
Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll 400
Råkhaugen omsorgssenter - lysarmaturer 400
Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering av tekniske anlegg 403
Skåla omsorgssenter - ventilasjon 280
Tiltak funksjonshemmede 1 123
Brannsikringsstiltak Røbekk 800
Enensenteret 323
Kulturtjenesten 46 229 53 561 9 220
Fundament naust Hjertøya 80
Kulturhuset - oppgradering av tekniske anlegg og byggning 980
Området Molde idrettspark * 46 149 53 561 8 240
Kulturskolen 32 640
Ny kulturskole 32 640
Andre bygg 4 152 4 838 4 838 4 800
ENØK - kommunale bygg 806 806 800
Groven skole - riving 120
Investeringsmidler akutte behov 4 032 4 032 4 032 4 000
Kirkelig Fellesråd 6 560 9 160 160 1 040
Kirkelig Fellesråd 6 560 9 160 160 1 040
Div. prosjekt kirkelig fellesråd 160 160 160 160
Gravplasser - mur og gjerder 640
Kirkegårdsutvidelser 6 400 8 000
Riving gaml. Menighetshus Røbekk 240
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk 1 000
Totalt lån 181 102 104 811 54 542 60 663
Tabellen var en tilleggsopplysning til rådmannens skisse den er derfor ikke oppdatert med kommunestyrevedtak 113/15.
Hele 1.000

Lån som er dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter

Lån som er dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter
Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
ENØK Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe 1 200
ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk 960
ENØK Glomstua omsorgssenter - jord til vann varmepumpe 2 000
ENØK Moldebadet 2 800
Feiervesnet - to nye biler 220
Kjøp av biler ressurstjenesten 1 365
Lysarmatur Molde parkeringshus 650 600
Området Molde idrettspark 28 000
Veg- og gatelys 1 500 1 500
Totalt lån 10 695 30 100