Investeringer det ikke er funnet rom for i perioden

Tabellen under er en oversikt over de investeringer som ikke har fått plass i investeringsbudsjettet. Dette er bruttorammer som enten har ligget i gjeldende økonomiplan og/eller behov som er spilt inn fra enhetene.

Hele 1.000
Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Plan- og utviklingsavdelingen 32 500
Sjøfronten 32 500
Organisasjonsavdelingen 150 2 080
Skilting av kommunale bygg 2 080
Utbedringer foajeen, Rådhuset 150
Skole 1 415
Bergmo ungdomsskole - Sikrere luftinntak mot snø 30
Cap Clara - oppgradere våningshus og nytt snekkerverksted 600
Kvam skole - Tilleggsisolering over gymsal/kaldloft 125
Kviltorp skole - Brystning i korridorer 310
Kviltorp skole - Skifte ovner og temperaturstyring paviljongen 200
Skjevik barne- og ungdomsskole - Lynavleder 150
Barnehage 1 500 2 700
Hauglegda barnehage - renovering. Etterisolering vegger mm. 500
St. Sunniva barnehage - teknisk anlegg, tak og fasader 1 000 500
St. Sunniva barnehage - Varme og ventilasjon 2 200
Helsetjenesten 1 100 500
Kjøp av tjenestebiler 1 000 500
Utstyr fysioterapi 100
Pleie og omsorg 1 780
Div. utstyr Kleive omsorgssenter 60
Kleive omsorgssenter - Nødstrømsaggregat 1 450
Skåla helse- og omsorgssenter - Motorer til solavskjerming 100
Tekstiler og arbeidstøy 170
Brann og redningstjensten 400 4 500
Brannbil Kleive 4 500
Forebyggende avdeling - nye biler 400
Byggesak og Geodata 350 350 350
Kartverk og grunnlagsmålinger 350 350 350
Molde Bydrift 1 000 1 000 4 000 1 000
Kommunale veger 1 000 1 000 1 000 1 000
Veg- og gatelys 3 000
Tiltak funksjonshemmede 1 450 650
Røbekk omsorgssenter - Ny automatikk 150
Røbekk omsorgssenter - Nytt luftinntak 100
Røbekk omsorgssenter - Nødstrømsaggregat 1 450
Røbekk omsorgssenter - Oppgradering elektrisk utstyr 400
Kulturtjenesten 2 530 700 750 500
Idrettsanlegg på kommunal grunn 200 200 200
Maskinelt utstyr - park og idrett 1 280 300 250
Opprustning av lekeplasser - utskiftning av lekeplassutstyr 100 100 100 100
Opprustning Julneset friområde 300
Parker og grøntanlegg 100 100 100
Roseplanen 100 100 100 100
Toalettanlegg Kringstadbukten 650
Kulturskolen 150
Supplering, oppgradering og vedlikehold av utstyr og instrumenter 150
Moldebadet KF 500 500 500 500
Teknisk drift 500 500 500 500
Andre bygg 5 400 300
Bispegården - Nye dører og vinduer 300
Bjørset aktivitetshus - Riving 200
Sykepleierskolen - Renovering 5 200
Kirkelig Fellesråd 300 5 000
Kirkegårdsutvidelser 5 000
Kirker - vedlikeholdskartlegging 300
Totalsum 50 375 6 550 12 980 6 500
Tabellen var en tilleggsopplysning til rådmannens skisse den er derfor ikke oppdatert med kommunestyrevedtak 113/15.