Drift

Rammesak og politiske signal til budsjettprosessen

Som tidligere år ble det også i 2016 gjennomført en dialogprosess mellom politisk og administrativt nivå. Også i år hadde formannskapet rollen som politisk dialogkomitè. Møtene ble gjennomført i forlengelsen av åpne formannskapsmøter med siste møte den 15. november.

Samlet ble det for året gjennomført 3 dialogmøter hvor følgende tema har blitt gitt særlig fokus:

 • Møte 1 den 26. april: Rammer for den kommunale tjenesteproduksjonen i 2017.
 • Møte 2 den 25. oktober: Uløste økonomiske utfordringer i budsjettskissen for 2017.
 • Møte 3 den 15. november: Presentasjon av rådmannens budsjettskisse.

Foruten formannskapets faste medlemmer, deltok rådmannen og deler av hans stab i alle dialogmøtene. Hovedtillitsvalgte var også inviterte til å delta i møtene gjennom ordinær innkalling til formannskapsmøtene.

Med bakgrunn i denne dialogprosessen og igangsettingen av den administrative budsjettprosessen for 2017 i mai/juni 2016, ble rammesaken som tok for seg budsjettrammene for 2017 og planperioden 2017–2020 lagt frem for kommunestyret til behandling den 15. september.

Beregning av økonomiske rammer

Det vises til kapitlet om statlige rammebetingelser hvor kommunens inntektsforutsetninger hva gjelder statsbudsjettet er beskrevet. I dette kapitlet for rammebetingelser, beskrives de totale inntektsanslag for Molde kommune. Med bakgrunn i disse totale inntektsanslagene, er det beregnet driftsrammer for den enkelte avdeling, enhet og kommunalt foretak.

De økonomiske rammene for avdelinger, enheter og kommunale foretak i 2017 er i hovedsak basert på gjeldende økonomiplans forutsetninger samt rammesaken som ble behandlet og vedtatt i kommunestyret den 15. september. Vedtatte endringer ved budsjettrevisjon i juni 2016, er innarbeidet i rammene for 2017 i den grad det er naturlig at de videreføres. Rammesaken synliggjorde behovene ute i avdelinger, enheter og foretak som de økonomiske rammene for 2017 bare delvis var i stand til å dekke. Fokus på de udekte behovene og tiltakene kommunen ikke hadde ressurser til å dekke, var i all hovedsak fraværende i rammesaken.

Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2017, ut over det som skal dekkes gjennom indeksregulering av avdelingenes/enhetenes egne inntekter, er lagt i en felles lønnspott med unntak av lønnsoverhenget fra sentralt oppgjør i 2016 som er tillagt rammene til den enkelte avdeling/enhet. Den totale økningen i lønnsutgifter er beregnet lavere enn statsbudsjettets forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 2,7 pst. fra 2016 til 2017. Ferdigforhandlede rammer for årslønnsveksten tilsier en vekst på 2,2 pst. Differansen tilsvarende 5,4 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.

Det er i rammen for 2017 budsjettert med 14,1 pst. arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden i Molde Kommunale Pensjonskasse og KLP er budsjettert med 15,2 pst., og for pedagogisk personell budsjetteres det med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse. Det vises til eget avsnitt som omhandler pensjoner.

Det er i rammene gitt kompensasjon for generell prisstigning fra 2016 til 2017 med 1,4 pst. på utvalgte arter, noe som er lavere enn den samlede prisveksten i forslaget til statsbudsjett. Differansen utlignes ved at det er lagt inn kompensasjon for spesiell prisvekst der dette er meldt. Samlet er derfor prisveksten på 2,1 pst. som samsvarer med anslaget i forslaget til statsbudsjett. Når eget anslag for lønnsvekst er på 2,2 pst. tilsier dette en kommunal deflator for 2017 på 2,2 pst. mot statsbudsjettets anslag på 2,5 pst.

Regjeringens forslag til skattevedtak, medfører ingen endring i forhold til dagens skattøre. Skattøret blir derfor i budsjettet for 2017 stående på 11,8 pst. Med dette holdes skatteinntektenes andel av de totale frie inntektene fortsatt på ca. 40 pst. Statsbudsjettets forutsetninger med et fradrag på cirka 10 mill. kroner er lagt til grunn for Molde kommunes anslag på skatteinntekter for 2017 og for øvrige år i planperioden.

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 7,0 mill. kroner i økte skatteinntekter.

I økonomiplanperioden er driftsnivået i 2017 i det alt vesentlige videreført, men korrigert for nye tiltak og kjente endringer i inntekter og utgifter.

Inntektsforutsetninger ut over frie inntekter

De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form av skatteinntekter og rammetilskudd, er i statsbudsjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst (deflatoren). Det aller meste av kommunens utgifter må justeres minst tilsvarende lønns- og prisveksten. Det er derfor en klar forutsetning at alle inntekter ut over de frie inntektene må justeres tilsvarende. Konsekvensen av ikke å gjøre dette er at prisen på tjenester med videre går ned. Ved avsetning til lokal lønnspott forutsettes det derfor at disse inntektene justeres opp med 2,2 pst. som tilsvarer forventet kommunal deflator. Beløpet er trukket i enhetenes rammer og tillagt den sentrale lønnspotten. Avdelinger, enheter og foretak forpliktes dermed til å sørge for at nødvendig indeksregulering av inntektene i form av betalingssatser med videre blir gjennomført.

Rammetilskudd 2017–2020

Faste 2017 priser i hele 1 000
Rammetilskudd 2017–2020
Opprinnelig 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Innbyggertilskudd -601 844 -601 844 -622 801 -622 801 -622 801 -622 801
Utgiftsutjevning 63 579 63 579 52 618 52 618 52 618 52 618
Korreksjon statlige/private skoler -4 141 -4 141 -4 431 -4 992 -4 992 -4 992
Overgangsordninger/INGAR 1 521 1 521 2 695 2 695 2 695 2 695
Saker med særskilte fordelinger -3 433 -3 433 -4 152 -4 152 -4 152 -4 152
Skjønn - tap på endringer av inntektssystemet -1 300 -1 300
Endringer i statsbudsjettet -2 938
Sum rammetilskudd -545 618 -548 556 -576 071 -576 632 -576 632 -576 632
Netto inntektsutjevning 881 881 -8 723 -8 723 -8 723 -8 723
Anslag skatteinntekter i forslag til statsbudsjett -724 781 -724 781 -744 770 -744 770 -744 770 -744 770
Skatteinntekter før kommunestyrevedtak -753 493 -753 493 -753 493 -753 493
K-sak 120/16 – økte skatteinntekter -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Skatteinntekter -723 900 -723 900 -760 493 -760 493 -760 493 -760 493
-1 269 518 -1 272 456 -1 336 564 -1 337 125 -1 337 125 -1 337 125
Totale inntektsrammer for perioden 2017–2020

Inntektsrammer

Faste 2017 priser i hele 1 000
Inntektsrammer
Opprinnelig 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Skatteinntekter -723 900 -723 900 -760 493 -760 493 -760 493 -760 493
Rammeoverføringer -545 618 -545 618 -576 071 -576 632 -576 632 -576 632
Lokale skjønnsmidler -2 800 -2 800 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Overført rammetilskudd til Tøndergård skole 943 943
Eiendomsskatt 3,59 promille -92 601 -92 601 -93 311 -94 023 -94 735 -95 443
Rentekompensasjon - inv. bidrag R-97 - skoleanlegg -835 -835 -789 -749 -715 -680
Rentekompensasjon skole -1 813 -1 773 -1 264 -1 143 -1 022 -901
Rentekompensasjon kirkebygg -475 -475 -353 -339 -325 -305
Rentekompensasjon omsorgsboliger og sjukeheimer -6 441 -6 441 -5 586 -5 553 -5 520 -5 487
Rentekompensasjon Glomstua og Tollero omsorgsboliger (overføres til Molde Eiendom KF) -492 -492 -420 -380 -340 -300
Vertskommunetilskudd asylmottak -1 425
MVA-kompensasjon fra andre selskap -1 610 -1 610 -1 210 -1 210 -1 210 -1 210
Toppfinansiering ressurskrevende tjenester -52 607 -59 669 -55 867 -55 867 -55 867 -55 867
Integreringstilskudd flyktninger -83 749 -89 545 -87 419 -87 419 -87 419 -87 419
Integreringstilskudd flyktninger - særskilt tilskudd enslige mindreårige -17 721 -17 721 -17 721 -17 721
Aksjeutbytte Istad AS -10 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Kalkulatoriske posteringer -3 979 -3 979 -3 883 -3 762 -3 762 -3 762
Konsesjonskraft -200 -200
Sum driftsinntekter -1 526 177 -1 533 358 -1 610 387 -1 611 291 -1 611 761 -1 612 220

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 7,0 mill. kroner i økte skatteinntekter.

Kommentarer til ulike generelle inntektsposter

Lokale skjønnsmidler

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har holdt tilbake en andel av kommunenes skjønnsmidler som er tiltenkt blant annet ressurskrevende tjenester til brukere over 67 år. For 2016 fikk Molde kommune ingen skjønnsmidler til dette formålet med bakgrunn i kommunens utgifter i 2015 mens tilskuddet i 2015 basert på kommunens utgifter i 2014 var 1,2 mill. kroner. Kommunen ble tilkjent ekstra skjønnsmidler for 2016 på 0,7 mill. kroner til dekning av ulike formål. Dette er hele 2,1 mill. kroner mindre enn budsjettert. Økte utgifter til ressurskrevende tjenester tilsier imidlertid at tilskuddet økes neste år. Det legges derfor inn en forventet inntekt på 1,0 mill. kroner for i budsjettet for 2017 og den kommende økonomiplanperioden.

Overført rammetilskudd til Tøndergård skole

Tøndergård skole og ressurssenter er et interkommunalt samarbeid lokalisert i Molde. Tilbake i 2003 og 2004 ble Molde kommunens rammer justert for endringer i pensjonspremien for lærere og innføring av momskompensasjon for kommunene. Dette skjedde gjennom daværende overgangsordning. Som følge av dette fikk Molde kommune også kompensasjon for økt pensjonspremie for lærere på Tøndergård skole og oppvekstsenter. På samme måte fikk Molde kommune trekk i rammen, som følge av innføring av momskompensasjon, der også Tøndergård skole og oppvekstsenter inngikk i grunnlaget. Med bakgrunn i dette har Molde kommune overført en del av rammetilskuddet til Tøndergård skole og oppvekstsenter knyttet til økt pensjonspremie og hentet inn momskompensasjon fra det interkommunale samarbeidet.

Inntektssystemet har blitt endret flere ganger siden 2004, og den gamle overgangsordningen er ikke lenger en del av inntektssystemet. Molde kommune får ikke lenger noen særskilt kompensasjon knyttet til Tøndergård skole og oppvekstsenter. Årsaken til at Molde kommune tidligere ble kompensert, skyldes at det fra statlig hold er registrert som en del av Molde kommune, og ikke egen juridisk enhet. Det interkommunale samarbeidet opptrer som egen juridisk enhet rundt økonomiske forhold, og det er i gang et arbeid med å få ryddet opp i det juridisk rundt samarbeidet.

I og med at Molde kommune ikke får noe ekstra rammetilskudd knyttet til Tøndergård skole og oppvekstsenter, blir tidligere overføring fjernet i 2017. Tilsvarende vil heller ikke Molde kommune trekke inn momskompensasjonene som tilfaller det interkommunale samarbeidet. Dette reduserer Molde kommunes utgifter med netto 0,4 mill. kroner. Molde kommune forutsetter at Tøndergård skole og oppvekstsenter dekker dette selv, uten økt bidrag fra eierkommunene, med bakgrunn i overskudd avsatt til fond over flere år.

Eiendomsskatt

Det forutsettes oppkrevd 93,3 mill. kroner i eiendomsskatt i 2017. Dette med bakgrunn i en skattesats for dette året som er satt ned fra 3,60 promille til 3,59 promille. Skattetakstene for 2017 blir oppskrevet med 0,4 pst. Dette kommer i stedet for en eventuell omtaksering som også hadde vært en mulighet, men svært lite ønskelig. Eiendomsskatten holdes med dette på samme nivå som i 2016. Små takstøkninger de kommende årene i planperioden motsvares av en svak reduksjon i skattesatsen for derved å holde et konstant skattenivå. Inntektsøkningen utover i planperioden skyldes utelukkende økning i antall skatteobjekt. Forutsetningen om at eiendomsskatt kan skrives ut i hele kommunen, ligger til grunn for budsjettet.

Investeringsbidrag R-97

Dette er kompensasjon av renter og avdrag til investeringer knyttet til 6-årsreformen, og behovet for utvidelse av skolebygg i den forbindelse.

Kompensasjonstilskudd

Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger og omsorgssenterplasser har, foruten oppstartingstilskuddet, et eget kompensasjonstilskudd for renter og avdrag. Tilskuddet utbetales over 30 år og inkluderer en rentegodtgjørelse tilsvarende Husbankens til en hver tids flytende rente.

På denne posten er det også budsjettert et beløp som gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg. Molde kommune hadde tidligere en investeringsramme på 62,0 mill. kroner til dette formålet som ble benyttet fullt ut. I statsbudsjett for 2009 ble det lansert en ny skolepakke. Kommunens andel av en ramme på totalt 15,0 mrd. kroner fordelt over 8 år ble på 59,7 mill. kroner som i sin helhet er benyttet ved byggingen av nye Bekkevoll ungdomsskole. I budsjettet for 2016 er det lagt inn full kompensasjon etter denne ordningen. Det er også innført en egen rentekompensasjonsordning for kirkebygg. Ved utgangen av regnskapsåret 2015, var grunnlaget for Molde kommunes rentekompensasjon knyttet til investeringer i kirkebygg på totalt 18,8 mill. kroner. Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid med den til en hver tid gjeldende flytende rente.

Det er budsjettert med kompensasjonstilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger. Dette er prosjekter som i sin tid ble gjennomført av Molde Utleieboliger KF. Rammene til nye Molde Eiendom KF er for 2017 kompensert tilsvarende den kompensasjonen kommunen mottar fra Husbanken for disse to prosjektene.

Toppfinansiering ressurskrevende tjenester

Staten har en tilskuddsordning til kommunene når det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende tjenester. Tidligere var dette noe som ble vurdert skjønnsmessig av Fylkesmannen. Ressurskrevende tjenester i 2017 er definert som pleietjenester gitt til en enkeltperson med et ressursbehov ut over 1 157 000 kroner. Innslagspunktet i 2016 var på 1 081 000 kroner. Gjennom ordningen dekker staten 80,0 pst. av kommunens utgifter ut over innslagspunktet. Med bakgrunn i en kraftig utgiftsvekst de senere årene, er innslagspunktet (kommunal egenandel) økt med 50 000 kroner ut over lønns- og prisvekst. Dette gir Molde kommune anslagsvis 1,6 mill. kroner i redusert tilskudd allerede i 2016.

Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser under 67 år som utgjør brukergruppen som omfattes av tilskuddsordningen. Bruttoutgiftene til tiltakene budsjetteres på den enkelte enhet mens statstilskuddet budsjetteres som en kommunal fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2017 er det lagt til grunn en inntekt på 52,6 mill. kroner. Tilskuddet videreføres på dette nivået i resten av planperioden.

Integreringstilskudd flyktninger

Flyktningtjenesten har siden 2015 vært organisert som en egen enhet. Kommunestyret forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette arbeidet er Molde Eiendom KF, Molde voksenopplæringssenter, skolene, barnehagene, sosialtjenesten NAV, helsetjenesten og barneverntjenesten. I budsjettet for 2017 og resten av planperioden er det forutsatt at kommunens samlede utgifter til bosetting og integrering av flyktninger er 13,6 mill. kroner mindre enn integreringstilskuddet. I dette ligger at de største utgiftene til integrering av flyktninger må tilskrives mottaksårene, mens de siste årene av integreringsperioden på 5 år vil gi et positivt økonomisk bidrag.

Aksjeutbytte fra Istad AS

I årets generalforsamling i Istad AS, ble det vedtatt å ikke dele ut utbytte med bakgrunn i selskapets regnskapsresultatet for 2015. I kommunens budsjett for 2016 var det lagt inn en forventning om 10,0 mill. kroner i utbytte. I gjeldende økonomiplan ligger det forventninger om årlig utbytte fra Istad AS med 5,0 mill. kroner i årene 2017–2019. Denne forventningen ligger til grunn for budsjettert utbytte i 2017 og videreføres for den kommende økonomiplanperioden.

Hele 1.000

Forventet og mottat avkastning Istad AS

Kalkulatoriske posteringer

Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommunens finanskostnader som belastes enhetene på de selvfinansierende områdene (parkering, bibliotek med videre). Disse budsjetteres som driftskostnader på enhetene og inntekter i driftsbalansen sentralt. Kostnadene er i hovedsak budsjettmessig justert etter eksisterende rentenivå.

Konsesjonskraft

Dette er Molde kommunes andel av konsesjonskraftsinntekter i Istad-vassdraget. Det forventes ingen utbetalinger til kommunen i den kommende økonomiplanperioden.

Budsjettbalansering

Etter kommuneloven skal det utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden og ut i fra disse vise at kommunen har økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte oppgaver.

Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å bygge opp reserver for å takle uforutsette hendelser i driften og for å ha egenkapital til investeringer. Med den økonomiske «snuoperasjonen» som ble startet høsten 2014, er strategien lagt for at denne målsettingen kan realiseres i løpet av den kommende planperioden. Regnskapet for 2015 bidro med en samlet avsetning til disposisjonsfond på 40,2 mill. kroner. Det er selvsagt fortsatt en økonomisk utfordring å få regnskapet for 2016, med inndekning av underskuddet for 2014 på 36,9 mill. kroner, i balanse eller bedre. Med den begrensede negative prognosen per 2. tertial, skulle målsetningen være innen rekkevidde.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsresultat lik null, vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Samtidig vil det være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat over en periode på flere år. Teknisk Beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av totale driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer at netto driftsresultat bør utgjøre minst 1,75 pst. av totale driftsinntekter i kommunene dersom kommunesektorens formue skal bevares. Et positivt resultat i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en sunn og god økonomi over tid. Et slikt resultat har som mål at kommunen kan egenfinansiere en større del av sine investeringer og bedre møte svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil si at Molde kommune bør ha et positivt netto driftsresultat på cirka 30,0 mill. kroner i 2017. Kommunen lyktes med å nå dette målet med klar margin (3,1 pst.) i 2015 og har budsjettert med 1,88 pst. i 2016. Selv om målsetting om et netto driftsresultat på minimum 1,75 pst. av totale driftsinntekter for den kommende planperioden ikke nås, er dette fortsatt et fremtidig mål for Molde kommune.

Av særlige utfordringer i kommende planperiode som vil kunne bety betydelige merutgifter for kommunen kan nevnes:

 • Utskrivningsklare pasienter har påført kommunen store budsjettoverskridelser de siste årene. I budsjettrammene for 2017 og kommende planperiode, er utgiftene videreført på samme nivå som for 2016. Dette betyr at det for 2017 er innlagt drøyt 2,0 mill. kroner til formålet. Oppholdsbetaling til helseforetaket har variert gjennom året og har sannsynligvis ført til økte utgifter i det kommunale mottaksapparatet. Eventuelle innsparinger overfor helseforetaket må derfor ses i sammenheng med utgiftene kommunen blir påført ved tidligutskriving fra spesialisthelsetjenesten.
 • Oppreisingsordning for barnevernsbarn har vært til drøfting og politisk behandling ute i kommunene. Molde kommune har gitt sin tilslutning til ordningen som Fylkesmannen har foreslått. Det er uvisst når dette vil slå ut i økte utgifter og eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik ordning er derfor ikke innarbeidet i den kommende planperioden utover utgifter til sekretariatsfunksjonen.
 • Økningen i omfanget av ressurskrevende tjenester ser fortsatt ut til å være økende med stort press på tjenestene og til de økonomiske rammene som er til disposisjon. Det er i kommende planperiode ikke tatt høyde for økt ressursbruk ut over det som er signalisert gjennom budsjettrevisjonen i 2016 og som det bare delvis er gitt økonomisk kompensasjon for.
 • Hvorvidt dommen i høyesterett, som omhandlet kravet til fast ansettelse for avlastere og støttekontakter, kan få økonomiske konsekvenser også for andre kommuner enn Ålesund som tapte rettsaken, er svært sannsynlig. Konsekvenser for Molde kommune er ikke avklart.
 • Moldebadet ble satt i drift i april 2010. Morselskapet dekker nå kapitalutgiftene på foretakets lån. Samtidig er det i budsjettet for 2017 forutsatt at morselskapet dekker foretakets underskudd for 2015 med 1,9 mill. kroner i tillegg til forventet underskudd for 2016 på samme beløp. Det har sommeren/høsten 2016 blitt utført en total ekstern gjennomgang av Moldebadet KF for å bringe på det rene om det i foretaket er potensiale for balansert økonomisk drift. Mulighetene for betydelige innsparinger er synliggjort, men det vil sannsynligvis ta noe tid å få effektuert disse. Det legges derfor inn et ekstraordinært driftstilskudd til foretaket i 2017 på 1,0 mill. kroner. For resten av planperioden forventes det at gjennomføringen av tiltak vil skape økonomisk balanse uten slikt tilskudd.
 • Bygging av rundkjøring på Kringstad for å få tilgang til deler av byggefeltet, er en investering som forutsetter «deltagelse» fra fylkeskommunen for å kunne lånefinansieres. Dette vil uansett bety en betydelig driftsutgift for Molde kommune i årene investeringen skal nedbetales. Nedbetalingen er forutsatt å skulle skje over 5 år.

Det som er nevnt over, bare understreker stramheten også i budsjettopplegget for 2017. Det vil bli særdeles viktig å holde igjen og unngå økning i utgifter dersom mulighetene skulle by seg. Budsjettet bygger også på målsetningen om å bygge økonomiske buffere og handlingsrom gjennom avsetning til disposisjonsfond.

Driftsutgifter

Faste 2017 priser i hele 1 000
Driftsutgifter
Opprinnelig 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og enheter 1 292 095 1 329 705 1 400 536 1 410 836 1 411 177 1 410 103
Årslønnsvekst avsatt til lønnspott 25 417 2 228 16 738 16 738 16 738 16 738
Besparelse pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift -4 352 -11 298 -14 542 -14 542 -14 542 -14 542
Kostnader til avtalefestet pensjon (AFP) 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
Netto driftsutgifter inkludert årslønnsvekst og pensjon 1 317 860 1 325 335 1 407 432 1 417 732 1 418 073 1 416 999
Kommunale foretak og andre
Molde Eiendom KF (3) 58 255 57 843 59 979 59 530 60 440 60 400
Moldebadet KF (3) 7 947 7 947 10 985 6 126 6 009 5 900
Kirkelig fellesråd (3) 9 825 9 943 10 484 10 480 10 476 10 472
Sum kommunale foretak og andre 76 027 75 733 81 448 76 136 76 925 76 772
Sum driftsutgifter 1 393 887 1 401 068 1 488 880 1 493 868 1 494 998 1 493 771

Driftsbalanse

Faste 2017 priser i hele 1 000
Driftsbalanse
Opprinnelig 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Driftsinntekter -1 526 177 -1 533 358 -1 610 387 -1 611 291 -1 611 761 -1 612 220
Driftsutgifter 1 393 887 1 401 068 1 488 880 1 493 868 1 494 998 1 493 771
Brutto driftsresultat -132 290 -132 290 -121 507 -117 423 -116 763 -118 449
Renter (1) 23 188 23 188 24 423 26 365 26 541 25 553
Avdrag (2) 72 222 72 222 74 340 76 340 81 846 85 907
Netto finansutgifter 95 410 95 410 98 763 102 705 108 387 111 460
Netto driftsresultat -36 880 -36 880 -22 744 -14 718 -8 376 -6 989
Fond bruk/avsetning
Avsetning til disposisjonsfond 17 344 14 718 8 376 6 989
Avsetning til disposisjonsfond – redusert lønnsvekst 5 400
Andre
Inndekning av underskudd 36 880 36 880
Resultat (udisponert) 0 0 0 0 0 0
(1) Renteutgifter er budsjettert med 1,75 pst. i 2017 og hele økonomiplanperioden.
(2) Avdrag på nye lån er forutsatt til 0 kroner inntil året etter at investeringen er gjennomført.
(3) For nærmere oversikt over rammene til kommunale foretak, se kapitlet som omhandler kommunale foretak.

Kommentarer til ulike balanseringsposter

Driftstilskuddet til Molde Eiendom KF behandles på lik linje med enheter i Molde kommune. Se tabell i kapitlet Molde Eiendom KF drift. Foretaket vil også i de kommende årene være særdeles avhengig av at rentenivået forblir lavt i med tanke på deres utleievirksomhet.

Driftstilskudd til Moldebadet KF

Det ligger nå inne forutsetning om at morselskapet skal dekke samlede kapitalkostnader på foretakets lånegjeld samt forskutterte spillemidler. I tillegg er det i 2017 lagt inn forutsetning om at morselskapet gir et tilskudd til foretaket på 4,8 mill. kroner som foretaket skal benytte til å dekke sitt underskudd for 2015 på 1,9 mill. kroner, forventet underskudd for 2016 på 1,9 mill. kroner og et ekstraordinært driftstilskudd for 2017 på 1,0 mill. kroner. Det forutsettes at foretaket selv dekker alle kapitalkostnader av nye investeringer som gjennomføres ved anlegget ut over den opprinnelige investeringen ved realiseringen av bygget. Dette innebærer at foretaket selv må sørge for driftsmessig balanse ut over det som kommunen dekker av kapitalutgifter, underskuddsdekning samt ekstraordinært tilskudd.

Lokal lønnsreservepott

Det er beregnet en sentral lønnsreservepott som skal dekke lønnsoppgjøret som kommer i 2017. Rammen for oppgjøret er allerede fremforhandlet og gir en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,2 pst. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er et mellomoppgjør i kommunal sektor. I forslaget til statsbudsjett, er lønnsveksten anslått til 2,7 pst. Det utelukkes ikke at «overkompensasjonen» kan medføre trekk i kommunenes rammer gjennom salderingen av statsbudsjettet i desember, eventuelt i revidert nasjonalbudsjett til våren. Differansen på 5,4 mill. kroner settes derfor av til kommunens disposisjonsfond som en reserve. Det er også lagt inn forutsetning om at ulike kommunale gebyrer, brukerbetalinger, avgifter med videre justeres for forventet lønns- og prisvekst for på denne måten å delfinansiere økningen i lønnsutgifter. Dette bidraget er trukket i enhetenes rammer. Dette betyr at resultatet av lønnsoppgjøret for 2017 fullt ut vil bli kompensert i enhetenes rammer. Beregnet lønnsoverheng fra 2016 til 2017, er allerede delvis kompensert i enhetenes rammer.

Pensjonskostnader – avtalefestet pensjon

Kommunens pensjonskostnader er for 2017 budsjettert i alle avdelinger og enheter med 15,2 pst. av all pensjonsgivende inntekt med unntak av pensjon for lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse hvor pensjonskostnaden er satt til 11,2 pst. Molde kommune etablerte fra 1. januar 2008 egen kommunal pensjonskasse. Sykepleierne er fortsatt pliktige medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Storebrand er forretningsfører for Molde Kommunale Pensjonskasse.

I kommende planperiode legges følgende forutsetninger til grunn for budsjettert pensjonskostnad.

Faste 2017 priser i hele 1 000

Forutsetninger for budsjettert pensjonskostnad

Forutsetninger for budsjettert pensjonskostnad
Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
For mye belastet pensjonskostnad på enhetene -8 445 -8 445 -8 445 -8 445
Forventet økning i pensjonskostnader i 2017 på 0,8 mill. kroner for primærkommunene ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren (innlagt i lønnspotten) 3 903 3 903 3 903 3 903
Revidert budsjett 2016 -6 946 -6 946 -6 946 -6 946
Økt handlingsrom ut over revidert budsjett 2016 -3 054 -3 054 -3 054 -3 054
Reduksjon pensjonskostnad fellesområde -14 542 -14 542 -14 542 -14 542

Tabellen over tar utgangspunkt i pensjonskostnader for 2016 i samsvar med budsjettrevisjonen i juni og videreføres på samme nivå i planperioden. Det som imidlertid kommer som en økt kostnad i 2017, er anslaget for primærkommunenes vekst i pensjonskostnad på 0,8 mrd. kroner ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Molde kommunes andel av denne kostnadsveksten anslås til 3,9 mill. kroner. Ved budsjetteringen av lokal lønnspott, tas det hensyn til deflatoren. Økningen i pensjonskostnad som følge av lønnsøkninger i 2017 er derfor tatt hensyn til. Endelige aktuarberegninger vil gi den endelige pensjonskostnaden for kommunen det enkelte år.

Pensjonspremien som har vært innbetalt siden ordningen med premieavvik ble innført, har frem til utgangen av 2015 vært 121,1 mill. kroner større enn regnskapsført kostnad. Dette beløpet har derfor ikke hatt resultateffekt i kommunens regnskap enda, men er en vesentlig likviditetsbelastning. For kommunesektoren samlet, er det totale bokførte premieavviket ca. 30,0 mrd. kroner. Dette er et betydelig beløp som etter hvert skal belastes kommunens regnskaper og vil medføre en vesentlig kostnadsvekst de kommende årene.

Dersom det også i fremtiden er mulighet for oppskriving av eiendommene Molde Kommunale Pensjonskasse har overtatt fra kommunen, vil dette bidra til å redusere Molde kommunes pensjonskostnader på sikt. De kommunale regnskapsreglene medfører at økt avkastning, oppskriving av eiendom med videre vil manifestere seg langsomt i kommunens regnskap. Effektene på kommunens økonomi må derfor ses i et langsiktig perspektiv.

Føring av investeringsmoms i investeringsregnskapet

Fra 2014 skal all momskompensasjonen på investeringer føres direkte i investeringsbudsjettet. Det er derfor naturlig at denne refusjonen bidrar i finansieringen av de ulike investeringene og derigjennom reduserer behovet for låneopptak. Kompensasjonsbeløpene som budsjetteres i morselskapet, Molde Eiendom KF og Moldebadet KF kommer derfor direkte til fradrag på kommunens låneopptak og reduserer derved investeringskostnaden og belastningen av renter/avdrag i driftsbudsjettet.

Dekning av underskudd

Moldebadet KF avla regnskap for 2015 med et underskudd på 1,9 mill. kroner. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2015 at foretaket selv skulle dekke dette underskuddet i 2016. Dette ser imidlertid ikke ut til å være oppnåelig med henvisning til foretakets økonomirapport for 2. tertial 2016, som foruten mangel på inndekning av denne utgiften, rapporterer et sannsynlig underskudd på nye 1,9 mill. kroner. Det er derfor lite sannsynlig at underskuddet dekkes av foretaket i 2015, og beløpet sammen med forventet underskudd for 2016 er tillagt tilskuddet fra morselskapet for 2017.

Fordeling av driftsrammer

Til å gjennomføre nødvendig arbeid og prosesser frem mot endelig budsjettsak, har rådmannen benyttet den administrative budsjettkomitèen bestående av økonomisjef Kurt Magne Thrana, seksjonsleder for budsjett, økonomi og controll Terje Tveeikrem Sæter og utviklingssjef Randi Myhre. Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik har deltatt i de fleste av komiteens møter og representert rådmannsnivået. Også rådmannen, personal- og organisasjonssjefen og kommunalsjef for plan og utvikling har deltatt på noen av møtene. Arbeidet komiteen har utført, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av enhetene i budsjettmøtene i juni, rammesaken vedtatt av kommunestyret i september samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester hos de enkelte enheter, fagområder og foretak.

I budsjettet for 2017, er det på den enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammen. Det er fokusert på en mer detaljert oversikt over tjenester enn tidligere. I tillegg synliggjøres behovet for å få en samlet oversikt på enkelte områder slik som skole, pleie og omsorg og barnehager. Det er derfor i dette dokumentet, i tillegg til rammer for den enkelte enhet, satt opp en oversikt over disse områdene samlet. Når det gjelder fagområdene skole, barnehage og pleie og omsorg, så er personellressursen med tilhørende utgifter beholdt under plan- og utviklingsavdelingen, mens øvrige utgiftsrammer er lagt til et eget fellesområde under det enkelte fagområde.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, enheter og foretak som omfatter følgende:

 • Levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området.
 • Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer.
 • Utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomiplan.
 • Oppnå grønt resultat (ønsket resultat) i målekortet i balansert målstyring.

Netto driftsutgifter i planperioden

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2017–2020. Hvordan den enkelte enhets driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den enkelte enhets driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

 • Rådmannen har hatt som et overordnet mål å få til så riktige rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt.
 • Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter er i hovedsak basert på revidert budsjett 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet 15. september justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.
 • Rammene er kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2016 (overheng). Resterende del av årslønnsveksten vil bli fordelt ved bruk av lønnsreservepotten i 2017.
 • Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2016 til 2017 anslås til 2,2 pst. og er i hovedsak budsjettert på en felles lønnspott.
 • Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde Kommunale Pensjonskasse på 15,2 pst. i 2015. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst.
 • Som det vil fremkomme på den enkelte avdeling/enhet, er det en del kostnader man ikke vil komme utenom og disse er kompensert i rammene til de berørte avdelinger/enheter og beskrevet der.


Fordeling driftsrammer sektor pst.

Tall i hele 1 000

Fordeling på sektor i kroner

Fordeling på sektor i kroner
Sektor Budsjett 2017
Stab 121 173
Skole 267 880
Barnehage 197 369
Familie- og sosialtjenester 169 645
Helse og omsorg 564 370
Teknisk 36 045
Kultur 44 054
Totalsum 1 400 536

Rammer til den enkelte avdeling/enhet

Faste 2017 priser i hele 1 000
Rammer til den enkelte avdeling/enhet
Opprinnelig 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Rådmannen 6 370 6 432 9 754 10 554 10 554 10 554
Plan- og utviklingsavdelingen 18 910 20 285 27 036 26 982 26 878 26 774
Driftsavdelingen 7 318 7 974 8 635 8 635 8 935 8 815
Personal- og organisasjonsavdelingen 52 698 52 781 57 823 57 773 58 623 57 773
Økonomiavdelingen 14 018 16 929 17 925 17 925 17 925 17 925
Fellesområdet skole 8 787 7 538 14 231 14 823 14 823 14 823
Kvam skole 15 171 15 212 14 907 14 876 14 876 14 876
Sellanrå skole 24 742 25 410 25 976 25 976 25 976 25 976
Langmyra skole 31 567 32 619 33 386 33 386 33 386 33 386
Nordbyen skole 21 237 21 475 20 995 20 995 20 995 20 995
Kviltorp skole 31 760 32 713 33 407 33 407 33 407 33 407
Kleive oppvekstsenter 10 817 10 837 10 536 10 536 10 536 10 536
Bolsøya skole 6 405 6 623 6 592 6 592 6 592 6 592
Vågsetra barne- og ungdomsskole 20 162 20 861 21 627 21 627 21 627 21 627
Sekken oppvekstsenter 4 821 4 858 4 860 4 860 4 860 4 860
Bekkevoll ungdomsskole 30 155 30 925 31 511 31 511 31 511 31 511
Bergmo ungdomsskole 22 316 22 603 21 524 21 524 21 524 21 524
Skjevik barne- og ungdomsskole 18 145 18 522 18 801 18 801 18 801 18 801
Molde voksenopplæringssenter 8 544 8 799 9 527 8 787 8 787 8 787
Fellesområdet barnehage 121 794 122 624 128 004 128 004 129 004 129 004
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 11 670 12 800 13 067 13 067 13 067 13 067
Hatlelia barnehage 8 294 8 740 8 632 8 632 8 632 8 632
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 398 12 166 11 453 11 453 11 453 11 453
Hjelset barnehage 9 088 9 727 9 699 9 699 9 699 9 699
Barnas Hus 8 755 9 979 8 470 8 470 8 470 8 470
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 622 6 080 6 483 6 483 6 483 6 483
Lillekollen barnehage 10 326 11 448 11 561 11 561 11 561 11 561
Barneverntjenesten 32 019 32 542 32 966 32 966 32 966 32 966
Sosialtjenesten NAV Molde 31 214 31 227 33 152 33 502 33 852 33 852
Flyktningtjenesten 67 287 73 333 91 528 91 528 91 528 91 528
Ressurstjenesten 9 681 9 864 11 999 11 999 11 999 11 999
Helsetjenesten 87 211 90 695 95 647 95 591 95 335 95 335
Fellesområdet pleie og omsorg -21 226 -25 371 -22 266 -12 266 -12 266 -12 266
Glomstua omsorgssenter 98 810 102 735 104 408 104 408 104 408 104 408
Kirkebakken omsorgssenter 51 101 51 795 42 976 42 976 42 976 42 976
Råkhaugen omsorgssenter 44 769 46 583 53 317 53 317 53 317 53 317
Bergmo omsorgssenter 65 130 63 828 63 164 63 164 63 164 63 164
Kleive- og Skåla omsorgssenter 59 841 60 702 61 132 61 132 61 132 61 132
Tiltak funksjonshemmede 153 036 161 043 165 992 165 992 165 992 165 992
Brann- og redningstjenesten 20 160 20 547 21 379 21 379 21 379 21 379
Byggesak og geodata 244 609 1 425 1 425 1 113 1 113
Molde bydrift 8 042 8 240 13 241 13 073 12 886 12 886
Kulturtjenesten 34 670 34 893 34 958 34 648 33 348 33 348
Kulturskolen 9 217 9 480 9 096 9 063 9 063 9 063
Sum ramme avdelinger/enheter 1 292 096 1 329 705 1 400 536 1 410 836 1 411 177 1 410 103