Barnehageområdet

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020 (samlet for barnehagene inkludert fellesområdet)

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020 (samlet for barnehagene inkludert fellesområdet)
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 186 947 193 564 197 369 197 369 198 369
Driftsinntekter -28 058
Driftsutgifter 215 005 193 564 197 369 197 369 198 369
Lønns- og prisvekst 1 508 733
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 1 411 821
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 97 55
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 267
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -410
Andre rammeendringer 59 3 456
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 1 550
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 til Kleive oppvekstsenter -16 16
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 til Kleive oppvekstsenter -27 27
Styrking grunnbemanning små barn 1 000
Avvikle åpen barnehage -207
Spesialpedagogisk hjelp vår 2016 – Kleive oppvekstsenter -10 10
Funksjonshemmede barn vår 2016 – Kleive oppvekstsenter -7 7
Statsbudsjett 2017 – gratis kjernetid i barnehage for treåringer, helårseffekt 143
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – utvidet gratis kjernetid 119
Statsbudsjett 2017 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 10
K-sak 120/16 – styrking av kompetansen i barnehagene 900
Tilskudd private barnehager 5 050 -384 1 000
Styrking grunnbemanning små barn 1 000
Endring tilskudd private barnehager 2017 -384
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd private barnehager 5 050
Ny driftsramme 193 564 197 369 197 369 198 369 198 369

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for barnehager med 0,9 mill. kroner, som blant annet skal gå til styrking av kompetansen i barnehagene.

Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Kommunen skal sikre finansieringen av all kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og forskrift. Kommunen skal gi veiledning og påse at lovverket i kommunale og private barnehager følges gjennom sin rolle som barnehagemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet.

Molde har et mangfoldig barnehagetilbud:

 • Kommunen er eier og driver av 12 barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 7 større barnehageenheter og 2 oppvekstsenter.
 • Det er 15 private barnehager i kommunen. Det er 10 ulike private aktører som eier og driver de private barnehagene.

Samtlige eiere er viktige samarbeidsparter for kommunen, og samlet gis det barnehagetilbud til 1 410 barn per september 2016. I tillegg gis det tilbud i åpen barnehage i Mordalstua barnehage (privat). Kommunen har en dekningsgrad i aldersgruppen 1–5 år på 94,4 pst. (KOSTRA).

Generelle nøkkeltall KOSTRA

Generelle nøkkeltall KOSTRA
Molde Kostragruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015
Andel barn 1–5 år med barnehageplass 95,4 94,6 94,4 91,5 91,0
Andel barn 0–5 år med barnehageplass 80,4 80,2 78,9 78,1 77,4
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 1,4 3,5 2,9 4,9 4,1
Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1–2 år 86,2 84,2 85,0 82,3 81,4
Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3–5 år 101,3 100,8 100,7 97,2 97,0

Strategisk plan for barnehageområdet «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016–2026» ble vedtatt i Molde kommunestyre i november 2016. Planen inneholder informasjon om dagens barnehagetilbud og rådmannen gir i innstilling til vedtak anbefalinger for kommunens strategiske føringer for barnehagetilbudet fremover. Kapasitet, lokalisering, eierstrategi og kvalitet er sentrale stikkord for innholdet i planen.

Kommunen som barnehagemyndighet

På barnehageområdet har kommunen to sentrale roller. Den ene som barnehageeier, den andre som barnehagemyndighet. Rollen som barnehagemyndighet ivaretas i fagseksjon barnehage i plan- og utviklingsavdelingen. Myndighetens oppgaver omfatter all barnehagevirksomhet i kommunen, både den kommunale og den private. Viktige oppgaver er å påse at lov og regelverk i barnehagesektoren følges, sikre helhetlig utvikling, kvalitet og kapasitet i tråd med sentrale og lokale føringer. Herunder føre tilsyn, godkjenne barnehager og gi veiledning.

Kommunen som eier

Rollen som barnehageeier for kommunale barnehager ivaretas primært gjennom driftslinjen. Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lov og regelverk herunder fastsette barnehagens vedtekter. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Eier skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Eier skal sikre barn og foreldre et tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Enhetsleder i de kommunale barnehagene har fag-, personal- og økonomiansvar for sin enhet.

Kvalitet i barnehagene

Barnehagene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk barnehagetilbud i tråd med barn og foreldres behov, sentrale lover, forskrifter og retningslinjer, nyere forskning og kommunens strategier.

Store endringer i sektoren har ført til behov for endringer i lovverket. Stortingsmelding 19 (2015-2016) «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» har lagt føringer for ny rammeplan som nå er på høring. Ny rammeplan skal iverksettes høsten 2017. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven og et sentralt dokument i kvalitetsarbeidet. Innholdet i den nye rammeplanen vil være svært viktig for barnehagesektoren og vil ha stor betydning for hvordan kvaliteten i sektoren skal sikres. Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» er et annet sentralt dokument. Innholdet i den sentrale kompetansestrategien implementeres i Molde kommunes strategiske kompetanseplan.

Det er svært godt faglig samarbeid i barnehagesektoren i Molde. Alle eiere, styrere og barnehageansatte arbeider aktivt for å kunne gi barnehagebarn et kvalitativt godt barnehagetilbud innenfor gitte økonomiske rammer. Gjennom mange år har sektoren i fellesskap gjennomført flere store prosjekter for å styrke kompetanse og kvalitet. Det siste prosjektet «Vennskap på ramme alvor – kvalitetsutvikling i Moldebarnehagene» ble avsluttet med stor markering i februar 2016. Sektoren er nå i full gang med å forankre videre kvalitetssamarbeid. Hovedtema for den nye satsingen vil være høring og implementering av ny rammeplan i moldebarnehagene.

Barn med særskilte behov

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling for alle barn. Noen barn har behov for tettere oppfølging enn andre. Det arbeides kontinuerlig med å sikre barn med særskilte behov et godt tilbud. Det er iverksatt tverrfaglig samarbeid mellom spesialpedagogene og aktuelle samarbeidsparter som pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre, barnevern og andre. Det er sterkt fokus på faglig kvalitet både i kommunen og i et samarbeid mellom spesialpedagoger i Møre og Romsdal.

Stortinget vedtok i juni 2016 en rekke vesentlige endringer i barnehageloven som gjelder barn med særskilte behov. Endringene fastsetter blant annet flytting av eksisterende rettigheter fra opplæringsloven til barnehageloven, nye rettigheter for barn og foreldre, PPTs rolle i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehagene, bestemmelser om sakkyndig vurdering, og vedtak.

Etter invitasjon fra Fylkesmannen deltar Molde kommune ved PPT, to barnehager og fagseksjon barnehage i et pilotprosjekt med StatPed. Målet for prosjektet er blant annet å prøve ut nye systemrettede tiltak i barnehager og styrke koordinering og samordning av tiltak som følge av endringer i barnehageloven.

Bemanning og utdanning i barnehagene

Barnehageloven setter rammer for hvilken bemanning barnehagene skal ha. Barnehagene skal ha forsvarlig pedagogisk bemanning og administrativ ledelse. For styrer og pedagogisk leder er det fastsatt utdanningskrav som barnehagelærer. For pedagogbemanningen er det fastsatt normtall for hvor mange barn en pedagog kan ha ansvar for. Det skal være minimum være én pedagogisk leder per 14–18 barn over 3 år og én pedagogisk leder per 7–9 barn under 3 år. For barnehagens øvrige personale må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en pedagogisk virksomhet. Det er ikke fastsatt utdannings- eller erfaringskrav for øvrig bemanning i lovverket. Hovedtyngden av øvrige ansatte er assistenter eller barne- og ungdomsarbeidere.

I følge Utdanningsdirektoratets statistikkbase (Barnehagefakta.no) har barnehagene i Molde lavere bemanning med flere barn per voksen enn det nasjonale gjennomsnittet (Molde 6,4 barn per voksen, landet 6,0). Molde kommunen ligger også under nasjonalt gjennomsnitt for barnehagelærere (Molde 39 pst., landet 41 pst.). For å komme på nasjonalt nivå må derfor kommunen både øke antall voksne og øke antall barnehagelærere.

Kapasitet

Den senere tids satsing på barnehageutbygging i Molde har gitt gode resultat. Siden 2013 har det vært flere store prosjekt med utvidelser, renovering eller nybygg. Her kan nevnes nye Hjelset barnehage (kommunal), Mobarn Cecilienfryd, Mobarn Øverland, Krohnstad Montessori barnehage (privat) og nye Barnas Hus (kommunal). Den gamle sykepleierskolen har blitt brukt som midlertidige lokaler.

Rett til barnehageplass ble utvidet fra og med høsten 2016 og omfatter nå alle barn som fyller ett år innen utgangen av oktober. For hovedopptaket i Molde 2016/2017 utgjorde endringen at retten ble utvidet for 33 barn født i september og oktober. I august/september 2016 var det ingen barn på venteliste, men nye søknader kommer fortløpende og det forventes at det blir noe venteliste for barn uten rett til plass utover vinteren.

Det er svært viktig for barn, foreldre, privat og offentlig næring at ventelistene holdes så lave som mulig. Ideelt sett burde det vært økonomisk rom for å sette av økonomisk buffer slik at kapasiteten kan økes eller reduseres etter behov.

Finansiering

Kommunen finansierer i hovedsak all barnehagedrift, både den kommunale og den private.

Finansiering av private barnehager

Som kjent har finansieringsreformen på barnehageområdet vært svært uforutsigbar, krevende og kompleks for alle aktører. Ny forskrift ble iverksatt 1. januar 2016:

«Kommunen skal gi driftstilskudd til alle private ordinære barnehager. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlig ordinære driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Videre gis det kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.»

For 2017 er tilskuddssatsen 191 746 kroner per heltidsplass for barn 0–2 år, og 92 013 kroner per heltidsplass for barn 3–6 år.

Telling av barn i private barnehager per september tyder på en liten nedgang i antall barn i de private barnehagene i kommunen, samtidig har flere barn enn tidligere fått plass i barnehager utenfor kommunen. Særlig gjelder dette nyoppstartede Krohnstad Montessori Eventyrlige Skaret i Fræna kommune. Kommuner som gir barnehageplass til barn som er folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert.

Med det som er kjent fra telling per september, gir dette samlet en reduksjon i utbetaling av tilskudd på knapt 0,4 mill. kroner i 2017. Det er barnetallet per desember som er grunnlaget for utbetaling av tilskudd til private barnehager. Dersom det er vesentlige endringer fra forutsetningene i budsjettet, vil rådmannen komme tilbake til dette i budsjettrevisjon for 2017.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager er regulert i egen forskrift og med en fastsatt maksimalpris. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager på samme reelle nivå som høsten 2016 (2 730 kroner per måned fra 1. januar 2017). Regjeringen vil videreføre det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier som ble innført 1. mai 2015. Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med gratis kjernetid for alle tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Barnehageområdet har fått tilbakeført rammetrekk 2016 på 1,6 mill. kroner. Etter år med svært stramme rammer, innkjøps-, ansettelsesstopp og regulering har det stor betydning. Det bidrar til at situasjonen gradvis kan normaliseres både for bemanning og andre driftsutgifter. Ikke minst at Molde kommune kan arbeide videre for å komme på nasjonalt nivå for bemanningstetthet og utdanningsnivå.

Åpen barnehage på Kvam

Åpen barnehage er et leketilbud for barn i samvær med foreldre eller annen omsorgsperson. I åpen barnehage kan barn uten ordinær barnehageplass møte andre barn og voksne for aktiviteter, lek og opplevelser. Kvam barnehage har i mange år gitt tilbud i åpen barnehage 6 timer per uke, fordelt på to dager. Med stadig bedre barnehagedekning viser det seg at behovet for åpen barnehage er svært marginalt. Kun 2–3 barn benytter seg av ordningen på Kvam. Tilbudet avvikles fra og med 1. januar 2017. Rammen til barnehageområdet reduseres med 0,2 mill. kroner som følge av at dette tilbudet legges ned.

Styrket grunnbemanning små barn

Barnehageloven ble endret i juni 2016, slik at retten til barnehageplass ble utvidet. Retten omfatter nå alle barn som fyller ett år innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass. Det innebærer at barna kan være 9–10 måneder når de starter i barnehage. For hovedopptaket 2016/2017 utgjorde dette 33 barn i Molde. Det er svært viktig at så små barn får tilbud i små grupper, med tilstrekkelig og godt kvalifisert personale. I budsjettrammen for barnehageområdet legges det til grunn at grunnbemanningen styrkes med 1,0 mill. kroner for de aller yngste barna.

Fremtidige utfordringer

Behovet for barnehagekapasitet påvirkes av den til enhver tid gjeldende utdannings-, barne- og familiepolitikk. SSBs fremskriving av folketall er et sentralt verktøy i planleggingen av kapasitet. Sammen med kommunens egne erfaringstall, ventelister på barnehageplass, arealplanlegging, utbygging av nye boligfelt med mere gir det grunnlaget for hvordan kommunen forventer at fremtiden vil bli. I følge SSBs prognose for befolkningsvekst forventes det en total vekst på cirka 300 barn i aldersgruppen 1–5 år frem til 2026. Den største økningen kommer i 2018 med en økning på 85 barn fra 2016. Det må derfor forventes at det vil bli økte utgifter både til drift og investering på barnehageområdet fremover. Det vises til «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026».

Kommunen har etter lovverket ansvar for å sikre kvalitet, rett til plass og levedyktig økonomisk ramme både for kommunale og private barnehager.

Fremtidige utfordringer i barnehagesektoren i Molde er belyst i «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026». Planen ble behandlet i Molde kommunestyre i november 2016. Kommunestyrets vedtak legger føringer for strategier og tiltak i barnehagesektoren fremover. Utfordringene vil være å finansiere og sikre tiltak i tråd med planen.

Følgende strategier er lagt til grunn i rådmannens innstilling til vedtak:

Fremtidens barnehage – kapasitet

Molde kommune vil

 • arbeide for full behovsdekning av barnehagekapasitet
 • utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt
 • kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse
 • harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse
 • gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt
 • utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

Fremtidens barnehage – lokalisering

Molde kommune vil

 • at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen, nærmiljøbarnehage skal være et førende prinsipp
 • sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet
 • vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

Fremtidens barnehage – eierstrategi

Molde kommune vil

 • eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning
 • eie og drive minst 50 pst. av barnehagevolumet
 • videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

Fremtidens barnehage - kvalitet

Molde kommune vil

 • arbeide for at det skal være minst 50 pst. barnehagelærere i grunnbemanningen i de
 • kommunale barnehagene
 • arbeide for å redusere antall barn per voksen
 • legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal
 • kompetansestrategi
 • sikre at barnehagene gir tilbud om småbarns-grupper til de yngste barna
 • at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til cirka 120 barn
 • arbeide for nært samarbeid med hjemmene
 • styrke tverrfaglig samarbeid

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 2776 50 000 4 000 46 000
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 500 800 600 400
Kommunale barnehager – uteområder 2757 500 500 500 500
Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat 2778 500 500
Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg 2779 100 100
Sum investeringer 5 600 47 300 1 100 900

Fremtidig barnehagedekning – strategisk utvikling av barnehagetilbudet

Full barnehagedekning er en svært viktig faktor for en kommune i vekst og utvikling. Det er en uttalt politisk vilje om at kommunen skal vokse og nye innbyggere skal komme og bosette seg i Molde. Molde har en svært stor arbeidsplassdekning på 125,2 pst. og en innpendling med cirka 5 600 personer daglig som har sitt arbeid og virke i kommunen. For å kunne tiltrekke oss kompetente personer til kunnskapsbaserte arbeidsplasser i vårt nærområde, vil full barnehagedekning være et svært viktig og effektivt element for økt bosetting og folketallsøkning i Molde kommune.

Strategisk plan for utvikling av det framtidige barnehagetilbudet i kommunen ble behandlet i kommunestyret i november 2016 (k-sak 107/16: Fremtidens barnehage i Molde – Barnehageplan 2016-2026).

I planen legges det klare føringer på at veksten i barnehagetilbudet må skje i sentrumsområdet, og at en da i første omgang vil satse på renovering/nybygg og utvidelse ved Hatlelia og Lillekollen barnehager.

Hatlelia barnehage – renovering/nybygg

Bygningene ved Hatlelia barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering, tilpasninger og eventuelt nybygg ved barnehagen.

Det er foretatt en tilstandsvurdering med livssyklusberegning av byggene for å gi best mulig grunnlag for hvilke tiltak som blir nødvendige ved barnehagen. Det videre løpet vil bli lagt ved gjennomføring av strategisk plan for utvikling av barnehagetilbudet.

Det avsettes 4,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2017 og 46,0 mill. kroner i 2018 til renovering eller nybygg. Kommende års barnetallsutvikling vil kunne justere fremdriften noe, dersom behovet til barnehageplasser krever det.

Lillekollen barnehage – renovering/nybygg

Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering og nybygg ved barnehagen. Behovene ved barnehagen er derimot erkjent, og barnehagen vil bli vurdert i saken om strategisk utvikling av barnehageområdet. Det foretas en tilstandsvurdering med livssyklusberegning av byggene ved barnehagen for å gi best mulig grunnlag for hvilke tiltak som blir nødvendige ved barnehagen.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Ut fra at en stadig økende andel av barnehagebyggene er nye, trappes beløpet til dette formålet ned i økonomiplanperioden. Halve beløpet er i 2017 flyttet til prosjektet nytt ventilasjonsaggregat på Kvam barnehage.

Kommunale barnehager – uteområder

Slitasje på lekeapparat og behov for tilpasninger i uteområdene ved barnehagene krever hvert år midler til utskifting og oppgraderinger. Det bevilges 0,5 mill. kroner årlig i perioden.

Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat

Ventilasjonsaggregat ved barnehagen er utslitt og må skiftes ut. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2017.

Kvam barnehage – utskifting av brannalarmanlegg

Brannalarmanlegget ved barnehagen er utdatert og må skiftes ut. Det bevilges 0,1 mill. kroner i 2017.

Vis undermeny