Fellesområdet barnehage

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 121 794 122 624 128 004 128 004 129 004
Driftsinntekter -5 300
Driftsutgifter 127 094 122 624 128 004 128 004 129 004
Lønns- og prisvekst 107 264
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 107 62
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 213
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -11
Andre rammeendringer 59 3 663
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 1 550
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 til Kleive oppvekstsenter -16 16
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 til Kleive oppvekstsenter -27 27
Styrking grunnbemanning små barn 1 000
Spesialpedagogisk hjelp vår 2016 – Kleive oppvekstsenter -10 10
Funksjonshemmede barn vår 2016 – Kleive oppvekstsenter -7 7
Statsbudsjett 2017 – gratis kjernetid i barnehage for treåringer, helårseffekt 143
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – utvidet gratis kjernetid 119
Statsbudsjett 2017 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 10
K-sak 120/16 – styrking av kompetansen i barnehagene 900
Internt på fagområdet -4 386 1 837
Omfordeling barnehage 2017 -2 549
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 -1 276 1 276
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 -1 611 1 611
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 -854 854
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 -645 645
Tilskudd private barnehager 5 050 -384 1 000
Styrking grunnbemanning små barn 1 000
Endring tilskudd private barnehager 2017 -384
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd private barnehager 5 050
Ny driftsramme 122 624 128 004 128 004 129 004 129 004

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 i møte 15. desember en styrking av rammen for barnehager med 0,9 mill. kroner, som blant annet skal gå til styrking av kompetansen i barnehagene.

Vis undermeny