Flyktningtjenesten

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 67 287 73 333 91 528 91 528 91 528
Driftsinntekter -46 681
Driftsutgifter 113 968 73 333 91 528 91 528 91 528
Lønns- og prisvekst 1 800
Lønns- og prisvekst finansiert av økt integreringstilskudd 1 800
Andre rammeendringer 6 046 16 395
Økt integreringstilskudd 5 796
Rammeøkning økt bosetning og økte kostnader hos flyktningtjenesten og andre enheter/foretak finansiert av økt integreringstilskudd 1 225
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 600
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – tilskudd KIA overføring fra sosialtjenesten 250
Endring tilskuddsordning enslige mindreårige 12 570
Styrking av kvalifisering i regi av Molde voksenopplæringssenter 2 000
Ny driftsramme 73 333 91 528 91 528 91 528 91 528

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Flyktningtjenesten er delt inn i tre avdelinger: bosetting, kvalifisering og integrering og avdeling for enslige mindreårige. Ansatte har hatt utfordrende arbeidsforhold ettersom det opprinnelig kun var 8 kontorer som skulle fordeles på 18 ansatte. Dette bedret seg i 2016 ved at enheten fikk ta i bruk ytterligere 4 kontorer, samt fikk opprettet 3 små samtalerom.

Det er per ultimo oktober bosatt 92 flyktninger i 2016. I tillegg er det registrert 17 personer til kommunen gjennom familiegjenforening.

Arbeidet med å flytte flyktninger fra kommunale boliger til private boliger har fortsatt med full styrke i 2016. Det er fortsatt stor tilgang på private leieboliger. Flyktningtjenesten har fokus på å gi veiledning om startlån, og flere flyktninger har kjøpt egen bolig.

Molde kommune har cirka 210 deltakere i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er helårlig fulltidsprogram som gjennomføres i samarbeid med Molde voksenopplæringssenter. Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet har liten utdanning fra hjemlandet. Det er derfor viktig å ha fokus på områder som grunnleggende ferdigheter og forsterket arbeidslivsstart.

Fulltidsprogram oppnås ved at flyktningtjenesten har noe undervisning per uke, samt undervisning i sommerferien, juleferien og påskeferien. I høst- og vinterferien får deltakerne tilbud om samfunnsfag på eget morsmål. Tilbudet om grunnskoleopplæring, som inngår i introduksjonsprogrammet videreføres. I 2016 kjøres grunnskole som et komprimert eksamensrettet toårig løp, eller som forberedende grunnskoleløp på tre år eller mer. Tilbud om grunnskoleopplæring som en del av introduksjonsprogrammet er en suksessfaktor når det gjelder å komme inn på videre utdanning. Svært mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet velger å gå videre på utdanning ved avsluttet program. Flyktningtjenesten samarbeider godt med Molde voksenopplæringssenter og de videregående skolene i området. Flyktningtjenesten hadde for 2015 en måloppnåelse på cirka 70 pst. (det foreligger ikke eksakte tall fra SSB eller IMDI for 2015).

Rammen til flyktningtjenesten omfatter i tillegg til bosetting av voksne også tjenester til enslige, mindreårige flytninger, samt refusjoner til andre enheter i kommunen. Spesielt refunderes det vesentlige utgifter til sosialtjenesten NAV, Molde voksenopplæringssenter, skoleområdet, helsetjenesten og barneverntjenesten.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Rammen til flyktningtjenesten er beregnet ut fra en bosetting av 85 personer i 2017, dette er inklusiv 7 nye enslige mindreårige. I tillegg forventes det bosetting av 20 personer gjennom familiegjenforening i 2017. Rammen for 2017 er også beregnet ut fra forventet antall bosettinger i 2016. Det er fortsatt usikkerhet rundt bosettingstallene for 2016 per oktober 2016.

Finansieringsmodellen for enslige mindreårige flyktninger er vesentlig endret. I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslås det et fast tilskudd utfra alder på den mindreårige. Ny tilskuddsordning er spesielt utfordrende for drift av døgnbemannede bofellesskap der de yngste mindreårige er bosatt. Enheten arbeider kontinuerlig for å optimalisere driften av bofellesskapene. Rammeøkning på 12,6 mill. kroner erstatter dagens refusjonsordning fra Bufetat som er foreslått avviklet fra 2017. Omleggingen av finansieringsordningen vil gi reduserte inntekter til enheten.

Rammen er i tillegg foreslått økt med 1,2 mill. kroner samt tilbakeført rammetrekk fra 2016 med 0,6 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn en økning på 2,0 mill. kroner til styrking av introduksjonsordningen. Endringene er finansiert med økt integreringstilskudd og rådmannen vil i tiden frem til nytt budsjettår avklare fordeling og prioritering mellom berørte enheter.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er å få tilstrekkelige personalressurser til å håndtere Molde kommunes vedtak om bosetting av flyktninger, samt tilstrekkelige ressurser til andre enheter som blir berørt av bosettingen. Vellykket integrering på lang sikt er avhengig av tidlig og god språkopplæring, samt kvalifisering for arbeidslivet eller videre utdannelse.

Vis undermeny