Ressurstjenesten

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 9 681 9 864 11 999 11 999 11 999
Driftsinntekter -6 452
Driftsutgifter 16 133 9 864 11 999 11 999 11 999
Lønns- og prisvekst 183 26
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 169 99
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 46
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -127
Andre rammeendringer 2 109
Kjøp av biler finansiert av reduserte driftskostnader -86
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 200
Statsbudsjett 2016 – opptrappingsplan på rusfeltet oppstart juli/august 2016 754
Statsbudsjett 2017 – opptrappingsplan på rusfeltet 1 241
Ny driftsramme 9 864 11 999 11 999 11 999 11 999

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Ressurstjenesten består av ulike tiltak som tilbyr tjenester til personer med utfordringer i arbeidslivet, personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Ressurstjenesten er samarbeidspartner med mange instanser og samarbeider om ulike tjenester.

Arbeidstiltakene

Ressurstjenestens arbeids- og aktivitetstiltak har som formål å gi arbeidssøkere i aldersgruppen 16–67 år med bistandsbehov og med psykososiale utfordringer, arbeidspraksis, aktiviteter og tilrettelagt oppfølging i form av avklaring og kartlegging. Det legges til rette for at deltakerne kan prøve ut og videreutvikle sine ressurser ut fra en målsetting om å stå i jobb, videreføring til ordinær jobb, utdanning eller annet egnet tiltak eller behandlingstilbud.

Ressurstjenesten tilbyr arbeidspraksis innenfor ulike felt, som eksempel kjøkken og kantine (rådhuskantina), brukthandel (Make brukthandel), monteringsoppdrag for Astero og Glamox, produksjon av gaveartikler i glass og keramikk (MAKE produksjon), samt prosjektbaserte oppdrag internt i kommunens enheter.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Er et godkjent arbeidsmarkedstiltak med ti plasser. NAV tildeler alle plassene i tiltaket. Deltakere får anledning til å prøve ut ulike arbeidsformer, og får i tett samarbeid med kvalifisert veiledningspersonell kartlagt og videreutviklet sin sosiale og formelle kompetanse og slik styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

JobbStart

Er et tilbud til ungdom og unge voksne stønadsmottakere i alderen 16–30 år som av ulike årsaker har vært ute av skole eller arbeidslivet i en kortere eller lengre periode og som trenger bistand til å komme seg videre. JobbStart gir deltakerne nye muligheter i arbeidslivet gjennom karriereveiledning og arbeidspraksis med tilrettelegging og oppfølging internt i kommunens ulike enheter. Målsettingen er formidling til ordinær jobb, skole eller annet egnet tiltak, til sammen tolv plasser. NAV tildeler alle plassene i tiltaket.

Make produksjon

Er et lavterskel, arbeids- og aktivitetstilbud for personer med psykiske lidelser. Tiltaket har inntil 20 deltidsplasser. Formålet er å gi personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet tilrettelagt arbeidstrening og aktivitet. Tilbudet driver delproduksjon for ulike aktører og har egen glass- og keramikkproduksjon.

PRIM

Praktisk rehabilitering i Molde (PRIM) er et arbeids- og aktivitetstiltak for personer med rusmiddelproblem. Tiltaket har inntil fem deltakerplasser. Å bli integrert i samfunnet etter et langt liv som rusmiddelavhengig er en lang og ofte en vanskelig prosess. PRIM er et tiltak for å nærme seg arbeidslivet med små skritt og å være det første skrittet mot å gjøre endringer i livet. PRIM tilbyr reelle og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver på en skjermet arbeidsplass.

Tiltakene for rusavhengige

Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige i Molde kommune. Enheten har oppfølging av cirka 200 personer med rusproblemer. Tiltakene er forankret i ruspolitisk handlingsplan 2012-2016 og ruspolitisk handlingsplan 2016-2020. Ressurstjenesten tilbyr ulike tjenester til personer med rusproblem i aldersgruppen 16 år og oppover. I 2013 mottok Molde kommune rusprisen for godt rusfaglig arbeid.

Mottak- og oppfølgingssenter

Senteret tilbyr oppfølging av personer med rusmiddelproblem og gir råd og veiledning til pårørende og andre offentlige instanser. Senteret er åpent alle hverdager, det er da også mulig å komme uten timeavtale til åpen rådgiving. Ruskonsulenter bemanner mottak- og oppfølgingssenteret.

Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til den enkelte rusavhengige, som innebærer bistand for å begrense rusbruk. Dette innebærer blant annet hjelp til å få behandling, egnet bolig, ordnet økonomi, meningsfulle aktiviteter og å beholde ordinært arbeid.

Ruskonsulentene kartlegger og henviser til ulike behandlingstilbud som poliklinisk behandling, døgnbehandling og LAR-behandling. I tillegg er det oppfølging og koordinering av behandlingen for LAR-pasientene i kommunen. Ruskonsulentene arbeider med motivasjonsarbeid, kartlegging og tilbakefallsforebygging i tett samarbeid med bruker, øvrige tiltak i ressurstjenesten, NAV, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Rusmiddeltesting

Avlegges ved overvåkede urinprøver. Er et tilbud til personer som har et tilbud tilknyttet ressurstjenesten eller etter bestilling og avtale fra spesialisthelsetjenesten (LAR- pasienter), NAV, fylkesbarnevernet, barneverntjenesten og kriminalomsorgen.

Jentegruppa

Er et tilbakefallsforebyggende tiltak til kvinner og jenter som er i rusrehabilitering. Det er gruppemøte hver tredje uke på kveldstid, med ulike aktiviteter som samtale- og temagruppe, turer, matlaging, teater og kino.

Rusfritt værested RIM

Er et tilbud for LAR-pasienter og for personer som har gjennomført rusbehandling eller er blitt rusfri på egen hånd. Værestedet har åpent alle ukedager. Det tilbys råd, veiledning, oppfølging knyttet til nettverk, arbeid og fritid med mer. Det er mulighet for brukerstyrt åpningstid.

Halvveishus

Halvveishuset er et boligtilbud med tilbakefallsforebygging som målsetting. I hovedsak et tilbud til personer over 23 år som har vært i rusbehandling, fengsel eller på annen måte har vist rusfrihet over tid, og som er i en sårbar livsfase, men motivert for rusfrihet. Halvveishuset er en overgangsbolig med tanke på å etablere et liv uten rus og kriminalitet og består av fem toroms leiligheter. Halvveishuset er samlokalisert med kommunens rusfrie værested, og beboerne får oppfølging av personalet ved værestedet.

Nærbehandlingen

Nærbehandlingen er en dagbehandling for personer med alkohol- eller rusmiddelavhengighet. Behandlingen strekker seg over cirka 20 uker, med påfølgende ettervern over ett år. Behandlingen er basert på Minnesotamodellen. Behandlingen ledes av to terapeuter. Tilbudet gis til innbyggere i Molde kommune, men andre kommuner har mulighet til å kjøpe behandlingsplass til sine innbyggere.

Helsetiltak

Helsestasjon INDIGO er et lavterskel helsetiltak. Målgruppen er de mest belastede rusmiddelavhengige personene som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinære tjenestetilbud i kommunen. INDIGO har åpent tre dager i uken og har fokus på kost, ernæring og skadereduksjon. Tiltaket tilbyr oppfølging, sprøytebytte, sårstell, samtaler, hepatittvaksine, vitaminer, måltider, næringsdrikk og koordinering av helsetjenester.

Ambulant oppfølgning voksen

Tiltaket følger opp voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer. Oppfølgingen er individuelt tilrettelagt og kan inneholde støtte- og motivasjonssamtaler, praktisk bistand, boveiledning og pårørendearbeid. Tiltaket administrerer utdeling av LAR-medikament hjemme hos pasientene.

Ambulant oppfølging ungdom

Tiltaket følger opp ungdom mellom 16–25 år. Det er et oppsøkende, forebyggende tiltak og har en todelt oppgave:

  • Hindre eskaleringen mot en tung rusmiddelavhengighet gjennom tett samarbeid med deltaker, NAV, skole, arbeidsplass og politi.
  • Følge opp ungdom som har utviklet en avhengighet og sørge for rask innleggelse i institusjon og å ta imot utskrivningsklare pasienter fra rusinstitusjoner.

Ungdomskontrakt

Tiltaket er et samarbeid mellom ressurstjenesten, barneverntjenesten og politiet. Målgruppen er ungdom mellom 12–20 år, som har begått straffbare handlinger. I stedet for tradisjonelle reaksjoner som straff og bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Innholdet og vilkårene i en kontrakt er individuelt tilpasset til kravet om aktivitet, skole og oppfølging, men inneholder alle et krav om rustesting.

Housing First

Tiltaket er finansiert med statlige tilskuddsmidler. Housing First bygger på prinsippene om valgfrihet og brukermedvirkning knyttet til type bolig og oppfølging. Tiltaket krever tett samarbeid med Molde Eiendom KF, kontoret for tildeling og koordinering og sosialtjenesten NAV Molde. Det er ikke noe krav om rusfrihet.

EXIT

Tiltaket skal, i samarbeid med NAV, bidra til at ungdommer mellom 18–30 år som har økt risiko for å utvikle (alvorlige) rusmiddelproblemer, får et koordinert, helthetlig og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø. EXIT ønsker å bidra til økt sosial inkludering og livsmestring hos den enkelte ungdom. En erfaringskonsulent, det vil si en person som har egenerfaring med rus, er ansatt i tiltaket.

Cannabisavvenning

Er et avvenningskurs til ungdommer og unge voksne som har en cannabisavhengighet. Forløpet strekker seg over 15 samtaler og er individuell tilrettelagt. Tiltaket følger fasene som cannabisrøykeren gjennomgår når han/hun slutter, og gir råd, veiledning og støtte gjennom psykiske og sosialt vanskelige perioder.

Interkommunalt samarbeid innen rustiltak

Ressurstjenesten har invitert noen nabokommuner til interkommunalt samarbeid om noen rustiltak. Dette er basert på en partnerskapsmodell hvor samarbeidskommunene tildeler plasser i de ulike tiltakene som ressurstjenesten tilbyr.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Ressurstjenesten får en netto rammeøkning på 2,1 mill. kroner inkludert det tilbakeførte generelle rammetrekket som ble gjennomført i 2016. Regjeringens satsing på rusfeltet i 2017 gir en samlet styrking med helårsvirkning på 1,2 mill. kroner, i tillegg til satsingen i 2016 som delvis ble utsatt til 2017.

I 2015 vedtok Stortinget opptrappingsplanen for rusfeltet for perioden 2016–2020. Med planen vil det følge med 2,4 mrd. kroner i tilskudd i perioden. Kommunenes andel vil bli fordelt gjennom en økning i kommunens rammetilskudd.

I 2016 mottok enheten øremerket statstilskudd til kommunalt rusarbeid på 2,9 mill. kroner som ble tildelt ut ifra søknad. Det er Fylkesmannen som tildeler midlene og det er varslet at Molde kommune ikke vil motta et like stort tilskudd i 2017 som i 2016 da kommunen har mottatt tilskudd til enkelte stillinger over flere år. Det er forventet at kommunen, etter en periode, finansierer disse stillingene selv. Det betyr at rammeøkningen gjennom opptrappingsplanen trolig må gå til å dekke bortfall av øremerkede tilskudd for Molde kommune i 2017.

Fremtidige utfordringer

Enheten har registrert en økning blant unge som ruser seg mye, spesielt jenter fra 16 år og over. Denne ungdomsgruppen er mer ressurskrevende enn eldre rusmiddelavhengige fordi de krever en annen metodikk og innfallsvinkel. Utfordringen fremover blir å fange tidligere opp de som tilsynelatende fungerer godt, for å forebygge utvikling av alvorlig ruslidelse. Ressurstjenesten vil i 2017 etablere et eget ungdomsteam internt i rustjenesten for blant annet å møte denne utfordringen. Det er mål om å etablere et tettere samarbeid med byens ungdoms- og videregående skoler.

Nytten av rusbehandling er best der det gis påfølgende oppfølging i form av polikliniske konsultasjoner og oppfølging i kommunal regi. Ved brudd i den planlagte behandlingen er det funnet 16 ganger så høy risiko for å dø av overdose. Effektive behandlingsinnsatser svekkes dersom det kommunale tjenestetilbudet ikke er godt nok. Ressurstjenesten vil i 2017 bygge opp et nytt og forbedret ettervernstilbud for personer som har gjennomført rusbehandling.

Mange av kommunens rusmiddelavhengige har et forholdsvis langt liv bak seg med stort rusinntak som tærer på helsetilstanden både fysisk og psykisk. Enheten ser en «eldrebølge» blant rusmiddelavhengige selv om de kun er i begynnelsen av 50-årene. Flere av disse har de siste årene utviklet alvorlige somatiske og psykiatriske tilleggslidelser, såkalte trippelpasienter. Eldre rusmiddelavhengige har behov for andre tjenester enn tidligere for å mestre livet og krever en større helhetlig kommunal innsats, blant annet har flere behov for sykehjemsplass.

Egnet bolig er nødvendig for god livskvalitet og mestring av eget liv. En stabil boligsituasjon er basis for alt endringsarbeid og har stor betydning for effekten av andre tjenester som ytes. Det å ha en egen bolig bidrar til betydelig egenmotivasjon til å ta fatt på andre utfordringer og skape sitt eget liv. En stabil bosituasjon kan i mange tilfeller føre til bedring i helse og stabilisering eller eliminering av rusmiddelbruken. Mange av kommunens rusmiddelavhengige bor ikke i en egnet bolig. På grunn av lav boevne og på grunn av sin livssituasjon har de behov for tilpassete boliger som for eksempel småhus/hardbrukshus.

Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp er vedtatt innført fra 1. januar 2017. Mange av enhetens brukere er i målgruppen for vilkår om aktivitetsplikt og det er naturlig at enheten i samarbeid med sosialtjenesten NAV Molde utvikler egnede aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. Formålet med vilkår om aktivitet, er å styrke den enkeltes muligheter til å komme i arbeid og å bli selvforsørget. Kommuner som har praksis med å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere.

Det ble i 2016 gjennomført endringer i arbeidsmarkedstiltakene og dette berørte enhetens APS-tiltak (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Et nytt tiltak, AFT (arbeidsforberedende trening) erstattet dagens APS-tiltak fra oktober 2016. Enheten må i løpet av 2017 imøtekomme de nye kravene til AFT for fortsatt å få være godkjent som leverandør.

Ressurstjenesten har gjennom driften av JobbStart påbegynt et arbeid med å få opprettet faste praksisplasser hos kommunens forskjellige enheter. Å få etablert disse praksisplassene er avgjørende for hvor godt tiltaket lykkes med å få sosialhjelpsmottakere over i aktivitet og arbeid. Det er fortsatt behov for flere praksisplasser og arbeidet vil fortsette også i 2017.

Vis undermeny