Bergmo omsorgssenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 65 130 63 828 63 164 63 164 63 164
Driftsinntekter -4 734
Driftsutgifter 69 864 63 828 63 164 63 164 63 164
Lønns- og prisvekst 787 589
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 775 472
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 12 4
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 134
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -21
Andre rammeendringer -2 130
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – redusert tilskudd ressurskrevende tjenester -2 130
Internt på fagområdet 41 -1 253
Tjenester hjemmeboende (37456) til Glomstua og Skåla omsorgssentre -1 161
Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 -92
K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg -275
Styrking av hjemmetjenesten fra fellesområdet pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter) 316
Ny driftsramme 63 828 63 164 63 164 63 164 63 164
Vis undermeny