Fellesområdet pleie og omsorg

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 -21 226 -25 371 -22 266 -12 266 -12 266
Driftsinntekter -33 135
Driftsutgifter 11 909 -25 371 -22 266 -12 266 -12 266
Lønns- og prisvekst -545
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 237
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -782
Andre rammeendringer -1 400 1 660 10 000
Tilbakeført reduksjon i generell rammestyrking 2016 800
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 fellesområdet pleie og omsorg 200
Tilbakført generell rammestyrking 2016 institusjonsdrift Kirkebakken omsorgssenter -4 000
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Råkhaugen omsorgsssenter 500
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Bergmo omsorgssenter 800
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Røbekk omsorgssenter 200
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Kleive og Skåla omsorgssenter 600
Oppstart hverdagsrehabilitering 2016 (finansiert av økte betalingssatser) overført til helsetjenesten -1 400
Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering -1 000
Senger/teknisk utstyr pleie og omsorg 160
Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel 11 000
K-sak 120/16 – styrking primært til hjemmetjenesten 2 400
Internt på fagområdet -2 745 1 990
K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering fra omsorgsentre 1 245
Omfordeling merinntekt oppholdsbetaling institusjonsdrift -1 600 1 600
Aktivitetstilbud hjemmeboende med demens til Råkhaugen omsorgssenter -390 390
Omfordeling av midler til styrking av hjemmetjenesten – reduksjon i utskrivningsklare pasienter -2 000
Ny driftsramme -25 371 -22 266 -12 266 -12 266 -12 266

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for pleie- og omsorgsområdet med 2,4 mill. kroner, som primært skal gå til styrking av hjemmetjenesten.

Vis undermeny