Glomstua omsorgssenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 98 810 102 735 104 408 104 408 104 408
Driftsinntekter -5 316
Driftsutgifter 104 126 102 735 104 408 104 408 104 408
Lønns- og prisvekst 1 309 855
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 1 295 780
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 10
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 115
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -50
Andre rammeendringer 1 226 -1 006
Tilbakeført styrking (37159) hjemmetjeneste 2016 -2 000
Overføring prosjekt hjelp i hjemmet (37160) til tiltak funksjonshemmede -1 489
Refusjon ressurskrevende tjeneste institusjon (37161) 2 375
Styrking av hjemmeboende (37159) 1 500
Kompensasjon for opphør tilskudd ressurskrevende brukere over 67 år (37161) 2 250
Opphør tilskudd ressurskrevende tjenester over 67 år (37161, 37165, 37140) -2 756
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt refusjon ressurskrevende tjenester 340
Internt på fagområdet 1 390 1 824
Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 1 863
Tjenester hjemmeboende (37159, 37140) fra Bergmo omsorgssenter (37456) 761
K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg -682
Styrking av hjemmetjenesten fra fellesområdet pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter) 1 272
Merinntekt oppholdsbetaling til ressurskrevende tiltak fra fellesområdet pleie og omsorg 800 -800
Ny driftsramme 102 735 104 408 104 408 104 408 104 408
Vis undermeny