Helsetjenesten

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 87 211 90 695 95 647 95 591 95 335
Driftsinntekter -35 883
Driftsutgifter 123 094 90 695 95 647 95 591 95 335
Lønns- og prisvekst 1 484 944
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 876 520
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 166 103
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 341
Basistilskudd leger – økt sats 1. juli 2016 – 26547 innbyggere 199 199
Basistilskudd leger – økt antal innbyggere fra 26 547 til 26 715 74
Driftsstilskudd fysioterapeuter – økt sats fra 1. juli 2016 169 169
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -388
Andre rammeendringer 2 000 4 008 -56 -256
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 700
Oppstart hverdagsrehabilitering 2016 (finansiert av økte betalingssatser) overført fra pleie og omsorg 1 400 1 000
Kommunalt oppstarttilskudd ny fastlege 200 -200
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – etablering asylmottak 600 -600
Psykisk helse – institusjonsopphold i annen kommune 1 500
Kapitalkostnader nye elbiler -56 -56
Statsbudsjett 2015 – korrigering helsestasjon og skolehelstetjenesten 382
Statsbudsjett 2016 – styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste oppstart 1. juli 2016 500
Statsbudsjett 2017 – avvikling av diagnoselisten for fysioterapi -877
Statsbudsjett 2017 – styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten 288
Statsbudsjett 2017 – opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 481
Statsbudsjett 2017 – øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri 434
Ny driftsramme 90 695 95 647 95 591 95 335 95 335

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Legetjenester

I Molde er det 26 fastleger og to turnusleger som arbeider ut fra syv legekontor. Kommunen driver fire av disse: Kvam, Skåla, Kleive og Kirkebakken legekontor. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid innen institusjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk helse, rus, flyktningehelse med mer, med til sammen rundt fire årsverk fordelt på vel 40 deltidsstillinger. Behovet for fastleger er økende og det arbeides med å etablere én ny fastlege i 2016/2017.

Molde er vertskommune for Molde interkommunale legevakt der Eide, Fræna, Nesset og Molde kommuner deltar. Fremover må det forventes en utvidelse av tjenesten som følge av endrede forskriftskrav.

Molde er også vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) der det er etablert fem sengeplasser i Kirkebakken helsehus. Her deltar Aukra, Eide, Nesset og Molde kommuner. I 2017 skal tilbudet utvides til å omfatte brukergrupper med rusproblem og psykiske helseutfordringer.

Enheten deltar også i et interkommunalt samarbeid omkring legevaktsentral med alle ROR-kommunene. Det vil trolig komme en avklaring i 2017 på hvordan disse tjenestene skal organiseres og utvikles fremover, når kommunereformarbeidet kommer et steg videre.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til syv fysikalske institutt. Kommunen reduserte med ett årsverk i 2015. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kommunal støtte. Det er stor etterspørsel etter denne tjenesten, da mange har spesialistkompetanse som ikke er tilgjengelig i nabokommuner.

Innen kommunal fysioterapi er det 2,7 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming lokalisert ved Enensenteret. Antall henvendelser er økende. Mange har behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Det er rundt syv årsverk knyttet til voksne og eldre ved korttidsopphold på Kirkebakken og ambulerende i distriktene. I 2017 legges den statlige finansieringsordningen om slik at alle pasienter skal betale egenandeler for fysioterapi. Tidligere hadde mange pasienter med kroniske lidelser eller oppfølging etter kirurgi, betalingsfritak. De statlige rammene er redusert som følge av dette og enheten får et merarbeid med å etablere betalingsordninger.

Ergoterapi har som hovedarbeidsområde å tilrettelegge for mestring av eget liv, i hjem, skole og på arbeidsplass. Etter innføring av samhandlingsreformen har antall henvendelser og behov for ergoterapitjenester vært sterkt økende, dette spesielt i forbindelse med tidligere utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler. Det finnes et bredt spekter med hjelpemidler som gjør hverdagen lettere å mestre. Å ha kapasitet og kompetanse til formidling av dette til brukere, er viktig for å nå målet i helse- og omsorgsplanen. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 1,7 årsverk til voksne og eldre. Det er lang ventetid på denne tjenesten.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglig og målretta tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon. Dette for å øke graden av mestring og selvstendighet. Det er til sammen tre årsverk i teamet.

I november 2016 vil enheten starte opp hverdagsrehabilitering med et team på fire ansatte. Hensikten er å holde brukerne mest mulig selvhjulpne og i stand til å bo lengst mulig i eget hjem.

Frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester og har startet opp nytt tilbud for mennesker med kroniske og langvarige helseutfordringer. Til nå har enheten lykkes med å hente inn statlige tilskudd til dette tilbudet.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger. Virksomheten har ansvar for å følge opp gravide og barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling fra de er født til de er 20 år gamle. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som møter alle barn og familier. Det er et stort ansvar med et stort potensiale for å jobbe helsefremmende og forebyggende.

I 2015 ble skolehelsetjenesten som følge av statlig satsing styrket med 1,2 årsverk helsesøster og 0,5 årsverk jordmor. I 2016 fortsatte styrkingen med ett årsverk helsesøster og 0,2 årsverk fysioterapi rettet mot skolehelsetjenesten. Det vil også bli en moderat økning i 2017. Det ytes jordmortjenester også til Aukra kommune.

Folkehelse og forebyggende arbeid

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjenning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og byggesaker med tanke på miljø, omgivelseshygiene og tilgjengelighet.

Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og smitteoppsporing.

Psykisk helsearbeid

I 2015 ble psykiske helsetjenester overført fra pleie- og omsorgsområdet og samlet i helsetjenesten som en del av et organisasjonsprosjekt. Virksomheten ble utvidet fra cirka 9 til cirka 32 årsverk og inneholder nå rehabilitering og individuelle tjenester, dagtilbud (Rosestua), to bofellesskap (Glomstua og Tollero), miljøarbeid, veiledning og kommunepsykolog. Det pågår nå et administrativt arbeid som skal avklare hvor denne tjenesten skal ligge organisatorisk.

Kommunepsykologen er nært knyttet til prosjektet «Psykisk helse og rus», men deltar også i folkehelsearbeid, veiledning og helsestasjon for ungdom. Virksomhetsledelsen deles mellom psykolog og rådgiver.

Det er ROR-samarbeid på fagfeltet, samarbeid med Helseforetaket og Høgskolen i Molde. Tjenesten administrerer pilotprosjektet «Rask psykisk helsehjelp» som går ut 2016 og gir tilbud om behandling av lettere angst og depresjon. I fortsettelsen av pilotprosjektet har dette fagmiljøet fått prosjektmidler til å utvide aldersgrenser samt interkommunal virksomhet. Dette skal gjennomføres i 2016. Foreløpig er det ikke eksterne midler etter 2016.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler og utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra og Midsund kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Logopedtjenestene ble i 2015 overført med halv stilling fra Molde voksenopplæringssenter og halv stilling fra barnehageområdet. To årsverk logoped er nå samlet i PPT.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Helsetjenesten får tilbakeført et generelt trekk på 0,7 mill. kroner fra 2016. Trekket ble i 2016 innfridd ved å omperiodisere en refusjon til riktig regnskapsår og får dermed ingen konsekvenser for driften i 2017.

Asylmottaket legges ned fra årsskiftet og 0,6 mill. kroner til dette formålet videreføres ikke i rammen.

Rammen styrkes med 0,8 mill. kroner gjennom statlig føring og satsing på helsestasjon og skolehelsetjenesten. Av dette er 0,5 mill. kroner knyttet til forsinket oppstart av føringen fra 2016 og 0,3 mill. kroner er knyttet til ny føring for 2017. I tillegg er det lagt inn 0,4 mill. kroner i styrking knyttet til forliket i statsbudsjett for 2015 som økte føringen til formålet, denne delen av styrkingen er tidligere ikke lagt i rammen til helsetjenesten.

Det ligger også inne en styrking på 0,2 mill. kroner til etablering av ny fastlegehjemmel.

Rammen økes med 1,0 mill. kroner som helårsvirkning for opprettelse av hverdagsrehabilitering.

Rammen økes også med 1,5 mill. kroner for kjøp av eksterne tjenester til enkeltbruker. Utgiften er beregnet til totalt 5,0 mill. kroner for 2017 hvor den kommunale egenandelen er på 2,0 mill. kroner.

Fysioterapitjenesten reduseres med 0,9 mill. kroner som følge av innføring av egenandeler i tjenesten. Det er tvilsomt om dette fullt ut kan kompenseres gjennom økt egenbetaling fra tjenestemottakerne.

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering tilfører 0,5 mill. kroner og vil bli benyttet til økning av årsverk innen tjenesten.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet (KAD) styrkes med 0,4 mill. kroner for å innlemme rus og psykisk helse blant brukergruppene.

Det er i tillegg lagt inn rammereduksjoner i 2018 og 2019 på grunn av kapitalkostnader til kjøp av egne biler årene 2017 og 2018. Investeringen vil gi reduserte utgifter til bilgodtgjørelse og til leie av transportmidler.

Fremtidige utfordringer

Usikkert og eventuelt varierende bosetting av antall flyktninger vil påvirke enhetens kompetanse, fleksibilitet og muligheter innen området migrasjonshelse.

Nye tilbud innen forebygging, behandling og rehabilitering bør bygges opp og kompetansen heves på etablerte områder. Det er en klar økning i utskrivingen av pasienter til opptrening og rehabilitering. Samtidig reduserer helseforetaket antall rehabiliteringssenger som øker presset på det kommunale fysioterapitilbud ytterligere. Dette fører til økt ventetid på tjenesten og økt liggetid på sykehuset og i kommunens institusjoner. Det vil også gå ut over drift og videreutvikling av Frisklivssentralen, redusere forebyggende tiltak og stoppe videreutvikling av lærings- og mestringstilbud. Etablering av hverdagsrehabilitering i kommunen er et tiltak for å bøte på dette, men ikke tilstrekkelig for å stå imot de utfordringer og det økende antall eldre brukere som kommer fremover.

Etter samling av alle korttidsplassene på Kirkebakken omsorgssenter har behovet for tilsynslege økt med et halvt årsverk. Finansiering av dette må skje på bekostning av andre tjenester i enheten.

Overføringen av ansvaret for psykisk helse og videreutvikling av tjenesten er utfordrende. Det er et økende behov for disse tjenestene og prosjektet både synliggjør dette og prøver ut nye arbeidsformer. Finansieringen videre er utfordrende. I dag gis tilbudet stort sett kun i ordinær arbeidstid, mens behovet for tjenester er gjennom hele døgnet. Videre er det viktig å sikre tidlig innsats ved psykisk helsesvikt og dermed er det behov for å videreføre behandlingstilbudet «Rask psykisk helsehjelp» etter prosjektslutt 2016. Dette vil kreve én ny psykologstilling. Foreløpig er det ikke signal om videre statlig satsing.

PPT har jobbet mye med å styrke skolene på systemnivå og sammen med fagseksjon skole er det utarbeidet en plan for tilpasset opplæring i Molde kommune (Plass for alle). Lav bemanning og generasjonsskifte i tjenesten gir utfordringer med å rekruttere nye ansatte som er med på å ivareta og sikre den gode kompetansen. En stor utfordring er antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker. Antall stillinger i PPT er redusert samtidig med økning av oppgavene og det er store utfordringer knyttet til arbeidet med å få ned spesialundervisningen i kommunen.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Nye elbiler 3193 1 000 500 500
Sum investeringer 500 500

Kjøp av elbiler

Det planlegges innkjøp av to nye elbiler til bruk for ansatte i tjenesten. Dette tiltaket fører til reduserte driftsutgifter, og som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme. Det bevilges 0,5 mill. kroner i både 2017 og 2018.

Vis undermeny